KERBRIEF 

PROTESTANTSE

GEMEENTE WINKEL e.o.

 

Zie ook onze website:www.lucaskerkwinkel.nl


PINKSTEREN

De Heilige Geest zorgt voor een vurig feest dichtbij en verweg

 

VENI CREATOR SPIRITUS

KOM SCHEPPER GEEST

Daar staan de eeuwenoude woorden

ik spreek hen langzaam uit

VE-NI CRE-A-TOR SPI-RI-TUS

woorden

die kathedralen zingend horen

woorden

die de eeuwen zullen doorstaan

 

VENI CREATOR SPIRITUS

Kom Schepper Geest

U bent verankerd in

de grond van ons bestaan

geen vaag gelaat

wij mogen U noemen bij Uw naam

kom Schepper Geest

doorlicht onze weg

zodat wij getroost en gesterkt

naar U op mogen gaan  

OekeKruythof

 


PINKSTEREN, HET BEGIN VAN GODS NIEUWE WERELD


Zeker nu zijn enkele opmerkingen over de getallensymboliek in de Bijbel op zijn plaats. Maar wie dat allemaal te ingewikkeld vind, raad ik aan de volgende twee alinea’s over te slaan.

 

Het woord ‘Pinksteren’ is afgeleid van het Griekse Pentecoste, en dat woord betekent vijftig­ste. Aan Pasen gaat de veertigdagentijd vooraf en daarna duurt het nog vijftig dagen en dan wordt het Pasen. Deze getallen hebben een krachtige symboliek. In het Hebreeuws staat het getal 40 en ook het getal 400 voor een zeer lange periode. Zo duurde de slavernij van het volk Israël in Egypte volgens de traditie 400 jaar, en het aantal jaren dat ze onderweg waren door de woestijn bedroeg 40. Genesis 7 vertelt dat het 40 dagen en nachten regende, waardoor de zondvloed ontstond. Toen Mozes de berg Sinaï opklom om de wet van God te ontvangen was hij 40 dagen en 40 nachten op de berg. Elia trok 40 dagen door de woestijn en Jezus werd na zijn doop naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen en nachten vastte, in welke periode hij op de proef werd gesteld door de duivel. De getallen 40 en ook 400 staan voor de langste periodes of afstanden, die aards gezien denkbaar zijn. Het getal 50 is van een andere orde. Zo is de afstand van de aarde tot de hemel volgens de Joodse traditie 500. Daarbij is de vraag of het hierbij gaat om 500 kilometer of dat er een andere lengtemaat bedoeld wordt niet van belang. Het gaat om het getal. Dat ontstijgt namelijk het aardse. 

Pasen en Pinksteren bestonden al in het jodendom. Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem om daar Pesach te vieren en Handelingen 2 vertelt dat ‘op de Pinksterdag’ de de heilige Geest werd uitgestort. Dus ook Pinksteren bestond al. Het Joodse Pasen is het feest van de uittocht uit Egypte en het Joodse Pinksteren viert de gave van de Wet op de Sinaï  (waarvan de Tien Geboden de kern vormen). Welnu, aan de bevrijding gingen 400 jaren van slavernij vooraf. Dit getal symboliseert feitelijk een, aards gezien, oneindige periode, die alleen door goddelijk ingrijpen alsnog kon worden beëindigd, zoals de Bijbel dan ook vertelt. En na 50 dagen door de woestijn te zijn getrokken kwam het volk bij de Sinaï - dáár ontving Mozes de wet van God, en dat was in principe een nieuwe variant van de ‘boom des levens’ uit het Paradijs. 

Samenvattend voor wie de vorige twee alinea’s over heeft geslagen: het getal 40 staat voor een zeer lange - aardse - periode of afstand en het getal 50 slaat de brug vanuit het aardse naar het hemelse. Aan Pasen gaat een Veertigdagentijd vooraf en 50 dagen na Pasen werd het Pinksteren, welk woord ook zelf ‘de 50e’ betekent. Zoals het volk Israël aan de Sinaï de wet ontving uit Gods hand, zo ontvingen Jezus’ leerlingen en allen uit hun omgeving, die daarvoor openstonden 50 dagen na Jezus’ opstanding de heilige Geest. Dat mag met recht een doorbraak worden genoemd! Want de menselijke geest is al een wonder op zichzelf, zo ver als we daarmee kunnen komen. Maar als onze geest wordt gevuld met goddelijke inhoud, dan kan het bestaan op een ander plan worden getild! 

Weliswaar speelt ons bestaan zich nog steeds op aarde af. We kunnen zeggen dat wij mens zijn tussen hemel en aarde. Gods nieuwe wereld wil doorbreken, maar de oude wereld trekt aan ons, maakt ons zwaar en zou ons de moed en het visioen doen verliezen. Je kunt ook zeg­gen: de oude wereld heeft een eindeloze keus aan vervangende vervulling in de aanbieding. Onlangs meldde Dagblad Trouw dat WhatsApp-oprichter Jan Koum zich terugtrekt uit de zaken omdat hij wil gaan genieten van zijn verzameling Porsches en met zijn frisbees wil gaan spelen. Het is echter verbazingwekkend hoe gauw mensen, die zich hebben voorgenomen alleen nog maar te gaan genieten, zich leeg gaan voelen. Je moet toch een doel hebben. Mensen die een doel hebben zijn vaak bereid daar veel voor op te geven. En wat is dan een doel? “Ook die ene bijzondere Porsche aan mijn verzameling toevoegen.” Maar dan zal de leegte zich spoedig opnieuw aandienen. Maar als het iets is, waarbij de liefde in actie komt... Onze kerk kent Kerk in Actie, de diaconale tak van de Chinese kerk in Sjanghai heet in het Engels Love in Action. Niks is mooier. Als het erop aan komt vindt iedereen dat. Als je dan kunt geloven dat die Nieuwe Wereld er (ooit) werkelijk zal komen... 

Ik moet toegeven: het aantal mensen dat dit werkelijk durft te geloven neemt af. Maar wat is geloven? In een gesprek zei iemand onlangs: ‘je kiest ervoor te geloven.’ Toen reageerde ik: dat is waar, maar het is ook iets wat je merkt: je merkt dat je gelooft (of niet gelooft), net zoals je kunt merken dat je wel of niet van iemand houdt. Maar hoe breng je jezelf in de omstandig­heid dat je kunt gaan merken dat je gelooft? Door ervoor te kiezen jezelf bloot te stellen aan de mogelijkheid van de geloofservaring. Uiteraard kun je ook spontaan worden gegrepen door het geloof. Dat gebeurde in Handelingen 2 en ook vandaag kan dan mensen overkomen. Maar je kunt jezelf er ook opzettelijk aan blootstellen. Door gebed, meditatie, door naar de kerk te gaan, waarbij je jezelf openstelt voor woord, beeld, sfeer en uiteindelijk de Geest! Ik wens u een goede Pinksteren. Een Pinksterfeest, waarbij u op enigerlei mag merken dat Gods Nieuwe Wereld in ons bestaan doorbreken wil!

Jan Andries de Boer

 

IN EN OM DE LUCASKERK

 NIEUWE AMBTSDRAGERS

 

De kerkenraad is verheugd u het volgende mede te delen:

 

·         Jeannette Oudejans is bereid het ambt van ouderling-scriba te aanvaarden

·         Gertjan Herder en Luuk Klazinga zijn bereid om het ambt van diaken te aanvaarden.

·         Dirk Huizenga en Eddy Kremer zijn bereid om het ambt van ouderling-kerkrentmeester te aanvaarden.

 

Indien er geen wettige bezwaren zijn, zal de bevestiging plaats vinden DV Pinksterzondag, 20 mei.

