KERKBRIEF

PROTESTANTSE

GEMEENTE  te WINKEL e.o.

 

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

 

November-December  2018

Het jaar neigt zich tot stille groet

 

Het jaar neigt zich tot stille groet,

het rijpte een zomer lang tot zin,

nu in de herfst houdt het zich in

en spreekt uit volheid: God is goed.

 

Maar wij, de mensen, zijn te klein.

Wij doen of het, het onze is wat God ons geeft.

Of aan ’t gemis der naasten wij niet schuldig zijn.

De honger gaat de wereld rond,

wij danken God voor overvloed.

 

O geef, Heer, dat de hand toch doet

wat wordt beleden met de mond,

en niet meer neemt, maar voluit geeft

aan alle mensen in de nood,

zoals Gij zelf u in de dood

hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

 

25 november:

LAATSTE ZONDAG van het KERKELIJK JAAR

 

 

 

Advent ( 2 TOT EN MET 23 DECEMBER )

Daar is Gabriël.

Boodschapper van Godswege.

Zo’n gezant van alle tijden.

Die mensen op een ander spoor zet.

Die zegt:

“Niet de potentie, maar de maagd,

niet de keizer, maar het kind,

niet het fluweel, maar het stro,

niet de standaard, maar het kruis,

niet wat jij wilt, maar wat God wil.”


INHOUDELIJK WOORD

Het einde van het jaar in de kerk( door Jan Andries de Boer)

 


Het kalenderjaar is zijn slotfase ingegaan. Maar, u zult het weten, het kerkelijk jaar valt niet samen met het kalenderjaar. Als het nieuwe kalenderjaar begint, is het nieuwe kerkelijk jaar al van start gegaan.

Dat zit een beetje bijzonder in elkaar. Want in principe is de hele westerse jaartelling (die de aarde veroverd heeft) begonnen bij de geboorte van Jezus. Maar dat klopt sowieso al niet, want volgens geleerden moet Jezus dan geboren zijn in het jaar 4. Toch is dat wel de manier waarop het bedoeld is en zo zien we het ook, wat mag blijken uit de manier waarop jaartallen vaak op oude huizen staan. Vaak is dat bv ‘Anno 1620’, waarbij Anno kort is voor Anno Domini, oftewel ‘het jaar onzes Heren’. Wat er ook niet klopt is dat Hij geboren zou zijn in de nacht van 24 op 25 december. De katholieke kerk heeft daar nog de datum van 25 maart aan toegevoegd als dag om te vieren dat Maria bezoek kreeg van de engel Gabriël. Prachtig! Negen maanden voor 25 december. Maar die datum is gewoon gekozen om het heidense zonnewendefeest te kerstenen (kerstenen = christelijk maken). Inderdaad had de heidense mens op 25 december al het feest van de zonnewende. Voor mijn eenvoudige brein had dat eigenlijk op 21 december hebben moeten vallen. Maar ik stel me voor dat dat zo gekomen is omdat pas een paar dagen na de eigenlijke dag echt te merken is dat de dagen langer worden, en dat in de beleving van de antieke mens iets was, dat altijd weer moest blijken.. En dát was natuurlijk een belangrijk moment: gaan de dagen lengen, dan kan het leven doorgang vinden! Er zijn mensen die er moeite mee hebben dat we het kerstfeest vieren op de dag van een heidens feest. Ik niet. Wij aanbidden de zon niet, ook al zijn we ervan afhankelijk. Wij aanbidden degene, die zon, maan, sterren, de aarde en het leven daarop geschapen heeft, en die die schepping zozeer niet aan zijn lot overliet, dat hij een mens geboren liet worden, die hij zijn Zoon noemde, en die in de geschriften, die over hem handelen het Licht der Wereld wordt genoemd. In die zin is Kerst alsnog zonnewende, het Licht kwam in de duisternis van de wereld.

Maar ik had het over de kalender. Aan de Kerst gaan vier weken vooraf, die we in de kerk gebruiken om ons op het kerstfeest voor te bereiden. En die hebben in het jaar een wat aparte status, want het nieuwe jaar begint in de nacht van 24 op 25 december, maar het oude jaar houdt op als de week na de laatste zondag voor de Advent voorbij is. De Advent is daarmee ergens een soort niemandsland.

De hele kijk op de tijd is speciaal in het christendom. Want zoals we al zien aan het wentelen van de jaargetijden: de tijd beweegt zich voort in een cirkelgang. In harmonie daarmee be­schouwen de godsdiensten van het Oosten het bestaan als een eeuwigdurende cirkelgang. Iets van dat denken treffen we in de Bijbel aan bij Prediker, die schrijft in hoofdstuk 1:4-7:

 

Generaties gaan, generaties komen,

maar de aarde blijft altijd bestaan.

De zon komt op, de zon gaat onder,

en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.

De wind draait naar het zuiden,

dan draait hij naar het noorden.

Hij draait en waait en draait,

en al draaiend waait de wind weer terug.

Alle rivieren stromen naar de zee,

toch raakt de zee niet vol.

De rivieren keren om,

ze gaan weer naar de plaats vanwaar ze komen,

en beginnen weer opnieuw te stromen.

 

Maar dat is in de Bijbel een afwijkende stem, want de Bijbel beschrijft het bestaan niet als een eeuwig draaien, maar als een geschiedenis met een kop en een staart. Zoals het alfabet een eerste en een laatste letter heeft. In het Griekse alfabet zijn dat de alfa en de omega. In Openbaring 1:8 lezen we: “‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt’.” En de Bijbel beschrijft de geschiedenis vanaf het begin (Genesis) tot aan het einde dat nog moet komen (Openbaring).

Ondertussen leven we op onze draaiende planeet, waar steeds als er weer een cyclus van jaargetijden voorbij is, een nieuwe begint. En met die draaiing mee beleven we in de kerk het leven van Jezus vanaf de zwangerschap van zijn moeder tot in de tijd die nog komen gaat.


IN EN OM DE LUCASKERK

 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar (25 november)

 


De laatste zondag voordat de Advent begint is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag kijken we vooruit naar Gods toekomst. De zondag heeft de naam Christus Koning en wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. We kijken vooruit naar de tijd dat Gods Rijk niet alleen meer daar is waar we het nu al beleven, maar waar het de volledige werkelijkheid is voor iedereen. En dát is de zondag waarop we degenen gedenken, die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Wij noemen hun namen, steken een kaars aan voor elk van hen, en kijken vooruit naar de tijd dat wij samen met hen in Gods volheid mogen leven. Of, naar de tijd..., naar die werkelijkheid, die er aanbreekt als de tijd, zoals we die nu kennen, voorbij is, en al het onvolmaakte geschiedenis is. Dat is een vreugdevol vooruitzien. Dit jaar zullen we op deze zondag lezen uit dat laatste boek van de Bijbel, Openbaring, en we zullen dat niet alleen doen op deze zondag, maar ook nog in de adventszondagen, die daarop volgen. De Nieuwtes­tamentische lezing voor zondag 25 november is Openbaring 7:1-4 en 9-17. Dat gaat over de ‘schare die niemand tellen kan’. Een prachtige tekst, waarover wie dat de moeite waard vindt ook in gesprek kan op donderdag 8 november, want de bijbelstudie van die avond zal daar­over gaan (zie elders). Op 25 november is er nadat er grote kaarsen zijn aangestoken voor mensen, van wie de namen hardop genoemd zijn, ook weer de gelegenheid voor ieder om een klein kaarsje aan te steken voor wie die maar wil. Het Lucaskoor zal zingen.


 

Advent (2 december tot Kerst)


Ook de hele adventstijd zullen we lezen uit Openbaring. Kind op Zondag heeft zijn advents­project gebaseerd op een lezingencyclus uit dat boek, en die gaan wij volgen. U mag best weten dat ik het een uitdaging vind om met Openbaring aan de slag te gaan. Want wijlen Harry Kuitert noemde de hele Bijbel al het meest misbruikte boek dat er bestaat (omdat namelijk iedere ketter zijn letter heeft - er is ik weet niet wat beweerd op grond van bijbelteksten), maar voor Openbaring geldt dat eens te meer. Hoeveel mensen al niet hebben gemeend te weten dat en wanneer de wereld zou vergaan op grond van teksten uit dat boek! En een bevriende psychiater (en meelevend lid van de PKN) vertelde me eens hoeveel mensen met een psychische stoornis er wel niet met dat boek aan de haal gaan. In mijn predikantschap heb ik één keer eerder een cyclus over Openbaring gedaan, en dat is al meer dan 25 jaar geleden. Ik heb toen veel gehad aan het inzicht dat het een troostboek is voor christenen in de verdrukking en vooral niet een soort toekomstvoorspelling. Afijn, die uitdaging ga ik dit jaar weer met u aan. Ik ben benieuwd. Spannend! In elk geval hoort er voor het onderdeel kinderen in de kerk een prachtige serie posters bij en hoe dan ook gaat het over Gods goede boodschap voor ons mensen op aarde.


