KERBRIEF 

PROTESTANTSE

GEMEENTE WINKEL e.o.

 

Zie ook onze website:www.lucaskerkwinkel.nl


september - oktober  2018 


herfstvlinder

in het doolhof van mijn denken

loop ik met verdwaalde blik

tussen troosteloze heggen –

het is herfst

 

ik zoek de uitgang

het einde van de weg

vol ongewisse bochten

ik zoek

soms wanhopig

soms gelaten

gelijk een rusteloze vlinder –

het is herfst

 

totdat ik een bankje vind

waarop ik uit kan rusten

bezinning in de koele

wind wordt troost:

 

eens zal de uitgang zich

vanzelf doen vinden –

genoeg voor het heden

is de eerstvolgende bocht

 

 

OekeKruythof

 

 

 

Op                                                                                            op  de eerste pagina’s, alles over de Privacy wet en wat dat voor onze gemeente betekent.

                                                                                                 LEES ALLES OVER    

                            STARTZONDAG: 9 september        

                            SANTANA DIENST 28 oktober

                   ………………………………………………….EN NOG VEEL MEER

 

Privacy wetgeving

 

Door de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) staat privacy weer volop in de belangstelling. Ook kerken hebben te maken met de nieuwe regels. Er blijft gelukkig ruimte om het plaatselijke kerkenwerk te blijven uitvoeren en in dat kader mogen nog altijd persoonsgegevens verwerkt worden.

 

Hieronder staat onze verklaring.

Duidelijk is dat wij onze kerkbrief kunnen blijven verzorgen, met daarin alle noodzakelijke gegevens. Dit geldt ook voor Winkel op Zondag.

Ook de kerkgids kan weer vernieuwd worden. Gemeenteleden kunnen met naam en adres in de gids vermeld worden, tenzij men schriftelijk aangeeft dit niet te willen.

 

Op de website van onze gemeente zal de uitgebreide verklaring te lezen zijn.

De kerkenraad.

 

 

Privacyverklaring

van de Protestantse Gemeente te Winkel e.o.

 

Datum: juni 2018

 

ALGEMEEN

 

Over deze privacyverklaring

 


Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

 

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

 

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid.

 

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

 

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij de kerkenraad.

 

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:

Mevr. J. Oudejans, scriba, De Omloop 42, 1733 LJ Nieuwe Niedorp, tel. 0226-410848

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 


 

·    Het recht op dataportabiliteit.

·    Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te                  verstrekken aan een andere partij.

·    Het recht op vergetelheid.

·    Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.

·         Recht op inzage.

·         Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

·         Recht op rectificatie en aanvulling.

·         Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de  legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.

·         Het recht op beperking van de verwerking:

·         Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

·         Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

·         Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.

·         Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

·         Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld.

Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.


 

Dit gedeelte en de verwerkingen staan op de website van onze gemeente

De kerkenraad.

Siep Rienstra     voorzitter

Jeannette Oudejans      scriba

 


 

UIT DE PASTORIE


De vakanties zitten er, voor de meeste mensen, althans, weer op, en een nieuw seizoen dient zich aan. Een nieuw school- of studiejaar voor degenen die onderwijs genieten of geven, hoewel met name niet alle kinderen het onderwijs als ‘genot’ ervaren, maar het is wel een luxe dat het er is. In de kerk een nieuw seizoen wat de activiteiten betreft. En, alhoewel er nu ik deze woorden zit te tikken alweer diverse vergaderingen geweest zijn, de officiële aftrap van die nieuwe seizoen is op de Startzondag, 9 september, en die wordt dit jaar in onze kerk voorbereid door de kindernevendienstcommissie.

 

Er staat van alles op stapel. ‘Inspiratie’ heeft weer een heel programma, en dat begint deze maand met een filmavond. Op 13 september wordt de film “Hannah Arendt” vertoond, die speelt vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Elders vindt u er meer over.

Twee weken later, op 27 september, begint de meditatie weer.

Een volgende highlight die genoemd mag worden is de dienst van 30 september, want die wordt opgeluisterd door gospelkoor The Young Spirit Singers.

Er is ook iets dat jammer is, want de combinatie van eten en een maand later een uitslaapdienst (gepland op 7 september, eten, en 7 oktober, uitslaapdienst) gaat opnieuw niet door. Het groepje jongeren, waarop deze activiteit gericht is, is zó klein, dat als er een paar niet kunnen de kracht eruit gaat. We zijn aan het nadenken hoe we met en voor hen toch iets goeds kunnen organiseren. Misschien wel in combinatie met Middenmeer en Slootdorp. Want deze gemeentes zijn begin deze zomer vacant geraakt. Ze deelden samen ds. Jonathan Zondag, maar deze is naar Dedemsvaart vertrokken. Ik ben gevraagd hun consulent te willen zijn. Nu is de taak van de consulent in principe alleen maar om een kerkenraad, of in dit geval twee kerkenraden te adviseren en begeleiden in het beroepingswerk, maar ik kreeg ook de vraag of er wellicht op het gebied van gespreksgroepen iets te combineren zou zijn. En dat is ook precies het mooie van een consulentschap in deze gemeentes.

Want zoals u misschien weet is de hele organisatie van de Protestantse Kerk op de schop gegaan, en alle classes van Noord-Holland (classes is het meervoud van classis) zijn samen gegaan in één nieuwe classis Noord-Holland. De scriba van deze nieuwe classis is onze eigen Siep Rienstra. Wij behoorden tot voor kort tot de classis Alkmaar, en zo had je bijvoorbeeld ook de classis Haarlem en de classis Hoorn-Enkhuizen. Middenmeer en Slootdorp behoorden tot de classis Hoorn-Enkhuizen, en doordat zij tot een andere classis te behoorden dan wij, kwamen we hen maar zelden tegen, terwijl we nog wel zo dichtbij elkaar wonen. Maar nu wordt gezocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat is ook met het oog op de toekomst, als misschien niet elke gemeente meer kan voorzien in het totaalpakket aan dingen die van een gemeente verwacht mogen worden. Dan ligt het voor de hand om gebruik te maken van elkaars expertises en sterke kanten. Maar dan moet je elkaar minstens een beetje kennen. En daarbij helpt zo’n consulentschap en helpt het als er een begin wordt gemaakt met samenwerken.

