KERKBRIEF

PROTESTANTSE

GEMEENTE  te WINKEL e.o.

 

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

 

NAJAAR  2019

 

 

VERTROUWEN                                  PSALM 46

 

 

 

 

 

 

 

 

God is een toevlucht t'allen tijde,

 


U bent ons nabij,

de God van alle mensen.

 

Nergens is angst,

als de grond onder onze voeten wegzinkt,

als ons leven door elkaar wordt geschut:

U bent ons nabij.

 

U bent ons nabij,

de God van alle mensen.

 

Er is overvloed en vreugde bij onze God,

Hij voert uit naar de vrede.

Wie Hem niet kent

gaat aan zijn grootheid voorbij.

U bent ons nabij.

 

U bent ons nabij,

de God van alle mensen.

 

Overal waar op aarde strijd is

is God ons tot vrede.

Hij vernielt de haat.

Niets kan in de weg staan

dat U God bent

boven de aarde en haar streven.

U bent ons nabij

 

U bent ons nabij,

de God van alle mensen.


 

Frans den Harder


MET VERTROUWEN HET NIEUWE SEIZOEN IN

 

Overweging, geschreven voor de dienst op startzondag ( 1 september) op het strand in Petten, Schriftlezingen Psalm 46 en Lucas 8:22-25)

 

 

We zitten aan zee. Prachtig om hier een dienst te houden. Ik denk dat we allemaal wel in meer of mindere matehouden van de zee. Maar in de Bijbel staat hij voor de macht van de chaos. Want de zee is onberekenbaar en gevaarlijk. De zee kan verwoestend zijn. Je kunt erin verdrinken. En hij kan het land binnendringen, wat door de eeuwen in onze lage landen talloze malen gebeurd is, de laatste keer in 1953. Mijn lagere schooltijd woonde ik in Zeeland en ik ben daar altijd erg bewust van geweest.

Maar de zee maakt net als het land en net als wij deel uit van de schepping. De Schepper staat boven dit alles. Wij bevinden ons op een bijzondere plaats. Je hebt drielandenpunten, in Vaals bijvoorbeeld. Dit is een drie-elementen­punt. Wij zitten aan de grens van land, water en lucht. Van hemel en aarde op een bijzondere manier.

Als het gaat over onze omgang met de machten van de chaos, dan gaat het over angst en vertrouwen. Jezus liep over het water, zo vertelt ons een bekend evangelieverhaal. En Petrus ook, wat hij ook kon, zo lang hij tenminste naar Jezus keek. Zo gauw hij als het ware besefte wat hij aan het doen was, en naar de golven keek, was het gedaan met zijn vertrouwen en zakte hij weg. Als Jezus hem niet de hand gereikt had, was hij verdronken. Lucas 8 is niet het enige verhaal, waarin Jezus mensen uit de zee redt.

De oerkracht van de zee bezien wij vandaag met een ander oog, nu wij weten dat de zeespiegel aan het stijgen is. De Afsluitdijk is lang niet de enige dijk die momenteel verhoogd wordt. De stijging van de zee vormt voor ons land minstens een uitdaging. En dat terwijl in­woners van hoger gelegen landen zich toch al niet konden voorstellen dat wij daar durfden te wonen. Wat de stijging van de zeespiegel betekent voor arme landen als Bangladesh durf ik me niet eens voor te stellen.

Angst en, of vertrouwen, oog in oog met de chaos. Dat speelt op minstens drie terreinen. Om te beginnen op dat van de zee zelf, die uitzet en dus in volume toeneemt naarmate de temperatuur omhoog gaat, en waarvan de hoeveelheid toeneemt naar mate de poolkappen en gletschers smelten. De ramingen lopen uiteen, maar over tachtig jaar ligt de zeespiegel mis­schien zelfs wel drie meter hoger dan nu, maar het schijnt ook veel minder te kunnen worden.

Maar het speelt natuurlijk ook op het gebied van ons eigen leven - ook los van de zee. Hoe kwetsbaar is immers een mens! Een ziekte of ongeluk kan iedereen zomaar over­komen. En als een ziekte je dan treft, hoe ga je daarmee om? Of ook zo: wij zijn hier als ge­meente. Hoe ziet de toekomst eruit van de kerk? Het christendom levert nogal wat terrein in en dat merken we ook bij ons: het ledental neemt af en voor sommige functies is het erg lastig om mensen te vinden.

Psalm 46 ademt oervertrouwen. ‘God biedt ons een veilige schuilplaats, daarom vrezen wij niet, ook al wankelt de aarde.’

Als er één ding niet raar is, dan is dat angst. De wereld is zó gevaarlijk. Zijn het niet de natuurelementen, waartegen we vroeger nog veel slechter bestand waren dan nu, dan zijn daar nog het dier en de medemens. In feite is ons bestaan veiliger dan ooit en toch zijn er talloze mensen die met spanningen rondlopen. En spanning, dat is ten diepste dat ons lichaam zich schrap zet - tegen een aanval. In vroeger eeuwen kon je wachten op de volgende plun­dertocht van de Vikingen, en dan werden de huizen in brand gestoken en de vrouwen ver­kracht. We krijgen echt wel eens te maken met diefstal of agressie, maar het is niet te vergelijken met ooit. Toch, als de moderne mens naar iets op zoek is, dan is dat naar ontspanning. Maar hoe kun je je ontspannen als je geen vertrouwen hebt?

Vertrouwen, waaraan ontlenen we dat? De basis wordt gelegd door liefhebbende ou­ders en een goede jeugd. Daarmee samenhangend, een besef dat het leven goed is. De over­tuiging dat er (uiteindelijk) zin is en samenhang. De diepste basis voor vertrouwen is God, ook voor wie een slechte jeugd heeft gehad. Wie gelooft dat God de hele wereld en ook jouzelf in zijn hand heeft, zingt het lang uit. Maar pre­cies dat geloof is het wat veel mensen aan het kwijtraken zijn.

Psalm 46 zegt: 'ook al wankelt de aarde'. Dit vertrouwen hangt niet af van hoe goed het met de aarde gaat. Als God, zoals de psalm zegt, verheven is boven de volken, boven de aarde, dan is de aarde dus niet het enige en ze­ker niet het hoogste. Als wij onze oorsprong vinden in God, dan is het niet zo, dat als het einde verhaal zou zijn voor de aarde, dit ook het einde is voor ons. De Bijbel rekent er zelfs mee dat de aarde zal vergaan en spreekt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen zee, lees chaos, meer zal zijn. Wat ons er niet van ontslaat zo goed mogelijk voor de aar­de te zorgen, want dat is in Genesis zelfs de eerste opdracht van de mens: de aarde te be­wer­ken en bewaren. Maar God is groter en ons vertrouwen mag dieper liggen en verder gaan.