 

Zondag 11 november


Een zondag, die aan alle dingen die ik hiervoor schreef nog voorafgaat, maar die beslist ook enige speciale aandacht verdient, is die van 11 november. Op die zondag komen er verschil­lende dingen samen. Om te beginnen is het de zondag na Dankdag, en zal dus het aspect van dankbaarheid voor gewas en arbeid in deze dienst een plaats krijgen. Dat zal zitten in het dankgebed, en wordt in tastbare zin zichtbaar doordat dit de eerste van twee zondagen is, waarop we onze gaven voor de Dorkasactie kwijt kunnen in de kerk. Over deze actie, zie elders in dit blad. Op zondag 11 november vieren we ook het geschenk dat de Bijbel is. Weliswaar is de officiële Bijbelzondag twee weken eerder, maar toen hadden wij door de Santana-dienst ‘s morgens geen kerk. Op 11 november gaan we aan de gang met het materiaal dat ons voor de Bijbelzondag is aangereikt. Het thema is prachtig: ‘Met andere ogen’. Dat is ontleend aan Marcus 10:46-52, waarin de blinde Bartimeüs het zicht terug krijgt. Maar het slaat evenzo goed op de nieuwe manier waarop wij naar in principe alle dingen kunnen kijken, als we dit doen door de ‘bril’ van het geloof. Op deze zondag vieren we ook Avondmaal. Dat doen we in de lopende vorm. Daarover hieronder meer. Ook het Avondmaal kunnen we zeer wel bezien in het kader van Dankdag. Brood en wijn zijn immers gemaakt van graan en fruit en die behoren dus typisch tot het goede der aarde waarvoor we de Allerhoogste danken!


 

Avondmaal; gemeenteberaad op donderdag 29 november. 20.00 uur


Over het Avondmaal en dan met name de manier waarop we het vieren, zijn we de laatste tijd wat in beweging geweest. Naar aanleiding van een vraag uit de gemeente zijn we het Avondmaal gaan vieren op de manier, waarop we dat al veel langer op Witte Donderdag plegen te doen: in een kring. Het idee was dat we na een jaar zouden gaan evalueren. Intussen is getuige allerlei geluiden gebleken dat er diverse mensen zijn, die zich niet prettig voelen bij de manier waarop we dat nu doen. Weliswaar hebben we deze vorm pas ingevoerd nadat we er in Taakgroep Eredienst, Diaconie en Kerkenraad uitvoerig met elkaar hebben nagedacht. Daarom willen we ook niet zomaar zondermeer teruggaan naar de oude vorm (lopend). We zijn echter wel tot het gevoelen gekomen dat we het Avondmaal als er eenmaal zo’n stemming is ontstaan niet meer echt ‘met stichting’ kunnen vieren. Daarom organiseert de kerkenraad een gemeenteberaad. We nodigen u uit om op donderdag 29 november naar de kerk te komen om met elkaar uit te wisselen hoe we de viering van het Avondmaal beleven.

 

De viering van 11 november doen we op de ‘oude’ manier, dat wil zeggen lopend. We hopen op grond van een open uitwisseling tot een definitieve keuze van de ene of de andere vorm te kunnen komen.

 

 

Belijdenisgroep gestart

Geloven en geloven is twee:

er is een geloof

                dat scheidt en deelt

                en een dat samenbrengt,

er is een geloof

                dat eist en veroordeelt

                en een dat in mildheid wegen wijst,

er is een geloof

                dat buigt en breekt

                en een dat oprecht en heelt,

er is een geloof

                dat lucht en adem geeft

                en een dat verstikt en drukt,

er is een geloof

                dat afwijst en begrenst

                en een dat ruimte schenkt,

er is een geloof

                dat gevoelens kent en tranen droogt

                en een dat hard en hardnekkig maakt,

er is een geloof

                dat zoeken en vragen vreest

                en een dat denken en verbeelden stimuleert.

Geloven en geloven is twee -

Heer, leer mij de juiste keuze te maken.

 

Bovenstaand gebed van ds Alfred Bronswijk staat in het eerste hoofdstuk van het boek “In goed vertrouwen”, aan de hand waarvan we met elkaar in gesprek gaan in de belijdenisgroep. We hebben een eerste avond achter ons. Mocht er nog iemand in willen stappen - dat kan nog ruimschoots!

 

Pastoraat

Ik schrijf het nog maar een keer. Een beetje op grond van mijn gevoel en soms ook op grond van signalen, die ik krijg, maak ik afspraken om op bezoek te komen. Maar ik ben er lang niet altijd van op de hoogte als iemand het fijn zou vinden mij op bezoek te krijgen. Mocht dit het geval zijn, schroom dan vooral niet en geef me een belletje, stuur een mailtje, of schiet me aan in de kerk. Het zou jammer zijn als u zat te wachten, maar er komt geen initiatief, eenvoudig omdat degene die het initiatief zou moeten nemen, niet weet dat er behoefte aan bestaat.

Jan Andries de Boer

 

WIEGER   BEDANKT – WELKOM LUUK

Ik weet het niet mee zo precies, maar het is al weer enige jaren geleden ( meer dan 10 jaar )  dat Wieger toetrad tot de redactie van de kerkbrief. Wieger zocht vaak in de oude kerkbrieven naar verhalen. Ze kregen de titel: “uit de oude doos”.  Ook herinneren wij ons hoe enthousiast hij kon vertellen over Liverpool en de Beatles. Als redactie hebben wij hem toen verleidt om hier een serie over te schrijven. Bijna een jaar lang stond zijn belevenis in deze kerkbrief.

 Nu heeft Wieger afscheid genomen. In de kerk hebben we hier aandacht aan besteed en nu willen wij als redactie nogmaals onze dank uitspreken  voor het werk dat Wieger deed voor de kerkbrief.

 Nogmaals: Wieger bedankt. 

De lege plek is inmiddels opgevuld door  Luuk Klazinga. Hij is nu ook het redactie adres. Luuk veel plezier met dit bijzondere werk.

De redactie.


 

KERKENRAADSVERGADERING

 

Waarover spraken zij

 

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering van 17 september 2018.

 

Iedere vergadering begint met een bezinningsmoment. Meestal aangedragen door onze predikant. Deze keer hadden voorzitter en predikant  het bezinningsonderwerp voorbereid.

Ieder lid van de kerkenraad kreeg 10 stellingen onder ogen. Ieder kreeg 3 punten om te verdelen.  De kerkenraad deed dit als voorbereiding op ons nieuwe beleidsplan. De stellingen van nu zijn exact het zelfde als die we als kerkenraad in 2012 hebben gedaan. We waren ook nieuwsgierig naar de uitkomst. Hetzelfde als toen, of toch anders?

Uitslagen van u als lezers en van de kerkenraad toen en nu in de volgende kerkbrief.

 

Op de volgende pagina de stellingen.

Misschien vindt u het ook leuk om hierover na te denken en vervolgens de 3 punten te verdelen.  U mag uw score meegeven aan één van de kerkenraadsleden ( in de collectezak doen) of mail naar ons redactieadres ( Luuk Klazinga) 

 

Wat wil de PG Winkel   voor de mensen zijn?

 

 

punten

1

De kerk wil een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken. Vanuit haar eeuwenlange omgang met God heeft de kerk (ant)woorden gevonden, die ook nu richtinggevend willen zijn voor mens en samenleving.

 

2

De kerk wil vanuit haar protestantse geloofstraditie staan voor de levensveranderende boodschap van het evangelie en hiervan getuigen. Dat wil de kerk doen op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties.

 

3

De kerk wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal.

 

4

De kerk wil een gemeenschap van gebed zijn waar mensen leren beseffen dat zij hun lijden, hun schuld en hun vragen in Gods handen mogen leggen.