Het kan ook zijn dat het belijdenisgroepje, waarover ik in de vorige Kerkbrief schreef, en die binnenkort ook van start gaat, wordt aangevuld met enkele jonge mensen uit die gemeentes. Overigens zal dit niet in de strikte zin een belijdenisgroep zijn. Twee van de totnutoe vier deelnemers hebben al belijdenis gedaan, en het is ook prima om eraan deel te nemen als je dat niet van plan bent, maar het wel mooi of zinvol vindt om met elkaar te spreken over enkele essentiële onderwerpen van het christelijk geloof. Je kunt je nog prima aansluiten! Data hieronder.

 

Op het gebied van de rockdiensten is het mooi om te kunnen melden dat ik de afgelopen zomer samen met TeBoven een viertal Bløfdiensten heb mogen houden, elk in zijn geheel eigen setting, maar allemaal enthousiast ontvangen. Op 17 juni waren we weer op Terschelling, op 23 juni voor het eerst in Zeeland, in Oostkapelle om precies te zijn; op 12 augustus, (eveneens opnieuw) ter gelegenheid van de afsluiting van de Sneekweek in Sneek en tenslotte op 25 augustus in Hoogland bij Amersfoort, waar de plaatselijke gemeente dit jaar viert dat hun kerkgebouw 175 jaar bestaat. Er zaten twee zaterdagavonden bij deze reeks. Het mooie is, dit bijt het gemeentewerk in het geheel niet, want het gebeurt in het weekend en gaat niet in mindering van het aantal diensten in Winkel.

 

Een deel van de tijd die een predikant wordt geacht te besteden aan studie heb ik deze zomer gebruikt om te werken aan mijn bijdrage aan een volgend jaar bij Boekencentrum te verschijnen boek over het werken met popmuziek in de kerkdienst. Dit boek schrijf ik samen met ds Fred Omvlee uit Monnickendam, die Elvisdiensten doet en de initiator is van de Top2000-diensten en met ds Piet van Die uit Papendrecht, die Johnny Cashdiensten doet. Ja, en dan is er op 28 oktober in onze kerk een Santanadienst. Ook daarover verderop meer.

 

Tsja, en als we dan zo een beetje kijken naar wat er nieuw is dit komende seizoen, dan moet nog worden genoemd dat Loes Hogeweg en Wieger van der Weerd op het punt staan van verhuizen. We zullen ze missen, maar hun taken zijn overgenomen. Het scribaat was al van Loes overgenomen door Jeannette Oudejans; in de redactie van de Kerkbrief heeft Luuk Klazinga de plaats ingenomen van Wieger. Loes schreef natuurlijk ook nog gemiddeld eens per vier weken in het Niedorper Weekblad - dat wordt overgenomen door Jacqueline Jacobs, die zelf net zo benieuwd is naar haar komende pennenvruchten als ik.


 

 

Kerk in kwaad daglicht

 


In onze dagen staat de kerk, met name de rooms-katholieke kerk, in een kwaad daglicht. Cartoonist Pieter Geenen, dagelijks te vinden op pagina 2 van Dagblad Trouw, kan er geen genoeg van krijgen. ‘Waarom wordt de “Kerk van het Vliegende Spaghettimonster” niet als kerk erkend? Omdat je daar geen echte priesters hebt, die zich aan kinderen vergrijpen!’ In de weken dat Loes of straks Jacqueline het niet doet, schrijf ik in de ruimte die in het Niedorper Weekblad aan de Lucaskerk is toebedeeld een column, en dat kan overal over gaan. Ik overwoog: over het misbruikschandaal in de rooms-katholieke kerk kan ik niet schrijven, want dat gaat over een ander kerkgenootschap. En wat ik in geen geval wil is onze broeders en zusters, die behoren tot die kerk, voor het hoofd stoten. Maar de rooms-katholieke kerk is minstens ook deel van de ene kerk, die we met de apostolische geloofsbelijdenis belijden. En de belangrijkste vertegenwoordiger van de christenheid wereldwijd is de paus. Daarbij is de kerk in zijn duizend verschijningsvormen voor veel buitenstaanders sowieso één pot nat. Daarmee raakt het ook ons. Bovendien is de tijd dat we elkaar als protestanten en katholieken verketterden gelukkig voorbij en ervaren veel mensen veel meer wat ons bindt dan wat ons scheidt. Nu is het zo dat ik op maandag mijn bijdrage voor de Niedorper schrijf. Op  de laatste maandagochtend van augustus maakte ik met mijn zoon Kees een ochtendwandelingetje. De paus had de dag tevoren geweigerd te reageren op de aanklacht van aartsbisschop Viganò, die beweerde dat hij de paus vijf jaar geleden had gewezen op een geval van misbruik, waar deze vervolgens niets mee had gedaan. Ik zei tegen Kees dat ik vond dat ik hier niet over kon schrijven. Hij vond dat het veel sterker was om het wel te doen. Die dag wilde mij geen ander onderwerp te binnen schieten dan dit. En toen schreef ik het artikel dat nu volgt.

 

"Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk"

Bovenstaand kopje komt letterlijk uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze belijdenis stamt uit de begintijd van de kerk en is van vóór elke kerkscheuring. Hij wordt ook, behalve door de Grieks-Orthodoxe kerk helaas, door elke kerk onderschreven.

 

Wat mij betreft is het een beetje vreemd dat als we deze geloofsbelijdenis zingen, het woordje 'een' alleen maar uitgesproken kan worden als 'un', omdat het anders nergens naar klinkt. Bij het zeggen spreek ik dit woord altijd uit als 'één': ik geloof in één kerk, en dat is de algemene christelijke kerk. Nu is verwarrend hierbij, dat onze RK-medegelovigen ditzelfde stukje hebben vertaald met 'ik geloof in de heilige katholieke kerk'. Maar dat klopt wel, want katholiek betekent: 'over de hele aardbodem verspreid', het is een synoniem voor ons woordje 'algemeen'. Alleen het lijkt zo dat de geloofsbelijdenis speciaal hun kerk op het oog heeft. Dat klopt niet, want die kerk heeft een voorvoegsel. Dat is niet De Katholieke Kerk, maar de Rooms-Katholieke Kerk, zoals je ook de Oud-Katholieke Kerk hebt, en onze protestantse kerk hadden we kunnen noemen de Reformatorisch-Katholieke Kerk. Was nog niet eens zo gek geweest, trouwens...

