KERKBRIEF

PROTESTANTSE

GEMEENTE te WINKEL e.o.

 

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

 

 

GEMEENTE AVOND

maandag 1 november om 19:30 uur

 

·         Presentatie doelcollecte 2022-2023 voor een project in Rwanda

·         We nemen deze avond officieel afscheid van Thea Huizenga

·         We gaan deze avond ook een aantal mensen extra bedanken

 

Misschien herinnert u het zich: vorig jaar heb ik deelgenomen aan een diaconale studiereis door Rwanda. Dat was van 10 t/m 21 februari 2020, op de valreep, met andere woorden. Kort daarna bleek het coronavirus zo ernstig te zijn dat vele grenzen werden gesloten. Omdat toen ook zo’n beetje alle kerkelijke activiteiten werden opgeschort is het er ook nooit meer van gekomen dat ik een avond heb gegeven over die reis. De langdurige onmogelijkheid om de kerk te bezoeken is ook de reden geweest dat we de start van de doelcollecte een jaar hebben opgeschoven. Maar nu gaat het ervan komen.

 

De studiereis was georganiseerd door de stichting Red een Kind, in de landen waar ze actief zijn bekend onder de Engelse naam ‘Help a Child’. ‘Red een kind’, dat klinkt alsof er wordt gefocust op losse kinderen, die dan zouden worden uitverkoren om hulp te krijgen, terwijl bijvoorbeeld de broertjes of zusjes het nakijken zouden hebben. Maar zo is dat niet, of, als het vroeger wel in die richting zat, dan is dat nu in elk geval anders. De hulp gaat uit naar een heel dorp, of naar een groep mensen in een dorp, die bijvoorbeeld actief zijn in een bepaald beroep. Met dat een dorp geholpen wordt, worden ook de kinderen geholpen. Ik was onder de indruk van wat ik heb gezien. Er worden heel concrete dingen bereikt. Zo liet een vrouw de kraan zien die was aangelegd op haar erf, wat betekende dat haar zonen niet meer tweemaal daags een paar kilometer met emmers hoefden te lopen.

 

Maar ik ga nu verder niet in detail treden. Omdat deze gemeentevergadering eraan zat te komen, had ik contact met Ard-Jan Kok, relatiebeheerder kerken bij Red een Kind, en leider van de reis vorig jaar. En hij stelde voor om op 1 november zelf naar ons toe te komen om te vertellen en om een project in Rwanda dat precies op onze maat is te komen presenteren. Er zal ook beeldmateriaal zijn, o.a. van de reis waaraan ik heb deelgenomen. Uw aanwezigheid wordt gewaardeerd!

 

Jan Andries de Boer

 

 

AFSCHEID EN IN HET ZONNETJE ZETTEN

Eindelijke hebben we nu de mogelijkheid om officieel afscheid te nemen van Thea Huizenga. Vele jaren heeft zij onze gemeente gediend als koster-beheerder.

 

Nogmaals spreken wij onze dank uit aan hen die in de coronatijd samen met Jan Andries ervoor zorgden dat we elke drie weken een eigen dienst konden verzorgen

De kerkenraad

WIJ GEDENKEN ONZE OVERLEDENEN

Vorig jaar hebben we het in een internetkerkdienst gedaan; dit jaar kan het weer gewoon in de kerk: op de Zondag van de Voleinding, ook wel Eeuwigheidszondag, of zondag Christus Koning genoemd, of heel functioneel gezegd is het ‘de laatste zondag van het kerkelijk jaar’, die dit jaar valt op zondag 21 november, gedenken wij hen, die ons in het dan aflopende kerkelijke jaar door de dood ontvallen zijn. En, ik hoop dat het daarbij blijft, op dit moment zijn dat alleen de vriendinnen Ada Schreur- de Snaijer en Nel Brugman-Baken, die afgelopen april zes dagen na elkaar, op resp. 18  en op 24 april, resp. 86 en 83 jaar oud, zijn overleden. Zij gingen vaak samen naar de kerk en zaten dan naast elkaar. Maar dat was niet eens iets dat ineens over was. Maart 2020 was de kerkgang sowieso voor de duur van een anderhalf jaar over. Alleen, toen we onlangs weer mochten, waren zij er helaas niet meer bij. Wij zullen hen gedenken in het licht van de opstanding, en een kaarsje zal er voor hen dan ook zeker worden aangestoken.

 

Daarbij is deze zondag ook een moment waarop iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om overledenen te gedenken door een kaarsje voor hen aan te steken. Eerst wilde ik schrijven ‘geliefde overledenen’, maar we hoeven dit niet tot de overledenen waaraan wij liefhebbend terugdenken te beperken. Misschien is dit ook een moment om eens een kaarsje aan te steken voor iemand, die voor u van betekenis is geweest, maar van wie u juist niet gehouden hebt. Ik denk dan altijd: de reden dat wij van iemand niet hebben kunnen houden, kan ook in onszelf gelegen hebben, en ook voor zover het wellicht aan die ander lag - die is, mogen we hopen, nu in de volmaaktheid, en dus is ook de onvolmaaktheid die er geweest is jegens ons eraf.

