Veertigdagentijd 2020: ‘Sta op”

 


“Sta op” is het thema van de Veertigdagentijd, die zo’n beetje begint als dit nummer verspreid is. Als puber maakte ik met een vriend een korte fietstrip van de stad Haarlem, waar ik toen woonde, naar het eiland Schiermonnikoog, waar ik geboren ben. We deden de rit niet in één dag. Onderweg, het was in Dronrijp (toen nog met lange ij geschreven), belden we aan bij een boer, aan wie we vroegen of we in zijn hooiberg mochten overnachten. Dit mocht. Het bijzon­dere was niet alleen dat er de volgende morgen een paar eitjes vlak bij onze slaapplaats bleken te zijn gelegd door een daar rondscharrelende kip - we mochten ze zelf opeten van de boer. Nog mooier was dat we een kalfje zagen dat nét geboren was. Het dier zat nog onder het baar­moedervocht, maar nu komt het: meteen al stond het op.

Het dier ging op zijn poten staan. En dáár komt toch het woord ‘zelfstandigheid’ vandaan: dat je zelf kunt staan. Uiteraard was het dier nog lang niet zelfstandig in de zin waarin we dat woord normaal gebruiken. Maar dat is één van de dingen waaraan ik moet denken bij de woorden: ‘sta op”. Moeder koe hoefde dit tegen haar kind niet te zeggen: het was een inner­lijke drijfveer dat het kalf ertoe bracht. Levensdrift.

Levensdrift is één van de grootste krachten in de natuur. Maar die voelen we niet op elk mo­ment even sterk. En dan kan het nodig zijn een oproep daartoe te krijgen. Als je nog lekker in bed ligt en er is iemand die om je geeft, kun je te horen krijgen: ‘Sta op, het is tijd, je nest uit, anders kom je te laat!’ Uiteraard is slapen iets heerlijks en is het onmisbaar om dynamisch en actief te kunnen zijn, maar het kan ook een vorm zijn van je aan het leven onttrekken. Daarbij is het zo dat men er altijd een link met de dood in heeft gezien: je geeft je over aan de rust, aan een stuk onbewustheid, aan het donker... ga je ook weer wakker worden? De traditionele christelijke avondgebeden benoemen dit ook. Zo luiden de verzen 1 en 3 van  Lied 243:

 

O Heer mijn God, ook deze nacht

zij lof en eer U toegebracht

omdat Gij dag en duister schept

en ons het licht gegeven hebt.

 

Neem mij de last van doodsangst af,

dat ik te ruste ga in ‘t graf.

Leer mij te sterven dat ik mag

vrolijk verrijzen op uw dag.   

Uiteraard duidt de laatste regel van vers 3 op de opstanding. En dat is wel een heel bijzondere vorm van opstaan. De Veertigdagentijd is een bijzondere tijd. We gaan door zwarigheid heen. We lezen uit Exodus. Daar gaan we op 9 februari al mee beginnen. (Ik weet het wel: als u dit leest is dat al voorbij, maar als ik dit schrijf zijn er tot die zondag nog twee dagen te gaan). We gaan ermee door tot en met Pinksteren. Maar de basis van dit verhaal: het lijden van het volk dat niet in de vrijheid is om zijn eigen leven te leven, maar van wie het leven bepaald wórdt, dat wordt geëxploiteerd, gebruikt, misbruikt; het feit dat het geluid van hun gejammer en hun klachten in de hemel werden gehoord; dat de Allerhoogste toen Zelf in het geweer kwam en een man (Mozes) riep om op te staan en bij de Farao bevrijding te eisen, en wat dat allemaal niet voor voeten in de aarde had, dat lezen we in de weken voor Pasen. En op de Paasdag zelf lezen we behalve het verhaal van Jezus’ opstanding ook over de doortocht door de Rietzee, waarmee het volk de vrijheid tegemoet ging.

 

De Bijbel heeft veel verhalen over opstaan. Als we daarover nadenken zal het ook gaan over ons eigen opstaan. Dat bewaren we allemaal mooi voor straks. Maar laat ik op dit moment nog iets meegeven uit een lied van U2, met de titel ‘Stand-up comedy’. De titel zelf is een woordgrapje, want in Amerika is een stand-up comedian een soort cabaretier: iemand die in een gezelschap opstaat om grappen te gaan maken. In het lied wordt gespeeld met twee manieren waarop het Engelse werkwoord to stand up (opstaan) kan worden gebruikt, afhankelijk van het voorzetsel dat daarna wordt gebruikt. To stand up to betekent ‘in opstand komen tegen’ en to stand up for is ‘ergens voor op komen’. Ach, misschien dat ik het nummer in één van de diensten in de komende tijd wel een keer zal laten horen. Het zit zo vol van prachtige vondsten en diepe inhoud, dat ik het in een paar regels onmogelijk recht kan doen. Laat ik zeggen dat in dit lied arrogantie en ego genoemd worden als dingen om tegen in opstand te komen en geloof, hoop en liefde als waarden om je voor in te zetten. De kern is een oproep aan ons allen, wankelmoedige christenen, die we vaak zijn (wat mede een oorzaak is dat de kerk in ons deel van de wereld momenteel niet zijn beste tijd doormaakt):

 

Out from under your beds

Onder jullie bedden vandaan!

