KERBRIEF 

PROTESTANTSE

GEMEENTE WINKEL e.o.

 

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nlSEPTEMBER - OKTOBER  2017


 

 

EEN NIEUW WINTERSEIZOEN MET NIEUWE KANSEN EN UITDAGINGEN

 

STARTZONDAG 10 SEPTEMBER                                                            pagina 10

PLANNEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN                                               pagina 9

BLØFDIENST OP 1 OKTOBER                                                                pagina 4

BEZOEK VAN DE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE: LUKASKERK OP 1 OKTOBER

GASTGEZINNEN GEVRAAGD en  AUTOCHAUFFEURS                    pagina 10

TOPPERS                                                                                                  pagina 6 en 7

JAARVERSLAG 2016-2017                                                                      pagina 4,5 en 6

Stichting Present                                                                                     pagina 12

 

 


 

Lichamelijkheid in de kerkdienst

 


Graag stel ik iets aan de orde. Iets dat blijkbaar gevoelig ligt. In de Pinksterdienst op 4 juni jl. heb ik in de preek gezegd:

“Wij vieren Pinksteren. Dat betekent onder andere dat wij bidden om de heilige Geest. Pinksteren is niet het jaarlijkse moment waarop God zijn Geest uitstort. Het is het moment waarop wij feestelijk gedenken dat hij dat toen gedaan heeft op die heel bijzondere manier, zoals beschreven in Handelingen 2. En tegelijk is dit feestelijk gedenken een instromen in de stroom van toen. Waarbij wij mogen hopen dat wij deelgenoot worden opnieuw van die kracht die toen gegeven werd. En dat wij daar vernieuwing uit putten.

Een heel effectieve manier om in te stromen in die stroom van toen is dat wij de Geest bezingen. En dat wij ons zingend overgeven aan de Geest. Misschien dat we dat eens op een andere, wat meer lichamelijke manier kunnen doen!

In de meeste christelijke tradities is de kerkdienst ook een heel lichamelijk gebeuren, met zitten en opstaan en knielen. Maar hoe doen we dat in de protestantse kerk? Wij zitten. Of zoals ik een theoloog hoorde zeggen: ‘Men leunt er behaaglijk achterover, als het kan met de knieën over elkaar. De liturgie, wat eigenlijk een handelen is, is een papier geworden, een programma. Wij zijn de toeschouwers. Nog even en we willen pauze met koffie. We zijn ons lichaam kwijtgeraakt.’

Dit is iets wat er wezenlijk toe doet! En als we de Geest bezingen, en daar ook lichamelijk uiting aan geven, dan wordt voelbaar, voor onszelf, hoe zingen ook aanbidden is, en dus ook bidden. Uiteraard kan ik, en wil ik ook niemand iets opleggen. Maar ik stel wel voor om het volgende lied staande te zingen. Ik zal daar zo meteen na het ‘amen’ meer over zeggen. Ja, want we moeten ‘geest’ niet verwarren met verstand. In de Bijbel is het zo dat als een bepaald aspect van ons wezen wordt genoemd, de andere dingen van ons wezen altijd meekomen. Lichaam, ziel en geest kun je als je bijbels denkt niet los van elkaar zien. Op de Hemelvaartsdag ging het nog over de grote vreugde, die Lucas vaak benoemt als er belangrijke dingen aan de hand zijn, zoals bijvoorbeeld als Jezus, terwijl hij zijn leerlingen zegent, wordt opgenomen in de hemel. De grote vreugde, waarmee zij naar Jeruzalem terugkeerden, is beslist te zien geweest aan de manier waarop ze liepen. Welnu, zoals de manier waarop je je voelt, je lichaamshouding beïnvloedt, zo is het ook omgekeerd. Je lichaamshouding helpt mee in wat je ervaart. En dat wens ik ons allen namelijk vurig toe. Dat we de Geest zullen ervaren en aldus een nieuw elan ontvangen.”

En na het ‘amen’:

“Als wij zingen en zingend bidden ook met ons lichaam, dan zullen we minstens, als we daartoe in staat zijn, gaan staan, ook omdat je dan gemakkelijker meebeweegt. Nogmaals, ik wil en kan niemand ergens toe verplichten, maar mag ik u in elk geval vragen te gaan staan. (...) En mag ik u vragen dit op de volle voet te doen: dan staan we stevig en goed geaard. En laten we nu bewust ademen en daarbij denken aan het verhaal van de schepping van de mens: ‘toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.’ Laten we genieten dat we levende wezens zijn. Als we zingend bidden om de gave van de heilige Geest, dan is het het mooist als we onze handen opheffen, in een houding, die laat zien dat we kunnen ontvangen. Nu hebben we een boekje dat we moeten vasthouden. Misschien dat dat het net wat minder ongemakkelijk maakt voor wie zich daar niet vrij in voelt. Ik stel u voor dit zó te zingen (in één hand het boekje; de andere hand licht uitgestrekt naar boven). En denk aan een man als bisschop Tutu: als u erbij wilt bewegen, voel u vrij!”

Na afloop waren de reacties verschillend. Gemiddeld was het echt wel positief, geloof ik. Maar ik heb ook gehoord van een paar (misschien waren het er werkelijk niet meer dan twee) negatieve reacties. Die zijn niet persoonlijk naar mij toe gekomen, maar via-via. Uitgesproken negatieve reacties. Dit verbaast mij. Dit verbaast me zelfs heel erg. Als het hierbij over u gaat, wil ik u uitnodigen hierover na te denken en mij te laten weten wat u er zo aan stoort. Dat wil ik graag weten. Want aan de ene kant vind ik het belangrijk dat we blijven zoeken naar manieren om de beleving te verbeteren en versterken. Aan de andere kant houd ik graag rekening met eenieders gevoelens.

Laat ik u in elk geval nog laten weten hoe ik het zelf beleefd heb in die dienst. Zo gauw ik inderdaad die hand ophief, voelde ik ontroering. Wat ik had gezegd, werkte in elk geval bij mezelf.


 

Jan Andries de Boer

 

KERKENRAADSVERGADERING

Waarover spraken zij op 12 juni jl?

 

Hieronder in willekeurige volgorde:

 

·        De gemeente barbecue was zeer geslaagd. Het batig saldo van € 90 gaat naar de school op Lesbos. Volgend jaar hopen we nog meer gemeenteleden te ontmoeten.

·        De gemeenteavond is geëvalueerd. Op deze avond werden heel veel “toppertjes” genoemd. Voor een overzicht, zie elders in de kerkbrief. Blijft de vraag staan: Wat is kerk nu, wat is kerk in de toekomst. Kerk zal altijd blijven in welke vorm ook. Ook in het komende seizoen moeten wij ons verder bezinnen op onze toekomst.

·        Mw. Marja Beemster komt op de vergadering van 18 september van 20.30 uur tot 21 uur voorlichting/een presentatie geven over het Thuishuis in het voormalige Winkelmadepand. Gemeenteleden zijn van harte welkom

·        Per 1 januari zal kerkrentmeester Ad de Graaf de functie van accountant gaan bekleden. Dat betekent dat hij per 1 januari afscheid neemt als kerkrentmeester.

·        Ds. J.A. de Boer al voor 4 uur  per week ook werkzaam zijn voor de Gereformeerde kerk van Krabbendam

·        De diaconie meldt dat inmiddels meer dan 2000 euro binnen is voor de actie Lesbos. Mariska van Damme komt na de Kerst het bedrag in ontvangst nemen.