 

5

De kerk wil een centrum van waarden en spiritualiteit zijn, een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt.

 

6

De kerk wil een zorgzame gemeenschap zijn die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt.

 

7

De kerk wil een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen kunnen weten. De gemeenschap, die de kerk is, weerspiegelt iets van de geborgenheid die God aan mensen schenkt

 

8

De kerk wil een beweging van hoop en verwachting zijn waarin mensen elkaar dichtbij en veraf inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen

 

9

De kerk wil in deze roerige wereld een plek zijn waar de mensen tot rust kunnen komen om zo weer ruimte te maken voor de ontmoeting met elkaar en met God

 

10

Mag u zelf invullen

 

 

Over Stelling 7 hebben we als kerkenraad verder gesproken. Die luidt:

De kerk wil een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen kunnen weten. De gemeenschap die de kerk is, weerspiegelt iets van de geborgenheid die God aan mensen schenkt.

 

De vraag die wij hierbij stelden luidde:

Hoe bevorderen wij de mogelijkheid om die ervaring van geborgenheid op te doen voor onze eigen gemeenteleden, maar ook voor mensen van buiten?

 

Enkele reacties:

§  Aandacht voor elkaar, zowel aan gemeenteleden als mensen daarbuiten.

§  Wat is de definitie van geborgenheid? Thuis voelen / veilig voelen / betrouwbaarheid / vertrouwde omgeving / ruimte geven aan elkaar.

§  Naar buiten tonen dat de kerk nog “leeft”.

§  Hoe kunnen we ons presenteren als betrouwbaar in een tijd van misbruik in de kerk, oorlogen door geloofsovertuiging en fraude in onze eigen kerk.

§  Wat kunnen we als kerk betekenen in geval van een ramp?

 

Na deze bezinning werd de agenda  gevolgd.  Enkele zaken daar uit:

 

 Privacy wetgeving

Het privacy reglement en de werkwijze wordt akkoord bevonden door de aanwezigen. Staat nu op de website onder tab- blad contacten

 

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard heeft zich aangemeld om mee te draaien met de kindernevendienst. De kindernevendienst zou graag nog een nieuw lid willen verwelkomen. Zie ook de oproep elders in de kerkbrief.

 

Oecumenische vieringen

DeOecumenische werkgroep krijgt een budget van 150 euro per viering. Wordt gedeeld door de deelnemende kerken.

 

Voorstel Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst vraagt de Kerkenraad om het lied voor de dienst te mogen gebruiken om  regelmatig nieuwe liederen in te studeren. Dit lied komt dan later terug in de liturgie. Alleen bij gastpredikanten zoekt de dienstdoende ouderling een lied uit. De kerkenraad is akkoord met het voorstel. De zanggroep zal gevraagd worden om hieraan mee te werken.

 

Predikant, mededelingen

·         Ds. Jan Andries de Boer is consulent geworden van de gemeenten Middenmeer en Slootdorp. Deze twee zelfstandige gemeenten zijn vacant en gaan samen beroepen. Ds. Jan Andries de Boer zal hen begeleiden bij het beroepingswerk.

·         De Uitslaapdienst die gepland staat, is net als de vorige keer geannuleerd. Dit door een te kwetsbaar aantal deelnemers. Misschien kunnen jongeren vanuit de gemeenten Middenmeer en Slootdorp hierin iets betekenen.

·         In het kader van het kwetsbare aantal jongeren binnen onze gemeente zal Jeannette contact zoeken met de Kloosterkerk om te kijken of er een samenwerking mogelijk is.

·         Marco en Loes Noordhuis, Laura Rustenburg en Margriet van Splunter hebben zich opgegeven voor de belijdenis catechese. Misschien dat er ook mensen vanuit Middenmeer-Slootdorp willen aansluiten.

·         Gemeente Krabbendam heeft voorgesteld om een gezamenlijke U2 dienst te houden op 30 juni 2019 op een buitenlocatie met de buiten gemeenten Schagen, Callantsoog, etc. De kerkenraad gaat akkoord.  Siep Rienstra en Luuk Klazinga willen helpen met het organiseren van deze dienst.

 

Diaconaat

Er zijn binnenkort 2 extra deur collectes: 30 september voor KIA en 25 november voor Myanmar.

10 november gaan Luuk Klazinga en Gerda Goossens naar de landelijke diaconiedag.

31 oktober gaan Luuk Klazinga en Pietie Voogd naar het diaconale platform.

 

Classis Noord-Holland

Op donderdag 15 november organiseert de Ring Alkmaar ( voorheen classis Alkmaar) een middag/avond bijeenkomst over het PASTORAAT. Thema: “Troost in het pastoraat”.  Een aantal ouderlingen gaan daar naar toe.

 Evaluatie kerkdiensten.

Er wordt uitvoering gesproken over de nieuwe manier van Avondmaal vieren. Een aantal aanwezigen missen de “rust” van de oude manier van vieren. Het gevoel leeft dat gemeenteleden die zich niet kunnen vinden in deze nieuwe manier van vieren wegblijven en dat is niet de bedoeling. Wat kunnen we hieraan doen? Besloten wordt om binnenkort gemeenteberaad hierover te houden. ( is 29 november)

 

GEDICHTEN van OekeKruythof

 Reality-requiem

 Vaak kom ik jou tegen

in mijn gedachten

jij die nu in werkelijkheid

voorgoed verdwenen bent

in alle rust ontslapen

heet dat in mooie woorden

 

maar toch ben je er vaak

bijna tastbaar

zo echt

zo levensecht

intens troostend

 

dus vraag ik mij af

wat is werkelijkheid –


Herinnering

Herinnering

flitst door mij heen

doorbreekt

de sleur van alledag

onbewaakt moment

waarin wat was

het heden overstijgt

 

herinnering

meer heden

dan de werkelijkheid

ooit was –

 

 


 

KINDERNEVENDIENST

 

En toen……….viel Pietie uit vanwege familie omstandigheden.

En toen……….was Anneke nog niet geheel ingewerkt.

En toen……….zat er niets anders op: Anyke deed enkele weken achter elkaar de kindernevendienst.

En daarom….zijn we nog dringend op zoek naar versterking.

En toen……….stond de telefoon roodgloeiend en liep de mailbox vol met aanmeldingen.

En dan…………zijn we allemaal erg blij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN

 

Zondag 25 november: Zondag Voleinding

In deze kerkdienst willen wij uitdrukking geven aan ons vertrouwen dat God onze levens zal voleindigen maar ook dat Hij niet loslaat. Een belangrijk moment in de dienst is het noemen van de namen van hen die ons als gemeente zijn ontvallen.  Voor een ieder steken we een kaars aan. Die steken we aan met de Paaskaars, als teken van ons vertrouwen in het Licht en in de Opstanding. Daarna kan een ieder die dat wenst een eigen kaarsje aansteken.

 

Wij herdenken op 25 november:

 

Christiaan Teunis Berends

geboren 16 januari 1940              overleden 25 november 2017

Antje van Reeuwijk - Weststeijn

geboren 16 augustus 1921          overleden 11 januari 2018

Elisabeth Eriks - Dubbeld

geboren 30 augustus 1937          overleden 31 maart 2018

Suze Neeltje de Veer - van der Oort

geboren 13 februari 1923            overleden 15 augustus 2018


 

MUTATIES          Vanaf 1 augustus t/m oktober 2018

 

Verhuisd:

September:       Fam. Bil , Lutjewinkel naarNieuwe Niedorp

Oktober:             Marnix Goossens, Kolhorn naar Delft

 

Vertrokken:

Augustus:           Dhr. J. van der Kleij naar ’s Heerenberg

September:       Dhr. P.L. van Sligtenhorst naar Heemskerk

De heer en mevr. v.d. Weerd-Hogeweg naar Nijmegen

 

Overleden:

21-08 mevr. S.N. de Veer-v.d. Oort, , Winkel

16-09 mevr. G. Seidenstiker-Stammis,  Kolhorn

 

Uitgeschreven:

Augustus:           Fam. de Graaf, Winkel

September:       Fam. van Duijn, Winkel

 

DIACONIE

Dorcas Voedsel Actie (DVA)

 

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven

Voormalige gemeente Niedorp – Van 11 tot en met 18 november 2018 wordt voor de drieëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Vele vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Op honderden locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

In onze omgeving doen 3 kerken mee: de Fenixkerk en de Doopsgezinde kerk, beide in Nieuwe Niedorp en de Lucaskerk in Winkel. In ’t Veld doet de Superrr mee.