 

Misbruik

Ik schrijf dit omdat er in die RK-kerk die heel grote narigheid gaande is van dat seksuele misbruik, waarvan de omvang nog steeds maar groter blijkt te zijn dan al bekend was. En dan mag het zo zijn dat de RK-kerk de Protestantse Kerk niet is, maar om te beginnen gaat het in de optiek van veel mensen om 'de kerk' in het algemeen; verder kan helaas niet gezegd worden dat binnen het protestantisme wel iedereen keurig zijn handjes thuis heeft gehouden, maar vooral geloof ik inderdaad in die ene kerk, en doet dit hele verhaal me op allerlei manieren geweldig pijn. In de eerste plaats natuurlijk om die arme mensen, die in hun kindertijd misbruikt zijn en die vervolgens in veel gevallen voor het leven beschadigd zijn geraakt. Ik ken zelf ook zo iemand en dat is inderdaad afschuwelijk. Maar daarnaast heel sterk ook vanwege mijn rooms-katholieke medegelovigen. Wat moet dat een ellendige ervaring zijn om mee te moeten maken dat je kerk zo slecht in het nieuws is, terwijl je zelf in alle oprechtheid werk probeert te maken van je geloof. En nu zou zelfs die frisse en moderne paus deel hebben aan de cultuur van wegkijken? Wat geweldig naar! Waarbij, als Franciscus inderdaad al vijf jaar geleden is geïnformeerd over het seksueel misbruik door aartsbisschop McCarrick, dan ben ik het eens met aartsbisschop Viganò, die vindt dat Franciscus moet aftreden. Toen deze paus aantrad twitterde ik dat ook ik behoorde tot de mensen van wie het hart sneller ging kloppen van deze paus. Wat geweldig betreurenswaardig dit alles! Als hij aftreedt, ga ik hem missen. Als hij aanblijft, blijft een paus aan, wiens moreel gezag zwaar is aangetast. Sterkte, mijn rooms-katholieke geloofsgenoten! Ik bid voor jullie. Nadat ik voor de slachtoffers heb gebeden. Het feit dat in alle instituten waar kinderen onder de macht van volwassenen kwamen dit soort dingen zijn gebeurd en gebeuren is daarbij geen troost, zelfs geen schrale. Het zegt wel dat het overal gebeurt. En dat is ten hemel schreiend. Ten hemel schreiend! Kan ik nog steeds zeggen dat ik in de kerk geloof? Jazeker. Maar als er mensen zijn die dit niet (meer) kunnen, dan heb ik alle begrip.

 

Bovenstaand stukje heb ik als het ware geschreven in de hitte van de dag. En nu ik dit stuk voor de Kerkbrief schrijf (slechts drie dagen later, maar de Niedorper is intussen wel al verspreid) weet ik nog niet of mijn woorden goed gevallen zijn of niet. Intussen is wel duidelijk geworden dat de bisschop, die de paus aldus heeft aangevallen, een vertegenwoordiger is van de conservatieve stroming binnen de RK-kerk, die bovendien persoonlijke rancune koesterde tegen Franciscus. Dat is natuurlijk een kanttekening van betekenis, want daarmee is deze aanklacht ingebed is een strijd tussen twee kampen. Het ‘liberale’ kamp had eindelijk eens reden om écht blij te zijn met een paus, en zal hem daarom niet gauw laten vallen. Maar waarom was Franciscus’ enige reactie aan de journalisten tot nu toe dat zij in staat waren om zelf hun conclusies te trekken, en dat hij geen commentaar ging geven? Als iets niet waar is, ontken je toch gewoon? Dat doet sterk vermoeden dat hij niet op een leugen wil worden betrapt. Trouw schrijft vandaag (30/8): ‘Supporters van Franciscus twijfelen aan de motieven van Viganò en zeggen dat zijn verhaal op een aantal punten rammelt. Toch kan alleen de paus verhinderen dat de aartsbisschop de geschiedenis ingaat als de klokkenluider van het Vaticaan, door onduidelijkheden rond het McCarrick dossier voor eens en altijd op te helderen.’ Ik hoop echt dat hij dat gaat doen en dat dan overtuigend blijkt te zijn. Want een paus met een aangetast moreel gezag kunnen we naar mijn smaak niet hebben.


 

Meditatie +


 

Ik heb het al vaker geschreven: de meditatie heeft misschien nog wel het meeste te bieden voor mensen, die er geen tijd voor hebben, maar laat ik daar nog eens wat dieper op ingaan. Het leven hangt immers aan elkaar van paradoxen. Zeker als we het leven bezien door een christelijke bril. De bekendste en meest indringende is deze uitspraak van Jezus: ‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden’ (Marcus 8:35). Het staat in dezelfde lijn als de joodse kijk op de dag. Ik sprak daar recent over in een preek over zorg tegenover vertrouwen.

 

Voor ons begint de nieuwe dag als de zon opkomt of bij het opstaan. Voor een jood begint de dag in de avond, en dat betekent dat aan de werkdag eerst een nacht van slapen vooraf gaat. Volgens die benadering ga je dus niet slapen na het werken omdat je daar moe van bent, maar voordat je aan het werk gaat, om er kracht voor op te doen. Maar dat niet alleen. In Psalm 127 staat dit prachtige woord: ‘God geeft het zijn beminden in de slaap'. En als je dan zorgen hebt, of je zit met een vraagstuk, dan kan het avondgebed op een nieuwe manier belangrijk worden. Zou God je dat wat je nodig hebt niet gewoonweg kunnen geven in je slaap?

 

Zo bezien kan de meditatie gelden als een ‘power-nap’. Een kort maar krachtig slaapje. Alleen slaap je niet, je probeert je gedachtenstroom te stoppen (zeer verfrissend!) en wel voor het aangezicht van God. En daarmee klinkt tweemaal een stukje uit de Bijbel, niet om daarover te gaan nadenken, niet, dus, om daar zelf iets mee te gaan doen, maar in de hoop dat het iets gaat doen in jou. Die woorden worden gezaaid als zaad op de akker van je ziel. En wat het mooie is, na zo’n klein uurtje (driekwartier om precies te zijn) voel je je een ander mens. Ik in elk geval wel.