·        Voor de classis en de synode staan de komende maanden veel verandering op stapel.

 

In de vorige kerkbrief schreven we al over afscheid en bevestiging ambtsdragers.

 

 

Op 1 oktober, 19.00 uur:

 Bløfdienst “Verbinding verbroken?” 

U hebt er al een paar wat over kunnen lezen, maar nu komt het er dan binnenkort werkelijk aan: de nieuw Bløfdienst met TeBoven live. Op 11 januari 2015 was deze band al een keer in Winkel om samen met mij de dienst “Welkom thuis” te brengen.

Als tijdens een telefoongesprek de verbinding verbroken wordt, is dat frustrerend, maar doorgaans niet erg. Of je moet op een afgelegen plaats in nood zijn en de verbinding wordt verbroken doordat je batterij leeg is. Maar wat als je de verbinding kwijt bent met je familie? Dat was het thema van de eerste Bløfdienst. En wat als de verbinding zoek is tussen verschillende bevolkingsgroepen in één en dezelfde ‘samenleving’? En wat als de verbinding zoek is tussen hemel en aarde, tussen de mens en zijn God? Daarover en over een mogelijk herstel van die belangrijke verbanden, horizontaal en verticaal, u mag daar een kruisteken in zien, gaat het in deze dienst. De gekozen nummers komen uit het hele inmiddels 25-jarige bestaan van Bløf tot en met de recente single ‘Wereld van verschil’, dat ik na afloop van de open maaltijd in onze kerk op 6 april van dit jaar als gedicht heb voorgedragen.

 


Kijk, daar gaan mensen weg van huis

Ergens heen waar ze niet thuis zijn

Kijk, daar gaat net zo'n volk als wij

Maar waar dan heen? Want nergens veilig

We willen allemaal kunnen leven op de plek

Van onze wieg, of kunnen kiezen

En we voelen allemaal dat als dat niet langer kan

Wat 'r dan mist, wat we verliezen

 

Woah, geef elkaar de handen nu maar

Vergeet de misverstanden nu maar

Het is van alle landen en van alle tijden

Versterk dan onze banden nu maar

Blus de felle branden nu maar

Vijl de scherpe randen nu maar

Blijf niet zo, verander nu maar

In een wereld van verschil


Gooi alle wapens in zee

Wat was dat is geweest

Kijk even naar elkaar en kijk vooruit

Laat elkaar dan niet meer los

Het lijkt zo simpel maar het is niet

Weg van wat je liefhebt

Vechten, want je mist iets

Anders dan een onderscheid

Ik lijk op jou misschien dat ik je daarom niet begrijp

Maar wij zijn wij

 

Woah, geef elkaar de handen nu maar

Vergeet de misverstanden nu maar

Het is van alle landen en van alle tijden

Versterk dan onze banden nu maar

Blus de felle branden nu maar

Vijl de scherpe randen nu maar

Blijf niet zo, verander nu maar

In een wereld van verschil


 

 

 

GEMEENTEAVOND  april 2017

Door een misverstand is het jaarverslag en het verslag van de gemeenteavond 2016 niet in de kerkbrief terecht gekomen.  Nu de verslagen:

 

Jaarverslag 2016-2017    Kom in beweging!

 


In deze dagen na Pasen vind ik dit een mooie titel. Immers, we blijven niet stilstaan bij Goede Vrijdag, bij het kruis, hoewel dat kruis het symbool is van ons christelijk geloof. Nee, de steen van het graf is weggerold. Er is beweging in gekomen, Jezus is opgestaan en zet ons allen in beweging. Daarom “Kom in beweging!”

 

In ons beleidsplan kom ik drie thema’s tegen: Vieren, Leren en Dienen.

 

Bij het vieren denk ik vooral aan de kerkdiensten met onze eigen predikant ds Jan Adries de Boer. We zien hem als de spil van onze gemeente wat ook bleek tijdens de kerkvisitatie die in januari 2017 plaats vond. Tijdens zijn vrije zondagen is alle keren een gastpredikant aanwezig geweest.

Met verschillende organisten achter het orgel zongen we met name uit het Nieuwe Liedboek. O.l.v. Janny van Kampen en een zangroep werd regelmatig een nieuw lied ingestudeerd. Ook genoten we van het Lucaskoor en van vioolspel van Jacqueline Jacobs-Pol, in de theaterdienst (van Siep en Luuk) zelfs met haar kinderen Ilse, Ciska en Tristan, begeleid door Alex Peet op het orgel.

Ook muziek van buiten onze gemeente zorgde voor een waardevolle aanvulling.

Op rustige wijze voerde onze dominee, in overleg, wat nieuwe elementen in de dienst in.  Zo werd er in de Stille week op donderdag het avondmaal in de kring gevierd, op goede vrijdag werd een passie uitgevoerd en de Paaswake op Stille zaterdag begon bij het Museum. Met een fakkeloptocht naar de kerk waar buiten, op de grens van de begraafplaats, op de grens van dood en leven, de dienst begon. Het Paasvuur brandde en de viool van Jacqueline zorgde voor begeleiding. De dienst werd in de kerk voortgezet en met het binnendragen van de Paaskaars begon het Paasfeest.

.

Op Startzondag zijn we met een bus naar Den Haag geweest om daar een dag te gast te zijn bij de gemeente van de Lukaskerk in de Haagse Schilderswijk. Vooral het samen avondmaal vieren met brood dat je zelf breekt in de kring, terwijl er zacht een Taizélied werd gezongen, werd als erg mooi ervaren. Dit jaar hopen we ze terug te vragen. Dat zal zijn op 1 oktober als de Blofdienst gepland staat. Vorig jaar hebben we van een spetterende U2dienst kunnen genieten, waar de passie van onze dominee ten volle aan het licht komt. Rockmuziek en goede teksten, zo kan je ook het evangelie verkondigen.

Met Nazomeren en de eerste zondag van het nieuwe jaar zongen we op verzoek en op zondag Cantate zongen we met het Lucaskoor.

 

Een ingetogen karakter heeft de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waar de namen genoemd worden van hen die ons ontvielen.

Sinds de vorige gemeenteavond zijn de volgende gemeenteleden overleden:

.(tante) Antje Bakker-Wiersenga en Evert Huizenga.

 

De nieuwe taakgroep Eredienst is de opvolger van de liturgiecommissie en deze taakgroep zal zichzelf op de gemeenteavond presenteren.

Niet alleen de bijzondere diensten, maar ook de “gewone” erediensten werden door kerkgangers en voorgangers als fijne, gezegende diensten ervaren.

 

Naast de vieringen in de Lucaskerk was er ook tien keer een vesper in Haringhuizen. Er kwam in De Koppeling een groep ouderen maandelijks bij elkaar om daar de gemeenschap met God en allen die geloven te vieren. Verder komen we als gemeente Tweemaal samen in een oecumenische dienst in een van de kerken in de voormalige burgerlijke gemeente Niedorp.

 

Leren

Naast het vieren leren we natuurlijk ook in de dienst.

De leiding van de kindernevendienst is er iedere week om de kinderen het verhaal in voor hun begrijpelijke taal aan te bieden en de eerste zondag van de maand zijn de tieners welkom in hun jongerennevendienst. Voor de kleinsten is altijd iemand op afroep aanwezig voor de oppasdienst.

