DIACONIE
                                                                       

                                                           sterk voor anderen -


DIACONIE

PAASGROETEN

U kunt weer een kaart kopen. De diaconie heeft er weer vele. Kosten: 1 euro.

 

 

Nieuwsbrief

februari 2017

www.presenthollandskroon.nl

 

Namens onze kerk is Pietie Voogd bestuurslid van Present

 

 

LEGO


In het kerkgebouw Het Kompas in Wieringerwerf is er om de 2 weken op maandagmiddag en maandagavond gelegenheid om LEGO te sorteren. In de middag zijn er voornamelijk wat oudere deelnemers, die veelal behoefte hebben aan gezelschap, en zo door het sorteren en het contact met elkaar een gezellige middag hebben.Via contacten met de GGZ doen ook cliënten van hen mee aan de LEGO. Deze cliënten leven vaak in een sociaal isolement, door mee te doen met de lego ontstaan er , mede ook door de ontspannen sfeer, weer nieuwe contacten.  Het is mooi om te zien, hoe zij hierdoor langzamerhand opbloeien.

Sinds er vluchtelingen in Hollands Kroon zijn komen wonen, doen in de avond ook velen van hen mee met het sorteren. Stichting Present, Vluchtelingenzorg en de Wijkteams zetten zich in om deze activiteit te promoten onder de nieuwkomers.

Dit ook om zo de integratie te bevorderen. Samen werken, maar ook heel belangrijk, samen praten , contacten opbouwen, van elkaar leren.  Met name ook in een ongedwongen sfeer samen Nederlands spreken is voor de nieuwkomers belangrijk. Want het leren van onze taal is een voorwaarde voor een goede integratie.Het is  s’ avonds een bont gezelschap :  mensen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan,  Sri-Lanka, en de gewone Hollanders. Allemaal bezig met blokjes lego, sommigen heel fanatiek , maar daarnaast  vooral ook aandacht hebben voor elkaar.

LEGO-sorteren : het begon jaren geleden als een activiteit om de kerk kas een beetje te spekken, maar door de contacten die in de loop der jaren  ontstonden met diverse maatschappelijke organisaties, is het een waardevol sociaal project geworden.

Via de legoblokjes is er verbondenheid ontstaan tussen diverse groepen mensen. Wij hopen zo ons  ‘steentje ‘ bij te dragen aan het welzijn van allen die aan dit project mee doen.

Tot slot :  het LEGO sorteren staat onder de bezielende leiding van Marjan Lettinga,  die als geen ander een ontspannen en betrokken sfeer weet te creëren.


Dora Vos.

 

Coördinator (Anja Kempeneers)


We zijn alweer een tijdje bezig in 2017 als Stichting Present Hollands Kroon.  De eerste projecten zijn alweer achter de rug en er staan nog een heel aantal in de planning.  We zijn blij met de ontwikkelingen binnen onze Stichting en blij met de bredere bekendheid bij de Welzijnsorganisatie’s in Hollands Kroon. Er wordt  steeds vaker een beroep gedaan op onze stichting om zo iets te betekenen voor de inwoners van Hollands Kroon die ondersteuning nodig hebben. Zo zie je steeds meer een mooie samenwerking ontstaan. Sinds begin van dit jaar zit ik als coördinator een dagdeel op kantoor bij Incluzio Hollands Kroon. Dit zorgt voor korte lijnen en snel actie kunnen ondernemen met elkaar.  We zijn blij met deze mogelijkheid die ons geboden wordt door Incluzio.

Een project wat er de afgelopen tijd uitspringt was aangevraagd door de GGD Hollands Noorden. Een woning bij een alleenstaande oudere die ernstig vervuild was. Als coördinator heb ik even getwijfeld of dit iets voor ons zou zijn gezien de omvang en heftigheid van het project. Maar met behulp van een aantal vrijwilligers hebben we toch met elkaar de klus geklaard.  We hebben gedaan wat in ons vermogen lag en hopen op een verder herstel van deze bewoonster en situatie.

 

Ook de sociale projecten binnen onze Stichting worden goed bezocht ! U kunt hierbij denken aan het digitale inloopspreekuur in Middenmeer, de spelenmiddagen op Wieringen en in de Wieringermeer, de inloopspreekuren en taalcafé’s.  Het is ontzettend leuk om dit te organiseren en zeker als we dan zien dat het in bepaalde behoeftes voorziet.

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die een dagdeel van hun tijd beschikbaar willen stellen voor mensen binnen onze doelgroep. ( even melden bij Pietie Voogd 0224-542376)

Heeft u hier mogelijkheden voor, al is het één dag of dagdeel per jaar, dan horen wij het graag!  Natuurlijk kunt u zelf aangeven hoe vaak en voor welke projecten u zich beschikbaar wilt stellen.