 

De aanvangstijd is anders dan de vorige jaren. We komen bij elkaar van 19:00-19:45 uur (met desgewenst een kopje koffie of thee na). Dat is een kwartier eerder dan we deden. Op die manier kan er om 20:00 weer een andere activiteit starten. U bent welkom om te komen mediteren op de volgende donderdagavonden:

 

27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december, 3, 17/1 en 24/1 januari, 14 en 28 februari, 14 maart, 4 en 24 april.


 

 

Belijdenisgroep / Gespreksgroep / ‘Het christelijk geloof’

 


Hierboven, in het stukje ‘Uit de pastorie’ schreef ik al over deze groep. De aanleiding om ermee te beginnen heb ik in de Kerkbrief van mei uit de doeken gedaan. Maar, inderdaad, twee van de tot nu toe vier deelnemers hebben al belijdenis gedaan. En bovendien moet je je geheel vrij voelen om aan zo’n groep deel te nemen ook als je helemaal niet bezig bent met de vraag of je al dan niet belijdenis wilt doen. Aan het einde van de rit, die we dit seizoen willen gaan afleggen, belijdenis doen kán wel. Maar het is sowieso mooi om met anderen, die ook voor een hun levensoriëntatie met het geloof bezig zijn, van gedachten te wisselen. En met de onderwerpen, die we behandelen, is er voor mij de gelegenheid om te vertellen hoe je daar vanuit het geloof tegenaan kunt kijken. En om dingen uit te leggen. Ik heb de avonden in mijn eigen agenda gezet onder de titel ‘Het christelijk geloof’. In principe houden we het op een uur per keer, waarbij we om 20:00 uur beginnen. We komen samen bij één van de deelnemers thuis. Wil je meedoen? Bij mij kun je je aanmelden. We komen samen op de volgende donderdagen:

 

18 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart en 4 april.


 

Zondag 28 oktober: Santana-dienst “Put yourlights on”  ( 19.00 UUR)

 

De komende rockdienst is er een met muziek van Santana. Santana is de band rondom gitarist Carlos Santana. De band brak definitief door met hun optreden op het Woodstock-festival in 1969. Muzikaal gezien maken ze ‘latin-rock,’ dat wil zeggen rockmuziek, waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van Latijns-Amerikaanse ritmes en melodieën. De muziek is opzwepend. Door de tijden heen is Santana zichzelf steeds blijven vernieuwen. Zijn band is regelmatig van samenstelling gewisseld. Sinds enkele jaren heeft de Santana-band weer in hoge mate dezelfde bezetting als in de begintijd, toen hits werden gescoord als ‘Black Magic Woman’.

 


Carlos Santana maakte een interessante ontwikkeling door. Zijn band maakte deel uit van de hippie-beweging in Californië. Zelf werd hij een enthousiast gebruiker van bewustzijns­verruimende middelen. Onder invloed daarvan maakte hij de meest fantastische platen. Maar hij had wel door dat hij daarmee op termijn vast zou gaan lopen. Zijn vriend John McLaughlin bracht hem in contact met de hindoeïstische goeroe Sri Chinmoy, bij wie ook Carlos in de leer ging. Hij kickte af en werd verkondiger van de leer van Chinmoy. Later ontdekte dat hij wat hij zocht nog veel meer vond in het christendom. Overal in zijn oeuvre zie je zijn belangstel­ling voor religie en tevens zie je hoe hij wat hij zelf gevonden heeft graag doorgeeft. Met gebruik van zijn nummers bleek het mogelijk om een zeer consistente rockdienst samen te stellen, met als inhoud de zoektocht en de overtuiging van Carlos Santana. Nu bent u gewend dat de rockdiensten live zijn. Maar voor de U2- en de Bløfdiensten had ik aanvankelijk ook geen band. De muziek komt dus van cd. Maar het geluid wordt wel verzorgd door een professional, die vaak op festivals actief is. Hij heet Ernst Meijer, heeft een eigen bedrijf voor licht en geluid, en ik heb in het verleden al diverse keren met hem samengewerkt. De teksten komen zoals gebruikelijk op de beamer. Aanvang 19:00 uur.


 

Jan Andries de Boer

IN EN OM DE LUCAS

 

KINDERNEVENDIENST

Na de startzondag zullen ook de kindernevendiensten weer starten.

We hopen nog steeds op een nieuwe medewerker, misschien bent u, ben jij dat wel. Loop gerust eens een keer mee naar boven, om te kijken wat we doen.

Daarbij hopen we ook dat onze kinderen toch regelmatig in de kerk komen, anders wordt het een zware dobber en zullen we ons moeten beraden of we verder kunnen gaan en hoe we dan verder kunnen gaan.

 

STARTZONDAG

Komende zondag 9 september starten we het nieuwe winterseizoen met de startzondag  De kindernevendienstgroep heeft alles voorbereid en het beloofd een

We starten met een dienst in de Lucaskerk om 10:00 uur, een dienst voor jong en oud met zang, lezingen, een spiegelverhaal, vragen aan jong en oud, een overdenking en luisteren naar muziek.

Omdat het een dienst voor jong en oud is, zal er geen kindernevendienst zijn. Wel liggen er kleurplaten, die van toepassing zijn op de dienst.

 

Na de dienst gaan we koffie drinken met elkaar met iets lekkers erbij. Ondertussen wordt de kerkzaal omgetoverd in een zaal met allerlei Oud Hollandse spelletjes

De spellen zijn geschikt voor jong en oud!

We sluiten ons samenzijn af met een (eenvoudige) maaltijd, zodat we om ongeveer 14.30 uur klaar zijn.

 

Namens de Kindernevendienst Anyke Rienstra, Pietie Voogd, Jeannette Oudejans en Petra Herder.

 

LUCASKOOR

Op 4 september zijn we weer gestart met onze repetities.

De eerste dienst waar we aan meewerken is de dienst op Corsozondag 23 september in de Fenixkerk.

Op 14 oktober werken we mee aan een viering in het MCA in Alkmaar.

De diensten daarna zullen zijn: de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 25 november en de Kerstnachtdienst op 24 december.

Heeft u zin om lekker te zingen, kom dan een keer meedoen op de dinsdagavond om 20.00 uur in de bovenzaal van de Lucaskerk. (er is een lift) in de pauze is er bij Thea altijd koffie en thee en gezelligheid.

Namens het Lucaskoor, Anyke Rienstra

 

 

De boer slaapt

Ploegen, eggen zaaien, wieden: het moest gebeuren, het kostte zweet en zorgen, het is gedaan.