Een andere vraag is hoe wij de redding die God geeft moeten zien. In Psalm 46 is God 'onze burcht'. Moeten we dat zien als een ver­sterkte stad? Gewapend tegen de machten? In staat, dus, om aan de machten de benodigde tegenkracht te bieden? Dat kan zijn: 'zijn don­derstem klinkt, de aarde siddert', zegt de psalm. Maar misschien is het anders, want tegenover de kolkende watervloeden stelt de psalm een rivier die de stad van God verblijdt. En we ho­ren niet van kanonnen ter verdediging van de burcht - 'wereldwijd bant God oorlogen uit', zegt de psalm. En volgens Psalm 8 bouwt Hij een macht op door kinderstemmen. Dat zijn andere, zachte krachten. In Lucas 8, echter, spreekt Jezus, en wind en golven komen tot rust. Volgens de evangelist ligt de schepping blijkbaar open voor een directe inwerking van de Schepper, die zijn macht en kracht ter be­schikking stelt van Jezus als Heer.

Ik denk dat veel moderne gelovigen beter uit de voeten kunnen met het idee van de zach­te krachten van Psalm 46, waarvan ook nog eens gezegd kan worden dat ze van een zo an­dere orde zijn dan de machten van de wereld, dat die wereldse machten er geen vat op heb­ben, dan met zo'n direct ingrijpen als waar Lu­cas 8 van vertelt. Toch is het bepaald niet onge­bruikelijk om te bidden om een direct ingrijpen van God. En als dat ingrijpen uitblijft geloven we of hopen we dat God daar een bedoeling mee heeft. We waren dit voorjaar met een groep in het Corry ten Boomhuis. Corry ten Boom hield zich staande met het idee dat God met ons leven een borduurwerk maakt waarvan wij nu alleen maar de rafelige onderkant zien, en straks het prachtige geheel ons geopenbaard zal worden. Dan kan ons lijden een ander ten goede komen of of een ander, hoger doel die­nen, dat hoger is dan wij nu kunnen zien.

Geloof, vertrouwen, dat heeft met God te maken en met onze relatie tot God. Hoe bidden wij? Ik zeg altijd: laten we bidden met handen die open zijn om te ontvangen. Hier op het stand kan ik dat mooi zichtbaar maken. Als we mul zand in de hand hebben en willen dat het daar blijft liggen, dan zal dat losjes moeten. Als je knijpt, dan loopt het weg. Helemaal ontspannen gaat ook niet. Losjes. Dus niet dat we verkrampt als het ware bidden 'Los dit probleem voor ons op!' Maar we moeten ook niet denken dat bid­den geen zin heeft, want dat heeft het wel. Op meer dan één manier. Je richt jezelf tot God. Mij doet het altijd goed als ik bid. Je mag er toch vanuit gaan dat je gehoord wordt, er is contact. Je doet het in geloof en in geloof mag je weten dat op datzelfde moment de connectie gelegd wordt. We doen het in de naam van Jezus Christus, die door de dood heen naar het leven gegaan is voor wie daar ook maar deel aan wil hebben. Gods kracht en genade stro­men in ons binnen (als we tenminste niet zo sceptisch zijn dat een innerlijke blokkade dit verhindert). We gaan anders de wereld in kij­ken, bemoedigd. Op dat moment verandert er van alles. We gaan dingen zien die we voorheen niet zagen. We zien mogelijkheden. We raken misschien wel zo geïnspireerd dat er wat van ons uit begint te gaan.

Daar heeft het gemeente-zijn ook mee te maken. Samen in de naam en de kracht van Jezus. Proberen samen te kijken door zijn ogen. Met zijn Geest als grootste kracht in onze eigen geest. Op het moment dat we in die mindset kunnen komen is het al half gewonnen. Het is een manier van in het leven staan en dat heeft inderdaad alles met vertrouwen te maken. Het leven in vertrouwen is echt anders. Ik heb de indruk dat waar geloven vroeger misschien al te zeer vanzelf sprak, het nu iets is geworden, waar we steeds weer bewust voor moeten kiezen.

Het is startzondag. Mag ik de wens uit­spreken dat deze bijeenkomst hier een nieuw begin mag zijn, niet alleen van het seizoen 2019-2020, maar in ons leven. Dat we kiezen voor vertrouwen. Dat we dus, als dit ons dreigt te ontvallen expliciet de kracht zoeken van God. Dat we dit ook met elkaar doen en blij­ven doen, want geloven is iets dat samen veel beter gaat dan alleen. En ook dat als we het werkelijk niet zien, dat we dan proberen te ver­trouwen dat het uiteindelijk blijkt te zijn als in het gedicht van de voetstappen in het zand. Daarin zag de ik-persoon terug op zijn leven als op een wandeling door het zand. Als hij om­keek zag hij twee paar voetstappen, van zichzelf en van de Heer. Behalve in de tijden dat hij het hetallermoeilijkst had gehad, daar zag hij maar één paar voetstappen. 'Waarom was u er nou juist niet toen ik het 't meeste nodig had?' 'Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik je gedragen.' We mogen vertrouwen. Amen

 

Jan Andries de Boer


 

 

KERKENRAADSVERGADERING

 

Samenvatting van de vergadering van juni 2019

 


Wij zijn blij met twee nieuwe ambtsdragers, te weten: Nico Voogd als ouderling-kerkrentmeester en Thea van Dongen als diaken.

De opening wordt door Jan Andries gedaan. Ook nu lezen we het bijbel gedeelte dat tijdens de overstapdienst op 7 juli gelezen wordt. Het is het verhaal van komende zondag op het rooster staat.

Het is het verhaal over David en Goliath. De achterliggende gedachte is dat de kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst nu nog de oudsten zijn, maar straks de jongsten op school en bij de jongerennevendienst. Het thema van de dienst is: De eerste zullen de laatsten zijn. Hierover wordt van gedachten gewisseld. We moeten niet denken dat alles onmogelijk is.