 

In de preek van 10 oktober had ik een passage die daarmee samenhangt. Dat ging erover dat het bij de geboden vooral gaat om ‘gij zult niet’, en maar in twee gevallen om ‘gij zult wel’. Mijn verhaal was dat ‘gij zult niet’ ruimte schept (het ‘niet’ geeft de grenzen aan, maar voor de rest staat alles vrij), terwijl het ‘gij zult wel’ juist iets dwingends zou hebben, in elk geval als dat zou gaan op de manier van de ‘tien geboden’ die McDonald’s ooit heeft gehanteerd: ‘gij zult altijd glimlachen naar een klant’. Het onderstaande stukje gaat over de beide gevallen van ‘gij zult wel’:

 

“In feite zijn het liefhebben van God en het eren van je vader en je moeder allebei fundamenteel. En in feite niet eens zozeer voor God en voor je ouders, maar voor jezelf. Want als je God niet liefhebt en als je je ouders niet eert, wat voor basis heb je dan in het leven? Want God is je Schepper, en je ouders hebben je op de wereld gezet. Daar nee tegen zeggen is nee zeggen tegen je eigen leven! Dat is alsof een plant ‘nee’ zegt tegen zijn wortels - die zal onvermijdelijk gaan kwijnen, of in elk geval minder vol groeien en bloeien dan hij anders gedaan had.”

 

Dus, zeker wie zijn ouders niet in liefde kan gedenken - steek eens kaarsje voor ze aan. Daar vaar je wel bij!

 

Jan Andries de Boer

 

 

MEDITATIE

Voor wie het in het vorige nummer gemist heeft: de meditaties zijn weer begonnen. We zijn alweer drie keer bij elkaar geweest, altijd weer in een andere samenstelling. Ik noem nog even de verdere data waarop het dit seizoen gepland staat: 27 oktober, 10 en 24 november, 8 december, 12 januari, 2 en 16 februari, 2, 16 en 30 maart, 13 en 27 april.

 

Jan Andries de Boer


 

KERK EN WERELD; GELOOF EN POLITIEK - hoe delicaat, deze combinatie!

 

Dat wat ons omgeeft

De kerk staat midden, zegt men graag, in de samenleving. De kerk en haar leden, die samen de kerk vormen, maken deel uit van de tijd. Geloven doen we altijd in de tijd, waarin we leven. Dat is niet alleen vandaag zo; dat is altijd zo geweest. Dat betekent dat alle dingen die gebeu­ren, in dorp, stad, land en wereld, samen de ‘context’ vormen van kerk en geloof. Context, dat is, zeg maar, de omgeving: dat wat ons omgeeft. Dat is de atmosfeer waarin wij ademen, waarin wij onze beslissingen nemen. Dat zijn de mogelijk- en de onmogelijkheden die er op een bepaald moment zijn. Dat is de manier waarop er door velen gedacht wordt, wat iets is dat altijd in beweging is. En ga zo maar door. Ook als we met die omgeving als het ware niet bezig zou­den zijn, dan is nog altijd het geval. Geen mens die geen mens is van zijn tijd, en dus ook geen gelovige.

 

Geloof buiten de tijd

Er zijn kringen, waar men ook vandaag nog ‘zweert’ bij bepaalde bevindelijke preken uit de 17e eeuw. Van sommige dominees uit die tijd worden nog steeds bundels uitgegeven. Ik heb daar een aantal van in mijn bezit gehad, want tot voor enkele jaren stond er op de Beverwijkse Bazaar, waar ik al jaren met regelmaat kom omdat daar op het gebied van mijn hobby zo veel te halen valt, een man, die bij de PTT onbestelbare post opkocht, die hij op de Zwarte Markt verkocht. Hij wist dat ik dominee was, en als hij boeken had op het gebied van kerk en geloof, dan gaf hij die altijd aan mij. Intussen heb ik veel daarvan naar Dorcas gebracht, zodat ik zojuist tevergeefs zocht naar zo’n heruitgegeven bundeltje, en daar dus ook niet uit citeren kan. Helaas! Maar ik heb er best wat in gelezen, en de sfeer die ik me herinner, is dat het vaak doorvoeld was, dierbaar, heel mooi soms, en volkomen buiten de tijd staande. Het ging trou­wens wel veel en diepgaand over zonde, maar de manier waarop de samenleving in Nederland in elkaar zat en waar de rijkdom vandaan kwam, kwam er niet in voor. De inhoud stond dus als het ware buiten de tijd. Maar die was wel tot stand gekomen in de tijd, nauwkeuriger: in een samenleving die welvarend was door handel èn slavernij. En de staatskerk, die de (voorloper van de) Nederlandse Hervormde Kerk was (en waar de latere gereformeerden nog niet uitgestapt waren), profiteerde daar ruimschoots van mee. Op de dag dat ik dit schrijf (12 oktober) pakt Trouw uit met een voorpagina en twee middenpagina’s over de rol van de protestantse kerk bij de slavernij, en maakt bijvoorbeeld melding van praalgraven in de kerk met ‘morenkoppen’ erop.