Voor de tieners is er catechisatie en de catechisanten hadden een leuke slotavond. De basiscatechese ging niet door wegens gebrek aan deelnemers

De groep “Jong belegen” ging aan het einde van hun seizoen naar Remco Veldhuis en deden verslag hiervan in de Kerkbrief.

De Vrouwengespreksgroep had een aantal open avonden, maar ook een besloten avond over orgaandonatie. Hun uitje vindt overmorgen plaats.

O.l.v. ds. Jan Andries werden ook dit jaar meditatieavonden gegeven en hij zorgt in de kerkenraad en in de pastorale raad voor mooie inleidingen.

 

Dienen.

De kerkenraad kwam het afgelopen jaar weer zes keer bij elkaar onder de bezielende leiding van voorzitter De visitatoren gaven aan een goede indruk van onze gemeente te hebben gekregen.

Met Pinksteren namen we na vele jaren afscheid van diaken mw. Pietie Voogd en werd mw. Gerda Goossens als diaken bevestigd.

De diaconie is actief op allerlei gebieden. Mw. Marrie Wetsteen is vanuit de diaconie op vakantie geweest. Nu wordt weer voor een uitje gespaard. Vele goede doelen en projecten worden vanuit de diaconie ondersteund, het tweejaarlijkse project is voor de school in Molivos op het Griekse eiland Lesbos, waar de kleinkinderen van Jopie en Peet van Damme op school zitten en waar de school het erg moeilijk heeft door de bezuinigingen en het werd nog erger door de vele bootvluchtelingen. Met dit geld dragen we o.a. bij aan het verhelpen van achterstallig onderhoud.

De missionaire werkgroep zal zelf verslag doen van hun werkzaamheden.

 

Guda en Piet Boonstra verzorgen de website van de kerk www.lucaskerkwinkel.nl, waar iedereen op de hoogte wordt gehouden van wat er binnen de gemeente gebeurt. Ook foto’s zijn er te zien te zien. Daarnaast zijn er de WoZ, de Kerkbrief en de ruimte in het Niedorper Weekblad om elkaar en anderen op de hoogte te houden.

 

De kerkrentmeesters houden zich vooral bezig met de materiële en zakelijke kant van het gemeente zijn. Het onderhoud van de gebouwen en van het orgel, rekeningen die betaald moeten worden, het beheer van land en het organiseren van Kerkbalans om het nodige geld bij elkaar te krijgen.

 

Niet alles zal vermeld zijn, niet alle namen zijn genoemd. Maar toch noem ik er hier nog een: onze koster mw. Thea Huizenga is een goede gastvrouw en zij heeft de zaken goed voor elkaar.

Het is moeilijk om een kort en compleet verslag te maken van een gemeente die zo actief is. Als ik alles zo nalees, zijn we al volop in beweging, maar om in beweging te blijven is menskracht nodig. Dan heeft onze kerk toekomst. Een toekomst die vandaag al begint.


 

April 2017, Loes van der Weerd-Hogeweg, scriba

 

ONZE MISSIE

Een kerk, dat zijn de mensen!

 

De Lucaskerk is een gebouw.

Een mooi oud

.

Mensen, die voor hun leven oriëntatie en

inspiratie zoeken in het gebouw.

Meer dan dat zijn het de mensen.

Kerk-zijn is mensenwerk raadselachtige woordje ‘God.’

De vaak verbazend concrete aanwijzingen van Jezus. De vurige liefdeskracht, die wordt aangeduid als de heilige Geest.

 

Dat doen wij samen. Vandaar het woord ‘gemeente.’  Wij leven mee met elkaar en met ieder die op ons pad komt.

Daarbij zijn wij mensen, zoals alle mensen

mensen zijn. 

Van onze beperkingen zijn we ons bewust.

Van het oordelen over anderen proberen we ons te onthouden.

Voor ieder mens van goede wil willen wij een welkome plek zijn.

 

 

Toppertjes

 

Met 33 aanwezige gemeenteleden hebben we op de gemeenteavond 23 verschillende momenten, situaties opgenoemd die voor ons, voor jezelf, toppertje waren of nog steeds zijn.

 

Van oppassen op de kleintjes tot aan een rouw of afscheidsdienst. Van begin tot eind. We merken dat dit het een momentopname was, want als we iedereen afzonderlijk zouden vragen, zouden er vast meer momenten worden opgenoemd. (Ik/u zou er nl nog heel wat aan toe kunnen voegen en dat mag u dan ook voor uzelf doen, dat voelt goed)

Er is van alles wat genoemd. Daaruit blijkt dat we in de volle breedte van het kerkzijn heel veel goede momenten hebben of hebben gehad.

Waar we samen heel blij mee zijn is dat wij, zoals wij aanwezig waren, ons goed betrokken voelen en dat de kerk ons een “thuis” is, dat we ons met elkaar verbonden voelen. Vaak vanaf het eerste moment. Dat durven we te zeggen, omdat er veel bijval was, zowel in de kleine groep, als bij het opsommen door de vertegenwoordigers. Ook zijn we een gemeente die van zingen houdt, van bijzondere diensten, van muziek en we zoeken het niet alleen in de kerkdienst.

De uitkomsten zijn bekeken en het moderamen zal er verder naar kijken en het in de kerkenraad verder bespreken. Daarna komt de gemeente weer aan de beurt.

We hopen dat deze gemeenteavond ook een fijne avond geweest is voor degenen die er waren.

Hier volgt de opsomming van de genoemde “toppertjes”:

 

3 x Bazaar

3 x Bijzondere diensten (kinderkoor, dovendienst, koren)

3 x Huwelijk gemeenteleden (Jan en Bets, Ageeth en Lida, Wieger en Loes)

3 x Overstapdienst   

3 x Paascyclus (paaswake avondmaal in de kring, Passion)

3 x Startzondagen 

2 x Kinderen uit Den Haag op bezoek

2 x Sobere maaltijden  

2 x Verbondenheid 

2 x Welkom zijn als nieuwkomer  

Avondmaal in de kring

Dienst met koor of groep (Signalen

Doorgaan tijdens vacante periode

Fijne sfeer (zoals thuis)

Hoeveelheid vrijwilligers

Kinderclubs (ver verleden)

Oppassen met de kleintjes

Rouw/afscheidsdienst Liesbeth en anderen

Theaterdiensten

U2 dienst

Vespers in Haringhuizen

Zingen op verzoek met gedichten en uitleg

Zingen van Janny

 

Nee, we gaan het niet hebben over wat niet goed ging, wat niet goed was, wat we missen, nee, het ging over wat wel goed, fijn was. En dat is heel wat in onze gemeente.  (samenvatting Loes,scriba)

 

 

Verslag van de jaarvergadering van de protestantse gemeente te Winkel e.o. gehouden op 14 april 2016 in de Lucaskerk.

Aanwezig zijn 42 personen

 


Om 19.30 u heet voorzitter Siep Rienstra allen welkom we zingen lied 314 begeleid door Alex Peet op het orgel.. Vervolgens lees de vz een stukje uit Woorden en verhalen, geschreven door… en Annemiek Wijnker-Hoedjes. Hierna gaat hij ons voor in gebed.

Vz. Meldt enkele beslissingen van de kerkenraad. De plaatselijke regeling wordt aangepast, omdat er veranderingen zijn, met name bij de Kerkrentmeesters. Dhr. Ad de Graaf is als nieuwe penningmeester wel kerkrentmeester, maar hij is niet bevestigd als ouderling. Ook de taken van de beide penningmeesters worden vastgelegd in de pl.r. (mw. A. Rustenburg is 2e penningmeester en ouderling-kerkrentmeester). De Lucaskerk wordt bij de gemeente aangemeld als mogelijke trouwlocatie. De taakgroepen Eredienst en Financiën worden geïnstalleerd. Hierover komen geen vragen of opmerkingen.