In de kerken wordt ingezameld op 11 en 18 nov. behalve de doopsgezinde kerk alleen op 11 nov. in de Superrr wordt van 12-17 nov. ingezameld

Onderstaande producten komen in het voedselpakket:

In verband met douanevoorschriften beslist geen andere producten

De producten moeten houdbaar zijn tot medio 2019

 

·         Rijst (kiloverpakking)

·         Zonnebloemolie  (literfles plastic)

·         Suiker  (kiloverpakking)

·         Macaroni of spaghetti  (500-gramsverpakking)

·         Tandenborstel/  Tandpasta

·         Theebiscuit

·         Liga (geen milkbreak)

·         Limonadesiroop in blik (geen plasticfles)

·         Fruitcocktail (blik 800 gram, geen glas)

·         Witte of bruine bonen (blik 800 gram, geen glas)

·         Groenten (blik 800 gram, geen glas)

·         thee

·         Jam

 


Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.

Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter komt er aan en dat is voor hem een zware periode. Hij komt dan nauwelijks de deur uit vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak aardappelen.

 

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. De organisatie helpt juist ook door in de omgeving van Adrian mensen te zoeken die op hem kunnen letten en praktisch kunnen ondersteunen. Zo ontstaat er een sociaal vangnet en is de ondersteuning van Dorcas op den duur niet meer nodig.

 

De diaconie van de Lucaskerk organiseert de voedselactie in onze omgeving. Contactpersoon: Anyke Rienstra. Op www.dorcasvoedselactie.nl  kunt u meer informatie vinden.


 

 

Collecten, komende tijd

 


11 november 2018, KIA Binnenlands diaconaat

Perspectief voor (ex)gedetineerden

Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee? Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/exodus.

 

25 november 2018

Extra deurcollecte – Rohingya vluchtelingen

 

Meer dan een miljoen Rohingya die voor het geweld in Myanmar gevlucht zijn naar Bangladesh zijn opnieuw in levensgevaar. Nu het cycloonseizoen is aangebroken zullen door hevige regenval delen van de vluchtelingenkampen onder water komen te staan en tenten wegspoelen. 

Van de vluchtelingen die in Bangladesh zijn aangekomen is ruim 70 procent kind. Veel Rohingya hebben grote gezinnen en dus zitten de kinderprogramma’s overvol. Nadat vorig jaar de vluchtelingenstroom op gang kwam doneerde u als kerken en donateurs voor hulp. Het is mooi om te zien dat het geld daar goed terechtkomt en Bangladesh doet haar best om alle Rohingya op te vangen. Dat valt niet mee in een land dat al zo dichtbevolkt is, veel armoede kent en geteisterd wordt door natuurrampen.  

De grote vraag is wat er met de tenten gebeurt nu het regenseizoen aanbreekt. De lokale hulporganisaties waarschuwen ons dat een tweede catastrofe de Rohingya zal treffen. De tienduizenden tenten in het kamp zijn op heuvels gebouwd en staan dicht op de randen. Ze kunnen als dominostenen van de berghellingen spoelen. 

Wij organiseren een collecte in de gemeente en steunen de vluchtelingen met voedsel- en hygiënepakketten. Uw gift voor deze hulp is zeer welkom op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Bangladesh.

2 december 2018, PKN Missionair werk

Steun de pioniersplekken in Nederland

De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in BIlthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals YouthAlpha. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk

 

9 december 2018, PKN Pastoraat

Pastoraat nieuwe stijl

In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse Kerk brengt vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ om van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zoals bv. e-learning ‘pastorale gesprekken’. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers te ondersteunen in hun belangrijke werk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pastoraat.


 

 

Terugblik: het grootste koor van Nederland

KERKINACTIE

Beste meneer, mevrouw,

Zondag 7 oktober  en zondag 14 oktober hebben we met circa 600 kerken en 75.000 gemeenteleden in Nederland én Indonesië gezongen en gecollecteerd voor onze broers en zussen op Sulawesi. Zingen voor hen die getroffen zijn door een vreselijke ramp. 

 

Samen zingen, en samen zo'n krachtig geluid laten horen, is heel bijzonder! Veel mensen lieten weten ontroerd en geraakt te zijn door dit teken van verbondenheid.

 

We hebben een kleine 100 filmpjes en foto's ontvangen. Van al deze filmpjes gaan we een samenvattend filmpje maken en deze delen met onze partners op Indonesië. 

 

We willen laten voelen dat wat hen overkomt ons raakt en dat we ons verbonden weten. We zijn niet alleen onze eigen kerk. We zijn onderdeel van Gods kerk, een kerk die muren en grenzen te boven gaat

 

Vanuit Kerk in Actie zijn we diep onder de indruk van uw betrokkenheid en inzet om in korte tijd dít te bewerkstelligen.

 

In verbondenheid,

een vriendelijke groet, ook namens onze Kerk in Actie-collega's,

Elise Kant en Gerdine Klein

Kerk in Actie-consulent

Telefoon: +31 6 12 13 21 79

E-mail: g.klein@kerkinactie.nl

 

 

 

 

 

 

 

THEATER

LUCASKERK BUITENGAATS.

 


Zoals het in de gemeente bekend is heeft de Lucaskerk met de speciale U2 en Blöf diensten van onze dominee een prachtig exportproduct. De Lucaskerk heeft nog een exportproduct waar steeds meer gebruik van wordt gemaakt namelijk de theaterdiensten van Siep en Luuk.

Toen in 2010 het plan ontstond om met de zondag van het carnaval een theaterdienst uit te voeren hebben wij in dat jaar Jacob en Ezau opgevoerd en daarna in 2012 Daniel, 2014 Jona en in 2017 Petrus en Johannes.

 

Nadat wij incidenteel twee keer buitengaats ( in Amsterdam)  hadden opgetreden met Jacob en Ezau en Jona zijn we met onze laatste voorstelling Petrus en Johannes echt de boer op gegaan en hebben we in 2017 deze dienst in Slootdorp en Wieringerwerf uitgevoerd dit jaar gevolgd door optredens in Hippolytushoef, Schagerbrug, Hoogkarspel, Middenmeer, Parraga ( Friesland) ,  Den Helder en als laatste dit jaar op 2 december in Broek op Langedijk ook voor volgend jaar uitvoeringen in Warmenhuizen, Enkhuizen, Callantsoog, Oostwoud, Julianadorp en Oudkarspel op het programma en mogen we met Jona terug komen in Hoogkarspel.

 

In Petrus en Johannes vertellen Siep en ik als Petrus en Johannes over onze belevenissen als volgeling van Jezus dit geheel omlijst met mooie passende liederen, filmpjes en muziek welke uitgezocht zijn  door Alex Peet en Jacqueline Jacobsdie ons ook muzikaal begeleiden samen afhankelijk van de beschikbaarheid met de kinderen van Jacqueline Ilse, Ciska en Tristan ook wordt bij verhindering gebruikgemaakt van Klaas Boonstra als organist.

 

Deze dienst wordt geheel door ons tweeën gedaan waarbij ik in de opening vertel wie we zijn en wat we gaan doen waarna Petrus verder gaat als liturg na ons verhaal sluiten wij samen de dienst af door samen de gebeden te doen en de zegen te geven en na de dienst is het handen schudden en tot nu toe hebben alleen maar enthousiaste mogen krijgen wat bij mij een zeer warm en fijn gevoel geeft dat ik op deze wijze mijn geloof kan delen en uitdragen.


Luuk Klazinga

 

LAAT JE

INSPIREREN

 

Hier een verslag van de eerste avonden:

 


Op donderdag 13 Sept j.l. hielden wij een filmavond in de voorhof van de kerk.

Wij keken naar de film Hannah Arendt, een film van regisseur MargarethevonTrotta, uit 2012.

Hannah Arendt was een Joodse immigrant die, gevlucht voor het naziregime, vanaf 1941 in Amerika leefde.Als Israël de beruchte nazi Adolf Eichman oppakt en gaat berechten, wordt ze door de New Yorker gevraagd om het proces in Jerusalem te verslaan. De resultaten van haar bevindingen vat zij samen in het boek “Eichmann in Jerusalem, de banaliteit van het kwaad”. Ze maakt daarmee een enorme controverse los.Interessant is dat Margarethe van Trotta de echte beelden van het proces Eichmann heeft gebruikt.Een film dus over <de banaliteit van> het kwaad. Een thema om ook heden ten dage nog eens bij stil te staan.