 

 

Diaconaal Platform Hollands Kroon

 

Dinsdag 28 maart jl. werd de voorjaarsvergadering gehouden van het diaconaal platform Hollands Kroon. Vorig jaar werd dit platform opgericht. Deelnemers zijn alle kerken binnen de burgerlijke gemeente Hollands kroon. Op deze avond werd de nieuwe en prachtige website gepresenteerd. U moet daar beslist eens naar kijken. www.diaconaalplatformhollandskroon.nl.

Op deze website vindt u ook informatie over het pas opgerichte NOODFONDS. Dit fonds is door het platform in het leven geroepen om mensen die nergens meer terecht kunnen toch een beetje te helpen.

Ook maakte het Platform kennis met Incluzio. De organisatie die de WMO en de Jeugdwet uitvoert in de gemeente Hollands Kroon. We maakten kennis met twee mensen van het wijkteam. Naast uitleg over de organisatie kregen we ook een kijkje in de werkwijze van het team..

 

 


 

 

COLLECTEN

 

 

KERK

Diaconie en doelen

 

40 DAGEN projecten

 

15 jan

33,28

PKN/Zondag v.d. eenheid

37,61

 

 

29  jan

47,--

PKN missionair werk

59,08

 

 

5 febr.

Deur col:

48,35

78,55

KIA Werelddiaconaat

63,80

 

 

12 febr.

31,45

ouderenactiviteiten

49,30

 

 

19 febr.

35,55

Doelcollecte

86,50

 

 

26 febr.

51,50

Diaconie

63,10

 

 

5 mrt.

Deur col.

41,19

46,65

KIA Project

52,49

Jongeren in de Glind:

87,57

12 mrt.

33,57

KIA Project

42,75

Gezinnen in Guatemala:

61,40

19 mrt.

 

KIA Project

53,37

Ouderen in Moldavië:  

102,53

26 mrt.

 

 

 

Mensen in de knel:       

82

 

 

 

De Lageren school op Lesbos.

 

De Diaconie van de Lukas kerk steunt de Lagere School op Lesbos.

Het school bestuur is daar heel erg blij mee,

In oktober waren Peet en Jopie bij Mariska op Lesbos. Zij mochten een kijkje nemen in de school. Daar hebben ze enkele foto’s gemaakt. Deze hangen nu op het prikbord in de Voorhof. In deze kerkbrief een paar afdrukken.

 

Jopie vertelt: “Ik ging 60 jaar in de tijd terug,het gebouw is Imposant en prachtig maar als je binnen loopt krijg je een ander gevoel. Het is terug in de tijd. Gelukkig weten de Griekse kinderen niet hoe bijvoorbeeld de scholen er in Nederland uitzien.

Maar voor de kinderen daar is het fijn dat zij naar school kunnen gaan en heerlijk genieten van het schoolplein. E zijn weinig of geen speeltuigen op het schoolplein. Toch vermaken zij zich met Voetbal en Springtouw. Ze weten gelukkig niet beter.  In de zomer hebben ze echter weer volop zon. Het strand en de zee zijn dichtbij”.

 

Jopie vervolgt: “Waar het schoolbestuur nu het eerst aan denkt is het aanpakken van de  raamkozijnen,zodat er in de winter minder stookkosten zijn en de tocht en de wind minder ruimte krijgen in de school.

Peet heeft de Wijzen uit het Oosten van hout getimmerd,en Mariska gaat ze bekleden met stro, takkenen oude kleden. Wat er maar voor handen is.

Ook is het school bestuur druk bezig met de voorbereiding voor de Kerstmarkt die wordt gehouden begin december. Wij konden zo ook een steentje bijdragen.Het geld wat van de Kerstmarkt binnen komt wordt besteed voor activiteiten voor de kinderen. Denk aan een Musical, het schoolreisje en het afscheidsfeestje voor de kinderen die aan het einde van het school jaar van school gaan”.

 

Een hartelijke groet van de mensen uit Molivos,op het Griekse eiland Lesbos.

Peet en Jopie van Damme

Mariska, de kinderen en de directeur

 


 

SCHOOL MOLIVOS

 

Vanuit de gemeente kwam de vraag hoe men geld over kon maken voor ons diaconale projekt de school Molivos op Lesbos.

Hier het rekeningnummer van de diaconie:  NL50 RABO 030.56.02.020 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel met vermelding school Molivos.