Bij de mededelingen meldt de scriba dat de stembriefje voor kandidaat diakenen kunne worden ingeleverd (als er geen stembriefjes mee zijn volstaat ook een leef briefje met daarop naam en handtekening en de naam van de kandidaat diaken) Ook de open filmavond van de gespreksgroep wordt gemeld..

De scriba leest haar jaarverslag over de periode van 11 maart 2015 tot 14 april 2016 en er komen twee opmerkingen van mw. Pietie Voogd. Dit wordt aangepast in het verslag. Het verslag komt in de eerstvolgende Kerkbrief.

Dhr. Piet Boonstra, penningmeester van de diaconie, geeft toelichting op het financieel verslag, maar eerst meldt hij dat mw. Dieneke Witte Mw. Marion de Heer opvolgt als administrateur. Vz. Rienstra overhandigt mw. Marion de Heer een kaars en bijbehorende onderzetter en zij wordt bedankt door de gemeente. Bij het verslag merkt de gemeente dat de inkomsten drastisch zijn geslonken. Dat is het gevolg van de financiële markt. Bankkosten zijn bijvoorbeeld hoger dan de opbrengsten van rente en obligaties.

Dhr. Ad de Graaf ligt de jaarcijfers van de Kerkrentmeesters toe. Hij is zelf accountant en dat scheelt ons in de kosten, want ook hier is een tekort ontstaan. Als we zo doorgaan kunnen we het nog tien jaar volhouden. Om te gaan bekijken hoe wij beter met onze inkomsten en uitgaven kunnen omgaan en toch een goed gemeenteleven te hebben wordt er een taakgroep financiën geïnstalleerd. Ook zullen inkomsten uit de beschikbaarstelling van de kerk als trouwlocatie gehaald kunnen worden De kerk zelf is goed op arde, evenals het orgel.

Ds. Jan Andries de Boer krijgt de gelegenheid om ook zijn zegje te doen. Daaruit vertel ik hier, dat hij vooral een dorpsdominee wil zijn. In Winkel is slechts één kerk en derhalve één dominee. Hij wil er zijn voor iedereen en geeft dat ook aan in de media. Natuurlijk is er op het ogenblik veel U2, dit fenomeen bestaat nu 10 jaar en de nieuwe U2dienst heeft de première op 5 juni bij ons, maar muziek geeft inspiratie en zijn werk als predikant inspireert hem in de U2dienst. D e titel van de dienst wordt “God is love”, God is liefde.  E.e.a. is goed te volgen op Facebook. Belangrijk is zijn mededeling dat dit beslist niet ten koste gaat van zijn werk in de gemeente. Hij en zijn vrouw Janny hebben het erg naar hun zin en voelen zich thuis in kerk en pastorie.

Bij de rondvraag vraagt organist Klaas Boonstra of er een dienst kan komen met veel zingen uit de EB en eventueel Joh. De Heer afgewisseld met gedichten. Bij peiling blijkt hier onder de aanwezigen wel animo.

Alex Peet heeft moeite met de wijze waarop met Kerst de begeleiding van liederen gaat. De organist komt te weinig aan bod, terwijl kerst juist een hoogtijdag is voor een organist.

De punten van de organisten worden ingebracht op de kerkenraadsvergadering.

Dhr. Joop de Heer meldt dat er in feite niet goed is nagedacht over het aantal ouderlingen. Hij heeft een dubbele wijk en ook vz heeft nog een bezoekwijk.  Antwoord: op de vergadering van de pastorale raad is gekozen om meer bezoekmedewerkers te werven. Hiervoor zal regelmatig een oproep geplaatst worden, maar ook de gemeente mag zelf voordagen (je mag ook jezelf voordragen).

Vz. Rienstra meldt dat mutaties van gemeenteleden voortaan in de Kerkbrief vermeld zullen worden.

Hierna is ieder uitgenodigd voor een drankje en een hapje in de Voorhof.

 

Na de pauze is het woord aan Dhr. Joop de Hoor die ons voorlicht over “de Aardde, de Boer en de Consument”.  Diverse materialen zijn aanwezig in in te zien of mee te nemen.


Voor u opgetekend door Loes van der Weerd-Hogeweg, scriba.

 

GASTHEER-GASTVROUW

 

Tot nu toe wordt de functie van deurouderling gedaan door iemand van het college van kerkrentmeesters. Ingaande het nieuwe seizoen ( vanaf 3 september) heeft de kerkenraad besloten om deze functie om te zetten in die van  “gastheer/gastvrouw”. 

 

Voor deze functie hoeft men geen ambtsdrager te zijn. De taak van de gastheer/gastvrouw is om de kerkgangers met een handdruk welkom te heten en hen Winkel op Zondag te overhandigingen. Gasten worden door hen wegwijs gemaakt.  De gastheer/gastvrouw wacht met binnenkomen tot de kerkenraad binnen is.

Inmiddels hebben 8 gemeenteleden te kennen gegeven deze functie wel te willen uitoefenen. Mochten er nog onder u zijn die dit ook wel willen, meldt u dan aan bij één van de leden van de  kerkenraad.

 

 

Een nieuw seizoen - is er iets waar u zin in zou hebben?

In de zomer houdt ik mij bezig met de planning van het nieuwe seizoen. In de volgende Kerkbrief mag u de uitgewerkte plannen verwachten. Met de meditatie gaan we door. Daar is duidelijk basis voor. Maar moet ik ook weer avonden plannen voor een preekbespreking? Of zou er belangstelling zijn voor bijbelstudie? Of wat we ook zouden kunnen doen is dat we met degenen die meedoen een boekje doornemen, elke keer een hoofdstuk.

 

Heel graag hoor ik van u, en het liefst spoedig, dan kan ik ermee aan de slag. U weet hoe u mij bereiken kunt: jaa@quicknet.nl of 0224-541372.

Jan Andries de Boer

 

 

EEN JUICHENDE GRACHT IN SNEEK

 


Op zondag 13 augustus, de laatste dag van de ‘Sneekweek’, mocht ik samen met U2two een U2-rockdienst geven vanaf een podium op een ponton midden in Sneek. Het was een bijzondere ervaring. Het weer, dat de voorafgaande week bepaald teleurstellend was geweest, werkte op stralende wijze mee. De locatie was prachtig: aan de beide kanten van de gracht stonden tot in de verte mensen rijen-dik om de dienst mee te maken. De samenwerking was prachtig: de dienst was georganiseerd door een heel aantal van de Sneekse kerken, wat zichtbaar werd gemaakt door een welkom door de voorganger van de Baptistengemeente en een gebed door de pastoor. Ook het Leger des Heils en de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) deden mee, om er nog maar eens twee te noemen. En de PKN-gemeente van Sneek natuurlijk. Voor het ponton lagen allemaal bootjes met mensen erin die zo de dienst vanaf de eerste rang konden meemaken. U2two was prima in vorm en het geluid was uitstekend afgesteld. Een sponsor had een LED-wall ter beschikking gesteld, zodat de teksten ook in de zon goed te volgen waren. Ja, en de boodschap van het Evangelie en de manier, waarop U2 die in zijn songs naar voren brengt zijn sowieso al ijzersterk. En zo mochten wij met de dienst “GOD IS LOVE”, die we vorig jaar juni hier al brachten, de mensen daar een mooie middag bezorgen, hopelijk met de nodige inspiratie tot gevolg.