 

Zendelingen

Ik wil dan overigens graag toevoegen dat in de vorige eeuw zendelingen tot de eersten behoorden die vonden dat er aan de verhouding tussen ons land en, toen nog, onze koloniën fundamenteel wat moest veranderen. Ik noem bijvoorbeeld de naam van Jo Verkuyl.

 

De neutronenbom

Ik ben opgegroeid in de  jaren ’70. Dat waren de jaren dat ik op de middelbare school zat en in de kerk mijn oren spitste bij de preek. De jaren, waarin ik me bewust werd van de wereld om mij heen en van wat daar speelde. In de kerk was er toen op het gebied van de wereldpolitiek een scheiding der geesten. Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) vond dat het tot onze evan­gelische opdracht behoorde te stoppen met de wapenwedloop en daar zelf mee te beginnen. Tegenstanders van deze mening verenigden zich in het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdi­ge Ontwapening (ICTO). Op Vredeszondag werden er in sommige kerken twee concurrerende vredeskranten uitgedeeld. Idealisme versus realisme, heel ingewikkeld, want de wereld zelf is natuurlijk het realisme ten top. De politieke stellingname zorgde voor verdeeldheid in de kerk. Dat was heel verdrietig en bepaald ongewenst.

 

In de ontmoetingsmodus

En toch moet je ook als kerk door dergelijke thematiek heen. Juist ook als kerk moet je daar doorheen. Maar dan als kerk principieel in de ontmoetingsmodus. Waar vind je dat in de samenleving van vandaag nog: plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en in een open sfeer van gedachten wisselen over de dingen die gaande zijn in de wereld? Misschien is het woord ‘samenleving’ vandaag niet eens passend meer. Als al die 17 miljoen Nederlanders zijnde leven we weliswaar tegelijkertijd in ons kleine land, maar leven we ook samen? Daar hebben we tegenwoordig het woord ‘bubbel’ voor. We leven allemaal in onze eigen bubbel. En dat is beperkter dan toen er nog zuilen waren, al was het maar omdat iedereen keek naar Nederland 1 en Nederland 2 en dus ook de geluiden uit de andere zuilen ons bereikten.

 

Alles is politiek maar politiek is niet alles

Toen ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam theologie studeerde, gaf prof. H.M. Kuitert daar ethiek. De colleges die mijn jaargenoten en ik van hem kregen bleken later vingeroefeningen te zijn geweest voor zijn boek ‘Alles is politiek maar politiek is niet alles’. Hij vond dat dominees niet moesten doen alsof zij overal verstand van hadden (van defensie, bijvoorbeeld), en ook dat het niet te veel over politiek moest gaan ten koste van het geloof, dat in principe een niveautje dieper zit. Ik heb goed naar hem geluisterd en ben in die zin leerling van hem. Dat laat onverlet dat geloven zich altijd afspeelt in de context waarin je je bevindt. En ook dat het precies daar spannend wordt, waar het raakt aan ons leven van alle dag. Als ik daar als dominee wat over zeg dan is dat nooit om mijn mening voor te schrijven. Dan is dat altijd bedoeld om over na te denken en om met elkaar over te praten.

 

Bij de koffie

Het is zo belangrijk dat we met elkaar praten over wezenlijke dingen! Joop Mantel, die vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk bij ons is gekomen, vindt het jammer dat er bij ons in de kerk na de dienst zo weinig over de preek wordt gepraat. Inderdaad! Al was het maar: ‘was er iets dat je aansprak?’, of ‘was er iets dat weerstand bij je opriep?’ Het is prachtig om dat soort dingen met elkaar te delen. En dat kan tenslotte ook weer, nu we elkaar weer op zondagmorgen kunnen ontmoeten. En wat is dat fijn, heerlijk!

Jan Andries de Boer

 

BLOEMEN

De bloemen die iedere week op de liturgietafel staan, gingen de afgelopen periode naar:

 

5 september:                    Mevr. Dinie Berends in Nieuwe Niedorp

12 september:                 Mevr. T van Dijk-Piek in Barsingerhorn

19 september:                Fam. Karel en Anneke Goudswaard in Winkel

26 september:                Fam. Elisa Schuurhof en Kees Koree in Slootdorp

3 oktober:                          Mevr. H Konijnenberg- Boontje in ’t Veld

10 oktober:                        Mevr. Coby Lindhoud in Nieuwe Niedorp

17 oktober                         Mevr. Maaike de Jong in Wieringerwaard

 

 

LUCASKOOR

Eind september zijn we, na een lange tijd, weer van start gegaan met de repetitieavonden van ons Lucaskoor. Maar…………door verschillende persoonlijke omstandigheden hebben een aantal koorleden moeten bedanken. Heel jammer voor hen zelf, maar ook voor het koor.