 

KINDERNEVENDIENST

 

Nu Jeannette scriba gaat worden ontstaat er een vacature voor de kindernevendienst. Als gemeente willen we elke zondag de kindernevendienst aanbieden.

Wie wil dit team versterken?

Meldt u bij een van de leden van de kindernevendienstleiding.

 

 

GEDICHT                                          Geest in mijn hart

 

De Pinkstergeest 

waait om mij heen

Daalt neer 

Recht in mijn hart.

De woorden dalen neer

Zoeken mij

Raken mij 

Diep in mijn hart.

Vuurt mij aan

Ontsteekt de vlam

Met liefde Gods

Daar in mijn hart

De Liefde voor Hem

Zwelt aan en groeit

Hier in mijn hart

Dank voor de Geest

Die kwam en komt

En komen zal 

En waait uit alle hoeken

Tot in het diepste 

Van mijn hart.

 

BELIJDENIS DOEN


Vroeger was dit de normale gang van zaken: als de gewone catechese achter de rug was, was het tijd voor belijdeniscatechisatie. Je was dan meestal 18 jaar, en aan het eind van die rit deed je belijdenis. Daarbij is belijdenis doen een officieel ‘ja’ in de kerk voor God en de gemeente. Je zei ‘ja’ tegen het geloof. Maar vroeger is voorbij. En dat geldt niet alleen voor het officiële ‘ja’ van het belijdenis doen. Het aantal mensen dat officieel in het huwelijk treedt is ook veel lager dan vroeger. En ook daarbij gaat het om een openbaar uitgesproken ‘ja’. En als het in de kerk plaatsvindt is ook dat een ‘ja’ voor God en de gemeente. Toch wel degelijk iets heel moois om te doen…

Nu hebben we in onze kerk heel onlangs mee mogen maken dat Margriet van Splunter belijdenis deed en zich liet dopen. Het ging haar er met name om dat ze gedoopt wilde worden, en samen met Arend-Jan wilde ze hun beide dochters Julia en Sterre laten dopen, maar als je als volwassene gedoopt wordt, dan is dat een daad van belijden en het belijden zelf gaat er dan in dezelfde beweging ook aan vooraf.

Bij belijdenis doen hoort vanouds inderdaad ook belijdenis-catechese. Ter voorbereiding heb ik een paar avonden doorgebracht met haar en haar man waarin we aan de hand van een paar recente preken over het geloof spraken. Dat was niet al te veel omvattend: omdat de wens ook duidelijk was voortgekomen uit het feit dat hun gezin in de persoon van Sterre kort tevoren uitbreiding had gekregen, wilde ik er niet een hele periode aan vooraf laten gaan, wat ook een wachten zou zijn tot de grote dag. Maar het idee was wel om daarna nog even door te gaan.

En vervolgens werd ik gebeld door Marco Noordhuis. Hij gaf aan belijdenis te willen doen, wilde de keuze van zijn ouders, hem te laten dopen, bekrachtigen met een eigen ‘ja’. Wat mooi! En toen heb ik beide gevraagd of het een idee was dat we met elkaar in het nieuwe seizoen een aantal keren bij elkaar zouden komen, om met elkaar een aantal essentials van het christelijk geloof te bespreken, en ik vroeg of ik dit bekend mocht maken, zodat, als er nog andere belangstellenden zouden zijn, zij zich hierbij ook aan zou kunnen sluiten. Allebei reageerden ze zonder aarzeling positief.


 

En dus:

wie komend seizoen mee wil doen met belijdeniscatechisatie, welkom! Meld je even bij mij, en geef aan wanneer je wel en niet kunt, dan neem ik het op in het programma voor het volgende seizoen!

 

Jan Andries de Boer

GEMEENTEAVOND 25 APRIL 2018

 

De opening werd door ds Jan Andries de Boer gedaan. Bij deze opening zongen wij 3 verzen uit Ps 139. Dominee gaf hier een mooie uitleg bij. Deze staat hieronder afgedrukt.

De redactie

 


U hebt misschien al gezien op de agenda voor deze avond, het lied dat ik heb gekozen om ter opening van deze gemeentevergadering te zingen, bestaat uit drie verzen van Psalm 139. Nu is dat een bekende psalm. Maar hij is niet voor niks gesteld in de ik-vorm. Het is een gebed van een mens, één mens persoonlijk, tot God. En ook als we het in de kerk zingen, dan denk ik dat het toch zo werkt, dat wie de woorden niet gedachteloos meezingt, het op zichzelf betrekt, persoonlijk.

Maar ik stel voor dat we de uitgekozen verzen vanavond in die zin als gemeente zingen, dat we, als we het zingen, de woorden ‘ik’ en ‘mij’ betrekken op het grotere geheel waarvan wij deel uitmaken en in welke hoedanigheid we hier ook samen zijn. Dat we het zingen vanuit het besef dat wij samen de ‘ik’ van de gemeente vormen. Dat de protestantse gemeente Winkel en omstreken als we het ware een persoon is, waar wij stuk voor stuk deel van uitmaken, maar dan in de zin van de beeldspraak van Paulus, die met betrekking tot de gemeente spreekt van één lichaam met vele leden.

Ik denk dat als wij dat bewust doen, dit een bijzondere ervaring kan opleveren. Sowieso, als we deze psalm bewust zingen met betrekking tot onszelf, realiseren we ons al dat het een gebed is, en maakt het dat we als het ware in de spiegel kijken, en dan, om precies te zijn, in de spiegel van Gods oog. Die ervaring wordt weliswaar bij de meeste mensen minder sterk naar mate ze het lied vaker hebben gezongen, maar dat terzijde. Het punt is dat als je het bewust zingt, het een appèl doet op je verant­woor­delijk­heid als mens tegenover God. Maar als we het nu zingen als gemeente, waarbij we ons­zelf samen verstaan als de ‘ik’ van dat lied. Dan maakt het dat we misschien weer even anders kijken naar ons gemeente-zijn en naar de manier waarop we als gemeente bezig zijn, in de wereld staan, met elkaar omgaan, en naar de toekomst kijken. Ik voeg er niet nog een gespro­ken gebed aan toe: dit is wat mij betreft het gebed, waarmee we deze gemeentevergadering openen.

 

1  HEER, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.

 

2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

 

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt

toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op den weg ten leven.


 

Verslag van de gemeenteavond van de Protestantse Gemeente te Winkel e.o.

Gehouden op woensdag 25 april 2018 om 19.30 uur in de Lucaskerk in Winkel.

 


Na een kort welkom aan de 30 aanwezigen geeft voorzitter Siep Rienstra het woord aan ds. Jan Andries die aan de hand van psalm 139 de opening verzorgt. Het "ik" in de psalm kan vervangen worden door "wij". God houdt ons een spiegel voor. Het roept op tot verantwoordelijkheid in het gemeente zijn. Ook zingen we enkele verzen van deze psalm, zodat het een geheel is. Dit is tevens het openingsgebed van deze avond.

Hierna volgen de mededelingen met het vertellen dat er toch nog veel voordrachten zijn gekomen en dat de kerkenraad deze kandidaten bezoekt met de vraag of zij ambtsdrager willen worden.  De bevestiging is op 1e Pinksterdag.  De agenda wordt doorgegeven, hierop staan de “gewone” punten en na de pauze zal de Stichting Present Hollands Kroon zich presenteren. De doelcollecte van de diaconie is voor deze Stichting in Hollands Kroon. Na een buitenlandsproject (Lesbos) nu weer een project in eigen land, zelfs heel dicht bij huis.

De scriba leest de notulen van de vorige jaarvergadering, gehouden op 26 april 2017. De notulen worden vastgesteld en getekend.