“Een juichende gracht in Sneek” heb ik boven dit stukje gezet. Het was echt bijzonder. Het leek wel Koninginnedag! De band kreeg applaus na elk nummer. Maar dat er ook een applaus klonk nadat ik de zegen had uitgesproken, laat zien dat de mensen de dienst ook inhoudelijk goed hadden weten te waarderen. Zoiets is natuurlijk best spannend. Als je een kerkdienst houdt midden in de stad, dan weet je niet wat er gaat gebeuren en wie er misschien ook bij zijn. Maar als er dan tijdens de gebedsmomenten en tijdens de bijbellezingen ook werkelijk rust komt, dan maak je iets bijzonders mee. Zowel het Friesch Dagblad als de Leeuwarder Courant hadden de maandag erna een verslag. Het Friesch Dagblad had zelfs een foto van de dienst op de voorpagina staan, over de volle breedte, en op Facebook waren de reacties niet van de lucht. Dan ben je blij en dankbaar, als je dat hebt mogen brengen. De organisatoren waren ook enthousiast. Na afloop zeiden ze dat een rockdienst op de afsluitende zondag van de Sneekweek wat hen betreft een blijvertje was en we gaan kijken of voor volgend jaar een Bløfdienst tot de mogelijkheden behoort.

En daarbij zal het in dat geval gaan om de nieuwe Bløfdienst, die ik samen met TeBoven op Terschelling intussen ten doop gehouden heb, maar die we verder op dit moment nog nergens hebben gebracht. Ook hier in Winkel nog niet. En daarmee is dit stukje ook alvast bedoeld om u erop te attenderen dat die eraan komt. Ik kan u zeggen dat die nieuwe Bløfdienst op Oerol uitstekend geland is. Die zal hier in de Lucaskerk te beleven zijn op zondag 1 oktober aanstaande vanaf 19.00 uur.


Jan Andries de Boer

 


 

STARTZONDAG 10 SEPTEMBER

 

Het is wat aan de late kant, maar hier de uitnodiging  voor de startzondag. We komen als gemeente bij elkaar in de Lucaskerk. Een aantal gemeenteleden is gevraagd om een bijdrage in deze dienst te doen. Wij willen elkaar deze zondag bemoedigen onder de titel: ‘Bevestig elkaar’.. Na de dienst is er koffie om vervolgens te vertrekken naar de Kloosterkerk te Nieuwe Niedorp. We krijgen daar een rondleiding in het klooster en een gesprek met rector Luc George. Hierna hebben we een lunch. Wilt u deze zelf meenemen en bij het begin van de kerkdienst afgeven. Het organisatie comité zorgt daarna voor de verdeling. En zij zorgt ook voor melk en karnemelk.

Graag horen wij van u, of u mee gaat naar het klooster. Opgave papier in de Voorhof. Ook kunt u even mailen of bellen naar Siep Rienstra of een ander lid van het moderamen

Om 14.00 uur sluiten we de startzondag af.

 

 

DEN HAAG  

 

Vorig jaar waren we met velen naar de Lukaskerk in Den Haag. Zondag 1 oktober brengen zij een tegenbezoek. Er hebben zich inmiddels 30 mensen aangemeld. Men komt met een bus naar Winkel.

Om 14.00 uur zullen we hen ontvangen in de Lucaskerk.

Wij dioen een oproep aan onze gemeenteleden. We zoeken 10 mensen die met onze gasten een toer rit door onze gemeente willen verzorgen.

Ook zoeken we een aantal gastgezinnen. Om ons te leren kennen hebben we gedacht om onze gasten in een aantal gastgezinnen een maaltijd aan te bieden. Wie van u wil hier aan meedoen?  U kunt dan uw gasten omstreeks 17.00 uur verwachten. Om 18.30 uur gaan we weer naar de  kerk. Daar hopen we samen te genieten van de BlØfdienst. Na deze dienst staat de bus weer voor hen klaar.

We hopen dat velen van u mee willen doen.

 

Opgeven kan bij één van de kerkenraadsleden.

Coördinatie is in handen van het moderamen.

 

COLLECTE OPBRENGSTEN

 

 

DIAKONIE

KERK

7 mei

 

 

38,30 Deur col:  52,40

14 mei

 

 

56,75

21 mei

 

 

47,75

25 mei

 

 

51,50

28 mei

 

 

36,80

4 juni

 

 

77,70 Deur col: 100,40

11 jun i

 

 

54,60

18 juni

 

 

32,35

25 juni

 

 

64,63

2 juli

 

 

60,84 Deur col: 60,45

9 juli

 

 

42,80

23 juli

58,35

 

53,50

6 aug

50,80

Ouderen activiteit

44,24

20 aug

53,75

 

52,25

27 aug

 

 

43,05

 


 

DIACONIE


Na 8 jaar diaken te zijn geweest heeft Jacqueline Jacobs afscheid genomen. Op 25 juni is Pietie Voogd bevestigd als diaken na 1 jaar afwezigheid. De functies binnen de diaconie zijn als volgt verdeeld: Pietie Voogd - voorzitter, Piet Boonstra - penningmeester, het secretariaat wordt verdeeld: Marijke Groen doet de post, Gerda Goossens notuleert en Loes Hogeweg maakt de agenda. Verder zijn Jenny Evers en Louise van Splunter nog diaken. Piet is tevens afgevaardigd naar het moderamen. Dineke Witte is geen diaken maar doet de financiële administratie. 


 

OUDERENUITJE

 

Vrijdagmiddag 8 september hopen we als diakenen weer een gezellig uitje te hebben met onze 80 plus gemeenteleden. We gaan met de auto op stap naar Dierenpark Blankendaell in Warmenhuizen. In de volgende kerkbrief hopen we u een verslag te geven over onze belevingen die middag.

 

Namens de diaconie, Pietie Voogd

 

Collecten, komende tijd


3 september 2017, collecte Missionair Werk en Kerkgroei:

Help de nieuwe kerk in Kloosterwelle

Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle in Zeeland, is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen.

Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan ruimte ontstaat voor God. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de kerk. Door de stilte ervaart ze het goddelijke en krijgt ze innerlijke rust.

De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland.

 

17 september 2017, collecte Vredeswerk: Verbeeld de vrede

In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk.

In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld.

 

Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.

 

15 oktober Versterk de kerk in het Midden-Oosten collecte Najaarscampagne Kerk in Actie In de najaarscampagne staan we stil bij de blijvende urgente situatie van de kerk in het Midden-Oosten. In Syrië en Irak vluchten christenen al jaren voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen voor angst. Toch houdt de Koptisch Orthodoxe kerk zich vast aan Jezus’ woorden: “Maar Ik zeg u, houd van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bid voor degenen die u misbruiken.” Kerken in Syrië en in Egypte blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet. Zij blijven zich inzetten door noodhulpverlening te bieden waar nodig. De christenen in het Midden-Oosten hebben onze steun hard nodig. Om vol te houden, om symbool van hoop te zijn. Daarom vraagt Kerk in Actie uw aandacht voor hun situatie. Ons gebed is hard nodig, maar tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen. Een voedselpakket met o.a. bloem, rijst, olie, bonen, vlees en vis in blik kost € 35,00.