En nu…………zijn we nog maar met 13 koorleden: 5 sopranen, 4 alten, 2 tenoren en 2 bassen.

En dus………..zoeken we dringend versterking.

Want anders………..???????????????????????????????????

We repeteren elke dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in de Voorhof van de Lucaskerk en in de pauze kletsen we altijd gezellig bij met een kopje koffie of thee.

Wie weet………….wordt de Voorhof binnenkort te klein om te repeteren.

 

Namens het bestuur, Anyke Rienstra

 

KINDERNEVENDIENST

Zoals in de vorige kerkbrief al vermeld stond, is er niet iedere zondag kindernevendienst.

Dit is wel het geval op de eerste en derde zondag van de maand. De andere zondagen kunnen de eventuele kinderen iets kiezen uit de map die in de kerkzaal ligt. Ze kunnen hier dan mee aan de slag op hun plekje in de kerk.

Dit houden we ook aan als we straks het Advent/kerst project hebben, anders wordt het verwarrend.

We hopen dat we zo toch nog voor de kinderen iets te bieden hebben.

 

Namens Petra en Jacqueline, Anyke

 

 

DIACONIE - OUDERENUITJE 2021

Op 8 september gingen we met 19 gemeenteleden van boven de 80 jaar naar de Huyskamer in Lutjewinkel voor een gezellig samen zijn. 3 mensen werden opgehaald vanuit het Max Plazierhuis en Maria Mater, de rest kwam met eigen vervoer, of reed met iemand mee. We werden hartelijk ontvangen door Jeroen en Saskia in de vernieuwde serre van de Huyskamer. Dit paste precies, temeer omdat onze spreekster ook de nodige plaats in nam. We hadden mevr. Wil Gorter van het hoedenmuseum uitgenodigd om een presentatie te geven en zij had vele hoedjes mee genomen. Na de koffie/thee met zelfgebakken appeltaart en gezellig geklets met elkaar ging Wil van start met haar lezing                     "Zet 'm op".

Ze had heel wat te vertellen over de verschillende hoedjes, bv. uit verschillende wereldstreken en landen, van verschillende beroepen, hoeden door de jaren heen. Soms moest ze even stoppen, want doordat de Hartweg en Westfriese Dijk gedeeltelijk afgesloten waren kwam er groot en luidruchtig verkeer langs. Af en toe kwam er een rijmpje of liedje tussendoor dat over een hoedje ging. Tussendoor kwamen er kannen met water op tafel, want net deze middag was het prachtig zonnig weer en warm in de serre. Ook was er even pauze voor een rondje drinken, voordat Wil weer verder ging met haar verhaal. Bets en Jan hadden een echte hoedendoos meegenomen met hoeden. Er was veel herkenning bij de hoeden. Aan het eind kreeg iedereen een hoed op en werd er met zijn allen een lied gezongen. Hierna werd Wil bedankt voor haar inbreng die middag, wat zeer gewaardeerd werd. 

 

Rond 17.45 uur werd er een heerlijk buffet op een grote tafel gezet met lekkere salades, gehaktballetjes, zalige saté, zalmstukjes met kaas gegrild, stokbrood met kruidenboter. En op tafel kwamen schalen met friet en gebakken aardappeltjes. Na het uitspreken van een gebed kon een ieder zelf opscheppen, waarbij Saskia en ik de borden vulden voor de mensen die niet zo mobiel waren. Het smaakte iedereen heerlijk.

Ongeveer een uur later ging iedereen met een gevulde buik en tevreden naar huis.

Hopelijk lukt het om volgend jaar in juni het uitstapje te maken wat we al 2 jaar op de planning hebben, maar voor nu was dit een mooie invulling van een middag om als ouderen elkaar weer eens te ontmoeten.

Namens de diaconie: Pietie Voogd.

 

DOELCOLLECTE

Elke 2 jaar heeft de diaconie een andere doelcollecte. Deze 2 jaar 2020 en 2021 is de doelcollecte voor de straatmeisjes in Ghana, een project van Kerk in Actie. Hier zal dit jaar nog 2 keer voor gecollecteerd worden, op 31 oktober en op 28 november.

 

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. In dorpen in Noord Ghana hebben jongeren weinig kans op werk en toekomst. Kinderen en jongeren gaan naar de hoofdstad Accra op zoek naar een betere toekomst. Ze werken langs de straat of als drager op de markt. Wie niet genoeg verdient slaapt op straat. Wie wat verdient heeft te eten en een slaapplek voor de nacht.

 

In het Lifeline opvangcentrum leren meisjes een vak, zoals sieraden maken, naaien, kappersvak. Er is opvang voor kinderen van tienermoeders, die op straat werken. Sommigen die een vak hebben geleerd keren weer terug naar het noorden.