 

Het jaargesprek met ds. Jan Andries de Boer heeft tijdens de vergadering van het Moderamen van woensdag 5 juni plaatsgevonden. Het was een positief gesprek en er is naar elkaar uitgesproken dat we verder met elkaar gaan.

Het beleidsplan en de plaatselijke regeling zal moeten worden opgesteld en aangepast. Dit komt op de agenda voor september.

 

De jaarrekening van het college van Kerkrentmeesters is door twee mensen gecontroleerd en in orde bevonden. De jaarrekening van De diaconie is opgestuurd naar het KKA. Na akkoord van de KKA zal de jaarrekening op de website geplaatst worden. De administratie van de diaconie zal met teugwerkende kracht vanaf 1 januari door Anneleis Rustenburg worden gedaan.  Dineke Witte wordt als rentmeester penningmeester van de diaconie

 

De kerkenraad heeft afscheid genomen van ouderling Sonja Verhulst, ouderling-kerkrentmeester Peet van Damme en diakenen Louise van Splunter en Piet Boonstra. Allen worden nadrukkelijk bedankt voor hun inzet en betrokkenheid, soms vele jaren lang. Peet van Damme blijft als adviseur aan het college van Kerkrentmeesters verbonden vanwege zijn grote kennis van ons onroerend goed.

 

Tijdens het Moderamen van 5 juni jl. heeft Ds. Jan Andries de Boer aangegeven dat hij per 1 september 10% minder wil gaan werken. Voor onze gemeente betekent dit een aanstelling van 80%, aangezien hij al voor 10% gedetacheerd is. De vermindering van uren heeft ook consequenties voor het aantal zondagen dat hij ingeroosterd kan worden. Hier zal in overleg naar gekeken moeten worden. Het werkplan wordt geagendeerd voor september.

 

Er is een nieuw sleuteladres: fam. Siem en Tiny van Splunter. Indien iemand de sleutel nodig heeft, zal eerst contact opgenomen moeten worden met koster Thea Huizenga.

 

Per 1 juli geldt de nieuwe ringindeling Ring Noordkop: burgerlijke gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel vormen samen de nieuwe ring Noordkop.

 

Siep Rienstra bedankt de aftredende ambtsdragers. Siep Rienstra wil graag de Pelgrimszegen meegeven uit het boekje “Woorden en verhalen die ons raken” spreekt hij onderstaande pelgrimszegen uit:


 

Ik wens dat gezegend is de grond onder jouw voeten,

het pad waarop je gaat, het doel van je verlangen.

Ik hoop dat gezegend is datgene waarop jouw denken zich richt,

naar wie jouw liefde vloeit, waarnaar je hoop uitgaat.

Ik wens dat je vrede en vreugde vindt in wie je pad kruist,

in wie je op jouw tocht vergezelt, in wie in je leven komt.

Leef in verbondenheid met je ziel, met je geliefde,

met wie onze kleurrijke samenleving koestert.

Ga in vrede

 

CATECHESE

 

·         Wat we gaan doen met de Jongerencatechese is op dit moment nog niet bekend. Na de laatste overstapdienst zijn er weer drie jongeren die ervoor in aanmerking komen. De plannen daar­voor zullen worden gemaakt in overleg met de ouders.

 

·         De Belijdeniscatechese, die vorig jaar gestart is onder de naam ‘Het christelijk geloof’, wordt voortgezet. Dit is een bestaande groep en de avonden zullen worden gekozen in overleg met de deelnemers.

 

·         Ook zal er weer een keer Basiscatechese zijn voor jongeren in de basisschoolleeftijd. Dat wordt waarschijnlijk net als de afgelopen jaren op een vrijdagmiddag in maart, maar dat datum daarvoor zullen we t.z.t. bekendmaken.


 

                         GEDICHT

Je hebt iemand nodig 

stil en oprecht 

die als het er op aankomt

voor je bidt en vecht 

Pas als die iemand

met je lacht en grient,

dan pas kan je zeggen...

"Ik heb een vriend"

                                                Schrijver: Toon Hermans

 

KINDERNEVENDIENST

 

Na de zomervakantie en de startzondag, beginnen we 8 september weer met de kindernevendiensten. Het groepje kinderen in de basisschool leeftijd is erg klein geworden. Maar we gaan het proberen en we zien wel hoe het loopt.

We hopen dat de kinderen, die met de overstapdienst in juli de kindernevendienst hebben verlaten, een plekje vinden bij de jongerennevendienst die ingaande 6 oktober op iedere eerste zondag van de maand wordt gehouden. Edwin Rustenburg is ook dit seizoen weer bereid om dit te doen.

 

Namens de leiding van de kindernevendienst, Anyke Rienstra

 

BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN

DE U2-DIENST IN SCHAGEN

 


Een kerkdienst, of wat voor activiteit ook, buiten organiseren, dat is natuurlijk altijd spannend. Indien nodig konden we uitwijken naar de Grote Kerk, en dat was mooi, maar dat wil je natuurlijk niet. De vooruitzichten waren gunstig. Maar toen ging het Nederlands damesvoetbal ineens zo goed, dat ze de finale haalden. Mijn gebeden, of de dames uiterlijk in de halve finale mochten worden uitgeschakeld, waren niet verhoord, zo zei ik gekscherend. De dienst zou om 19 uur beginnen; de wedstrijd om 17:00, oftewel: dat werd krap. En als het op een verlenging aan zou komen, dan werd het meer dan krap, dan werd het een regelrechte overlapping. Toen werd het LED-scherm gebracht. Een enorm scherm waarop per regel de teksten van de nummers werden vertoond, in Engels en Nederlands, zodat niemand iets van de inhoud zou hoeven missen. Prachtig ding, trouwens. We keken of het een haalbare kaart was om de wedstrijd op dit scherm te vertonen – geluid hadden we ook, immers, maar daarvoor was de internetverbinding te slecht.

Hoeveel mensen zouden er komen? Als kerk wil je niet primair met getallen bezig zijn. Het zit ‘m immers niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit. Maar als je zoiets groots organiseert, met zoveel deelnemende partijen ook nog, dan kijk je natuurlijk wel degelijk ook naar de getallen. Welnu: met de 400 à 500 aanwezigen waren we dik tevreden! Precies toen de dienst begon ging het regenen. Als band en dominee stonden we droog, maar ja, hoe zou het zich ontwikkelen en hoe zouden de mensen erop reageren? Een aantal zocht beschutting onder de bomen, de anderen bleven, en vooral: het duurde maar heel even.