 

 

Steun theologisch onderwijs in Pakistan 29 oktober 2017, collecte Kerk in Actie Hervormingsdag Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte op 29 oktober staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan (OTS), partner van Kerk in Actie. In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het christelijk geloof en de Bijbel. OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor bijvoorbeeld bijbelonderwijs, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het christendom.

Materiaal bij collecten: collectefolders zijn beschikbaar via bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37. Meer informatie, een collecteafkondiging en een PowerPointPresentatie zijn te vinden op www.kerkinactie.nl.


 

Inloopspreekuur Digitale Hulp weer van start

 


Inwoners van Hollands Kroon met vragen of problemen op digitaal gebied, kunnen vanaf donderdag 7 september weer op het tweewekelijkse Inloopspreekuur Digitale Hulp in Middenmeer terecht.

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van uw laptop of tablet? Wilt u sociale media leren gebruiken? Of wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die uw apparaat biedt, zoals het downloaden van apps of het gebruik van wifi-netwerken? Deskundige vrijwilligers helpen u graag op weg!

Het inloopspreekuur vindt plaats op de donderdagochtend in de even weken van 10.30 tot 11.30 uur in de Schilderszaal van wijksteunpunt De Kroon, Kroonwaard 1 te Middenmeer. Het spreekuur is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Het Inloopspreekuur Digitale Hulp is een initiatief van Stichting Present Hollands Kroon, www.presenthollandskroon.nl.


 

 

Passie voor cijfers en voor mensen?

Stichting Present Hollands Kroon zoekt een:

PENNINGMEESTER

(en tegelijk bestuurslid)


Stichting Present Hollands Kroon vindt omzien naar elkaar vanzelfsprekend en slaat daarom een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. De tijd, gaven en talenten van degenen die voor een ander van betekenis willen zijn, vormen het vertrekpunt van de werkwijze van de stichting. Als makelaar in sociale betrokkenheid verbindt Present Hollands Kroon hulpaanbod en -vraag met elkaar. Om ervoor te zorgen dat de geboden hulp op de goede plekken terecht komt, werken wij samen met welzijnsorganisaties.

Via Present Hollands Kroon komen verschillende mensen in actie. Dit resulteert in een uiteenlopend projectenaanbod, zoals het helpen bij verhuizen, het opknappen van een deel van de woning voor een alleenstaande moeder of het helpen bij een dagje uit voor een doelgroep.

 

Stichting Present Hollands Kroon werd in 2014 opgericht en is sindsdien operationeel actief in Hollands Kroon. De coördinator is in dienst bij de afdeling, de overige leden van het operationele team en de bestuursleden functioneren op vrijwilligersbasis.

Present Hollands Kroon is onderdeel van een landelijk overkoepelend orgaan: Stichting Present Nederland. Op dit moment zijn in Nederland rond de 70 lokale stichtingen actief.

 

Profiel

De penningmeester van Stichting Present Hollands Kroon:

Herkent zich in de missie en identiteit van Present

Staat achter de visie en werkwijze van Present

Draagt als penningmeester zorg voor de inkomsten, betalingen en financiële verantwoording van de stichting

Heeft affiniteit met de breedte van kerken

Heeft bestuurlijke ervaring

Beschikt over een netwerk van relaties

 

Verantwoordelijkheden

Is verantwoordelijk voor het opstellen en laten accorderen van de begroting en de jaarrekening

Verzorgt de contacten met het administratiekantoor en de accountant

Is verantwoordelijk voor de fondsenwerving

Is verantwoordelijk voor de financiële administratie

Neemt deel aan bestuursvergaderingen (het bestuur vergadert gemiddeld elke 4 weken)

 

De tijdsindicatie voor deze vrijwilligersfunctie is twee tot drie dagen per maand. 

 

Interesse? Neem contact op met:

Peter Goedbloed, telefoon 0227-577282, e-mail p.goedbloed@quicknet.nl                


 

MISSIONAIRE WERKGROEP


Zendingserfgoedkalender 2018 Vanaf medio augustus is de Zendingserfgoedkalender 2018 weer beschikbaar. In deze kalender staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal. Voor 2018 zijn dat iconen en miniaturen uit Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. De kerken uit Syrië, Egypte, Ethiopië, Eritrea en Armenië worden voorgesteld. De kalender geeft daarnaast informatie over de kerkelijke gebruiken, de iconografie en hun presentie in Nederland. De Zendingserfgoedkalender 2018 kost € 9 per stuk. Commissies en diaconieën betalen bij bestellingen vanaf 10 stuks (te verzenden aan één adres) € 6,00 per stuk. Het verschil kunnen commissies voor hun werk gebruiken. Bestellen en info op: www.zendingserfgoed.nl/kalender-2018


 

NBG nieuws

Bijbel voor gevangenen in Suriname

De Bijbel betekent veel voor gevangenen in Suriname. Zo kunnen ze kennismaken met een nieuw, ander leven. Daarom geeft het NBG bijbels aan gevangenen die geraakt zijn door de bijbelse boodschap.

 

Enige tijd geleden was directeur Rieuwerd Buitenwerf van het NBG op werkbezoek in Suriname. Daar sprak hij onder meer met (ex-)gevangenen. In hun verhalen klonk door dat Surinamers worstelen om het hoofd boven water te houden. Ze ondervinden dagelijks de gevolgen van inflatie, onverwachte prijsstijgingen en een wankel politiek en economisch systeem.

 

Kennismaken met de Bijbel

Maar Buitenwerf zag ook met eigen ogen wat de Bijbel kan doen voor mensen die verkeerde stappen gezet hebben in hun leven. Bijvoorbeeld voor ex-gevangene Ortwin Gordon Bispham. Hij leerde in de gevangenis bidden en Bijbel lezen. Dit veranderde zijn leven. ‘Altijd was ik the man geweest. Nu was daar ineens iemand die zoveel groter is dan ik.’

 

Het NBG voert actie voor bijbels voor Surinaamse gevangenen. Op die manier kunnen mensen zoals Ortwin kennismaken met de Bijbel.

KERKINACTIE

Landelijke Diaconale Dag op 11 november Al 122 jaar is de Landelijk Diaconale Dag een begrip. Meer dan duizend diakenen, zwo-leden en predikanten uit het hele land komen bij elkaar en doen inspiratie op om geloven in delen in de praktijk handen en voeten te geven. Dit jaar vindt de Landelijke Diaconale Dag plaats op zaterdag 11 november in het Beatrixtheater in Utrecht. Tijdens inhoudelijke bijdragen van spraakmakende personen uit kerk en samenleving wordt duidelijk hoe het diaconale werk in een sterk veranderende samenleving het verschil kan maken. Daarnaast er is er veel ruimte voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling tijdens de workshops en de informatiemarkt. Aanmelden voor deze bijzondere dag kan via www.kerkinactie.nl/ldd2017. Kosten zijn € 32,50 per persoon. Wie zich voor 17 oktober aanmeldt, betaalt € 30,00. Net als vorig jaar mag uw gemeentepredikant gratis mee.