 

Tijdens corona is het Lifeline opvangcentrum gesloten. Niet bekent of het nu al open is. De medewerkers zitten echter niet stil. Ze hebben meisjes geselecteerd voor het eerstvolgende trainingsjaar. Ze hebben voedsel en beschermingsartikelen uitgedeeld aan de kinderen. Ze hebben voorlichting gegeven over beschermingsmaatregelen tegen corona. Lifeline bleef contact houden met de overheid. Het opvangcentrum kreeg extra geld voor 3 maanden noodhulp: uitwasbare mondkapjes in vrolijke kleuren, zeep om handen te wassen en voedselpakketten.

 

Deze collecte bevelen we dan ook van harte bij u aan.

 

NIEUW DOEL

Vanaf het komende jaar komt er een nieuwe doelcollecte, weer een buitenlands project. Dit heeft alles te maken met de reis die Jan Andries voor de coronatijd naar Rwanda heeft gemaakt. Het wordt een project van de organisatie "Red een Kind". Op de gemeenteavond van 1 november zal hier meer over verteld worden, dan komt ook een medewerker van "Red een Kind" het één en ander vertellen. En natuurlijk wordt u hier van op de hoogte gehouden in de volgende kerkbrieven. Maar eerst nog 2 keer collecte voor de straatmeisjes in Ghana.

Namens de diaconie, Pietie Voogd 

 

 

 

DORCAS VOEDSELACTIE

Dorcas Voedselactie: iedereen kan meedoen

 

De Dorcas Voedselactie is er voor mensen zoals de 81-jarige Drande uit Albanië. Zij moet rondkomen van haar kleine pensioen van 45 euro. Daar moet ze alles van betalen. Ook haar medicijnen die ze moet gebruiken voor haar hartproblemen. Bij Drande in huis woont haar zoon en zijn gezin.

 

Drande en haar familie krijgen een voedselpakket van Dorcas. Dat is belangrijk, vooral in die wintermaanden als er geen groente verbouwd kan worden. Het pakket is niet alleen gevuld met houdbaar voedsel, maar ook met verse, lokale producten. Dit is mogelijk omdat de producten dankzij het in Nederland ingezamelde geld in Albanië zelf zijn ingekocht. En, erg belangrijk: we helpen Drande, haar familie én het hele dorp aan een gezonde toekomst. Door te investeren in de gemeenschap en de ontwikkeling van mensen zijn onze voedselpakketten en hulp straks niet meer nodig.

 

Hoe we dat doen? We stimuleren contacten tussen de inwoners van het dorp door activiteiten te organiseren en we laten mensen met elkaar samenwerken. Maatschappelijk werkers brengen een bezoek. Aan jonge mensen die nog kunnen werken, geven we landbouwtrainingen zodat ze zelf een groentekas kunnen beginnen.

 

Tot die tijd blijft een voedselpakket nodig. De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller op plaats van bestemming.

 

Geeft u ook voor voedsel?

Op zondag 7 en 14 november worden in onze kerk voedsellijstjes uitgedeeld. Op de lijstjes staan QR codes die u kunt scannen om op die manier geld te storten. De bedragen die je kunt scannen zijn van 2 tot 15 euro. Als scannen lastig is, kunt u ook geld overmaken, want ook het banknummer van Dorcas staat erop. Zo stellen we symbolisch voedselpakketten, of delen ervan, samen.

De voedselproducten worden in de desbetreffende landen, waaronder Albanië, gekocht.

We hopen dat u allemaal weer meedoet. Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl.

 

Namens de diaconie van onze kerk, Anyke Rienstra

 

 

LAAT JE INSPIREREN

laat je

inspireren

 

pakt de draad weer op na de coronatijd.

Voor dit seizoen hebben we weer verschillende activiteiten op de agenda staan.

Hieronder het jaarprogramma:

 

·         7 oktober:          Filmavond. “Maria by Callas”. Film over opera zangeres Maria Callas.

·         4 november:     Bijbelstudie avond met Jan Andries n.a.v. de nieuwe Bijbelvertaling.

·         9 december:      bloemschikken bij Tiny.

·         13 januari:          Eddie Kremer komt vertellen over zijn werk in de zaden.

·         12 februari:        op een zaterdag: Bijbels koken.

·         10 maart:            Bijbelstudie. Jan Andries zal kijken of hij/we uit de voeten kan/kunnen met                        “leven na de dood”.

·         7 april:                 bloemschikken bij Tiny.

·         21 mei:                op een zaterdag: Uitje. Den Helder wordt genoemd met een rondvaart, een                     wandeling en Fort Kijkduin.

 

De filmavond ‘Maria by Callas’ is intussen geweest

We waren met 12 personen en hebben bovenstaande film bekeken. Dit was een documentaire film met veel interviews en ook hele mooie beelden van optredens van Callas. Zij deelde zichzelf eigenlijk in tweeën: de vrouw Maria en de artieste Callas.

Maria Callas een vrouw, een artieste met een bewogen leven, geboren in New York in 1923. In haar tienertijd verhuisd naar Griekenland, waar haar moeder haar van school haalde om muziek te gaan studeren. Ze werd één van de beroemdste opera zangeressen van na de tweede wereldoorlog.