Het was echt een succes. En dat schrijf ik niet alleen omdat ik dat zelf zo ervaren heb, maar omdat zoveel mensen oprecht enthousiast waren. En dan zowel over de vorm en de uitstekende muziek als over de inhoud. Ik ben blij en dankbaar dat we de kerk zo in het midden van de stad hebben kunnen brengen en dan nog wel op zo’n manier! Dat we de boodschap van liefde en hoop op deze manier voor het voetlicht hebben kunnen brengen. Dat we hebben kunnen laten zien hoe actueel deze boodschap is, ook voor de mens die met zijn beide benen in deze tijd en wereld staat. En wat mooi als dan tijdens een stil moment het carillon klinkt of dat je dan merles kunt horen zingen. En dát er ook stilte is tijdens het stil gebed, ja, en dat er dan ook gebeden wordt!

Guda Boonstra heeft een mooie videoclip gemaakt van de dienst. Hij duurt 7 minuten en geeft een goed beeld. Hij is te zien via deze link https://www.youtube.com/watch?v=J7_oYZcpOUs, of anders te vinden door op YouTube te zoeken naar ‘U2-dienst Muziektuin Schagen’. Zij heeft ook dat gebedsmoment erin verwerkt. Het stil gebed vind ik toch al altijd een mooi moment tijdens een dienst met een zo hard geluid.

Heel fijn om zoveel mensen (waaronder de beheerder van De Muziektuin) na afloop te horen zeggen: ‘volgend jaar weer!’ Een rockdienst is mooi in een kerk. Maar inderdaad, buiten is het allermooist. En ook is het prachtig om dat in zo’n groot verband te doen. In een samenwerking van de protestantse gemeentes van (op alfabet): Callantsoog, Harenkarspel, Krabbendam, Schagen, Winkel en De Zijpe. Ieder die zich ervoor heeft ingespannen: hartelijk dank!


Jan Andries de Boer

 

IMPRESSIE VAN DE KERKDIENST IN PARADISO EN DE BOEKPRESENTATIE OP 2 JUNI 2019

 


Het is zondagochtend 2 juni. Om kwart over 8 zit ik op de fiets richting de Lucaskerk. Het is al prachtig weer. Bij de kerk wachten Eddie Kremer, Joop en Marion de Heer en Bets de Heer op mij. Gezamenlijk rijden we richting Amsterdam. Het plan om vanuit Amsterdam RAI met de metro naar Paradiso te gaan is gewijzigd vanwege een wegafsluiting. We parkeren bij station Amsterdam Noord en gaan van daaruit met de nieuwe Noord-Zuid lijn richting. We zijn onder de indruk van het mooie metro station. Het voelt als een schoolreisje. Na 10 minuten zijn we al op ons eindpunt Vijzelgracht. We stappen uit en wanen ons direct in het centrum van Amsterdam. Aan de overkant van de straat zien we een gezellig restaurantje met terras. We zijn ruim op tijd (half 10), dus we nemen plaats op het terras om nog even voor de dienst samen een kop koffie te drinken. Vervolgens lopen we richting Paradiso, waar we nog even buiten moeten wachten totdat de deur open gaat.Het is half 11, we mogen naar binnen door ons toegangskaartje te laten zien. Ik ben zelf nog nooit in Paradiso geweest. Had er al veel over gehoord. Het is een knusse, maar mooie ruimte. Het voelt goed en de stoelen worden langzaam maar zeker gevule. Het is een prachtige muzikale dienst, waarna de boekpresentatie volgt en tot slot spelen de bands tijdens de koffie nog wat nummers. Na afscheid te hebben genomen van Jan Andries en Janny vertrekken we weer richting de metro. Het is buiten warm. We besluiten om een terrasje te zoeken en met elkaar te lunchen. Helaas zitten we pal in de zon, maar dat mag de pret niet drukken. We hebben het erg gezellig met elkaar en ik leer Eddie, Joop, Marion en Bets beter kennen. Rond half 4 zijn we weer terug in Winkel. Wat heb ik genoten!


 

Op Facebook las ik een stukje dat over de dienst is geschreven door een journalist van het Parool. Hij kon het wat mij betreft niet beter verwoorden.

Groet,

Jeannette Oudejans

 

MET DE POP-KERKDIENST IS PARADISO WEER ECHT EEN KERK

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: eenpop-kerkdienst in Paradiso.

 

Dominee Fred Omvlee: "De Protestantse Kerk Amsterdam heeft haar zegen gegeven, dus Paradiso is even weer helemaal een kerk."

 

Het is veertig jaar geleden dat ik op zondagochtend keurig naar de kerk ging, maar een beatmis wil ik wel eens meemaken.

 

In Paradiso is de boekpresentatie van Van Elvis-viering tot U2-dienst, geschreven door drie popdominees – een nieuw woord voor me.

De liveband speelt Bløf. De mensen zijn gaan staan, zoals dat hoort als een herder Gods de dienst opent.

‘Hier ben ik veilig/hier ben ik sterk/hier ben ik heilig/dit is mijn kerk.’

Dominee Jan Andries de Boer, zonder instrument, swingt flink mee. Na het lied steekt hij een kaars aan en vraagt een ogenblik stilte voor de allerhoogste. Daarna mogen we gaan zitten.

Ik dacht nog even: wat een originele boekpresentatie, maar ik zit in een daadwerkelijke kerkdienst.

De Boer kondigt Mens aan, ook van Bløf: “Een lied als een kyriegebed.”

Dat betekent ‘Ontferm u over mij’, dat weet ik nog wel. De teksten van Bløf zijn inderdaad een soort lijkwade van Turijn: je kunt erin zien wat je wilt.

Dominee Piet van Die benoemt deze zondag, met mooi weer, de terrasjes zitten straks vol. Behalve als je alleen bent. Dan is de zondag een uitgesproken rotdag.Het is de inleiding tot Sundaymorningcoming down van Johnny Cash.

Na elk lied is er groot applaus, ook anders dan een hoogmis in het zuiden. De bar is wel gesloten.

Dominee Fred Omvlee vertelt over een goddelijk visioen in Jesaja, over eeuwige vrede. ‘Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam’, en meer voorbeelden. Dit is de introductie van Elvis Presley, Peace in thevalley.

Omvlee: “Want Elvis zei: bij het zingen van gospels kom ik thuis.”