De boer slaapt. Hij heeft zijn rust verdiend. Onderwijl kiemt het zaad en schiet op dankzij het werk, ondanks het werk. God heeft het gezaaide een lichaam gegeven.

Morgen zal de boer opstaan en stug verder werken in het volste vertrouwen. Het wordt wat, al weet hij zelf niet hoe.

 

 

GEDICHT

 

Dans

 

In mijn woorden woont een dans

nu eens

stil en ingetogen

dan weer

vrolijk uitgelaten blij

in elkaar verweven

spel van klank en ritme

rond een melodie

 

versluierde emotie

even tastbaar

rakelings

 

poëzie

dans van de innerlijke melodie

 

OekeKruythof

 

BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN

 

Zondag 9 september:    STARTZONDAG

Zondag 30 september   Met medewerking van gospelkoor The Young Spirit Singers. Uit Dirkshorn

Zondag 28 oktober         SANTANADIENST

 

 

COLLECTE OPBRENGSTEN

 

 

DIACONIE

KERK

3 juni

74,35

 

 

10 juni

72,37

werelddiakonaat

 

17 juni

61,90

binnenlands diaconaat 

 

24 juni

99,25

Doelcollecte Present 

 

1 juli

39,85

JOP

32,20

8 juli

55,15

 

34,10

15 juli

44,75

 

32,08

22 juli

55,30

 

51,40

29 juli

Kerkdienst in de Fenix

5 augustus

61,10

Ouderenactiviteit

39,75

12 augustus

Kerkdienst in de Fenix

19 augustus

66,80

Missionair Werk

55,30

26 augustus

Kerkdienst in de Fenix

2 september

 

 

41,50 (koffie 64,85)

 

 

 


 

DIACONIE

 

SPECIALE COLLECTEN DE KOMENDE TIJD

 

9 september 2018, Jeugdwerk

Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep

Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.

 

16 september 2018, PKN Vredeswerk

Generaties voor vrede

Op de 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealingwiththe past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

 

KERKRENTMEESTERS

 

Met het aantreden van Dirk Huizenga en Eddie Kremer is het college weer aardig op sterkte.

In haar vergadering van 18 juni zijn de functies verdeeld.

Voorzitter:                         Joop de Heer , tevens lid van het moderamen

Secretaris:                          Peet van Damme, over een half jaar wordt dit overgenomen door Eddie Kremer

Penningmeester:            Dirk Huizenga

Administrateur:              Annelies Rustenburg

 

In totaal 5 leden. Ook Siep Rienstra, voorzitter van de kerkenraad is meestal aanwezig.

 

Inmiddels hebben we bericht gekregen van het Classicaal College voor Behandel en Beheerszaken dat onze jaarrekening 2017 is goedgekeurd.

 

MISSIONAIRE WERKGROEP

 

Met NAZOMEREN  was de kerk ook open. Velen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om de kerk te bekijken. Veel lof kregen we over onze mooie kerk. De bloemstukken trokken extra veel aandacht. Er zijn zelfs bezoekers die ieder jaar even langskomen om de bloemstukken te bewonderen. Veel waardering ook , dat het orgel regelmatig bespeeld werd.

 

Hebt u al een bijdrage voor het plaatselijke missionaire werk overgemaakt?

VORMING EN TOERUSTING

 

laat je

inspireren

 

Voor het nieuwe seizoen 2018/2019:

 

13 september: Filmavond. (zie elders in deze kerkbrief)

11 oktober:        Laura Rustenburg komt vertellen over haar zorgboerderij.

8 november:     Bijbelstudie met Jan Andries  de Boer

19 december:   Bloemschikken in het teken van Kerst bij Tiny  van Splunter

10 januari:          Bijbels koken bij Janny van Kampen ( 18.00 uur)

14 februari:        Bibliodrama met Siep Rienstra

14 maart:            filmavond “de 11 staties”

11 april:               bloemschikken in het teken van Pasen bij Tiny

17 mei:                     uitje. Misschien het Corrie ten Boom huis in Haarlem

 

Op de avonden is ieder welkom. Wel zal voor sommige activiteiten om opgave worden gevraagd. Dit zal vermeld worden in komende kerkbrieven en in de zondagsbrieven.

De avonden beginnen steeds om 20.00 uur. Zie ook voor de actuele informatie op Winkel Op Zondag.

 

Namens de groep, Anyke Rienstra

 

GEBED VAN DE VIJF VINGERS

 

Op 22 juli was mevr. drs Ank van Putten voorganger in onze gemeente. Ze had toen een tekening bij haar met daarop een hand. Een open hand. Op elke vinger was een tekst geschreven. Het waren 5 gebeden. 

 

Een gebed voor iedere vinger .....

1. . ... de duim staat het dichtst bij je. Zo begin je het gebed met bidden voor hen die je het meest na staan. Zij zijn het gemakkelijkst. om je te herinneren. Bidden voor onze geliefden is een zoete verplichting.

 

2. . ... de volgende vinger is de wijsvinger. Bid voor wie les geven en in de gezondheidszorg werken. Voor leraren, professoren, artsen, verpleegkundigen. Zij hebben steun en wijsheid nodig om anderen de juiste wegen te wijzen. Houd hen altijd in je gebeden.

 

3. . ... de derde vinger is de langste. Die wordt de middelvinger of grote vinger genoemd en herinnert ons aan onze leiders. Bid voor koning of president, voor kamerleden, ondernemers en lokale leiders. Zij geven richting aan het beleid en de publieke opinie en hebben Gods leiding nodig.

 

4. . ... de vierde vinger is de ringvinger. Het zal velen verrassen misschien, maar deze vinger is de zwakste, zoals iedere pianodocent je kan vertellen. We moeten de zwaksten in gedachten houden, want zij hebben veel moeilijkheden te doorstaan door ziektes en gebreken. Ook nodigt deze vinger ons uit te bidden voor gehuwden. Aan deze vinger blinkt immers de trouwring.

 

5. . ... en tenslotte de pink, kleinste vinger van allemaal. Zo moeten wij onszelf zien, voor Gods aangezicht en tegenover alle mensen. Zoals de Bijbel zegt: 'de laatsten zullen de eersten zijn'. De pink doet je eraan denken voor jezelf te bidden. Als je gebeden hebt voor alle anderen zul je je eigen noden in het juiste perspectief zien.