In de vorige kerkbrief hebt u een heel verslag kunnen lezen over deze school, daarom deze keer geen uitgebreid verslag. Wel wil ik u meedelen dat de diaconie aan het nadenken is over een activiteit om extra geld binnen te krijgen voor Molivos, maar daar hoop ik u in de volgende kerkbrief meer over te kunnen vertellen. Pietie Voogd.

 

DIACONAAL PLATFORM VAN DE KERKEN IN HOLLANDS KROON

 


Donderdag 17 maart was er een bijeenkomst voor o.a. diakenen, leden van PCI's en vertegenwoordigers van WMO-raad en Stichting Present in de kerk van Slootdorp o.l.v.Burret Olde. De bijeenkomst was voorbereid door de scriba van de classis Alkmaar Siep Rienstra, voorzitter classis Hoorn/Enkhuizen ds. Jonathan Zondag, CU-raadslid Johan Paul de Groot en Burret Olde gemeenteadviseur.

Er was een goede opkomst van vooral diakenen verspreid uit de gemeente Hollands Kroon. Het doel van de avond was de oprichting van een diaconaal platform, maar zover is het nog niet gekomen. Kerken zien om naar de naaste in nood; in de kerk en daarbuiten. Ze helpen waar geen helper is. Steeds meer diaconale initiatieven en projekten voor diverse doelgroepen zij het gevolg. Maar soms is er daarbij helemaal geen contact tussen de verschillende kerken en hulporganisaties in dezelfde plaats. Binnen de gemeente Hollands Kroon zijn veel kerken. Samenwerking binnen het diaconaal Platform biedt voordelen. Samen sta je sterker. De ontwikkelingen in de samenleving zijn groot en de uitdagingen die dat met zich mee brengt, kun je niet in je eentje oppakken. Meer mensen dreigen tussen wal en schip te vallen nu de overheid zich terugtrekt. Lokale samenwerking op het diaconale terrein wordt daarom steeds belangrijker. Ook omdat de zorg en dienstverlening is gedecentraliseerd naar de burgerlijke gemeente. Het bundelen van visie, kennis, ervaring, kracht, energie, expertise, tijd en geld kan het diaconale werk in je eigen plaats ten goede komen. Je kunt als platform als één loket fungeren voor burgerlijke overheid en voor vrijwilligersorganisatie. Bovendien krijgen de kerken door samen te werken ook een duidelijker gezicht naar buiten toe. Afstemming n.a.v. een inventarisatie van kerkelijke activiteiten, gericht op bepaalde doelgroepen, is nuttig.

Er werden ervaringen gedeeld waar de diverse diaconiën al mee bezig zijn, zoals noodfonds, hulp aan Present, middag voor vluchtelingen organiseren, maaltijden organiseren e.d.

Op maandagavond 25 april zal er een vervolgavond zijn waarop wethouder Mary van Gent is uitgenodigd. We houden u op de hoogte


Pietie Voogd

KLEINSCHALIGE OPVANG HOLLANDS KROON

 


Vluchtelingen (asielzoekers) stromen Europa binnen. De Europese landen gedragen zich machteloos om in gezamenlijkheid een oplossing te vinden voor de opvang. Ondertussen dient zich achter het probleem van eerste opvang, de nog grotere uitdaging aan van inburgering en mensen actief betrekken in onze samenleving. Daarom is er een werkgroep opgericht voor kleinschalige opvang in de gemeente Hollands Kroon. Ze gaan uit van een aantal punten.

1.    Draagvlak voor decentrale huisvesting, oftewel gespreide kleinschalige opvang voor asielzoekers. 

2.    Draagvlak door burgerparticipatie vanuit het gastdorp, burgers actief optreden en inschakelen voor het proces van inburgering en opname in de samenleving.

3.    Draagvlak door snel-tijdige inburgering. Ontvang mensen waardig, menselijk, humaan. Gasten wegwijs maken, vertellen hoe alles werkt, wat de regels zijn en daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid geven. 

De werkgroep stelt zich tot doel een pilot op te starten in Nieuwe Niedorp/Winkel, dat wil zeggen een eerste opvanglocatie voor ongeveer 30-40 (oorlogs-)vluchtelingen. Hiermee wordt bedoeld vluchtelingen die nog geen status hebben, maar van wie redelijkerwijs en in een vroeg stadium kan worden aangenomen dat zij goede kans hebben op het verkrijgen van een verblijfsstatus. In officiële COA terminologie zijn deze mensen asielzoekers.

De werkgroep kleinschalig opvang is inmiddels in gesprek met de gemeente, raadsleden en het COA. In de krant wordt regelmatig aandacht aan dit projekt besteed. Maar wilt u meekijken, meedenken, meehelpen, en dit op de voet blijven volgen dan kunt u de nieuwsbrief aanvragen. Stuur een bericht naar hajovanotterloo@gmail.com om de nieuwsbrief aan te vragen.