Ds van Die weer: “Zoals McDonald’s een gele M heeft, en Facebook een blauwe F, zo heeft het christendom het kruis als symbool.”

Hij noemt het eigenlijk een bizar logo, want een wreed executiemiddel. Maar het kruis is ook een symbool van liefde, en hij herinnert aan Alisson, de keeper van Liverpool, die de vorige avond na de gewonnen Champions Leaguefinale zijn shirt optilde en een kruis met hartje toonde.

Van McDonald’s via het kruis en de Champions Leaguefinale naar Redemption van Johnny Cash – dan weet je het wel te brengen.

 

Na afloop signeren de dominees hun boek en is er een afterparty met livemuziek en koffie.

Op de stoep voor Paradiso zitten dan al de hele ochtend tientallen jonge meisjes. Pakjes koek, zakken Haribo, kokers Pringles. Boyband Wallows treedt op, al duurt dat nog bijna de klok rond.

 

Het is een zondag van devotie.

 

 

 

 

Dominee Jan Andries de Boer: "Bono verloor zijn moeder en dat verdriet is een Godshaped hole." Met partner Janny van Kampen, zoon Kees en dochter Anna Neeltje.

 

 

 

 

LUCASKOOR

Lucaskoor zoekt nieuwe leden.


Dinsdagavond 3 september begint  om 20.00 uur het Lucaskoor weer met frisse moed aan de wekelijkse repetities in de Lucaskerk. Wij zijn het kerkkoor van de Lucaskerk ( bij sommigen meer bekend als het “witte kerkje”) en zingen hoofdzakelijk tijdens bijzondere kerkdiensten in Winkel, maar o.a. ook in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar  en Lindendael in Hoorn. Het koor staat al vele jaren  onder leiding van Margreet Komen uit Schagen en telt ruim 20 personen . We zingen vierstemmig. Zoals bij de meeste koren kunnen ook wij nieuwe leden goed gebruiken, zowel dames als heren. Momenteel beginnen de grijze hoofden echter erg de overhand te krijgen en hebben hiervan al een paar aangekondigd er eerdaags mee te willen stoppen. Het koor begint dan aardig uit te dunnen en zouden wij het erg fijn vinden wanneer ons koor weer wat meer kleurvariatie zou krijgen. Dus vooral wat jongere mensen zouden we geweldig vinden als die toch de stap zouden willen wagen om eens te komen kijken.  Lijkt het u wel wat om in dit gezellige koor te komen zingen en heeft u nog wat drempelvrees,  schroom niet, maar kom dan  gewoon eerst even kijken op een repetitieavond.


 

Voor  eventuele verdere informatie kunt u mij natuurlijk ook bellen,tel: 0224-541280

Ria Alferink, voorzitster Lucaskoor, Winkel

MEDITATIE, DIT SEIZOEN OP WOENSDAGAVOND

 


Het is mooi om te merken dat meditatie, en dan een christelijke variant daarvan, steeds meer oprukt in de kerk. Zelf leidde ik voor het eerst een meditatiegroep in mijn tweede gemeente, Beverwijk. Ik doe het zogezegd al zo’n twintig jaar. En de groep deelnemers is beperkt, maar er zijn ook altijd weer mensen van buiten de kerk, die zich aansluiten, en wie meedoet beaamt: het is een bijzondere manier om rust te vinden. En dat dan ‘voor Gods aangezicht’, rondom een brandende kaars, die dan geldt als Paaskaars. We doen het in het vertrouwen dat Jezus’ woord ‘waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik zelf aanwezig.

Dit seizoen doen we het op de woensdagavond en wel om twee redenen. Als we het op woensdag doen, dan kan het in een strak ritme, om de week, doorgaan, zonder afwijkingen in het rooster. En er is nóg meer rust, omdat er niet meteen daarna een volgende activiteit is, wat op donderdag wél vaak het geval is. En in de veertigdagentijd hoeven we de soepmaaltijd niet voortijdig te verlaten, die ook altijd op donderdag is.


 

Opgeven is niet nodig. Per avond kunt u kijken of het past. Dat de groep elke week weer een iets andere samenstelling heeft geeft niets. U bent hartelijk welkom op de volgende woensdagavonden, van 19:15-20:20 uur:

 

18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 12 december;

15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 mei.

 

STARTZONDAG  ( terugblik)

 

Om 10 uur is iedereen aanwezig op het strand bij Petten. Inderdaad op het strand houden wij onze kerkdienst en zetten zo het nieuwe seizoen in. Het waait aardig, je hoort de zee, en ziet de golven die zich stukslaan op het strand. Er zijn nog weinig bezoekers. Onze voorbereidingsgroep heeft een mooi plekje uitgezocht. In de duinkom zitten we redelijk in de luwte.

Thema van deze bijzondere kerkdienst is: “vertrouwen”. De overdenking hebt u al kunnen lezen op de eerste pagina van deze kerkbrief.  Prachtig met de branding op de achtergrond en de geluiden van de komende badgasten. De muzikale begeleiding is in handen van Jacqueline. Het snarenspel benadrukt nogmaals deze bijzondere plek.

Onze organisatie heeft de koffie klaar, er is appelgebak.

Nadat iedereen een plekje heeft gevonden mag ik iedereen welkom heten op deze bijzondere locatie.

 

De microfoon weigert dienst. Nu overstemt niet ons stemgeluid het geluid van de zee. Het vraagt van ons extra concentratie. En als Jan Andries dan het verhaal leest over de storm op zee, hoor en zie je de zee.

 

Zingen in de duinkom, onze stemmen die boven het geluid van de zee uitkomen. Enkele mensen lijven staan en kijken verrast.

 

Mooi is ook dat onze voorganger in toga is. Het accentueert nog meer het bijzondere.

 

Fijn dat we zo mogen starten en met het woord ‘vertrouwen’ nog  naklinkend gaan we aan de koffie en de broodjes. Kinderen en volwassenen spelen in het zand. De golven worden opgezocht. Het is genieten. Toen de hemel openbrak en de zon ging schijnen zongen wij allen: “ga met God……..”.


 

Dank groep ‘jong belegen’ voor deze mooie opening van ons kerkseizoen.

Siep Rienstra


 

DIACONIE

Verslag van het ouderenuitje van 21 juni 2019


Het ouderenuitje dat door de diaconie elk jaar wordt georganiseerd voor de ouderen van boven de tachtig van onze gemeente vond dit jaar plaats op 21 juni en we gingen deze keer naar Broek op Langedijk naar het museum Broekerveiling.