 

geschreven door: Jorge Mario Bergoglio (paus Franciscus)

CLASSIS

De Classis Noord-Holland vergadert donderdag 6 september in de Tabor kerk te Purmerend.

KERKINACTIE

 

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken zij in de textelindustrie. Ze lopen het risica slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. De Indiase partner organisatie van Kerk in Actie, SAVE, doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

 

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND

(PKN)

Nieuwe Kerk - Amsterdam

Viering 70 jaar Wereldraad

 


'Amsterdam' wordt in de Wereldraad van Kerken nog vaak met een zekere eerbied genoemd. Dr. W.A. Visser 't Hooft was reeds voor de Tweede Wereldoorlog volop betrokken in de oecumenische beweging. Na de Tweede Wereldoorlog spraken 147 kerken uit dat zij zich toegewijd wisten aan Gods roep om eenheid, dienst aan de wereld, gerechtigheid en vrede. Het was op 23 augustus 1948 dat in Amsterdam de Wereldraad van Kerken werd opgericht. Willem A. Visser 't Hooft werd de eerste secretaris-generaal van deze wereldwijde gemeenschap van kerken.

 

Nu het zeventig jaar geleden is dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht, grijpt de Wereldraad deze gelegenheid aan om te vieren wat er in zeventig jaar tot stand gekomen is en om vooruit te blikken op waar kansen liggen op de weg van gerechtigheid en vrede. In Nederland, vindt op de jubileumdag een viering plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Net als in 1948 gaan de deuren van deze kerk open om het feest van verbondenheid over grenzen heen te vieren.

 

Het werk van de Wereldraad van Kerken heeft in zeventig jaar een forse ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal aangesloten kerken steeg tot ongeveer 350 kerken, waarbinnen zeer verschillende kerkfamilies elkaar ontmoeten. De kerkelijke eenheid waartoe de Wereldraad zich door God geroepen weet, is er ten dienste van de eenheid van de hele mensheid en zelfs van de hele schepping. Daarom weet de Wereldraad zich ook altijd geroepen op de weg van gerechtigheid en vrede. Het potentieel van kerken om zich in te zetten voor verzoening, gerechtigheid en vrede wordt voortdurend benut en ondersteund. Juist de verscheidenheid en het kerkelijk potentieel om maatschappelijk iets bij te dragen zullen zichtbaar en ervaarbaar zijn in de vieringen.

 

In de kerk spreken we niet zo gauw van 'trots'. Toch is dat het gevoel dat bij me geraakt wordt, als ik me realiseer dat de basis voor het werk van de Wereldraad in Nederland en door een Nederlandse theoloog en predikant gelegd is. Mooi dat de Raad van Kerken in Nederland dit jubileum met en voor de Wereldraad vormgeeft en dat de Protestantse Kerk in Nederland daarin het voortouw neemt. Ik kijk uit naar de inspiratie die uit zal gaan van een feestelijke viering in Amsterdam.


 

Karin van den Broeke

 

Het blad: Oecumene heeft een thema nummer gewijd aan 70 jaar Wereldraad van kerken. Daarin bijdragen van ouderen en jongeren. Hieronder de droom van een jongere

 

Op de volgende pagina haar bijdrage


 

VOORBIJ DE ROBOT

DE DROOM

De toekomst zit voor mij vol dromen en hoop. Wanneer ik nadenk over de toekomst weet ik niet wat ik daarvan kan verwachten. Er zijn zoveel vragen die er in mijn hoofd komen zodra ik aan de toekomst denk. Wat voor baan heb ik later? Voer ik een beroep uit waar ik momenteel voor studeer? Woon ik nog in Friesland of Groningen? Kan ik kinderen krijgen? Is mijn carrière zo succesvol als ik hoop dat die gaat zijn?

 

Ik droom dat ik een succesvolle carrière heb bereikt en dat ik het beroep met liefde uitvoer. Ik hoop dat ik geen 'robotmensen' zal ontmoeten in mijn leven. Ik droom dat de liefde die ik nu om mij heen ervaar door familie en vrienden er altijd zal zijn.

Ik hoop dat er geen oorlog meer zal zijn over het geloof of om gebiedsuitbreiding.

 

Ik droom dat mensen elkaars geloof accepteren, dat het niet raar is wanneer je 19 jaar bent en nadenkt over het geloof. Ik hoop dat iedereen durft te dromen en deze dromen ook probeert na te jagen.

 

Iedereen kan en mag dromen over de toekomst.

Het maakt niet uit wanneer deze dromen standaard zijn, want wanneer jij dit wilt, moet je ervoor gaan!

 

Roos Talsma, jongere

protestantse gemeente

 

KIJK OP DE WERELD

                VLUCHTELINGENWERK

 

“Bemoedigend”, “ontroerend” en “hoopgevend” zo luidden veel van de reacties die INLIA mocht ontvangen op het jubileumweekend eind juni.

 

De Martinikerk was voor de afsluitende viering bijzonder goed gevuld. Ruim 350 mensen maakten de dienst mee, met het besluit van de kaarsenestafette die in de maanden daaraan voorafgaand door het land was gegaan. De kaarsen werden binnen gebracht door vertegenwoordigers van alle provincies en een vertegenwoordiger van de internationale vluchtelingengemeenschap.

 

Op de zaterdag waren er exposities van onder meer de bekende dokter Pietro Bartólo uit Lampedusa, die daarvoor naar Groningen kwam. Ook werd het tentenkamp in 1997 in de Drentse bossen herdacht. In de Martinikerk was een Wall of Hope gemaakt door jongeren en werden zaterdagmiddag ook de Levende Stenen uitgereikt. Aan de jonge ambassadeurs van DefenceforChildren die zich inzetten voor een eerlijk kinderpardon en aan de 16-jarige Toby uit Amsterdam die kleding inzamelt en uitdeelt aan vluchtelingen in nood.

 

Op de website www.inlia.nl vindt u het volledige verslag in tekst & foto’s, en filmpjes van de diverse onderdelen.

 

 

ANDER NIEUWS

26/27/28  oktober 2018                TERSCHELLING

 

INSPIRATIE FESTIVAL     GELOVEN IN BEWEGING

 

Ben je op zoek, naar inspiratie, naar verrassende en vernieuwende initiatieven op het gebied van  zingeving en geloof in een prachtige en natuurlijke omgeving? Kom dan in het laatste weekend van oktober naar Terschelling.