Anyke Rienstra geeft een korte toelichting over de werkwijze van de Kindernevendienst, die toch elke keer weer kan worden aangeboden aan de kinderen.

Dan is het Jaarverslag van de scriba over het seizoen 2017-2018 aan de orde. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Annelies Rustenburg geeft namens de Kerkrentmeesters een toelichting op de jaarrekening 2017. Ook hier zijn geen vragen. Wel meldt Annelies dat we nu nog 9 jaar zo door kunnen gaan, dan is de pot leeg. Penningmeester Ad de Graaf is afgetreden.

Namens de diaconie geeft penningmeester Piet Boonstra een toelichting op de jaarrekening 2017. Met een klein positief saldo sluit de diaconie het jaar af.

In de Rondvraag heeft Joop de Heer een opmerking over het handen schudden bij de vredesgroet tijdens het Avondmaal. Hoever moet je gaan. Het liefst wil je iedereen de hand schudden en vrede wensen.

Karel Goudswaard wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet vanwege het vele werk dat hij uitvoert achter de kopieermachine. Liturgie en WoZ, Kerkbrief, ja alles wordt door hem verzorgd.

In de pauze is er weer koffie en daarna is het woord aan mw. Anja de Jong-Kempeniers die met woord en beeld vertelt over het werk van Stichting Present Hollands Kroon. Het is een boeiend verhaal en de gemeente weet nu waar het geld heen gaat.

Hierna zingen we tot slot "De dag door uwe gunst ontvangen" en gaan we uiteen. De een naar huis en de ander blijft nog even na onder genot van een hapje en een drankje.

 


Loes van der Weerd-Hogeweg, scriba

 

WE BLIJVEN VERBONDEN

het jaarverslag van de Lucaskerk over de periode april 2017- april 2018

 


We sloten de jaarvergadering van 2017 af met het noemen van onze Toppertjes, de Goede Wijn van onze gemeente.

Daarmee moeten we verder gaan in onze Lucaskerk, want gebouw en gemeente, ze zijn ons veel waard. Het moderamen heeft de opdracht op zoek te gaan naar een fles om de goede wijn uit te blijven schenken.

Als we kijken naar het afgelopen jaar zijn we weer actief geweest.

We hebben de zondagse erediensten waarin iedere keer een voorganger is, een organist, kindernevendienst als er kinderen zijn, jongerennevendienst op de eerste zondag van de maand en als er kleine kinderen zijn bieden we ook oppas aan. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar iemand die aandacht nodig heeft. In sommige diensten staat er een prachtig liturgisch bloemstuk op tafel. De PKN-vlag hangt uit als de kerk open is. Een paar keer zijn de kerkdeuren dicht en gaan we naar andere kerken in de buurt.

Soms is dat voor een oecumenische dienst die beurtelings in de aangesloten kerken tweemaal per jaar wordt gehouden, soms volgens afspraak in de zomervakantie en tijdens de corso.

De kerkenraadsbarbecue is vervangen door een gemeentebarbecue en op 2 juni waren velen present.

Met Pinksteren werd afscheid genomen van diaken Jacqueline Jacobs en kerkrentmeester Dirk Huizenga. Pietie Voogd werd bevestigd als diaken en ook Loes van der Weerd daar zij in dit ambt afgevaardigd is naar de Synode.  Joop de Heer werd benoemd tot kerkrentmeester, waar hij tijdelijk de voorzittershamer zal hanteren, want Dick de Jager trad af. Het was een feestelijke dienst, Laurens de Boer speelde op de vleugel een nieuwe compositie.

Het uitje van de vrouwengespreksgroep met introducées ging naar Andijk, maar het ouderenuitje naar Blankendaell werd een week uitgesteld vanwege de regen en ook de tweede keer was het geen goed idee om hierheen te gaan. Gelukkig konden de ouderen terecht in Schagen in het museum Veerburg en de dierentuin staat voor 2018 op het programma. Zo gingen we de zomer in met om en om diensten in de Lucas en Fenixkerk.

Het Nazomeren, georganiseerd door de missionaire werkgroep is als altijd een succes.

Ds. De Boer wordt voor 4 uur per week gedetacheerd naar Krabbendam en zal daar ook 4 x per jaar voorgaan. Gelukkig is voor elke zondag dat hij afwezig is een voorganger gevonden, die we van harte welkom heetten in onze warme kleine gemeente. Welkom heten voor de dienst doen de gastvrouwen en gastheren die zich hebben aangemeld.

Met Startzondag op 10 september zijn we op bezoek geweest in het Klooster in Nieuwe Niedorp. Een rondleiding, gevolgd door een maaltijd, het was een bijzondere ervaring, maar niet geschikt voor kinderen. De volgende startzondag zal daarom kindvriendelijk worden.

In september werd het nieuwe moderamen gekozen: nieuwkomer is Piet Boonstra als afgevaardigde van de diaconie. Voorzitter Siep Rienstra vertegenwoordigt de pastorale ouderlingen en vicevoorzitter Joop de Heer de Kerkrentmeesters. Loes van der Weerd blijft aan als scriba tot Pinksteren.

Op 1 oktober kwam de gemeente van de Lukaskerk uit Den Haag op bezoek. Ze gingen in twee groepen op bezoek in een boerderij met melkrobot en na de maaltijd zongen en swingden ze met ons mee in de Bløfdienst die om 19 u begon. De band Te Boven verzorgde de livemuziek.  Een rockdienst is echt een eredienst. Het thema van de dienst was “Verbinding verbroken?” Gelukkig blijkt in de dienst dat de verbinding met God er altijd is.

Vanaf 8 oktober wordt het Heilig Avondmaal in de kring gevierd en de zanggroep zal daarbij een passend lied zingen dat de gemeente dan kan gaan meezingen. Na een paar startproblemen verloopt deze manier van de maaltijd vieren nu goed.

Op 11 november gingen Pietie, Loes, Piet en Siep naar de landelijke diaconale dag in Utrecht.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar werden de overledenen genoemd. Het kruisje met hun naam erop blijft een jaar op het gedachtenisbord. In deze dienst is voor iedere overledene een eigen kaars gemaakt door Guda Boonstra met naam en data, die door familie of nauw betrokkene wordt aangestoken aan de Paaskaars. Deze kaars gaat na afloop van de dienst mee met de familie of wordt gebracht. Iedereen kan in deze dienst een gedachteniskaarsje aansteken.

De kruisjes worden door de wijkouderling een jaar na het overlijden bij de nabestaanden gebracht.

Op 17 november gingen de tieners gourmetten met de dominee en bereidden daar de uitslaapdienst van 17 december voor. Deze dienst, die om 11 uur begon, zal zeker een herhaling krijgen, we zijn onder de indruk van de manier waarop de tieners uiting gaven van hun geloof. Deze dag was de kerk al in kerstsfeer, dit omdat de Culturele Commissie dit gevraagd had vanwege een kerstconcert.

De adventsdiensten zijn een opmaat naar Kerst en na een goed bezochte kerstnachtdienst met het Lucaskoor volgt op kerstmorgen de gezinsdienst met de harmonie.

Omdat oudejaarsdag op zondag viel is er geen avonddienst en na de morgendienst kreeg Mariska van Damme een cheque met een mooi bedrag overhandigd voor de school op Lesbos. Dat was het einde van dit diaconale project en nu hebben we de Stichting PresentHollandds Kroon waarvoor we gaan collecteren.

We startten het nieuwe jaar met een zangdienst en oliebollen bij de koffie.

Op de zondag voor de veertigdagentijd komt Gospelkoor Signalen uit Sneek met het thema “Are youconnected?”, wat mooi aansluit op de BlØfdienst. De verbinding moet soms gezocht worden en lijkt wel eens eenzijdig te zijn, maar God heeft altijd tijd. Zijn telefoon is nooit in gesprek, de smsjes komen bij Hem zeker aan.