Om twee uur verzamelde de groep - welke uit 20 ouderen en 5 begeleiders bestond - zich op de parkeerplaats bij het museum om daarna gezamenlijk het museum binnen te gaan.

We starten in een van de restaurants om ons  te goed te doen aan koffie of thee met een “broekerbol”, dit is een grote soes met heel veel slagroom en een vruchtje, voor de mensen met diabetisch werd voor een ander versnapering gezorgd.

Na dit gezellig samenzijn werd het tijd om in te schepen voor een rondvaart van zo’n drie kwartier in het ”Rijk der Duizend Eilanden”, we waren hiervoor aangewezen op de dichte rondvaartboot in verband met de rolstoelers van de groep, nadat wij ons hadden aangemeld ontstond er eerst nog wat verwarring want er zaten al meerdere mensen in deze boot maar na overleg kon de hele groep toch mee en nadat de mensen in de rolstoel een voor een naar binnen waren gebracht via een lift in de boot en de rolstoelen weer op de kant waren gezet want deze konden niet mee aan boord, kon de rest van de groep een plaatsje aan boord zoeken.

Hierna startte de rondvaart in het ”Rijk der Duizend Eilanden”, de schipper vertelde dat dit vroeger een gebied was met ruim 15.000 kleine eilanden ook wel akkers genoemd maar na de ruilverkaveling zijn er nog rond de honderd over die worden beheerd door een stichting en welke door tuinders kunnen gehuurd en gebruikt worden onder bepaalde voorwaarden, ook behoord het gebied tot het UNECO erfgoed.

Ne deze rondvaart waarvan iedereen had genoten gingen we naar de volgende attractie in het veiling gebouw “de Mijnzaal”, hier werd eerst het verhaal verteld van het ontstaan van deze historische en oudste doorvaargroenteveiling ter wereld die boven het water is gebouwd en waar in 1887 het veilen bij afslag is ontstaan, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de z.g. klok, hierop wordt het startbedrag voor het te veilen product aangegeven en draait terug naar een steeds lagere prijs en hij stopt als er iemand in de zaal op de knop heeft gedrukt, op een bord in de zaal brand het lichtje met het nummer van de gene die gedrukt heeft, waar de klok is gestopt is de koopprijs voor de nieuwe eigenaar van het product.

 

Na dit verhaal en de uitleg hoe de veiling werkte begon de echte veiling, iedereen had plaats genomen achter desk met een knop met een nummer, het eerste product wat geveild werd  waren 60 kilo uien en de eerste die hiervoor drukte was Jan van der Hulst dit tot de schrik van Pietie want Jan reed met haar mee gelukkig bleek dit maar een proefveiling te zijn en hoefde Jan de niet af te nemen, hierna werden diverse kleine hoeveelheden groente, fruit en souvenirs geveild waar allen met plezier op hebben geboden.

 

Ter afsluiting gingen we hierna nog naar een ander restaurant voor een borreltje en een klein hapje waarna we rond zes uur weer de thuisreis aanvaarden, voor sommigen direct nar de eigen woning en voor anderen naar de gemeente barbecue.

Het was al met al weer een hele mooie middag waarvan iedereen met volle teugen van heeft genoten.


 

 

Bouw de kerk in Syrië weer op doe mee met de najaarscampagne van Kerk in Actie

 

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van hun kerk. Doet u mee?

In de derde week van september organiseert Kerk in Actie een landelijke actieweek, waarin we met meer dan duizend kerken meehelpen aan de wederopbouw van de kerk in Syrië, onder andere door te collecteren. Ga naar

 

22 september - collecte vredeswerk

 

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na jaren van oorlog. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.

 

29 september - collecte Moldavië

 

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen centraal in deze collecte. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt ze mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen tweehonderd ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg.

 

 

Nieuw! Voortaan ook verhalen uit de wereldwijde kerk in Petrus

 

Petrus, het ledenmagazine van de Protestantse Kerk, en het Kerk in Actie-magazine zijn samengevoegd. Dat betekent dat u in Petrus voortaan nietalleen verhalen van geloof, hoop en liefde uit de kerk in Nederland, maar ook uit de wereldwijde kerk leest. In het nieuwe nummer van Petrus, dat zojuist is verschenen, leest u over de situatie van de kerk in Syrië.

Reis met Petrus de wereld over! Neem een gratis abonnement. Kijk op www.petrus.protestantsekerk.nl.

MISSIONAIRE WERKGROEP

Revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling

 

Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Mede dankzij uw steun zijn de vertalers inmiddels op driekwart van het project. Volgens de planning wordt het inhoudelijke werk in 2020 afgerond, waarna de gereviseerde bijbelvertaling in 2021 gepubliceerd zal worden.

Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers, waaronder ook veel theologen en predikanten, reacties en suggesties ontvangen. Die worden nu meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen. De betrokkenheid van zoveel mensen maakt dit project heel bijzonder.

Alle input worden nauwkeurig getoetst, niets wordt zomaar overgenomen. De vertalers van het Bijbelgenootschap werken heel secuur vanuit de brontekst en nemen de bijbelboeken vers voor vers door. Zo zorgen ze ervoor dat de revisie past bij de NBV én dat de kwaliteit van deze bijbelvertaling verder wordt versterkt.

Ik ben enthousiast over wat ik tot nu toe gelezen heb! De NBV wordt er beter van.Ds. Marc ten Brink

 

Bijzondere kwesties

Inmiddels zijn de vertalers op driekwart van het project. Ze werken nu nog aan onder meer de boeken Deuteronomium, 1 en 2 Koningen, Ezechiël, Romeinen en Openbaring. Een bijzondere kwestie die daarbij voorligt, is de vraag of het woord ‘huidvraat’ terugkomt in de gereviseerde NBV, of dat er een beter vertaalvoorstel is.

In de afgelopen maanden heeft een aantal theologen een paar proefteksten uit de revisie meegelezen. De reacties zijn heel positief. Zo liet ds. Marc ten Brink weten: ‘Ik ben enthousiast over wat ik tot nu toe gelezen heb! De NBV wordt er beter van.’