Een oecumenisch initiatief, georganiseerd door samenwerkende partners uit de Raad van Kerken in Nederland, de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de eilander-kerken. Voor ieder die iets heeft met kerk en/of geloof, jong en oud, actieve en betrokken kerkgangers en al even zovele vrijwilligers: allen kunnen dit najaar een weekendje geestelijk uitwaaien op het Inspiratiefestival dat op 26, 27 en 28 oktober plaatsvindt op Terschelling. 'Veel betrokken kerkmensen werken keihard voor de kerk. Dit is een moment om even op te laden, een inspiratiereis', aldus de organisatoren. 'Het wordt een feest van herkenning en dat begint al op de boot.'

 

In dit weekend wordt kerkelijk Nederland als beweging op de kaart gezet. Vandaar dat als ondertitel 'Geloven in beweging' is gekozen. Alle deelnemers komen in beweging, stappen op de boot en maken de oversteek naar het eiland aan de overkant. Een bijbels principe van loslaten, wegtrekken uit de vertrouwde omgeving en de bekende kaders en op reis gaan, zoals een pelgrim doet. In de beweging kan veel nieuws ontstaan.

 

De Pelgrimage van gerechtigheid en vrede, waartoe de Wereldraad van Kerken alle mensen van goede wil voor uitnodigt, past goed bij dit weekend. De pelgrimsreis is bedoeld om zelf te ontdekken wat vrede en rechtvaardigheid in jouw context betekent. Op weg zijn, om je gedachten te ordenen, om open te staan voor andere dimensies van het leven, om God te zoeken ...

 

De eilander-kerken bieden gastvrijheid. Aan het festival doen bevlogen mensen mee, die zin, ziel en zinnen willen prikkelen. Deelnemers worden onthaald op een programma vol inspirerende verrassingen. Wandelend en fietsend trekken zij door bos, duin en strand van locatie naar locatie, van historisch kerkje naar een duinpan. Er zijn onderweg onder andere voorstellingen, meditatieve tochten, stilte- en gebedsmomenten, getijdenvieringen, debatten, workshops, films, muziek en zang, vertellingen, theater, creatieve verbeelding, meet &greet en nog vele andere expressieve uitingen.

 

Het programma begint bij het krieken van de dag en duurt tot middernacht. Ieder kan een eigen energieplanning maken voor invulling van dit inspirerend avontuur. Alles om te delen in geloof en leven, om te verbinden en te bezielen.


 

Mathilde de Graaf

 

Het festival start vrijdag om 14.00 uur en sluit zondag af met een gezamenlijke viering om 9.30 uur. Op zondagmiddag is er nog programma tot 16.00 uur. Kijk voor informatie en tickets op: https://www.pthu.nl/lnspiratiefestival/ Voor reis en verblijf dient zelf gezorgd te worden.

 

THEMA ‘S

Zondebokje

 


Ze had er lang en diep over nagedacht. Tenslotte had ze het, aan tafel, terwijl het gezin genoot van een sappig runderlapje, aangekaart. Ze wilde niemand dwingen mee te doen, maar zij had besloten vegetarisch te gaan eten. De bio-industrie, de voedselketen - ze kon het niet langer met haar geweten in overeenstemming brengen! Maar, nogmaals, ze wilde haar huisgenoten niet haar wil opleggen. Voor wie er anders over dacht zou ze bereidwillig de braadpan vullen met wat de slager aan verleidelijks - maar dan wel van scharrelbeesten - bood. Het was even stil. De twee jongsten reageerden het eerst. De dochter zei, ernstig knikkend, dat ze het eigenlijk altijd al zo zielig had gevonden om die arme lieve knorretjes, koetjes en lammetjes op te eten. Haar broertje viel haar gretig bij. Hetgeen niet verwonderlijk was: een bal gehakt was het enige wat hij zonder al te veel tegenstribbelen langzaam naar binnen werkte.

Vader keek peinzend. Het zou wel eens problemen geven: zakenetentjes en zo. Maar thuis wilde hij graag solidair zijn, zowel met vrouw en kroost als met het gekwelde dier.

De oudste zoon zweeg. Met één oog keek hij naar het bord van zijn jongere broertje, waarvan hij doorgaans de restjes schnitzel, slavink, kotelet enzovoorts met smaak oppeuzelde.

‘Eigenlijk’, begon vader, ‘is vegetarisch eten bijbels meer verantwoord. In Genesis staat dat de mens oorspronkelijk als consument van groente en fruit was bedoeld. Het eten van dieren werd pas toegestaan na de zondeval.’

De oudste zoon keek op. ‘Ik wil niet beter zijn dan vader Abraham’, sprak hij. ‘Als hij niet aarzelde, schapen en bokken te slachten en te eten, houd ook ik me bij de vleespotten.’ En toen, lachend: ‘Tenslotte ben ik van na de zondeval.’

Zijn zusje keek eerst de tafel rond, nam vervolgens broerlief van hoofd tot voeten aandachtig op, lachte lief en zei: ‘Dat jij van na de zondeval bent zal niemand ooit betwijfelen: het is aan alles overduidelijk te merken!’


Mies Westera-Franke

GLIMLACH

Jij bent een neppe

 

bij Marcus 8, 27-38


Dominee Joke pakt haar koffertje uit haar fietstas en loopt naar de Maartenskerk. Ze grabbelt in haar broekzak naar de sleutels van de kerkdeur. Als zij ze net gevonden heeft, zwaait de zware deur al open. Koster Willemsen kijkt haar lachend aan. ‘Goedemorgen Joke. Je komt precies op tijd, de koffie staat al klaar en de vrouw van de bakker heeft lekkere koeken meegebracht.’ Joke wrijft over haar buik. ‘Heerlijk!’ lacht ze. ‘Maar ik moet langzamerhand wel op gaan passen, straks pas ik niet meer door de deur. Vorige week kreeg ik appeltaart van de groenteboer, de week ervoor cake van de postbode. Bij alle bezoeken die ik bij de mensen van onze gemeente breng krijg ik taartjes en grote koeken.’

‘Ach, zo’n vaart zal het wel niet lopen,’ zegt koster Willemsen. ‘Je bent toch op je fiets vandaag?’ ‘Ja, dat komt omdat de auto gemaakt moet worden, hij staat in de garage. De monteur zal morgen wel bellen.’ Joke loopt naar de kapstok en hangt haar jas op. Met haar koffertje loopt ze naar de kerkenraadskamer, waar ze haar toga uit het koffertje haalt en aantrekt. Haar preek legt ze klaar op de tafel naast de deur.