 

Er was een mooie opkomst, en na de film hebben we nog na kunnen spreken over wat ons trof in deze film.


 

Met vriendelijk groet Anneke Goudswaard.

 

De volgende avond was 11 oktober:


 

Lara Rustenburg kwam vertellen over haar zorg boerderij  “Buiten gewoon in de polder “

Fijn dat er een goede opkomst was .

Lara vertelde , dat ze naar verschillende studies  gericht om met dieren om te gaan dat,  het niet dat was wat ze wilde , dus nog een studie werken met mensen , maar alleen dat was het ook niet , de combinatie  trok haar ,

Na over leg met haar ouders werd besloten om van de paarden schuur een zorgboerderij te maken .

Maar dan alleen dag opvang

Lara werkt voor de stichting Landzijde , zij regelen de financiën en via hun worden in overleg cliënten geplaatst

De cliënten variëren   in leeftijd , van 14 jaar tot …op dit moment een cliënt van ruim 80  jaar

Bij Lara zijn mensen welkom , met b.v een verstandelijke beperking , mensen met dementie , autisme , burn- out , kinderen met leer moeilijkheden , dus zeer divers , dat vindt ze juist mooi , de mensen kunnen van elkaar leren .

Ze zijn daar bezig met het verzorgen van schapenen geiten, kunnen paard rijden of werken in de groentekas ( alle geoogste groenten gaan naar de voedselbank ) Ook werken ze op het groenten bedrijf van haar vader  met b.v groenten schoonmaken.

De groep maakt jam voor de verkoop en maken op bestelling appeltaart.  Bij dit alles heeft Lara hulp van stage lopers  en vrijwilligers.

Eén vrijwilligster  komt 1 keer in de maand  een bijbel verhaal vertellen met een verwerking . Af  en toe een uitje naar een dierentuin of een rondrit met de paardentram .

Ook heeft ze kinderen met school problemen. Die volgen dan bij haar les op de computer. Omdat deze kinderen meer rust nodig hebben, wordt er een gedeelte bijgebouwd voor een extra ruimte .

Er zijn gemiddeld 6 cliënten per dag in wisselende  samenstelling. Lara wil naar 8 cliënten om het goed rendabel te maken  

Haar zorg boerderij heeft een logo:  een hart met een boom er in. De boom staat voor groei. Lara hoop dat cliënten bij haar groeien  in wat ze kunnen. Het hart staat voor: met je heel je hart bezig zijn met deze mensen .

Lara haalt en brengt de cliënten zelf .

 

Het was een boeiende avond. Mijn verhaal weerspiegelt wat Lara heeft verteld. Heel duidelijk in haar verhaal en de getoonde foto’s was de bewogenheid waarmee zij dit werk doet

 

Na een bedankje met een percentje  wensten wij Lara veel zegen op haar mooie werk .

 

Tiny van Splunter


 

De derde avond komt in zicht: een Bijbelstudie avond met onze predikant Ds. Jan Andries de Boer. Zie hieronder wat hij daarover schrijft.

 

Bijbelstudie donderdag 8 november

Maandelijks organiseert de werkgroep Inspiratie een voor iedereen open avond, waarop er een onderwerp aan de orde komt, of we iets met elkaar doen. Zo hebben we intussen met elkaar gekeken naar de film ‘Hannah Arendt’ en heeft Laura Rustenburg ons op een interessante manier laten kennismaken met haar zorgboerderij.

 


In december staat er bloemschikken op het programma en deze maand een bijbelstudie.

 

Op donderdag 8 november bent u welkom om samen met mij en met wie er nog meer is in een prachtig bijbelgedeelte te duiken, dat bovendien een paar weken later, op de Eeuwigheidszondag, op het leesrooster staat. Het gaat om Openbaring 7:1-4 en 9-17. Dat, althans, is het gedeelte dat we in de kerk zullen lezen. Op zo’n bijbelstudieavond ligt het voor de hand om ook te kijken naar de tussenliggende verzen, zodat het dus eigenlijk gaat om het hele zevende hoofdstuk van dit boek. Ik zal ook wat vertellen over het boek Openbaring als geheel. We kunnen met elkaar delen wat de woorden aan ons doen, hoezeer de snaren van ons eigen geloof erdoor tot trillen worden gebracht. En uiteraard zal de avond ook invloed hebben op de preek, die ik voor die zondag zal maken. Van tevoren opgeven hoeft niet, maar is wel prettig. Dan weet ik een waar ik op rekenen kan.


De avond daarna is 19 december: een bloemschikavond in het teken van kerst bij Tiny van Splunter.

Dit zal verder worden omschreven in de volgende kerkbrief en/of Winkel op Zondag.

De avond op 10 januari is bijbels koken bij Janny van kampen. Ook dit in de volgende kerkbrief en Winkel op Zondag.

Iedereen is voor alle avonden welkom!!! (bij het bloemschikken en koken is dit wat beperkter vanwege de ruimte)

 

Namens de groep “Laat je inspireren”, Anyke Rienstra

MISSIONAIRE WERKGROEP

We hadden een prachtige SANTANA dienst. Schitterende liederen. Bemoedigende en troostende woorden uit de Schrift.

Voor wie er niet bij waren: U hebt iets bijzonders gemist.

Maar….misschien komt deze dienst nog een keer in de herhaling in 2019

 

CLASSIS-RING


Uitnodiging voor de tweede bijeenkomst van de Ring Alkmaar op donderdag 15 november 2018

Thema: 'Troost in het pastoraat'

Graag nodigen wij u uit voor de tweede bijeenkomst van de Ring Alkmaar. De voormalige classis Alkmaar maakt vanaf 1 mei deel uit van de classis Noord-Holland. Om de onderlinge band tussen de gemeenten in onze omgeving levendig te houden worden ringbijeenkomsten georganiseerd.

Onze gastspreker is vandaag ds. Henco van Capelleveen. Hij is gemeentepredikant. Hij houdt een verhaal met het thema 'Troost in het pastoraat'. Daarna willen we over dit belangrijke onderdeel van ons werk in de kerk met elkaar in gesprek gaan.


 

Plaats: Trefpuntkerk     Dorpsstraat 41a               1721 BB Broek op Langedijk

Tijd: Van 16.00 - 19.00 uur

 

Gedicht

Mona Lisa

 


De drommen hebben zich aan jou vergaapt

en bibliotheken kan men vullen

met de woorden over jou geschreven

maar jouw glimlach blijft een spoor

van raadsels trekken door de tijd –

de cellen van je huid:

doorleefde wezens

die je glimlach vormen

spreken een geheim

dat je nooit hebt prijsgegeven

 

Mona Lisa

ik maak je geen verwijt

want is niet elke mens

tot in de lengte van zijn dagen

de drager van zijn allereigenste geheim

 

Mona Lisa

jij bent universeel

wellicht is jouw geheim

dat wij onszèlf in jou bevragen –


 

OekeKruythof

 

 

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND

(PKN)

Meer dan de helft Nederlanders niet religieus. Niet verrassend. Wel jammer!

ma 22 okt. 2018

 

De Protestantse Kerk is niet verrast door de uitkomst van het CBS-onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders niet religieus is. ‘Religieus’ betekent in het onderzoek: betrokkenheid bij een kerkgenootschap of godsdienstige organisatie. Ook de ledentallen van de Protestantse Kerk nemen af. Dat is niet verrassend, wel jammer!

 

Tegelijk zijn er veel mensen die zich wel gelovig noemen, maar die niet aangesloten zijn bij een georganiseerde religie. Er is een verschil tussen geloven in God (of iets) en lidmaatschap van een kerkgenootschap. Zo is er wel veel interesse voor spiritualiteit. Retraites in kloosters lopen snel vol. Bladen als Happinez en Flow laten zien dat mensen open staan voor spiritualiteit en religieuze waarden.

 

In Nederland neemt geloof in God af, wereldwijd groeit het geloof in God. (Bron: Kijk, 2 april 2018).