 

VORMING EN TOERUSTING

laat je

inspireren

 

De groep heeft samen met ds. Jan Andries de Boer het afgelopen jaar geëvalueerd en voor het komende seizoen het onderstaande programma bedacht:

 

·         3 oktober: ds Saskia Ossewaarde uit Egmond komt om te vertellen over haar ervaringen in het pastoraat in Brazilië en een stukje bijbelstudie met ons te doen op de manier waarop ze dat in haar jaren in Brazilië met ‘Indianen’ (beter gezegd: mensen die behoren tot de inheemse volken daar) pleegde te doen. Aanvang 20:00 uur.

 

·         7 november: Thea van Dongen vertelt over haar werk bij haar in de kapsalon

·         19 december: bloemschikken bij Tiny

·         18 januari, op een zaterdag: Bijbels koken bij Janny

·         13 februari: filmavond. Jan Andries maakt een lijstje waar we uit kunnen kiezen.

·         12 maart: Bijbelstudie met Jan Andries

·         2 april: bloemschikken bij Tiny

·         16 mei: op een zaterdag: uitje. Den Helder wordt genoemd met een rondvaart, een wandeling en Fort Kijkduin.

·         4 juni: evaluatie avond

 

Het zijn open activiteiten en toegankelijk voor iedereen. Dus iedereen, ook mannen, kunnen er aan deelnemen. Bij sommige activiteiten zal opgave gevraagd worden, maar dat komt op tijd in WoZ te staan. Voor de doe-activiteiten, zoals bloemschikken en koken, zal een bijdrage gevraagd worden. Ook het uitje is voor eigen rekening.

De eerste avond op 3 oktober staat hierboven al omschreven. We hopen u te ontmoeten.

Namens de groep, Anyke Rienstra

 

KIJK OP DE WERELD

 

                AMNESTYINTERNATIONAL

 

GOED NIEUWS:

 

Evelyn Hernández vrijgesproken van moord


Op 19 augustus werd Evelyn Hernández uit El Salvador door een rechtbank vrijgesproken van moord. Amnesty International noemt het ‘een overwinning voor mensenrechten en de rechten van vrouwen in El Salvador’.

Op 6 april 2016 beviel de toen 21-jarige Hernández thuis op het toilet voortijdig van een zoontje. Haar kindje overleed aan zuurstoftekort. Ziekenhuispersoneel waarschuwde de politie en Hernández werd gearresteerd en ervan beschuldigd abortus te hebben gepleegd. Ze kreeg een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd wegens moord. In hoger beroep oordeelde een rechter later dat er opnieuw naar het bewijs tegen Evelyn gekeken moet worden. Uit het autopsierapport bleek bijvoorbeeld dat het kindje ontlasting in zijn luchtwegen had. Op 19 augustus 2019 werd Evelyn Hernández vrijgesproken.

In El Salvador is abortus onder alle omstandigheden verboden. Ook na verkrachting, bij incest en als het leven van de moeder in gevaar is. Vrouwen die een miskraam of vroeggeboorte krijgen tijdens de zwangerschap, worden vaak van abortus beschuldigd en kunnen lange gevangenisstraffen krijgen. Ten minste 19 vrouwen zitten op basis van dit soort aanklachten in El Salvador in de cel.

Ook vanuit onze kerk is er geschreven voor Hernández en zijn er petities getekend.


 

De Mauritaanse bloggerMohamed Mkhaïtir is vrijgelaten.


Hij werd in 2014 ter dood veroordeeld na het publiceren van een blog over slavernij en discriminatie. Mkhaïtir zat meer dan vijf jaar gevangen, de meeste tijd in eenzame opsluiting. Hij werd onder andere vanwege afvalligheid veroordeeld. In hoger beroep beval een rechter zijn vrijlating in november 2017, maar Mkhaïtir bleef op een onbekende plaats vastzitten. Hij kreeg nauwelijks bezoek van zijn familie en had geen toegang tot advocaten.

‘Zonder jullie inspanningen zou ik nooit zijn vrijgelaten. Tijdens mijn vijf jaar gevangenschap, zag ik de zon slechts zes keer. Er is de afgelopen vijf jaar zoveel veranderd en ik moet nog steeds wennen aan het leven buiten de gevangenis. Nu ik vrij ben, hoop ik weer terug naar school te gaan en mijn opleiding af te maken.’


 

·         Er zijn nog geen nieuwe brieven om te schrijven.

Wel zal er in één van de komende diensten een petitielijst in de kerk liggen. Een petitie om Ciham Ali Ahmed (Eritrea)vrij te krijgen.

Ciham Ali Ahmed werd in 2012 opgepakt toen ze Eritrea probeerde te verlaten. Ze was toen 15 jaar oud. Vooral jonge mensen proberen Eritrea te ontvluchten, omdat ze geen zin hebben in de verplichte militaire training en jarenlange dwangarbeid. Normaal krijg je 6 maanden cel voor een vluchtpoging. Maar Cihams vader was volgens de regering betrokken bij een staatsgreep. Daarom zit zij nog steeds vast – om hem te straffen. Roep de Eritrese autoriteiten op om Ciham Ali Ahmed onmiddellijk vrij te laten.

 

Deze petitie werd ook aangeboden tijdens rommeldorp in Barsingerhorn. Er werden 390 handtekeningen opgehaald, mede dankzij Margreet Komen.

 

Namens de Amnesty werkgroep, Anyke Rienstra

 

MEE ZWEMMEN MET  MAARTEN,

 

U weet het allemaal nog. Maarten van der Weijden zwemt de elfstedentocht. Door de organmisatie werd het mogelijk gemaakt dat ook amateurs hier en daar een stukje mee mochten zwemmen. Eén van hen was Guda Boonstra. In die week stond hun camper in de buurt van Workum. Daarvandaan zou zij een stukje meezwemmen. Hier volgt haar verhaal:

 

Deze week kreeg ik te horen dat het mee-zwemmen met Maarten voor de recreanten niet vanuit Workum is , maar in Stavoren. Vroeg vertrekken op de fiets naar Stavoren, door fietsen want Maarten ligt een uur voor op schema. Gelukkig zijn we op de fiets want het verkeer loopt vast…

Om half elf inschrijfformulier inleveren, badmuts ophalen, ondertussen zoekt Piet met Rossi een plekkie op om aan te moedigen. Dat valt niet mee want we zijn met 800 zwemmers.

Door de aanmoedigingen wordt je vooruit geroepen en dan is het niet moeilijk om de 2 kilometer te zwemmen. Het is moeilijk uit te leggen wat voel je – het is een kippenvel moment…. Terug bij de camper op de camperplaats zien we Maarten langs zwemmen om half negen en is nu op de weg naar Bolsward.