 

 

Mooie vakantieherinneringen in ‘donkere maanden’! De herfst kondigt vaak voor veel senioren en mensen die veel zorg nodig hebben eenzamere tijden aan. Hetvakantiebureau.nl organiseert in die periode vakantieweken met een afwisselend programma en veel gezelligheid. In oktober kunnen mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie vakantie vieren in Dennenheul in Ermelo. Eind november en begin december kunnen senioren zonder zorgbehoefte op vakantie in Nieuw Hydepark in Doorn. En mensen tot 65 jaar mèt zorgbehoefte kunnen van 25 november tot 2 december ook terecht in Doorn

voor een gezellige vakantieweek met activiteiten aangepast op hun leeftijd. Met de feestdagen zijn er ook nog hotelkamers vrij in de Werelt in Lunteren. Voldoende mogelijkheden dus om uit het donker te komen. Wij zijn altijd op zoek naar (zorg)vrijwilligers! Wilt u ook een week mooie herinneringen maken? Wij hebben u hard nodig! Vooral ook in de vakantieweken rond de feestdagen. Meer informatie: info@hetvakantiebureau.nl, tel. (0318) 48 66 10 of www. hetvakantiebureau.nl.

KIJK OP DE WERELD

Ter inspiratie

 

Mensen in uw dienst

U roept mensen in uw dienst

beweegt mensen tot mededogen,

vraagt ons om het spoor te volgen van Jezus uw kind –

een weg van ontferming en vrede,

een reis van genesis naar openbaring,

een tocht van chaos naar mensenland,

minste met de minsten, broeder en zuster van hen die lijden en verschopt worden.

Want uw wereld kraakt in haar voegen, bossen sterven, oorlogen woeden, de aarde bloedt, de mensen huilen.

Stuur ons op weg om recht te doen en lief te hebben,

zodat ééns onze wereld en wij allen samen zullen staan in het volle licht van uw gerechtigheid.

 

Jurjen Beumer, Medemens p.33

 

Bezit


‘Precies.’

‘Maar dat betekent dat de één de andere harder kan laten werken, bedoeld of onbedoeld.’

‘Precies.’

‘Dat kan natuurlijk fout aflopen.’

‘Precies.’

‘We moeten dus goed met elkaar praten en overleggen wat nu het beste is voor de auto als geheel, voor de aarde als geheel.’

‘Precies.’

 ‘Maar wat heeft dat te maken met bezit, leven en gelukkig zijn?’

 ‘Alles. Als de één harder moet werken dan de ander, en daarvoor meestal ook minder beloont wordt, dan komt hij in opstand.’

‘Dan komt er oorlog.’

‘De ander probeert dan van jou af te pakken wat hem toekomt. Omdat jij weet dat je onrechtvaardig handelt, heb jij angst voor het moment dat de ander vroeg of laat zijn recht komt halen. Als je echter beseft dat je met elkaar hier op aarde leeft en dat alles verband met elkaar houdt, dan ga je anders met elkaar om. Als iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen keuzes te maken, als bezit gedeeld wordt, als iedereen in belangrijke mate kan leven zoals hij of zij wil, in de eigen tempo, dan hebben jullie voorwaarden voor het leven geschapen. Dan ben je niet meer bezig met het ‘over-leven”. Dan verdwijnt de angst. Begrijp je het verschil?’

‘Nou en of. Wat zou het toch mooi zijn als we dat konden bereiken. Als we allemaal gelukkig konden zijn en onze eigen keuzes konden maken en ons eigen tempo konden bepalen.’

‘Nou.’

‘God.’

‘Ja.’

‘Ik ben niet sterk genoeg om de hele wereld te veranderen. Zelfs niet met hulp van anderen.’

‘Dan doe je dat toch niet.’

‘Maar dan wordt het nooit wat.’

‘Begin gewoon bij je zelf, wees het voorbeeld. Kan je dat?’

‘Ik kan het proberen.’


ANDER NIEUWS

GESCHIEDENIS VAN DE GEREFORMEERDE KERK KOLHORN

 

Op de  website, GereformeerdeKerken.info, vindt U een historisch overzicht betreffende de v/m. Gereformeerde Kerk te Kolhorn. Ter kennisname sturen we u de link naar het betreffende artikel toe.

We zijn er echter zeker van dat ook veel van uw gemeenteleden belang zullen stellen in het lezen van het verhaal. Vandaar dat we u voor de zekerheid meedelen dat het u uiteraard vrij staat uw gemeenteleden via onderstaande link op de hoogte te stellen van het historisch overzicht.

Met een hartelijke groet!

Namens het redactieteam van 'GereformeerdeKerken.info',

G.J. Kok - Groningen

 

https://gereformeerdekerken.info/2017/07/28/geschiedenis-van-de-gereformeerde-kerk-te-kolhorn/

 

IN HET VOLGENDE NUMMER GAAN WE VERDER MET 100 JAAR GEREFORMEERDE KERK KOLHORN

Geschreven door wijlen Luit Visser.

THEMA ‘S

Van Ninevé naar Nazareth


Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft bij de EO-serie Van Ninevé naar Nazareth een overzicht van achtergrondinformatie over het alledaagse leven in de tijd van de Bijbel. Van de Tuin van Eden tot Bethlehem en van Ninevé naar Nazareth.

De achtergrondinformatie op debijbel.nl kun je lezen met een (gratis) account. Maak een account aan of log in om de topics te bekijken.

Ninevé

De reis van presentator Kefah Allush start in Ninevé, het huidige Mosul. Ooit was dit de hoofdstad van Assyrië; nu een plaats in de frontlinie van een gruwelijke oorlog tegen Islamitische Staat. In de Bijbel komt Ninevé voor als de hoofdstad van het Assyrische rijk. In Genesis staat dat Ninevé gesticht is door koning Nimrod, een achterkleinzoon van Noach (Genesis 10:11).

Door het recente geweld zijn de meeste Assyriërs weggevlucht uit Mosul, het is er gevaarlijk. Kefah probeert Mosul te bereiken om in een eeuwenoud gangenstelsel onder de stad overblijfselen van het oude Assyrische rijk te vinden. De christelijke Assyriërs willen hier, in deze voornamelijk islamitische regio, opnieuw zeggenschap over een eigen gebied.

In de Bijbel wordt de stad meestal genoemd als vijand van Gods volk, als aartsvijand van Israël. Vooral in de bijbelboeken Jona, Nahum en Sefanja (Sefanja 2:13) gaat het over de val van Ninevé. In het boek Jona gebeurt dit uiteindelijk niet, in Nahum en Sefanja wel: vol vreugde wordt er over de val van Ninevé verteld. Lees meer over Ninevé.

Tuin van Eden

Daar waar ooit het bijbelse paradijs zou zijn geweest, leven de Moerasarabieren. Kefah zoekt het geplaagde volk op dat in het uitgestrekte moeras in Zuid-Irak een bijna dagelijkse strijd om haar voortbestaan voert. En de plek waar ooit het bijbelse paradijs zou zijn geweest: de tuin van Eden. Die tuin kennen we als de tuin waar Adam en Eva leefden. Daar is God heel dicht bij de mensen. Hij wandelt zelfs door de tuin heen (Genesis 3:8).

Nazareth

De reis van Kefah eindigt in Nazareth. Nazareth is een dorp in Galilea ten westen van het Meer van Galilea. Het is de plaats waar Maria en Jozef vandaan kwamen, en waar Jezus opgroeide. In zijn tijd was Nazareth een klein dorp met een paar honderd inwoners. Opmerkelijk dat Jezus juist uit zo’n klein en onbelangrijk dorp kwam (Johannes 1:46).

De serie Van Ninevé naar Nazareth is op woensdagavond op televisie te zien, om 21:15 uur op NPO 2.