‘Wie ben jij?’ klinkt opeens een stemmetje onder de tafel vandaan. Verbaasd kijkt Joke onder de tafel en ziet een jongen zitten. ‘Dag jongeman, ik ben dominee Joke en wie ben jij?’

‘Dat is mijn ondeugende kleinzoon Gian,’ zegt koster Willemsen die net met de koffie en koek komt aanlopen. ‘Hij is verstoppertje aan het spelen met de dochter van de organist. Zeg de dominee eens goedendag,’ maant hij.

‘Nee, want zij is geen echte dominee,’ zegt Gian terwijl hij vanonder de tafel tevoorschijn kruipt. ‘Zij is een neppe!’ Joke schiet in de lach. ‘Niet lachen,’ zegt Gian. ‘Anders roep ik de politie.’

‘Oei! Nu wordt het menens,’ zegt Joke ernstig. ‘Vertel eens Gian, waarom denk je dat ik geen echte dominee ben? Ik heb toch een toga aan?’

‘Die trok je net pas aan,’ verdedigt Gian zich. ‘Die heb je vast gestolen. Een echte dominee woont in de kerk.’

‘Aha! Nu snap ik het!’ roept Joke lachend. ‘Jij denkt dat ik hier altijd ben, dat ik in de kerk thuishoor!’

‘Ja, natuurlijk!’ roept Gian. ‘Dat is toch zo?’

‘Een beetje wel,’ zegt Joke. ‘Ik werk als dominee in de kerk en voel me er thuis, maar ik woon in een gewoon huis. Net als je opa, hij werkt ook hier in de kerk, maar woont in zijn eigen huis.’ Gian kijkt Joke verbaasd aan. ‘Echt waar? Ben jij dan ook een gewone mevrouw?’

‘Ja,’ lacht Joke weer. ‘Ik ben een gewone vrouw, net als de juffrouw van school en de zuster in het ziekenhuis.’

‘O!’ zegt Gian. ‘ Ik dacht altijd dat een dominee in de kerk woont en de bakker in de bakkerij. Nu begrijp ik waarom ik je bed niet kon vinden. Ik heb overal gezocht!’


overgenomen uit bonnefooi

Zegenbede


Moge de baby van Bethlehem je vrede geven.

Moge het kind van Nazareth je vreugde geven.

Moge de man van Galilea je kracht geven.

Moge de Messias van Golgotha je moed geven.

Moge de opgestane Heer je hoop geven

en de opgevaren Christus

een voorsmaak van Zijn glorie.

Laat elke dag gevuld zijn

met de Messias

 

totdat Hij zelf terugkomt

als Koning op aarde.

 


Naar een gebed van Father Potter of Peckham, uit: Winnen voor de koning,

Martin Koornstra, Royal Mission Productions

CONTACT MET DE KERK

 

 

Naam

Adres

 

Plaats

Telefoon

Predikant.

Ds. J.A.A. de Boer

Bosstraat 95

1731 SC

Winkel

0224-541372

 

E-mail:

                               jaa@quicknet.nl

Voorz.kerkenraad

Siep Rienstra

Heerenweg 204

1768 BK

Barsingerhorn

0224-531611

 

E-mail

                               rienstra.siep@gmail.com

Scriba

Jeannette Oudejans

Omloop 42

1733 LJ

Nw.Niedorp

0226-410848

 

E-mail

jeannette.oudejans@quicknet.nl

Koster: Lucaskerk

Thea Huizenga

e-mail:info.lucaskerk@gmail.com

06--57243786

Kerkgebouw

Lucaskerk

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

0224-542112

 

ADRESSEN KERKELIJKE ACTIVITEITEN:

Diaconie

Contactadres:

Post adres:

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

 

Pietie Voogd
0224-542376

Kerkrentmeesters

Peet van Damme
0226-427432

Lucaskoor

Anyke Rienstra
0224-531611

Winkel op Zondag

Mirjam van Splunter

Jeannette Oudejans
0224-531910

0226-410848

Preekvoorziening

Nico Voogd
0224-542376

Gespreksgroep

Tiny van Splunter
0224-541376

Kindernevendienst

Anyke Rienstra
0224-531611

Oppas regeling

Marijke Groen
0226-753661

Missionaire werkgroep

Anneke Goudswaard
0224-542705

Boekentafel

Tiny van Splunter
0224-541376

Kerkbrief

Wieger van der Weerd
0224-221707

Ledenadministratie

Joke Peet
0226-413120

Penningmeester

Dirk Huizenga
0224-531804

Administratie financiën

Annelies Rustenburg
0224-531253

 

                Gaat u verhuizen?

                               Wilt u zich laten in- of uitschrijven?

                                               Is er een kind bij u geboren?

                                                                                                                                             Laat het de kerk weten!

REKENING NUMMERS.

 

Vrijwillige kerkelijke bijdrage

Banknummer.      NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel e.o

Zending

Missionaire werkgroep

Banknummer:      NL02 RABO 030.56.06.182

t.n.v. zending. winkel

Diaconie

Banknummer.      NL50 RABO 030.56.02.020

t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel

Kerkbrief

Banknummer.      NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel  e.oovv Gift kerkbrief

 

Website:            www.lucaskerkwinkel.nl            kopij aanleveren via E-mail: gupiboonstra@quicknet.nl

 

Redactie Winkel op Zondag:     Mirjam van Splunter          vansplunter@hetnet.nl

                                                               Jeannette Oudejans           jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Kopij voor het volgende nummer: inleveren voor 25 oktober

 

Redactie:

Siep Rienstra

, Wieger van der Weerd, Jan Andries de Boer en Piet Groen, Luuk Klazinga

Redactie adres: Lucaskerk, Dorpsstraat 177, 1731 RE Winkel

Redactie telefoon: Wieger van der Weerd 0224-221707.     E-mail Wieger van der Weerd:   wvdweerd@wxs.nl

Lay-out Siep Rienstra,        Stencilwerk: Karel Goudswaard

 

 

KERKDIENSTEN.

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk te Winkel

Dorpsstraat 177

De diensten beginnen om 10.00  uur

 

Mocht er oppas nodig zijn, dan wordt een vrijwilliger/ster opgeroepen.