Ik en Piet zijn dankbaar voor de giften en dit mogelijk hebben gemaakt en de meter sluit met 2.050 euro.

De kaarten die ik nu met nazomeren verkoop, de opbrengsten van het maken van films en de andere gave zijn voor de Stichting Huntington – maandag wordt Ilse – de mama van Sarah opgenomen in het verpleeghuis  in Katwijk….


 

Wij zijn trots op Guda. Wisten jullie dat zij vele malen heeft geoefend in de Langereis?

Guda , voor jouw prestatie zijn wij diep onder de indruk. Sjapoo, Petje af.

De redactie

 

 

Schaatsen voor Red een Kind:wie durft?

 

Red een Kind On Ice is een ijskoud sportief evenement voor mensen met een warm hart. Schaats op 21, 24, 28 of 31 januari 2020 mee in de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Meld je aan voor de Red een Kind On Ice - ploeg en schaats mee voor het goede doel!

 

Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is hard te verteren! Daarom zet Red een Kind zich in om de levensomstandigheden van deze kinderen te verbeteren. Door de alternatieve Elfstedentocht te schaatsen voor Red een Kind lever jij een directe bijdrage aan een hoopvolle toekomst voor kinderen in armoede! Durf jij de uitdaging aan om een schaatstocht van 100 of 200 km af te leggen?

 

Doe mee!

Op www.redeenkind.nl/onice kun je je aanmelden voor de Red een Kind On Ice – schaatsploeg. Ook vind je daar een brochure met praktische informatie over reis & verblijf én schaatstips van professionele marathonschaatsers. 

 

Heb je belangstelling of weet je iemand die dit zou willen? Neem dan contact met ons op! Contactpersoon Ilse van Dommelen: ilse.vandommelen@redeenkind.nl | 06 – 11 50 83 90.


 

CONTACT MET DE KERK

 

 

Naam

Adres

 

Plaats

Telefoon

Predikant.

Ds. J.A.A. de Boer

Bosstraat 95

1731 SC

Winkel

0224-541372

 

E-mail:

                               jaa@quicknet.nl

Voorz.kerkenraad

Siep Rienstra

Heerenweg 204

1768 BK

Barsingerhorn

0224-531611

 

E-mail

                               rienstra.siep@gmail.com

Scriba

Jeannette Oudejans

Omloop 42

1733 LJ

Nw.Niedorp

0226-410848

 

E-mail

jeannette.oudejans@quicknet.nl

Koster: Lucaskerk

Thea Huizenga

e-mail:info.lucaskerk@gmail.com

06--57243786

Kerkgebouw

Lucaskerk

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

0224-542112

 


                Gaat u verhuizen?

                               Wilt u zich laten in- of uitschrijven?

                                               Is er een kind bij u geboren?

                                                                                                                                             Laat het de kerk weten!

REKENING NUMMERS.

 

Vrijwillige kerkelijke bijdrage

Banknummer.      NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel e.o

Zending

Banknummer:      NL02 RABO 030.56.06.182

t.n.v. zending. winkel

Diaconie

Banknummer.      NL50 RABO 030.56.02.020

t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel

Kerkbrief

Banknummer.      NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel  e.oovv Gift kerkbrief

 

Website:            www.lucaskerkwinkel.nl             kopij aanleveren via E-mail: gupiboonstra@quicknet.nl

 

Redactie Winkel op Zondag:     Mirjam van Splunter          vansplunter@hetnet.nl

                                                               Jeannette Oudejans           jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Kopij voor het volgende nummer: inleveren voor 30 oktober 2019

 

Redactie:

Siep Rienstra

, Jan Andries de Boer en Luuk Klazinga

Redactie adres: Lucaskerk, Dorpsstraat 177, 1731 RE Winkel

Redactie telefoon: Luuk Klazinga, 06-51454396; email: lj.klazinga@quicknet.nl

Lay-out Siep Rienstra,        Stencilwerk: Karel Goudswaard

KERKDIENSTEN.

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk te Winkel

Dorpsstraat 177

De diensten beginnen om 10.00   uur

 


 

ZONDAG 8 september

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger

Ds Jan Andries de Boer

Ouderling:

Joop de Heer

Gastheer/vrouw

Gerr Evers

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Diaconie

Bijzonderheden

 

 

ZONDAG 15 september

Voorganger

Drs.Mw. Janneke Ploeger

Ouderling:

Nico Voogd

Gastheer/vrouw

Jan de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

Zending

Bijzonderheden

Nw Niedorp is bij ons te gast

 

ZONDAG 22 september

We kerken in de Fenix ivm corso

m.m.v Lucaskoor

Voorganger

Fokko Omta

 

ZONDAG 29 september

Voorganger

Ds Jaap Jonkmans

Ouderling:

 

Gastheer/vrouw

Siem van Splunter

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Werelddiaconaat

 

ZONDAG  6 oktober

Voorgangers

Ds Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer/vrouw

Dirk Huizenga

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Jongeren nevend.

Edwin Rustenburg

Collecte

St. Present

 

ZONDAG 13 oktober

Oecumenische viering in de Lucaskerk

Voorgangers

o.a. Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Werkgroep Oecumene

Gastheer/vrouw

Werkgroep oecumene

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

Oecumene


 

ZONDAG 20 oktober

Voorganger

Mevr. Anke van Putten

Ouderling:

Joop de Heer

Gastheer/vrouw

Marion de Heer

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Werelddiaconaat

 

ZONDAG 27 oktober

Voorganger

Ds Jan Andries de Boer

Ouderling:

Siep Rienstra

Gastheer/vrouw

Bets de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

 

Bijzonderheden

De dienst is voorbereid door wijk 1 en 2

 

 

ZONDAG  3 november 

Voorgangers

Ds Peter Verhoeff

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer/vrouw

Dirk Huizenga

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Jongeren nevend.

Edwin Rustenburg

Collecte

Missionaire werkgroep

 

 

ZONDAG 10 november Viering Heilig Avondmaal

Voorganger

Ds Jan Andries de Boer

Ouderling:

Nico Voogd

Gastheer/vrouw

Anneke Goudswaard

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Diaconie

Bijzonderheden

m.m.v Young Spirit Singers

 

 

ZONDAG 17 november 

Voorganger

Ds. Noeme Visser

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer/vrouw

Gerr Evers

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Collecte

St Present