Door de week is de gemeente druk met vergaderen, zingen, mediteren of er is een avond van “Laat je Inspireren”.  Voorheen de vrouwen gespreksgroep. De groep Jong Belegen verandert niet van naam, ook de missionaire werkgroep, de taakgroep eredienst, het pastoraat, de diaconie, de oecumenische werkgroep, alles lijkt gewoon door te gaan. De Missionaire werkgroep verzorgt samen met de kindernevendienst het veertigdagenproject en denkt ook aan de innerlijke mens als een sobere maaltijd met veel verschillende soepen geserveerd wordt op een donderdagavond in die 40dagentijd. Op andere donderdagen in die periode zijn de andere kerken aan de beurt. De veertigdagentijd werd afgesloten met de dienst in de Stille week met op Witte Donderdag een avondmaalsviering, op Goede Vrijdag een ingetogen dienst met muzikale medewerking van het Lucaskoor en orgelspel met twee violen. Met het uitdragen van de Paaskaars verlieten we in stilte de kerk…

Stille Zaterdag volgde. Na een fakkeloptocht vanaf het voormalige parfumflessenmuseum en op de grens van dood en leven, op de grens van de begraafplaats en de kerk begon de Paaswake met zang en vioolspel.

De nieuwe Paaskaars werd binnengedragen en het Licht brak door! Het licht scheen volop in de Paasdienst en zo zitten we ook nu nog in de tijd van Pasen.

Twee weken na Pasen werd er weer gedoopt in de Lucaskerk. Margriet van Splunter-Bakker deed belijdenis van haar geloof en daarna werd zij gedoopt en ook de Julie en Sterre, de dochters van Margriet en Arend-Jan.

De Dorcasdinsdag is verledentijd, maar nog altijd gaan er vanuit onze gemeente extraatjes naar de voedselbank.

Ook het Vesper op de eerste zondag van de maand wordt niet meer in Haringhuizen gehouden.

We houden elkaar op de hoogte via de Kerkbrief, Winkel op Zondag en het Niedorper Weekblad.

We nemen afscheid van de Classis Alkmaar, de classes uit Noord-Holland vormen vanaf 1 mei een nieuwe classis. Dit alles is vormgegeven in het beleidsplan Kerk 2025 van de PKN. Ook verdwijnt de gewone visitatie en komt er een classispredikant die ons 1 x per 4 jaar zal komen bezoeken. Siep Rienstra, de scriba van de huidige classis heeft de kerkenraad prima op de hoogte gehouden en Loes vertelde het nieuws uit de Synode.

Maar nu terug naar de Lucaskerk. We zitten financieel in zwaar weer, Annelies zal zo een overzicht geven. Ad de Graaf heeft alles netjes overgedragen en treedt af als penningmeester. Met elkaar blijven we actief kijken hoe we zo efficiënt mogelijk een warme toekomstgerichte gemeente kunnen blijven. Met een dominee en een koster, want we zijn blij met Jan Andries en Thea. De gesprekken bij de koffie vinden we naast de kerkdienst heel belangrijk. Daar ontmoeten we elkaar. Daar zijn we verbonden met elkaar.

 

Dit is mijn laatste jaarverslag, maar ik blijf verbonden met jullie, met de Lucaskerk, maar ook blijven wij met elkaar verbonden met Hem.


April 2018, Loes van der Weerd-Hogeweg, scriba

 

DIACONIE

Met Pinksteren nemen er 2 diakenen afscheid van de diaconie, maar we zijn verheugd dat er ook weer 2 nieuwe diakenen bevestigd worden. Jenny Evers en Marijke Groen nemen afscheid en Gert Jan Herder en Luuk Klazinga mogen wij als nieuwe diakenen verwelkomen. Naar mijn weten hebben we nog nooit zoveel mannen in de diaconie gehad. Het wordt nu 3 mannen en 3 vrouwen. Ook neemt Loes van der Weerd afscheid van de diaconie.

 

VOEDSELACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

De zondagen 3, 10 en 17 juni zullen er dozen in de kerk staan voor de inzameling van producten voor de voedselbank. Het gaat om 5 producten die we vragen om mee te nemen nl. koffie, thee, rijst, macaroni en blikgroente. Het zou mooi zijn als we van alle producten een doos vol naar de voedselbank kunnen brengen. Er zijn vele mensen die dit hard nodig hebben.

 

OUDERENUITJE 8 JUNI

De uitnodigingen zijn de deur uit en we hopen op een mooie middag met goed weer. Volgende kerkbrief zullen we een verslag plaatsen.

Collecten, komende tijd

 

10 juni 2018, Werelddiaconaat

Bijenhouden biedt jongeren toekomst

 


Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.Meer informatie: www.kerkinactie.nl/bijenhouden


 

17 juni 2018, Binnenlands diaconaat

Inloophuis als ontmoetingsplek

 


In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA -0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/inloophuizen.


 

 

1 juli 2018, JOP

Met school naar de kerk.

 


Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Geef aan de collecte of maakt u bijdrage over via NL 52 ABNA 041 41 41 415 Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. Collecte JOP zomer.


 

VORMING EN TOERUSTING

 

laat je

inspireren

 


Onze laatste avond was 19 april. Het onderwerp was ‘Pop en Religie’. Ds. Jan Andries de Boer had dit voorbereid. Hij kwam met een koffer vol muziek aan, waaruit verschillende CD’s kwamen die we beluisterd hebben. variërende van Nina Hagen tot Daniël Lohues. Van Gino Vannelli tot Johm Lennon. Dit alles varieerde van, voor sommigen, “niet om aan te horen” tot mooie luistermuziek.

Jan Andries wist veel te vertellen over de artiesten en hun muziek. Soms is een link naar het geloof duidelijk aanwezig en soms kun je die verbinding er in leggen. Het was een goede, leerzame avond en heel jammer, met maar een paar mensen.

 

“Laat je inspireren” heeft het afsluitende uitje gepland op vrijdag 18 mei. Wie mee wil kan zich nog opgeven. In Winkel op Zondag was onderstaande reeds vermeld:

Het geplande uitje is van 12.45 uur tot 20.00 uur. Op het programma staat: rondleiding Hortus Botanicus Alkmaar, bezoek Grote Kerk Alkmaar en korte stadswandeling door Alkmaar. Vanaf 18.00 uur sluiten we af bij De Wok in Alkmaar. Wie mee wil, informeren en/of opgeven bij Janny van Kampen: j.v.k@quicknet.nl. (kosten zijn voor eigen rekening)

 

Op 14 juni zullen we het afgelopen gespreksseizoen evalueren en kijken of er plannen te maken zijn voor het komende seizoen.


Namens de groep, Anyke Rienstra

 

 

 

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)

(van eind augustus 2018 – eind april 2019)

 


Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun geloof, wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus  op de huidige theologische inzichten gehad?

Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!

De cursus, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten     € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts een aantal uit het aanbod van 12 vakken te volgen. Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris:  Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.com of via de website:   www.tvg-amsterdam.nl


 

Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden toegezonden.

 

 

KERKINACTIE

40dagentijdcampagne 2018

 

In de 40dagentijd stonden we met het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’, stil bij kwetsbare gezinnen in Nederland, Libanon, India, Papoea en Oeganda. We zijn dankbaar dat er veel steun was vanuit de kerken. Dit jaar hebben zich meer kerken aangesloten bij de campagne dan vorig jaar. Hierdoor kunnen we ook concreet aan de slag om Gods liefde door te geven aan deze gezinnen.  In 2019 is het thema van de 40dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’.