Vanuit de diaconie volgen we het nieuws op de voet en blijven we hierbij betrokken


Pietie Voogd


 

Vluchteling?

Gedicht van Ad de Bond, Uit: een jongen uit Bosnië (1996)

 


Maar ik ben geen vluchteling,

want ik ben niet gevlucht.

Ik ben aangewaaid als een blad

van een boom

 

Er is in ons land een verschrikkelijke

wind opgestoken.

Een wind vol vuur en verkrachting

En op een dag, op een dag

die ik me niet meer durf te herinneren

ben ik weggewaaid

 

Wie zou er uit zichzelf vluchten,

z’n eigen huis,

z’n eigen dorp of stad,

Z’n eigen land,

z’n eigen familie in de steek laten

en dan ergens aankomen waar

je niet welkom ben?

 

Vluchtelingen zijn nooit welkom,

Nergens, dat weet iedereen

Dat heeft de geschiedenis

al zo vaak bewezen.

 

Waarom zou je dan vluchten,

waarom een langzame dood

in een vreemd land,

als je op de drempel van je eigen huis

ook kunt sterven?

 

Vluchtelingen bestaan niet,

er bestaan alleen weggewaaide mensen

die door de wind

over de wereld zijn geblazen.


 


Zegen:

 

De Heer zegene U

en zende u uit naar de uiteinden der aarde,

of juist nabij in uw huis of in uw straat

om daar zijn mens te zijn,

met de hoop in het hart

en de moed om te leven.


       

 

DORCAS.

 


Iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in Augustus, gaan er 4 vrijwilligers een ochtend helpen bij Dorcas in Andijk. Je bent doorgaans om de maand aan de beurt en we rijden bij toerbeurt naar Andijk. We vertrekken om 8.30 uur uit Winkel en gaan om goed 12.00 uur weer terug uit Andijk. Natuurlijk is er een koffiepauze.

Wat we zoal doen?

Sorteren van nieuwe en soms tweedehands kleding, het sorteren van speelgoed, het sorteren van huishoudelijke dingen, het maken van huishoudpakketten, het maken van naaipakketjes, het maken van verzorgingspakketten en eventuele andere opdrachten.

De vrijwilligersgroep bestaat zowel uit mannen (niet zoveel) als vrouwen.

Lijkt het u leuk om mee te doen? Dan kunt u dit doorgeven aan Anyke Rienstra. (tel.: 0224-531611.   e-mail:  anyke.rienstra@quicknet.nl) 
                                                                   


                  

                                   
Vluchtelingenwerk                      
 
Als diaconie zijn wij betrokken bij de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Via vluchtelingenwerk Schagen komen wij in aanraking met mensen die onze hulp nodig hebben. Momenteel hebben wij contact met een jongeman die hier eind 2011 is gekomen en al snel een verblijfsvergunning had voor 5 jaar. Hij komt uit Oeganda, is christen en woont alleen in Winkel. Hij praat goed engels en is inmiddels met een inburgeringscursus bezig, waarvoor wij als diaconie de eigen bijdrage betalen.
Ons andere contact is met een 35-jarige vader en z'n 12 jarige zoon. Zij wonen al 6 jaar in Nederland, eerst in Groningen en daarna in Winkel. Zij zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, afkomstig uit Burundi. Zij kunnen niet terug naar Burundi, volgens de vader is het daar nog steeds gevaarlijk en de zoon heeft alleen op Nederlandse scholen gezeten en is hier ingeburgerd.
Als diaconie hebben we samen met mensen uit de burgelijke gemeente en van school gezorgd voor huisvesting voor de zomer van 2012. Op verzoek van de IND zijn ze verhuisd naar een opvangcentrum in Den Helder. Wij blijven contact met hen houden. De 12 jarige zoon is eind oktober op verzoek van hemzelf en z'n vader bij ons in de Lucaskerk gedoopt.
Een advocaat is bezig om een verblijfsvergunning voor de zoon te krijgen en een "verblijf bij" voor de vader.
Als diaconie zullen wij open blijven staan voor onze medemens, waar ook vandaan
 
                    
 
 
 
Dorcas Depot                 Nog even voor de duidelijkheid: wij zamelen alleen kleding, schoeisel en beddengoed in. Graag in dichte plastic zakken. Mocht u andere artikelen hebben of spullen voor de Dorcas-winkel, dan kunt u contact opnemen met Dorcas in Andijk: tel: 0228-595900. U kunt met hen een afspraak maken om de spullen te komen brengen.
Fam. Rustenburg, Boerensluisweg 1 Lutjewinkel, tel: 0224-531253