Later is ze weer in New York en weer in Griekenland gaan wonen en als laatste in Parijs.

Zowel privé als in haar werk liep het niet altijd op rolletjes. Ze stierf in september 1977 in Parijs op 53-jarige leeftijd.

Een prachtige documentaire.

Namens de groep, Anyke

 

 

Bijbelstudie avond met Jan Andries n.a.v. de nieuwe Bijbelvertaling

Half oktober verscheen een nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling, kortweg aangeduid als NBV21.

Daarin is vertaal technisch toch een aantal andere keuzes gemaakt dan in NBV van 2004.

Een mooie aanleiding voor een Bijbelstudie met ds. Jan Andries de Boer!

Allen welkom op donderdag 4 november, aanvang 20.00 uur in de Voorhof

van de Lucaskerk.

Voor meer achtergrond zie verderop in de kerkbrief

 

UIT DE REGIO

 

IN DE KERK TE SCHAGEN

Van het begin tot het absolute einde Theaterstuk over scheppingsverhalen door Erik Jan Tillema en Victor Posch. Vele verhalen uit alle hoeken van de wereld over de schepping worden op een humorvolle wijze verteld door Erik Jan Tillema, met muzikale begeleiding door Victor Posch.

14 november 2021 om 15 uur in de Grote Kerk van Schagen. Toegang vrij, collecte na afloop. Als dat op dat moment nog nodig is, wordt uw naam bij binnenkomst geregistreerd i.v.m. de coronamaatregelen.

U kunt zich ook vooraf aanmelden via activiteiten@pgschagen.nl

 

 

OECUMENISCHE ONTMOETINGSDAG

 

Waar is God in de crisis?

 

Vrijdag 29 oktober 2021

11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur

Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood

Hoogeweg 65, 1581 PL HEILOO

 

We hebben te maken met een pandemie, een klimaatcrisis en een vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijke leven kennen we moeilijke momenten. Komt het allemaal wel goed? Waarom overkomt mij of anderen dit? In hoeverre geeft het geloof steun?  We zijn benieuwd naar uw ervaringen.

 

Geloofsgesprek

Aanleiding is het proefschrift van ds. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp. Hij is op zoek gegaan naar de ware aard van de mens en heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van ‘zonde’ in een tijd waarin velen niet meer geloven in ‘God als persoon’, maar wel openstaan voor het ‘goddelijke’.

 

Op 29 oktober gaan we met elkaar in gesprek: op zoek naar ons diepste zelf en naar wat ons drijft als mens, juist in moeilijke tijden.

 

Aanmelden kan tot maandag 25 oktober 2021 door te mailen naar info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag. Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook. Er is ruimte voor maximaal 30 personen. U ontvangt een week voor bijeenkomst een bevestiging.

We volgen de Corona richtlijnen van het RIVM.

 

 

De uitnodiging en het programma kunt u ook vinden op de website van het Oecumenisch Platform Noord-Holland: Oecumenisch platform NH - Nieuws

 

 

STICHTING PRESENT

Door de coronacrisis was het een bijzonder jaar, maar met wat aanpassingen konden we toch ‘present’ zijn. Zo zijn onze praktische projecten in kleine groepen uitgevoerd en verspreid over meerdere dagen. We sloten aan bij de landelijke actie #Nietalleen. Minimagezinnen werden verrast met een zomerpakket. En ‘Het Boetje van Present’, onze kringloopwinkel in Middenmeer, kon toch feestelijk worden geopend. 

Present Hollands Kroon werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in de regio samen. Ook vorig jaar, in coronatijd, waren kerken present. Bijvoorbeeld door zomerpakketten samen te stellen, een praktische klus te klaren, berichten te delen via kerkbladen of door financieel bij te dragen aan het werk van Present. We zijn dankbaar voor alle inzet en steun. 

 

Is uw kerk al present? 

Bij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn; om als christenen het geloof in praktijk te brengen met concrete naastenliefde. Present Hollands Kroon wil kerken helpen handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen in de buurt. We komen graag hierover met u in contact. 

 

U kunt het werk van Present ook steunen met een financiële bijdrage. Als stichting zijn we afhankelijk van subsidies en giften. Met uw gift draagt u bij aan een samenleving waarin steeds meer mensen omzien naar elkaar. 

 

Wilt u meer weten over Present? Neem voor een kennismaking of presentatie contact op met Monique de Vries-Bosmans (06-27154378) of Dominique Groen (06-37278921) of mail naar info@presenthollandskroon.nl

 

Met vriendelijke groet,

namens team en bestuur, 

Nienke Westra

Stafmedewerker | Stichting Present Hollands Kroon 

 

(Noot van de redactie: Vanuit onze kerk zit Pietie Voogd in het bestuur van Present.)