 

Waarom gezinshuizen goud waard zijn

Ashley (14) is een van de 120 uit huis geplaatste kinderen die in jeugddorp De Glind wonen. In het gezinshuis bij Philippine en John van Kleeff kan zij veilig opgroeien. Een persoonlijke impressie van Rob van Ooijen, persvoorlichter van Kerk in Actie.

 


Het is maandagmiddag, kort na drie uur, als ik aankom in De Glind. Als ik mijn auto parkeer op het erf van de landelijke woonboerderij, staat Ashley al te wachten. Ze heeft zin in het interview, dat merk ik direct na binnenkomst. “Moet ik nu zeggen: heb je honger in iets lekkers? Of: heb je trek in iets lekkers?” hoor ik Ashley vragen aan Philippine, kort voordat ze met een trommel chocolaatjes aan komt lopen.

 

Hoe is het om in een gezinshuis te wonen?
“Ik woon hier nu vier maanden en het is hier heel leuk. Vooral omdat John en Philippine zulke lieve mensen zijn”, zegt Ashley. Philippine laat met wat humor weten dat Ashley van hen geen instructies heeft gekregen om dit te zeggen. Ashley moet ook lachen: “Ik meen het serieus. Het is heel fijn om hier te wonen.”

 

Dat is voor Ashley wel anders geweest. Al op jonge leeftijd blijkt dat ze niet bij haar moeder kan opgroeien. Ze vertrekt naar haar opa en oma, maar daar blijven wonen is geen optie. Ze wordt daarom als 10-jarige in een groepsopvang geplaatst tussen jongeren van 16. Ze vindt daar niet de geborgenheid waarnaar ze op zoek is en wordt in een gezinshuis geplaatst. Dat blijkt haar veel beter te passen. “Hier heb ik echt het idee dat ik mijzelf mag zijn. In De Glind zijn veel leuke dingen te doen, zoals paardrijden en knutselen.”

 

John en Philippine, wanneer besloten jullie om een gezinshuis te starten?

“We hebben elkaar leren kennen op de Christelijke Hogeschool Ede, we deden daar allebei een maatschappelijke studie”, vertelt John. “We zijn allebei voortijdig gestopt, maar toch blijft dat altijd in je zitten.” John werkt als docent veehouderij en rijinstructeur. “Op een gegeven moment wilden we iets anders en zijn ons toen gaan verdiepen in deze vorm van hulpverlening. We werden steeds enthousiaster en hebben toen de knoop doorgehakt om het te doen.” Philippine is nu gastouder aan huis.

 

Hadden jullie al ervaring met jongeren?
“John heeft ooit aan een leerling op de rijschool die flinke problemen had, aangeboden om bij ons te verblijven wanneer dat niet anders kon. We hadden het niet verwacht, maar uiteindelijk stond de leerling voor onze deur. Hij heeft een aantal maanden bij ons in huis geleefd. Later hebben we enkele weken een kind van vrienden in huis gehad. Het zorgen voor extra kinderen was ons dus niet helemaal onbekend.”

Best een heftige stap, lijkt me. Waarom doen jullie dit?

“Het levert vooral veel op”, antwoordt John ad rem. “Natuurlijk is het bij tijd en wijle zwaar, maar wij geloven dat elk kind het waard is om in een gezin op te groeien. Door de jongeren die ons huis na hun achttiende hebben verlaten, weten we dat dit effect heeft”, vult Philippine aan. “Het heeft ons bovendien ook van een rijtjeshuis naar deze landelijke locatie gebracht”, besluit John met een knipoog.

 

Jullie zijn zelf gelovig. Wat betekent dat voor jullie hulp?

“We zijn lid van de protestantse gemeente in Barneveld, John is er diaken. Het geloof speelt een belangrijke rol in ons gezin. We bidden en lezen de Bijbel aan tafel en op zondag gaan we naar de kerk. We verwachten van de kinderen dat ze dit respecteren. Tijdens de kennismaking bespreken we dit ook altijd”, vertelt Philippine. "Het valt ons op dat ouders daar eigenlijk altijd goed op reageren. In de trant van: ‘Goed dat ze dat ook meekrijgen’, of: ‘Ze zullen er vast wat van opsteken’.”

 

“Ashley, je moet gaan, anders ben je echt te laat”, zegt Philippine. Ashley gaat op bezoek bij haar moeder, maar is door de gezelligheid de tijd vergeten. “Komen we wel op de voorpagina?” vraagt Ashley enthousiast als ik de fotocamera tevoorschijn haal. In de tuin nemen we een foto bij een van haar favoriete plekjes: de ligschommel. Dan vertrekt Ashley, terwijl ik napraat met Philippine. “Het is prachtig om te investeren in het leven van deze kinderen”, vindt zij.

 

Het bezoek zet me aan het denken tijdens de terugreis. Wanneer je, net als Ashley, uit huis wordt geplaatst, dan is dit een ideale plek om op te groeien. Daar ben ik van overtuigd.


 

Vraag naar gezinsouders

Door de veranderde jeugdwet en de afbouw van leefgroepen is er een grote vraag naar nieuwe gezinshuisouders. Niet alleen in De Glind, maar door heel Nederland. Wilt u dit bij gemeenteleden onder de aandacht brengen? Op www.gezinshuis.com kunnen geïnteresseerden checken of zij geschikt zijn als gezinshuisouder.

 

Jeugddorp De Glind

De Glind is een klein dorp in de gemeente Barneveld. Achter 25 van de 140 voordeuren zit een professioneel gezinshuis. De basis van jeugddorp de Glind is gelegd door dominee R.J.W. Rudolph. Hij kocht in 1911 landbouwgrond waarop boeren zich konden vestigen, op voorwaarde dat zij enkele jongeren zouden opnemen in hun gezin en bedrijf. Op 15 juni 2018 organiseert Kerk in Actie een excursie voor diakenen naar De Glind. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/deglind.

 

KIJK OP DE WERELD

 

                AMNESTYINTERNATIONAL

 

“We kunnen niet alleen maar zeggen wat er fout is,…………..”

Aldus Eduard Nazarski, directeur van Amnesty Nederland ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Nederlandse afdeling. (opgericht 18 april 1968)

 

GOED NIEUWS:

 

De Sudanese president Omar al-Bashir heeft 56 activisten van de oppositie vrijgelaten nadat zij 84 dagen hebben vastgezeten. Zij waren opgesloten vanwege hun steun aan protesten tegen gestegen voedselprijzen en gezondheidskosten.

Joan Nyanyuku, Amnesty’s regionaal directeur in Oost-Afrika: ‘We zijn blij met het nieuws over hun vrijlating. Maar er is geen reden om deze vrijlating te zien als een geschenk van de overheid. Deze aanhoudingen hadden nooit mogen gebeuren en de regering verdient geen felicitaties.’

 

De Ecuadoriaanse Patricia Gualinga wordt niet langer bedreigd. De leider van de inheemse Quichua-indianen vertelde aan Amnesty-medewerkers dat zij nu bescherming krijgt. Dat gebeurde nadat Amnesty een wereldwijde spoedactie voor haar had uitgezet. De actie volgde nadat een man stenen door de ramen van Gualinga’s huis had gegooid, terwijl hij doodsbedreigingen riep.

Amnesty blijft de zaak van Patricia Gualinga volgen.

 

Op 5 april 2018 is TadjadineMahamatBabouri – beter bekend als Mahadine – in Tsjaad vrijgelaten. De mensenrechtenverdediger was op 30 september 2016 opgepakt, nadat hij op social media enkele video’s had geplaatst waarin hij de regering van Tsjaad bekritiseerde vanwege economisch wanbeleid. Sinds zijn arrestatie zat hij vast, hoewel hij alleen maar gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting.