 

Kerk 2025: lichte structuur en uitnodigende cultuur

 


Van deze verandering in religieuze behoefte is de Protestantse Kerk zich al jarenlang bewust. Als reactie hierop is de Protestantse Kerk de beweging 'Kerk 2025' gestart. Een beweging die de structuur en cultuur van de Protestantse Kerk toekomstbestendig maakt: een lichtere organisatiestructuur met een uitnodigende cultuur.

Veel plaatselijke gemeenten oefenen zich dan ook in gastvrijheid en zoeken meer dan ooit tevoren het contact met hun directe omgeving. Deze contacten variëren van hulp aan vluchtelingen, betrokkenheid bij voedselbanken, initiatieven tegen eenzaamheid, het organiseren van activiteiten van de buurt.
Teveel om op te noemen.

De tientallen pioniersplekken van de Protestantse Kerk hebben in de afgelopen jaren al 10.000 nieuwe mensen bereikt, mensen die geïnteresseerd zijn in geloof en spiritualiteit, maar niet in kerk of kerklidmaatschap.

 

En de zojuist gestarte dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk zet zich in voor het behoud van dorpskerken vanuit de gedachte dat 'met geloof geen kerk te klein is'.

 

Vanuit dat geloof in God wil de Protestantse Kerk voor iedereen vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn en blijven.


 

KIJK OP DE WERELD

                AMNESTYINTERNATIONAL

 


De werkgroep Schagen – Hollands Kroon was druk bezig met de voorbereidingen voor de activiteiten rond het 35 jaar bestaan. Van 26 okt tot 3 november waren die geconcentreerd in het leescafé vanBoekhandel Plukker. Er waren lezingen en schrijfmiddagen . Meer dan 110 brieven werden op één middag geschreven. Ook de lezing  op 26 oktober door  Rosita Steenbeek over haar nieuwste boek ‘Wie is mijn naaste’, trok veel belangstelling.

Rosita Steenbeek, al dertig jaar wonend in Rome en een leven vol intense ervaringen achter de rug, reisde naar Lampedusa, Sicilië en Libanon om te praten, te eten en te leven met vluchtelingen. Ze schreef er Wie is mijn naaste? over. ‘Ik wil de lezers meenemen de tenten in.’

Op donderdag 1 nov   19.30 Filmtheater De Luxekeken we naar de  Film Unesaison en France.(2017)‘Buitenlanders die gedurende een heel seizoen in Frankrijk verblijven; je zou in eerste instantie misschien denken aan vakantievierende pensionado's en niet zozeer aan vluchtelingen uit Afrika. En toch is dat laatste precies waarover het sociaal-maatschappelijke drama UneSaison en France gaat. Even slikken voor de francofielen onder ons, want Parijs komt er bekaaid vanaf: wég waren de in zonlicht badende beelden van de Eiffeltoren en van toeristen die gezellig een wijntje drinken op het terras. In plaats daarvan kregen we de grauwe industriepanden in de voorsteden voorgeschoteld, een omgeving die weinig soelaas biedt voor de vluchtelingen die worstelen met het strenge asielbeleid van de Franse overheid’.

 

Een film, die diepe indruk op ons maakte


 

Ook deze keer kunnen we weer GOED NIEUWS melden:

 


Khalid MohdIsmath uit Maleisië werd in oktober 2015 onder meer aangeklaagd omdat hij de koninklijke familie van de deelstaat Johor beledigd zou hebben. Alle 14 aanklachten zijn nu komen te vervallen.

Amnesty beschouwde Ismath als eengewetensgevangeneen voerde actie voor hem.

 

De bekende Ethiopische journalist EskinderNega heeft negen keer in de gevangenis gezeten, puur en alleen omdat hij zijn beroep uitoefende. Hij werd eerder dit jaar vrijgelaten na zijn langste periode achter de tralies. In deze brief aan de supporters van Amnesty International vertelt hij over zijn tijd in de gevangenis, hoe hij overleefde en waarom de stem van de mensenrechten moet blijven klinken…

 

“Ik las de bijbel zo vaak ik kon. Mijn democratische overtuiging hielp me door de donkerste tijden heen.

Zelfs vanuit die donkere cel wist ik dat organisaties als Amnesty International voor mij opkwamen. Dat besef was ontzettend belangrijk. Via mijn familie kreeg ik steunbetuigingen van Amnesty International. Het hielp mij en mijn familie om moed te houden.

Ik zal Amnesty’s supporters voor eeuwig dankbaar zijn. Ga door met jullie werk. Jullie zijn het geweten van de mensheid, de stem van de onderdrukten. De stem van de mensenrechten moet gehoord worden totdat iedereen is bevrijd van tirannie”.

Dank u wel,

EskinderNega (Voormalig gewetensgevangene uit Ethiopië)

 

In Tadzjikistan is de onafhankelijke journalist KhayrulloMirsaidov vrijgelaten. Hij zat meer dan acht maanden gevangen nadat hij de regering van corruptie had beschuldigd.


 

Om meer GOED NIEUWS te bereiken, kunnen we brieven schrijven. Hieronder een voorbeeld. U kunt onderstaande brief overschrijven en op de post doen.

 


Indonesië. De Chinees-Indonesische Meliana uit Noord-Sumatra klaagde over geluidsoverlast door een moskee vlakbij haar huis. De politie pakte haar op omdat ze de islam zou hebben beledigd. Een rechter veroordeelde haar eind augustus tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor godslastering.Meliana, die zelf boeddhist is, zou twee jaar geleden tegen een buurvrouw hebben gezegd dat het volume van de luidsprekers van de moskee te luid was. Woedende dorpsbewoners, die dachten dat Meliana tegen de gebedsoproep was, verzamelden zich vervolgens bij haar huis. Ze eisten dat ze vervolgd zou worden. Meliana ging naar de politie, maar die zei dat ze maar moest verhuizen als ze last had van de moskee. Lokale moslimorganisaties bleven oproepen haar voor de rechter te brengen. Eind mei 2018 pakte de politie haar op. Een maand later vernielde een woedende menigte Meliana’s huis en werden boeddhistische tempels vernietigd.

 

 

dit is waar de brief over gaat. Op de volgende pagina in het Engels de brief zelf om over te schrijven.


 


 

Ministry of Law and Human Rights                                                         postzegelinternationaal

Minister YasonnaLaoly 

Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7  

Jakarta Selatan, DKI Jakarta       

Indonesia 12940             

E-mail: rohumas@kemenkumham.go.id 

 

(Plaats, datum)

 

Dear Minister,

 

It has come to my attention that on 21 August 2018 the Medan District Court in North Sumatra Province convicted Meliana, an ethnic Chinese Buddhist woman, of blasphemy and sentenced her to eighteen months in prison. She was arrested and detained on 30 May 2018 by the TanjungBalai Prosecutor Office and accused of “insulting Islam” for her complaint two years earlier about the loudspeaker volume of a mosque near her house.

 

I call on you to immediately and unconditionally release Meliana and all other individuals who have been convicted of blasphemy, and to ensure that Meliana and her family are given effective protection from violence or threats of violence.

 

Lastly, I call on you to repeal or amend all blasphemy provisions set out in laws and regulations which violate the rights to freedom of expression and of thought, conscience and religion.

 

Thank you for your attention and time. I am kindly awaiting your reply.

 

Yourssincerely,

 

(Naam, adres)

 

Graag een kopie van deze brief (o.v.v.copy) sturen naar:

Ambassade van de Republiek Indonesië

Z.E. de Heer I GustiAgungWesakaPuja

Tobias Asserlaan 8

2517KC Den Haag

E-mail: bidpen@indonesia.nl                                    postzegel Nederland

 

Namens de werkgroep, Anyke Rienstra

 

                VLUCHTELINGENWERK

 

Berichten uit de ‘bed, bad, brood’-opvang van INLIA in Groningen;

maatschappelijk werkster Izre Kuiper doet verslag.

 

 “Slapen. Niet dromen, slapen.”

 


“Ik wil de pijn niet voelen. Ik wil die beelden niet zien. Niet meer. Niet meer. Ik wil slapen. Niet dromen, slapen.” Mohammed fluistert het bijna, zo zacht praat hij. Hij kijkt me niet aan. Alleen al het benoemen van het feit dat hij oorlogstrauma’s herbeleeft, valt hem zwaar.

 

Maar Mohammed, een 24-jarige Libiër, is betrapt met wiet op zijn kamer. En dat wil hij uitleggen, want drugs en alcohol zijn strikt taboe in de bbb+. Alle gasten in de opvang weten dat. Sterker: ze weten dat ze betrapt kunnen worden als ze die regel overschrijden, want we controleren regelmatig. Kamercontroles, alcohol-testen, zelfs drugshonden zijn al wel ingezet.