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

FOTOTENTOONSTELLING 75 jaar VRIJHEID en MENSENRECHTEN in SLOT SCHAGEN

De afgelopen periode hebben tal van amateur fotografen foto’s gemaakt met bovenstaand thema. Een selectie van deze foto’s vormen samen de tentoonstelling

 

Op 21 november is deze prachtige tentoonstelling te bekijken in Slot Schagen van 14.00 tot 17.30 uur.

Dit is georganiseerd door Amnesty Schagen –Hollands Kroon in samenwerking met groepen uit Noord Holland.

U bent van harte welkom! (De toegang is gratis).

 

SCHRIJFACTIE: Write for Rigths

Ook is op 21 november de start van de jaarlijkse schrijfactie Write for Rights. Omdat nog onduidelijk is of we op 10 december, de dag van de mensenrechten, weer kunnen schrijven in de bibliotheek van Schagen, liggen bij de tentoonstelling al pakketjes klaar voor de thuisschrijvers met 10 voorbeeldbrieven en persoonlijke groeten aan gevangenen. Die kunt u dan meteen meenemen. Als u wel brieven wilt schrijven, maar geen tien, ook dat kan.

 

Want u kent het motto: SCHRIJF EEN BRIEF EN VERANDER EEN LEVEN.

 

Vorig jaar heb ik meerdere leden van onze kerk benaderd om thuis 2 brieven te schrijven. Ik bracht de voorbeeldbrieven bij de mensen thuis en zij brachten de geschreven brieven weer bij mij voor verzending. Zo hebben we met elkaar 42 brieven geschreven en 34 groetenkaarten aan gevangenen.

We hebben brieven geschreven voor 10 mensen of groepen. In 3 gevallen is positief gereageerd door de autoriteiten.

We hopen ook dit jaar weer een mooi resultaat neer te zetten.

 

Wilt u meeschrijven, geef het dan aan mij door.

Misschien kunnen we na de meditatie van 24 nov. of van 8 dec, nog een schrijfuurtje organiseren.

Meer hierover volgt dan in Winkel op Zondag, en/of de volgende kerkbrief.

 

Namens de Amnesty werkgroep, Anyke Rienstra

DE NIEUWE BIJBELVERTALING 2021

Reuzen en Enakieten in de Bijbel

Door Matthijs de Jong

 

In enkele teksten van de Bijbel wordt gesproken over reuzen. Het boek Deuteronomium springt er in de NBV opvallend uit. In dit boek komen de ‘reuzen’ die in Kanaän leven maar liefst vier keer ter sprake (Deuteronomium 1:28; 2:10, 21; 9:2). Daar is in de NBV21 iets mee gebeurd.

 

Op 13 oktober verschijnt de NBV21, de vernieuwde en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Eén van de aandachtspunten van de NBV21 is dat er niet méér ingevuld wordt dan nodig is. Elke vertaling moet keuzes maken om een begrijpelijke tekst te bieden, maar de NBV vult soms net te veel in. In de NBV21 hebben we opener vertaald.

 

Enakieten

Als we ons in de reuzen uit Deuteronomium verdiepen, blijkt het te gaan om het volk van de Enakieten. Die kennen we uit de Bijbel als mensen met een uitzonderlijk groot postuur (bijvoorbeeld Deuteronomium 2:21 en 9:2). Het woord ‘reuzen’ onderstreept dat natuurlijk.

Zo lezen we in Deuteronomium 1:28 in de NBV:

De moed is ons in de schoenen gezonken toen onze verkenners vertelden dat de mensen daar sterker en langer zijn dan wij, dat ze in grote steden met hemelhoge versterkingen wonen en dat er zelfs reuzen leven.

 

Toen we bij ons werk aan de NBV21 de vertaling vers voor vers doornamen en aan de brontekst toetsten, viel ons echter iets op. De vertaling gaat hier een stap verder dan de brontekst.

In het Hebreeuws staat hier: ‘en dat er zelfs/ook Enakieten leven.’ De NBV heeft dat verduidelijkt tot: reuzen.

 

Geleende oplossing

Nu is dat geen vergezochte keuze. In het boek Numeri, dat direct aan Deuteronomium voorafgaat, komt deze zelfde gebeurtenis ook ter sprake: het verslag van de verkenners over wat ze in het beloofde land hebben aangetroffen en Israëls reactie daarop.

En in Numeri 13:33 komen dan ook diezelfde Enakieten langs. Dáár staat er in het Hebreeuws nog een extra woord bij, dat ‘reuzen’ betekent: het woord nefiliem. Dus in Numeri spreekt de brontekst echt over ‘reuzen’. De reuzen in Deuteronomium zijn overgenomen uit de vertaling van het boek Numeri, om zo ook de lezer die niet direct een duidelijk beeld heeft bij ‘Enakieten’ op weg te helpen.

De vraag is: is dat nodig?

Natuurlijk wil ook de NBV21 een vertaling van de passages in Deuteronomium aanbieden die te begrijpen is. En Enakieten zijn nou niet de meest bekende figuren voor de gemiddelde hedendaagse bijbellezer. Maar het punt is dat je prima vanuit het zinsverband kunt opmaken dat het hier om gevreesde figuren gaat. Daar heb je de aanvulling ‘reuzen’ helemaal niet voor nodig.