 

De Poolse onderzoeksjournalist TomaszPiątek wordt niet langer vervolgd. Voormalig minister van Defensie Antoni Macierewicz had hem onder meer beschuldigd van het beledigen van een ambtenaar in functie – Macierewicz zelf.

Hij zei dat Amnesty’s inspanningen iedereen bewust maakten van zijn zaak en de autoriteiten tot actie dwongen.

Brief van de maand

Egypte:

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van eind maart arresteerden de Egyptische autoriteiten presidentskandidaten, activisten, journalisten en publieke figuren die op sociale media en in interviews hun kritische mening gaven. Ook censureerden ze bijna vijfhonderd websites.

EzzatGhoniem is medeoprichter van een mensenrechtenorganisatie. Hij werd op 1 maart opgepakt. Drie dagen wist niemand waar hij was. AzzozMahgoub zit ook sinds 1 maart vast. Hij is de advocaat van een moeder die in een BBC-documentaire vertelde over de gedwongen verdwijning van haar dochter. Ook journalisten Mustafa al-Aassar en Hassan al-BannaMubarak verdwenen na hun arrestatie op 4 februari dagenlang. Journalist MoatazWadnan publiceerde een interview met iemand die een presidentskandidaat steunde die het wilde opnemen tegen de herkozen president al-Sisi. Kort daarna pakten de autoriteiten hem op.De vijf mannen worden beschuldigd van lidmaatschap van een verboden groep, het verspreiden van vals nieuws en het geven van valse informatie aan internationale instanties.  De aanklachten tegen hen zijn verzonnen. Ze kunnen vijftien jaar celstraf krijgen.

 

De brief die u over kunt schrijven:

 

Public Prosecutor                           (postzegelinternational)

Nabil Sadek       

Office of the Public Prosecutor

Dar al-Qada al-Ali, Down Town

Cairo, Egypte

 

(Plaats, datum)

 

Dear Counsellor,

 

I am writing to express my concern about human rights defender EzzatGhoniem, journalists Mustafa al-Aassar, Hassan al-Banna Mubarak and MoatazWadnan, and lawyer AzzozMahgoub. They are detained solely for their peaceful human rights work and the exercise of their right to freedom of expression. They are currently detained in Tora prison.

 

I therefore call on you to immediately and unconditionally release the five named men.

 

In addition, I urge you to investigate all reports of enforced disappearance, including of EzzatGhoniem, Mustafa al-Aassar, and Hassan al-Banna Mubarak, to make the results public and to bring those suspected of criminal responsibility to justice.

 

Thank you for your attention to this urgent matter.

 

I am kindly awaiting your reply.

Yours sincerely,

 

(Naam, adres)

 

We hopen dat u een ogenblijk tijd wilt nemen om de brief over te schrijven, zodat we wellicht volgende keer weer GOED NIEUWS kunnen melden.

 

Namens de werkgroep Amnesty Schagen/ Hollands Kroon, Anyke Rienstra

ANDER NIEUWS

Uit de oude doos.

In de kerkbrief van februari 1995 stond het volgende artikel:

 

Werkgroep D.D.R.( februari 1995)

 


De werkgroep is in leven geroepen begin 1988 naar aanleiding van een bezoek van een gemeente lid aan Berlijn.

Van daaruit is contact ontstaan met de landelijke werkgroep/gemeente kontakten Nederland / Oost Duitsland.

 

Via deze landelijke werk groep is ons als plaatselijke werkgroep de contact gemeenten Roggenstorf- Börsaw toegewezen.

Van uit de Kerkenraden van de toenmalige Herv. gemeenten Winkel, Barsingerhorn, Kolhorn en Haringhuizen en de voormalige gereformeerde kerk Kolhorn is dit initiatief van harte ondersteund. Er werd geld beschikbaar gesteld en door de werkgroep werden doelstellingen opgesteld.

Deze doelstellingen werden in 1995 nogmaals herzien

In juni 1988 werd het eerste bezoek gebracht aan de contact gemeente Roggenstorf / Börsaw.

Bij dit eerste bezoek is aan de beide kerkenraden van de contact gemeenten de vraag gesteld, of deze kontakten op prijs werden gesteld en of zij het met de doelstellingeneens konden zijn. Beide werden van harte onderschreven. Van af die tijd zijn er regelmatig bezoeken gebracht aan de contact gemeenten, in het begin 2 keer per jaar later 1 keer per jaar.

Het laatste bezoek dateert van oktober 2000 dit ter gelegenheid van de herdenking van 10 jaar hereniging van Duitsland.

Na de eenwording van Duitsland zijn er van uit de contact gemeenten ook regelmatig van uit deze gemeenten bezoeken geweest aan onze gemeenten.

In de begin jaren 2 keer per jaar, nu nog 1 keer per jaar en dan meestal met een groep z.g. Con formanten. ( dit is een jeugdgroep)

De laatste jaren is de contact gemeente uitgebreid zo dat de contact gemeente nu omvat de dorpen Roggenstorf , Börsaw, Lubsee en Mummendorf.

 

Door omstandigheden zijn de kontakten nu wat verwaterd, oorzaken, misschien ontbreken van predikant en ( wellicht interne problemen binnen hun eigen gemeenten)

 

Graag ben ik bereid als men daar prijs opstelt eens een middag of avond over de kontakgemeenten van gedachte te wisselen en wat meer informatie te geven omtrent de werkgroep voormalig D.D.R.


 

Dries van Wensem.

 

 

100 jaar Gereformeerde Kerk

In het afgelopen jaar hebben we steeds een deel uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Kolhorn gepubliceerd. In deze editie de laatste hoofdstukken.

Het is midden vijftiger jaren. De Geref Kerk van Kolhorn is weer op zoek naar een voorganger. In beeld is de heer Koeman.

 


De kerkenraad heeft wel bedenkingen, maar zoekt toch contact met genoemde heer Koeman. Een spreekbeurt wordt door Koeman aanvaard.  De verschillende deputaten zullen zich daar ook vertegenwoordigen en daarna wordt de combinatie Evangelisatie Langereis en Kolhorn een feit.

De heer Koeman wordt benoemd en neemt de benoeming aan.

Op 31 oktober 1956 doet de heer Koeman zijn intrede als Evangelist en wordt bevestigd als ouderling. De aanstaande voorganger zal een auto ter beschikking krijgen en een garage moet worden gebouwd. November 1956 neemt de heer Koeman de leiding van de gemeente op zich hetgeen hij bijna 11 jaar vast in handen houdt, maar dat wisten de broeders toen nog niet.

In die jaren is er voor Kolhorn een goede tijd aangebroken; ondanks zijn vele activiteiten ziet de heer Koeman ook nog kans om bij studeren en na 6 jaar als predikant verder te werken aan het welzijn van de gemeente, en wijde omgeving.

De Evangelisatie 5 kerken wordt uitgebreid met de 3 Wieringermeer kerken en men leze nu: Evangelisatie Kolhorn en omstreken van de 8 samenwerkende kerken.

De consistorie, al bijna 70 jaar het enige lokaaltje voor vergaderingen, is niet meer voldoende. Een pand, grenzende aan de kerk, waarin een dubbele woning, wordt aangekocht voor f. 2.500,--. Het geld wordt op verzoek van de voorganger geschonken door twee broeders uit andere kerken.

De helft (direct te aanvaarden) wordt alvast ingericht voor vergaderingen. Na een paar jaar komt ook de andere helft leeg en het geheel wordt gesloopt en opnieuw gebouwd met de naam: "De kloek". De kerk wordt na jaren zo opgeknapt, dat het geheel een wat gezelliger aanzien kreeg.