 

Merken we dat iemand onder de invloed is, dan gaan we het gesprek aan. Niet op dat moment natuurlijk - dat heeft geen zin - maar wanneer iemand weer nuchter is. We vertellen wat we hebben waargenomen en vragen of er inderdaad drugs of alcohol in het spel zijn. Niet beschuldigend maar op een toon van “vertel eens.” Dan komt het gesprek op gang. Zoals met Mohammed.

 

Dat gesprek gaat trouwens niet over de trauma’s; dat is het domein van psychologen. Het gesprek gaat over het gebruik. We hebben inmiddels helaas best wat ervaring op dit gebied. We hebben zelfs aparte trainingen van Verslavingszorg gevolgd. Want begin dit jaar hadden we bijna dertig verslaafden in de opvang. Het merendeel is in Nederland verslaafd geraakt, in het AZC of terwijl ze op straat moesten leven.

 

Wat voor Mohammed geldt, geldt voor de meesten: ze gebruiken drugs als zelfmedicatie. Ze herbeleven oorlogstrauma’s en nemen drugs om dat te dempen. Om de emoties niet te voelen. Daarom is het ook moeilijk om erover te praten. Bovendien schamen ze zich meestal. En: ze zijn bang voor de consequenties.

 

Want zoals gezegd zijn drugs en alcohol verboden in de bbb+. Wie toch gebruikt, krijgt (na een eerste waarschuwing) een tijdelijk toegangsverbod. We handhaven dit consequent en de gasten weten dat. Mohammed heeft veel te verliezen. Toch verzint hij geen smoesjes. Ons gesprek is van beide kanten eerlijk en respectvol. Ondanks dat toegangsverbod.

 

We laten Mohammed en andere verslaafden natuurlijk niet aan hun lot over: de straat is immers nooit onderdeel van de oplossing. Dus zorgen we dat verslaafden in de nachten terecht kunnen in de daklozenopvang. Ondertussen werken ze dan met onze hulp aan stoppen met gebruiken en terugkeren in de bbb+.

 

Iedereen wil graag 24-uursopvang, dus dat is een belangrijke stimulator. Het blijft lastig voor mensen, verslaving is echt een ziekte, maar we gunnen iedereen een nieuw begin. En met deze aanpak en onze hulp lukt dat velen van hen: bijna de helft van de mensen is al ‘schoon’! We delen hun trots en vreugde daarover. En blijven met de zestien anderen in gesprek.


ANDER NIEUWS

KRING RONDOM ROUW

Louise Kooiman

 

Ik geloof dat ons leven,

zwaar en verdrietig als het soms kan zijn,

niet zal eindigen in het zinloze niets,

maar dat we eens zullen leven

bij de Bron van Liefde, die ons dit leven schonk,

maar nu nog voor ons verborgen Aanwezig is.

 


Hoe we hier op reageren en hier mee omgaan is heel persoonlijk. Het voelt alseen diepe pijn die in je snijdt. Het is of de wereld stilstaat waarbij alle zin en glans uithet leven wegvloeit. De tijd van leegte en gemis is verbonden met herinnering, stilte,heimwee of soms ook met boosheid en opstandigheid. Hoe mensen met dit verliesomgaan is ingewikkeld en vaak eenzaam. Een eenzame strijd van vallen en opstaan ensoms heel moeizaam doorgaan. Daarom wordt er het komend seizoen een groeprondom rouw gestart, voor mensen die een dierbare hebben verloren. Samen komenom je verhaal met anderen te delen, ervaren dat het heilzaam kan zijn om je erkent tevoelen in je verdriet, om het niet weg te stoppen en op te kroppen. Misschien samente spreken over je twijfels en vragen. Met elkaar in gesprek omtrent de weerbarstigheidvan ons bestaan. Samen zoeken naar waar we elkaar kunnen steunen.

Deze bijeenkomsten zullen, evenals voorgaande jaren, gegeven worden in de GroteKerk op de Markt in Schagen en geleid worden door pastor Louise Kooiman. Wie belangstellingheeft voor deze kring kan zich opgeven bij pastor Kooiman op onderstaandtelefoonnummer. De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin december vanstart gaan en bij voorkeur overdag. We willen om de twee weken zes tot acht keer bijelkaar komen.

 

Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen dan kunt u bellennaar: Louise Kooiman tel. 0228-592970

 

Uitnodiging Adventsconcert  Urker Mannenkwartet.

 


Slootdorp – Op zaterdag 1 december a.s. zal het Urker Mannen Kwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats  in samenwerking met de bekende sopraan Clara de Vries een concert geven in de Langeweg-kerk te Slootdorp. Het programma zal in teken staan van de naderende Kerst. Het bevat geliefde kerstliederen aangevuld met vocale en instrumentale solo’s. En er is ruimte voor samenzang o.l.v. Gerwin van de Plaats op het fraaie Strunk-orgel.

In 2010 begonnen de zangers van het Urker Mannen Kwartet als gelegenheidszanggroep bij een cd-opname. Dat was zo’n bijzondere ervaring dat de mannen besloten om door te gaan als kwartet en vroegen Gerwin, bekend vanwege zijn dirigentschap bij het Kamper Mannen-koor D.E.V. om hun daarin te begeleiden. Dat bleek een gouden greep te zijn. Zijn enthousiaste aanpak en aanstekelijke muzikaliteit uiten zich in concerten met een lach en een traan. Het publiek ervaart de vriendschappelijke verbondenheid in zang en spel. Zangcoach Clara de Vries weet als geen ander het kwartet aan te vullen met haar prachtige sopraanstem. Het is niet voor niets dat de concerten van het UMK een grote populariteit genieten in binnen- en buitenland.

Het concert begint om 19.30 uur en de deuren gaan open om 19.00 uur. De toegang bedraagt € 10,--. Kinderen t/m 16 jaar € 5,--.  Van harte welkom !

 


 

Bijeenkomst Connect Noord Holland 1 december


Zou je op een vernieuwende manier iets willen doen, waardoor niet-gelovigen het interessant vinden om met jou als gelovige om te gaan? Zoek je een manier om, samen met een of meer andere christenen, met mensen in je buurt op ‘geloofsreis’ te gaan? Durf je dus iets van langere adem te ondernemen? Zoek je een vervolg op Alpha? Of heb je een activiteit, bijv. Open Maaltijd of iets anders, en zie je dat graag ontwikkelen naar ‘meer’? Dat kan door mee te doen aan Connect Noord Holland. ‘Connect’ helpt bij de vorming van zgn. MissieGroepen. Dat begint bij een manier van zegenend aanwezig zijn in je buurt of in je netwerk. ‘Connect’ biedt ca. 4x per jaar gesprek en uitwisseling met christenen in Noord Holland die met hetzelfde bezig zijn. Daarbij ontvangen zij toerusting en coaching gericht op hun eigen situatie. Op dit moment hebben deelnemers uit 6 plaatsen in N.H. de start gemaakt. Meer informatie kun je lezen op https://aavankampen.wixsite.com/connectnoordholland. Je kunt instappen op ZATERDAG 1 DECEMBER, 9.00u – 12.30u in WORMER. Wel even opgevenbij de initiatiefnemers! Wie zijn zij? Wieger Knol (Hoorn): “De woorden van Jezus fascineren mij. Ik gun ieder het voorrecht om (nieuwe) wegen te ontdekken om Jezus te volgen in je eigen omgeving. Ik ben in het dagelijks leven relatiemanager en actief lid van mijn gemeente, o.a. in Alpha en als ouderling (Nederlands Gereformeerd)”.Ds Albert van Kampen (Wieringerwaard): “Mijn passie is dat we samen leren om gewone contacten met mensen te ontwikkelen, zodat andere mensen de rijkdom ontdekken van een leven met Jezus. Vooral iets samen ondernemen. Ik ben werkzaam als predikant (PKN), pionieren missionair toeruster.”

 

Info en opgave: Wieger Knol (0229-238547) of Albert van Kampen (0224-783109).