 

Niet méér invullen dan nodig

Voor de NBV21 hanteerden we het principe: niet méér invullen in de vertaling dan nodig is. Liever een iets opener vertaling waar dat kan en waar dat werkt. Dan geef je de lezer ruimte voor een eigen invulling, een eigen beeld bij de tekst. Kort gezegd: minder is meer. Dat geldt ook voor de reuzen in Deuteronomium.

 

In de NBV21 luidt Deuteronomium 1:28:

De angst sloeg ons om het hart toen onze verkenners vertelden dat de mensen daar sterker en langer zijn dan wij, dat ze in grote steden met hemelhoge versterkingen wonen en dat ze daar zelfs Enakieten hebben gezien.

 

Dankzij twee elementen in de tekst komt de lezer vanzelf uit bij de beoogde betekenis. Het ene is de opbouw, de climax die in dit vers zit: sterker en langer, grote steden, hemelhoge versterkingen – groot, groter, grootst. En dan als klap op de vuurpijl de Enakieten.

En het tweede is dat het woordje ‘zelfs’ helpt om de conclusie te trekken: dat moeten dus wel zéér gevreesde mensen zijn geweest.

Ook in de brontekst zit die climax, gemarkeerd door het Hebreeuwse woord wegam, dat je heel goed met ‘zelfs’ kunt vertalen.

 

Ruimte voor eigen beeld en invulling

Dit is een mooi voorbeeld van ‘minder is meer’. In plaats van een ingevulde vertaling met ‘reuzen’ biedt de NBV21 hier een suggestieve vertaling: de lezer wordt de goede kant op geholpen, maar houdt ruimte voor een eigen beeld en invulling.

Dit principe van ‘minder is meer’ is een van de structurele verbeterpunten in de NBV21. Er viel op dit punt veel te winnen.

 

Bijbelstudie avond met Jan Andries n.a.v. de nieuwe Bijbelvertaling

Een mooie aanleiding voor een Bijbelstudie met ds, Jan Andries de Boer!

Allen welkom op donderdag 4 november, aanvang 20.00 uur in de Voorhof van de Lucaskerk.

 

Stichting Nieuwe Buren Niedorp  start in Nieuwe Niedorp

eigen Repair Café in de Fenixkerk

Wat doe je met:

·         kleding, die een beetje stuk is?

·         een broodrooster dat het niet meer doet?

·         een fiets waarvan het wiel aanloopt?

·         een trui waar mottengaatjes in zitten?

Weggooien? Mooi niet!

Stichting Nieuwe Buren Niedorp organiseert op elke derde vrijdag van de maand en op 15 oktober 2021 voor het eerst een Repair Café in Nieuwe Niedorp.

 

Wij beginnen klein, maar als u dat wilt, worden wij groter!

In de bovenruimte van de Fenixkerk, aan de Dorpsstraat 179 te Nieuwe Niedorp, draait het op 15 oktober a.s. allemaal om repareren. Tussen 9.30 en 11.30 uur staan de naaimachines klaar om samen met u kleine kledingreparaties te verrichten.

Heeft u andere spullen waar kleine reparaties aan gedaan moeten worden?

Laat het ons weten via: repaircafe.niedorp@gmail.com

De openingstijden van het “ Repair Cafe “zijn: 

op de derde vrijdag van de maand.

‘sMorgens van 9.30 tot 11.30uur.

 

Tevens een ontmoetingsplaats, waar iedereen via de “stalentrap” aan de zijkant van de Kerk, mag binnen lopen.                 Voor kopje Koffie of thee. Wij gaan dan op zoek naar vrijwilligers die u daarbij kunnen helpen. Een paar vrijwilligers hebben zich al aangemeld. Waar kunt u aan denken?

Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies… alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. U zult zien: de ervaring in Nederland leert: reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Vrijwilligers welkom!

Bent u zelf een handige man of vrouw en wilt u uw dorpsgenoten helpen,  kom dan eens langs om ons ‘Repair Café’ team te ontmoeten en misschien te helpen bij het oplossen van de diverse reparaties.

 

 


 

 

CONTACTGEGEVENS

 

 

Naam

Adres

 

Plaats

Telefoon

Predikant

Ds. J.A.A. de Boer

Bosstraat 95

1731 SC

Winkel

0224-541372

 

 

jaa@quicknet.nl                             

Voorz. kerkenraad

Siep Rienstra

Heerenweg 204

1768 BK

Barsingerhorn

0224-531611

 

 

rienstra.siep@gmail.com                           

Scriba

Jeannette Oudejans

De Omloop 42

1733 LJ

Nw.Niedorp

0226-410848

 

 

jeannette.oudejans@quicknet.nl

Verhuur

 

info.lucaskerk@gmail.com

 

 

 

 

 

Kerkgebouw

Lucaskerk

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

0224-542112