 

Geld wist deze alles kunner overal lost te krijgen. Bijvoorbeeld f. 10.000,-- voor de bouw van De Kloek van Stichting Steun Kerkbouw, een gift van een rijke milde broeder uit een andere gemeente á f. 3.000,-- en ga zo maar door.  Een pand van 'f.20.000,-- schuldvrij erbij.

 

Als de kerk .van Kolhorn herdenkt dat ze 75 jaar bestaat, viert het hele dorp dat feest uitbundig mee. Ook worden, gesteund door genabuurde kerken, zondag avonddiensten gehouden in Nieuwe Niedorp, waar men bij toerbeurt zoveel mogelijk bij aanwezig is.

Mede en op initiatief van Br. Koeman wordt er een Kerken dag gehouden in Egmond en in latere jaren in Heerhugowaard en Nieuwe Niedorp en Schagen, waar honderden mensen samenstroomden.

In samenwerking gaat de autozending met medewerking van een zanggroepje in de zomer in de omringende dorpen en plaatsen op straat het Evangelie uitdragen.  De stuwende kracht is Br. Koeman.

Voor vele mensen, die in de zomer onze nabije stranden opzoeken, worden ook mogelijkheden aangeboden om bij minder goed weer ontspanning te zoeken en kerkdiensten mee te maken. Eerst in een grote tent, die in St. Maartensvlotbrug een plaats kreeg en daarna wordt een houten hulpkerk, aangebracht in St. Maartensvlotbrug en St. Maartenszee. Ook hier is de stuwende kracht Br. Koeman.

Er zijn bladzijden van dit verslag vol te schrijven over wat Br. Koeman in de jaren, dat hij hier mocht werken, heeft gedaan en in beweging gebracht.

Een zegen voor zo'n kleine gemeente als Kolhorn om zo' n ijverige dienstknecht van de Heer in hun midden te hebben. Met de plannen om voor Kolhorn en omgeving ook een christelijke school te krijgen, is men in een vergevorderd stadium. De Koninklijke goedkeuring is er. Het is koppentellen, waarna blijkt dat het aantal leerlingen voor de komende tijd voldoende zal zijn. De christelijke scholen van Anna Paulowna en Schagen zullen echter wel een veer moeten laten. Deze zullen daar echter wel weer overheen komen, is de gedachte in onze omgeving. Op het laatste ogenblik stuitten echter de plannen. Een groep uit de Wieringerwaard, eerst tot medewerking bereidt, laten het afweten en dat zal de nekslag voor de plannen kunnen betekenen. Groot is dan ook de teleurstelling, als later blijkt dat dit de oorzaak is van het afbreken van dit belangrijkste plan. De christelijke school is toch immers de fundering van de kerk.

 

In een vergadering van de kerkenraad in oktober 1960 worden de plannen bekend gemaakt voor de herdenking van het 75-jarig jubileum van de Gereformeerde Kerk in Kolhorn.

Voor eigen gemeente, maar ook voor het gehele dorp - vroeger een puur vijandige wereld maar de laatste jaren veel betrokken bij het evangelisatiewerk - werd dit een groot en geslaagd feest, waar de dankbaarheid voor zoveel zegen de boventoon voerde.

Men was toleranter geworden tegenover, wat genoemd werd 'de fijnen'. Ook dat is de moeite waard om nadrukkelijk vermeld te worden.

 

In de notulen van een vergadering in februari 1962 wordt vermeld dat voor het Evangelisatie werk Kolhorn en omstreken Mevr. Bertram is benoemd. In diezelfde notulen staat vermeld 'dat evangelist Koeman op 15 maart examen zal afleggen voor de Particulier Synode, om in het ambt van
predikant de gereformeerde kerken verder te dienen. Dit examen, zo lezen wij later, heeft een gunstig verloop gehad. Op 9 mei volgt het examen in en voor de Classis, waarna Kolhorn de eigen voorganger kan beroepen als predikant. Op 12 mei 1963 volgt dan de bevestiging en op 14 mei doet ds Koeman zijn intrede

Broeder Koeman heeft 6 jaar zijn beste krachten voor het werk hier gegeven en na zijn intrede nog ruim 4 jaar.

 

Na ruim 22 jaar komt er ook een vacature voor het kosterschap. Luut Visser heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Theo Visser volgt hem op.

 

De. groeiende welvaart maakt ,het noodzakelijk dat er een parkeerplaats voor auto's moet komen. Hiervoor wordt een stukje grond aangekocht voor f 1000,--. Dit stukje grond grenst aan het verenigingsgebouwtje De Kloek.

Voor het vele evangelisatiewerk in Winkel en Lutjewinkel (clubs en zondagsschool) wordt een gebouwtje in Lutjewinkel geplaatst. De naam van dit gebouwtje wordt: Het verre uitzicht.

Na vertrek, wegens huwelijk, wordt de vacature Bertram opgevuld door mevr. Jongsma.

Eind 1966 beginnen verschillende kerken pogingen te ondernemen ds. Koeman naar hun gemeente te krijgen. Appelscha is tenslotte de kerk die dit lukt.

En hoe gaarne de gemeente hun dominee ook wilde vasthouden, men had ook wel begrip voor deze beslissing.

Nu moest men ook zelf weer in actie komen om een opvolger te vinden en wonderlijk genoeg lukte dat vrij snel. Het werd de heer D.de Lange in Ruinen werkzaam als evangelist. Uit de notulen lezen we, dat de Lange na examen in de Classis preekconsent kreeg.

Door gezinsomstandigheden werd het vertrek van Ds. Koeman enige maanden vertraagt. De afscheidsdienst werd gehouden op 30 april 1967. De intrede van de heer de Lange was 21 mei 1967. Vlugger kon eigenlijk niet.

Ook de jaren met de heer de Lange werden goede jaren. Het omvangrijke programma werd voortgezet en groeide alleen maar. De samenwerking met de Hervormde gemeente en de Doopsgezinde Broederschap groeide   Door mevr. Jongsma met haar vele clubwerk werden vele buitenkerkelijken bereikt.

Wat ook in de tijd dat de Lange hier werkte bleef was de voortdurende zorg om de eindjes aan elkaar te knopen.

Na vier jaar wisselt ook het kosterschap weer. Th.Visser vertrekt naar Schagen en uit een drietal kandidaten wordt K.T. Visser benoemt.

Ook de evangeliste Mevr. Jongsma vertrekt. In Mevr. Luyten wordt een nieuwe evangeliste bereid gevonden het werk voort te zetten.

Op 5 augustus 1973 neemt de heer de Lange afscheid van de Gereformeerde gemeenschap. Na 6 jaar vol toewijding in Kolhorn e.o. te hebben gearbeid vertrekt hij met zijn gezin naar Boven-Hardingsveld.

In Kolhorn heeft deze voorganger niet de tijd kunnen vinden om net als zijn voorganger het tot predikant te brengen. In Hardinxveld heeft hij de daarvoor benodigde tijd wel gekregen en wordt daar na 3 jaar, in 1976 als predikant bevestigd.

De kerkenraad moet nu weer opzoek naar een voorganger. Er komen contacten met de heer Kemper uit Norg. Deze is daar als evangelist werkzaam. In de notulen van 20 sept 1973 wordt echter alleen vermeld dat er voor de heer Kemper preekconsent dient te worden aangevraagd. In de notulen is ook nergens te vinden dat de heer Kemper wordt aangesteld. Wel lezen we dat de pastorie een opknapbeurt nodig heeft. Geschatte kosten plm 14.000 gulden. Op de vergadering van de kerkenraad van 14 jan. 1974 is de heer Kemper aanwezig om de nodige afspraken rondom verhuizing en intrede te maken. De verhuizing zal op 25 febr. geschieden en de intrede werd bepaald op zondag 3 maart 1974. Dus weer is de kerk van Kolhorn maar voor zeer 'korte tijd vacant. Van 28 juli 1973 tot 3 maart 1974. Waar vindt men dat nog ergens in Nederland?