 

 

PERSBERICHTEN

DANSEN en VECHTEN

∙HIER ∙ STA ∙ IK ∙

MET MAARTEN LUTHER

Kees van der Zwaard als Luther

Op vrijdag 15 september komt Kees van der Zwaard - schrijver, scenarist, theoloog, theatermaker - naar de Grote Kerk in Schagen.

Van der Zwaard geeft een bijzondere voorstelling met Luther in de hoofdrol.

 

Uit de flyer:


‘Een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.’

In het Lutherjaar - 500 jaar Reformatie – stellen wij ons de vraag waar wij zelf staan. Op een bijzondere manier weet Kees van der Zwaard dit op een luchtige manier over het voetlicht te brengen. Deze voorstelling zal ook de jongeren zeer aanspreken.

In uw kerk hangt inmiddels een affiche met de nodige informatie. Het is een prachtige voorstelling die een volle kerk verdient. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk open. De voorstelling duurt ruim een uur. Na afloop is er gelegenheid met Kees van der Zwaard te praten onder genot van een drankje.

Kaarten - € 5, per stuk- zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Plukker – Gedempte Gracht 71-75 in Schagen of bij ondergetekende, Dorpsstraat 1 in Haringhuizen. Ook kunnen kaarten telefonisch of per email besteld worden: tel. 0224 -218289/ mailadres: laerburg@kpnplanet.nl


 

Rik Laernoes      Dorpsstraat 1    1769 HA  Haringhuizen                 0224 218 289

 

Het legendarische monster de Golem.

Een multimediaal theaterprogramma door Trio Wilde Eend.

 


De gezamenlijke werkgroepen voor "Kerk en Israël" in Noord-Holland organiseren gezamenlijk een leerhuis en lezingen-cyclus rondom het aloude en opnieuw actuele thema van het antisemitisme. Deze serie wordt afgerond met de theaterproductie 'De Golem' op zondag 1 oktober in de Bethelkerk in Den Helder.

 

De eeuwenoude Joodse legende van de Golem gaat over een mythisch wezen van klei dat door rabbijn Jehuda Leib tot leven wordt gewekt om de Joden in het Praagse getto te beschermen tegen hun vijanden. Het scheppen van dit sterke kleimonster lijkt een sublieme zet, maar is niet zonder gevaar omdat de Golem grillig en onberekenbaar kan zijn. Daarmee is de Golem een oerverhaal over angst, hoop en verzet. Het laat zien hoe 'monsterlijke vijandsbeelden' ontstaan, maar stelt ook de vraag hoe we de 'monsters' in onszelf kunnen ontdekken en te lijf gaan. Maar ook hoe we hoop kunnen blijven koesteren in barre tijden. Een sterk verhaal dus met een uiterst actuele betekenis.

 

Trio 'Wilde Eend' - ook wel bekend onder de Jiddische naam Vilde Katshke - speelt in 'De Golem' een voorstelling waarin op bijzondere wijze, film, live muziek en verteltheater gecombineerd worden. Oude bioscooptijden herleven, op een nieuwe manier. Een indrukwekkende theaterproductie om niet te missen.


 

·        Zondag 1 oktober 2017                Aanvang: 16 uur

·        Bethelkerk, Prins Hendriklaan 14, 1781 KA Den Helder.                               Toegang vrij

·        Na afloop van de voorstelling is er een hapje en een drankje en gelegenheid om met 'Wilde Eend' in gesprek te gaan over dit werk.

·        Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

 

CONTACT MET DE KERK

 

 

Naam

Adres

 

Plaats

Telefoon

Predikant.

Ds. J.A.A. de Boer

Bosstraat 95

1731 SC

Winkel

0224-541372

 

E-mail:

                              jaa@quicknet.nl

Voorz. kerkenraad

Siep Rienstra

Heerenweg 204

1768 BK

Barsingerhorn

0224-531611

 

E-mail

                              rienstra.siep@gmail.com

Scriba

Loes van der Weerd

Barsingerweg 34

1766 GE

Wieringerwaard

0224-221707

 

E-mail

                                       loes_hogeweg@hotmail.com

Koster: Lucaskerk

Thea Huizenga

e-mail:info.lucaskerk@gmail.com

06--57243786

Kerkgebouw

Lucaskerk

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

0224-542112

 

ADRESSEN KERKELIJKE ACTIVITEITEN:

Diaconie

Contactadres:

Post adres:

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

0224-542112

Marijke Groen

Dorpsstraat 199

1733 AJ

Nw. Niedorp

0226-753661

Kerkrentmeesters

Peet van Damme

Rijdersstraat 18

1735 GD

’t Veld

0226-427432

Lucaskoor

Anyke Rienstra

Heerenweg 204

1768 BK

Barsingerhorn

0224-531611

Winkel op Zondag

Mirjam van Splunter

Jeannette Oudejans

Westfriesedijk 5

Omloop 42

1732 NW

1733 LJ

Lutjewinkel

Nw. Niedorp

0224-531910

0226-410848

Preekvoorziening

Loes v/d Weerd

Barsingerweg 34

1766 GE

Wieringerwaard

0224-221707

Gespreksgroep

Tiny van Splunter

Westfriesedijk 11

1731 NX

Winkel

0224-541376

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Heerenweg 204

1768 BK

Barsingerhorn

0224-531611

Oppas regeling

Marijke Groen

Dorpsstraat 199

1733 AJ

Nw. Niedorp

0226-753661

Missionaire werkgroep

Anneke Goudswaard

Tulpenlaan 16

1731 WC

Winkel

0224-542705

Boekentafel

Tiny van Splunter

Westfriesedijk 11

1731 NX

Winkel

0224-541376

Kerkbrief

Wieger van der Weerd

Barsingerweg 34

1766 GE

Wieringerwaard

0224-221707

Ledenadministratie

Joke Peet

Dr.de Boerstr. 13

1733 VK

Nw. Niedorp

0226-413120

Penningmeester

Ad de Graaf

Goudrenet 2

1731 WJ

Winkel

0224-754131

Administratie financiën

Annelies Rustenburg

Boerensluisweg 1

1732 NP

Lutjewinkel

0224-531253

               Gaat u verhuizen?  

                              Wilt u zich laten in- of uitschrijven?

                                            Is er een kind bij u geboren?

                                                                                                                                     Laat het de kerk weten!

 

REKENING NUMMERS.

 

Vrijwillige kerkelijke bijdrage

Banknummer.     NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel e.o

Zending

Banknummer:     NL02 RABO 030.56.06.182

t.n.v. zending. winkel

Diaconie

Banknummer.     NL50 RABO 030.56.02.020

t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel

Kerkbrief

Banknummer.     NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel  e.o   ovv Gift kerkbrief

 

Website:             www.lucaskerkwinkel.nl             kopij aanleveren via E-mail: gupiboonstra@quicknet.nl

 

Redactie Winkel op Zondag:           Mirjam van Splunter         vansplunter@hetnet.nl

                                                           Jeannette Oudejans         jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Kopij voor het volgende nummer: inleveren voor woensdag 18 oktober 2017

 

Redactie:

Siep Rienstra, Wieger van der Weerd, Jan Andries de Boer en Piet Groen

Redactie adres: Lucaskerk, Dorpsstraat 177, 1731 RE Winkel

Redactie telefoon: Wieger van der Weerd 0224-221707.     E-mail Wieger van der Weerd:   wvdweerd@wxs.nl

Lay-out Siep Rienstra,  Stencilwerk: Karel Goudswaard

In elkaar zetten van de kerkbrief: op afroep door vele vrijwilligers/sters