 


 

“Door Zappa mijn vorm gevonden”

 


Eind 1978, ik was 17, ontdekte ik de muziek van Frank Zappa. Ik had geld, was in mijn woonplaats Haarlem naar Elpee gegaan, en zag daar het dubbelalbum “Zappa in New York” staan voor 6 gulden 90. Ik had over hem gelezen en had het gevoel dat dit wel eens erg interessant zou kunnen zijn. Aanvankelijk vond ik een aantal stukken ronduit lelijk, maar na enkele maanden incubatietijd werd ik door juist deze stukken, waaronder “Manx NeedsWomen” en “The Black Page Drum Solo” een enthousiast fan van hem. Wát een eigenzinnige muziek! Wat een onvoorstelbaar uitdagende klanken! Achterop de legerjas, die ik in die tijd droeg, liet ik in glitterletters zijn naam opstrijken bij diezelfde platenzaak. Haha, ik liet het deel worden van mijn identiteit, vond daar ook zelfvertrouwen in. Ik kon dat wel gebruiken, want ik had een tijd wat moeizaam in de groep gelegen. Ik kreeg uiteindelijk zo’n band met zijn muziek en daardoor toch op een bepaalde manier beslist ook met Zappa als persoon, dat toen hij vijftien jaar later overleed, er echte tranen kwamen toen ik dit hoorde.

 

Nu had deze muzikale alleskunner een grote hekel aan kerk en geloof. Daar moest ik iets mee, voelde ik, want dat wrong. Zou het niet mooi zijn om vanuit mijn achtergrond als predikant een artikel over hem te schrijven? De gelegenheid kwam toen in 1996 postuum het album “Läther” uitkwam. Oorspronkelijk had het in 1977 als vierdubbelelpee moeten verschijnen, maar door een conflict met Warner Brothers was het daar nooit van gekomen. Nu kwam hij op de markt als een driedubbel-cd. Dit gaf een aanleiding in de actualiteit. Ik belde de redactie van Trouw, waar interesse was voor het idee. Vervolgens trok ik me een paar dagen terug in een klooster en ging aan het schrijven.

 

Onder de titel “Hellejazz en Swaggart volgens Frank Zappa” verscheen het op de kerkpagina, die deze krant toen nog had. Swaggart was een in die tijd bekende televisie­dominee, die Zappa vanwege zijn hypocrisie graag op de korrel nam.

Het is dit artikel, door redacteur Henk Steenhuis aangeduid als ‘het meest opmerkelijke artikel in 50 jaar kerkpagina’, waaraan ik dacht toen ik de vraag kreeg om te schrijven over een gebeurtenis of ontmoeting met grote invloed op mijn predikantschap.

Waarom was dit zo belangrijk? Om te beginnen, heel simpel, vanwege het feit dat ik het gedaan heb, en dus het “komma, maar” geschrapt heb. Vaak is het immers: “ik zou dit of dat kunnen doen, maar”, en dan blijft iets bij een idee. Maar ik deed het. En het werd opgemerkt ook. Het leverde me meteen een televisieportret op in een programma van VARA/VPRO. En dat was het tweede. De twee werelden waar ik de meeste affiniteit mee heb, de wereld van kerk en geloof, en de wereld van de niet-commerciële rockmuziek, bracht ik bij elkaar. En dit trok ook nog eens de aandacht van een niet bepaald kerkminnende omroepcombinatie, waar ik kon vertellen over het geloof. Ik kreeg goede reacties van zowel kerkmensen als van Zappa-liefhebbers. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat er in de kerk ook mensen waren, die zich afvroegen waar dit voor nodig was.

Door het schrijven van dit artikel had ik ook mijn paaltjes verzet. Ik had mijn speelruimte vergroot. Ik had iets gewaagd en dat was goed afgelopen. Het bracht me de prettige gewaarwording dat er in de kerk ruimte is voor een rebels persoon als ik. Sinds die tijd heb ik ook een mooie poster van Zappa op mijn studeerkamer hangen: wat eens twee gescheiden wereld waren, kon nu samen bestaan. Later zou daar nog een poster van U2 bij komen.

Maar dit was dus ook mijn entree in de wereld van de media. Tot die wereld heb ik mij altijd aangetrokken gevoeld. Men is dan geneigd te denken dat dit voortkomt uit behoefte aan aandacht. Zelf zie ik het liever zo: enthousiasme wil gedeeld worden. Ik heb in brede zin de missionaris in mij. Als kind wilde ik radio-dj worden om de muziek die ik mooi vond ook te laten horen aan anderen. Als dominee vind ik het prachtig om wekelijks de kans te hebben om vanuit de Bijbel door te geven wat mij bemoedigt en inspireert.

 

Terugkijkend is het belangrijkste aan het artikel dat dit het begin vormde van mijn carrière als rockdominee. En toen het idee opkwam om muziek van U2 en vervolgens oom Bløf te verbinden met de kerkdienst bleef ik niet steken bij een ‘komma, maar’. Ten diepste begon deze hele ontwikkeling met de aanschaf van “Zappa in New York”. Zappa heeft me geholpen als predikant mijn vorm te vinden.

 

Jan Andries de Boer


KINDERPAGINA

Samenleesbijbel Junior

Door het succes van de Samenleesbijbel komt er nu speciaal voor kinderen van 4 tot 7 jaar deSamenleesbijbel Junior. Deze kleurrijke uitgave heeft het NBG in samenwerking met JOP (Jong Protestant) ontwikkeld. Samen met kinderen van 4 tot 7 jaar kun je in 30 stappen (verhalen) door de Bijbel. Je wordt meegenomen langs de bekende verhalen van de schepping, Noach en David en Goliat, maar ook minder bekende verhalen krijgen aandacht. Zo is er een psalm, een verhaal uit Jesaja en een brief van Paulus.

 

30 bijbelverhalen

In elke stap is er een bijbelverhaal om samen te lezen. Elk bijbelverhaal heeft een paar regels in eenvoudige taal, geschikt voor kinderen vanaf circa 6 jaar om zelf te lezen. Zo lezen ouders en kinderen samen het bijbelverhaal. Daarnaast zijn er in iedere stap bouwstenen om met het bijbelverhaal aan de slag te gaan. Er zijn gespreksvragen, die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van 4 tot 7 jaar. Elke stap heeft ook een eigen weetje en een idee voor een activiteit om samen te doen.

 

De cover van de Samenleesbijbel Junior is van bedrukt linnen. Zo is het ook een prachtig en duurzaam cadeau om weg te geven. In de Samenleesbijbel Junior staan bijbelverhalen van Corien Oranje en vrolijke illustraties van Wendelien van de Erve.

 

Enkele van de vele positieve reacties na de consumentenpilot:

·         ‘Het is leuk om met de kinderen te doen, en ikzelf leer er ook enormveel van.’

·         ‘Het is weer eens wat anders dan de bijbels die we nu hebben. En wevonden hem prettig leesbaar, gezien de leeftijd en ontwikkeling vanonze kinderen.’

·         ‘Ik denk dat het voorziet in een behoefte bij ons en bij veel jongeouders, om hen te helpen om samen met kun kinderen met de Bijbelbezig te zijn, op een frisse en creatieve manier.’

 

 

EEN GLIMLACH                                         

De paddenconferentie

Uit: Dagblad Trouw

 Er was een conferentie

Van padden in de stad

En Zijne Excellentie

Opende het debat:

'Padden aller landen,

Weest u even stil!

 

U bent in goede handen,

Zeg mij wat u wil!'

 

De padden gingen praten

Maar het bleek algauw

Dat iedereen in hoge mate

Heel iets anders wou.

 

'Ik wil een paard: zei Ruiterpad.

'Ik wil een fiets: zei Rijwielpad.

'Ik wil een zwaard: zei Oorlogspad.

 

'En ik wil niets: zei Hazenpad, en verdween zonder

. een spoor.

'Doe mij maar stenen: zei Zandpad.

'Stoplichten voor mij: zei Zebrapad.

'Ruimte voor mijn benen: zei Gangpad.

 

'En ik wil eindelijk vrij: zei Dievenpad, en hij

vluchtte ervandoor.

 

Bospad wou lanen, Slingerpad lianen,

Rechtepad wou kronkels, Kronkelpad wou recht,

Wandelpad wou landingsbanen, netjes aangelegd,

Koffiepad wou Suikerklontjes, Levenspad wou

avontuur,

 

Zijpad wou niet recht maar rondjes, Recht van

Overpad een hekje op den duur -

Wie er niets zei, dat was Schildpad:

Die had al alles wat hij ooit gewild had.