De veranderingen in het kerkelijk denken laat ook Kolhorn niet onberoerd. Bij de verkiezing van ambtsdragers worden nu ook namen van vrouwen genoemd.

Mej. Luyten, intussen Mevr. Tjeerdema gaat vertrekken. Dus ook op het terrein van de evangelisatie is weer een vacature. In mei 1975 vinden wij vermeld, dat Mej. Jansen benoemd is tot evangeliste voor hèt evangelisatiewerk Kolhorn en omstreken.

De contacten met de Hervormde gemeente blijven groeien. Samen diensten houden begint gewoon te worden, evenals kanselruil Doop en avondmaal, door de hervormde voorganger in de Gereformeerde Kerk bediend, brengt ons weer dichter bij elkaar.

In de samenwerking lopen beide gemeenten mogelijk mee voorop. Dit heeft hier ook alles te maken met de geografische ligging.

De clubs van beide kerken komen wekelijks samen. Het evangelisatiewerk wordt meer en meer een gezamenlijke inspanning. Na het vertrek van mej. Jansen wordt voor het eerst de inbreng van de hervormde gemeente zichtbaar in een daadwerkelijke inbreng rondom de benoeming van een nieuwe evangelist, tegenwoordig Kerkelijk Werker geheten. Voor het eerst wordt nu een mannelijk persoon benoemd voor het evangelisatie werk. Op 7 sept 1980 wordt de heer Siep Rienstra in een gezamenlijke dienst tot ouderling met bijzondere opdracht bevestigd.

Als er bijna 8 jaar zijn verstreken, doet de heer Kemper de mededeling, dat hij per november 1982 zijn werk wil beëindigen. In hem verliest de Gereformeerde kerk van Kolhorn een markant figuur, die heel veel heeft bijgedragen tot de samenwerking tussen de beide kerken (Gereformeerd-Hervormd) .

Wederom heeft de kerk dus een vacature. Om daarin te voorzien worden alle betrokkenen opgetrommeld voor overleg. En dat zijn er nog al wat: Kerkenraad Kolhorn, Negen samenwerkende kerken, Particuliere Synode, Evangelisatie Centrum te Leusden.

Na overleg is er goede hoop dat de benodigde financiën er zullen komen, en dat de kerk van Kolhorn wederom iemand kan beroepen.


 

(noot van de redactie: Het verhaal van de heer Visser is geschreven in eind 1982. Hij kon dus toen nog niet weten dat de kerk van Kolhorn begin 1983 een beroep uitbracht op kandidaat Hoogsteen. Deze werd als predikant in juli 1983 bevestigd. Het is voor het eerst dat onze kerk gelijk een predikant kreeg).

 

EPILOOG

Hier beschrijft de heer Visser zijn visie op de kerk van 1982

 


Hoewel de 100 jaar nog niet geheel zijn verstreken kijken we even terug in de tijd. We moeten dan constateren dat er vooral de laatste 25 jaar ontzettend veel is veranderd.

Om er enige te noemen:

De tuchtmaatregel wordt niet of nauwelijks meer toe gepast.

De vrouw is nu toegelaten tot het ambt, zowel als predikant en ouderling en diaken.

De catechismus prediking wordt weinig meer gehoord.

Gezangen en liederen, samengevat in het Liedboek, zijn ingevoerd als gemeentezang. Geboorteregeling is toelaatbaar geworden. Over homoseksualiteit wordt anders gedacht. Een vrije keus in het kiezen voor een andere liturgie bij Avondmaal en Doop. Verruiming van bevoegdheden voor werkers in kerkelijke aangelegenheden.

Er is kanselruil met andere kerkgenootschappen niet alleen bij prediking, maar ook bij Doop en Avondmaal.

De totaal andere schriftverklaring doet de kerk op zijn grondvesten schudden. Mensen als Wieringa en Kuitert zorgen voor grote beroering In enkele kerken worden al doopleden aan het Avondmaal toegelaten. In veel kerken zijn heftige discussies gevoerd over dit onderwerp. Velen gingen om bovengenoemde redenen de kerk verlaten, om aansluiting te zoeken bij een ander kerkgenootschap. Ook het kerkbezoek daalde onrustbarend snel. Er gaan hier en daar stemmen op om de tweede dienst maar af te schaffen.


 

Tenslotte:

VeeI van de genoemde veranderingen zijn niet genoemd om er kritiek op te hebben, maar horen bij het overzicht: 100 jaar gereformeerde kerk. Het geheel is uiteraard niet volledig. Ook in de notulen die we gelezen hebben vielen soms gaten. Ook kwam het voor dat bepaalde notulen niet te lezen waren vanwege het handschrift.

De vaste lijn in dit brokje historie is echter de trouwe zorg van de Heer voor Zijn kerk. ook al is die ook zo klein als de onze. Wij mogen echter er op vertrouwen en er in geloven, dat die goede zorg ons zal blijven omringen, mits de gemeente trouw blijft in het samenkomen -in welk kerkgebouw dan ook - om te luisteren naar de boodschap van Heer die nog steeds het- zelfde is en wekelijks in de Wet en de samenvatting gehoord wordt.

 

1982. Luut Visser, Kolhorn

 

Noot van de redactie:

Indien u het gehele boekje in een keer wilt hebben, laat het dan even weten.

Dan sturen wij  u de gehele digitale versie.

 


 


KERKDIENSTEN.

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk te Winkel

Dorpsstraat 177

De diensten beginnen om 9.30  uur

 


 

 

ZONDAG 20 mei

PINKSTEREN

Bevestiging ambtsdragers

Afscheid ambtsdragers

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastvrouw

Marion de Heer

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Oppas

Loes Noordhuis

Collecte

Zending

 

 

ZONDAG 27 mei

Voorganger

Ds. Jaap Jonkmans

Ouderling:

Joop de Heer

Gastvrouw

Bets de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Oppas

Geen

Collecte

Diaconie

 

 

ZONDAG 3 juni

Voorgangers

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Sonja Verhulst

Gastheer

Wieger v/d Weerd

Kindernevendienst

Jeannette Oudejans

Jongeren nevend.

Edwin Rustenburg

Oppas

Geen

Collecte

Diaconie

 

 

ZONDAG 10 juni

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer

Dirk Huizenga

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Oppas

Geen

Collecte

Werelddiaconaat

Bijzonderheden

 

 


ZONDAG 17 juni

Voorganger

Ds. Saskia Ossenwaarde, Egmond

Ouderling:

Siep Rienstra

Gastheer

Menno Kant

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Oppas

Geen

Collecte

Binnenlands Diaconaat

 

ZONDAG 24 juni

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer

Siem van Splunter

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Oppas

Joke Peet

Collecte

St. Present

 

 

ZONDAG 1 juli

Heilig Avondmaal

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Joop de Heer

Gastvrouw

Marion de Heer

Kindernevendienst

Jeannette Oudejans

Oppas

Geen

Collecte

JOP ( jeugdwerk landelijk)

 

 

ZONDAG 8 juli

Voorganger

Dhr. Bas van der Bent

Ouderling:

Sonja Verhulst

Gastheer

Jan de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Oppas

Geen

Collecte

Diaconie

 

 

ZONDAG 15 juli

Voorganger

Drs mw. Janneke Ploeger

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer

Gerr Evers

Kindernevendienst

Jeannette Oudejans

Oppas

Geen

Collecte

Diaconie

Bijzonderheden