C´mon ye people

Kom op mensen!

Stand up for your love

Kom op voor je liefde!

Love love love love love...

 

Waarbij dit lied er geen misverstand over laat bestaan: waar we voor opkomen, als we opkomen voor de liefde, is God zelf, want God is liefde.

 

 

Jan Andries de Boer

 


 

IN EN OM DE LUCASKERK

BLOEMEN

 

De bloemen die iedere Eredienst op de liturgietafel staan, gingen de afgelopen tijd naar:

 

22 december:                   Dhr. Karel Goudswaard in Winkel

24 december:                   Dhr. Kees Koree in Slootdorp

25 december:                   Dhr. Wim van Zeggeren

29 december:                   Mevr. Ans Denker in Schagen

31 december:                   Mevr. Lena Keezer in Winkel

5 januari:                            Fam. Theo en Greet Visser in Schagen/ Nieuwe Niedorp

12 januari:                          Mevr. Coby Lindhout in Nieuwe Niedorp

26 januari:                          Dhr. Evert Verhulst in Hoogwoud

2 februari:                          Fam. Piet en Guda Boonstra

9 februari:                          Mevr. Brugman in Winkel

16 februari;                        Mevr. Riek Groenia in Winkel

 

KINDERNEVENDIENST

 


Ingaande zondag 1 maart begint in onze kerk de 40 dagentijd. In de kerk werken we met het kindernevendienst project “Een teken van leven”.

We gaan de verhalen vertellen uit het Bijbelboek Exodus. God roept Mozes om zijn volk uit Egypte te bevrijden. We zullen ontdekken dat mensen steeds opnieuw mogen hopen op een teken van leven.

Voorin de kerk komt een boek op de ezel te staan en elke zondag slaan we een bladzijde om met weer een nieuw verhaal. De kinderen krijgen een boekje om ook thuis het project te volgen.

Het projectlied is deze keer erg eenvoudig. Iedere zondag dezelfde twee coupletten op de wijze van “Daar juicht een toon”.

 

De kinderen krijgen een uitnodiging om aan dit project mee te doen.

In de zelfde brief ook een uitnodiging om mee te doen aan het maken van Palmpasen stokken. Dit zal zijn op vrijdagmiddag 3 april na schooltijd om 14.00 uur bij Pietie Voogd.

 

Op donderdag 26 maart om 14.00 uur is er een kindercatechese uur in de Lucaskerk. De kinderen hebben middels hun ouders hier bericht van gehad.

 

Ook willen we met de ouders van de kinderen die voor de kindernevendienst in aanmerking komen in gesprek gaan over de toekomst van de kindernevendienst. Hier was een datum voor gepland, maar die gaat veranderen. Nader bericht volgt voor de ouders.


 


 

KERKENRAADSVERGADERING:                       Maandag 27 januari

 


Ds. Jan Andries de Boer opent de avond door een aantal stukjes te lezen uit het boek van Jean Hatzveld - Seizoen van de machetes; het verhaal van de daders. Ds. Jan Andries de Boer is zich nl. aan het inlezen voor zijn studiereis aan Rwanda. Het gaat over het verzoeningsproces. De citaten sluiten aan op de holocaust herdenking. Het navolgen van een leider leidt vaak tot oorlog. Vrome christenen worden moordenaars en moordenaars worden later vrome christenen.

Vervolgens gaat Ds. Jan Andries de Boer voor in gebed en dankt God dat wij mogen leven in vrijheid.

Classis predikant.. De classispredikant probeert iedere 4 jaar de kerkenraden in Noord-Holland bezoeken.

Maandag 30 maart zal classispredikant ds. Peter Verhoeff een bezoek brengen aan onze gemeente en worden alle kerkenraadsleden om 19.30 uur verwacht voor een gesprek.

Beleidsplan

Het concept beleidsplan is aan de kerkenraadsleden verstuurd en wordt doorgenomen. Het is geen plan waarin concreet staat wat we over een aantal jaren willen. We borduren voort op wat we nu hebben.

Besloten wordt dat alle werk-/taakgroepen nog een keer naar hun eigen stukje kijken. Het beleidsplan zal opnieuw geagendeerd worden voor de volgende vergadering.

Tijdens de gemeenteavond in mei zal het beleidsplan besproken worden en kan het beleidsplan daarna, na de gemeente gehoord te hebben vastgesteld worden.

Plaatselijke regeling

Door de veranderde Kerkorde moet ook iedere gemeente de plaatselijke regeling aanpassen. In de volgende kerkenraad gaan we hier mee verder.

Van de Taakgroep eredienst.  De Paaskaars.  We willen bewuster met de Paaskaars omgaan. Besloten wordt om het voorstel van de taakgroep over tenemen. dat de kaars aangestoken zal worden nadat de ouderling van dienst de gemeente welkom heeft geheten en de voorganger de hand heeft geschud. We markeren hierbij dat de dienst begonnen is. Na de zegen krijgt de voorganger de hand en daarna dooft de ouderling van dienst de kaars met een kaarsen dover. We starten hiermee op 1e Paasdag.

Diaconaat

Pietie Voogd doet verslag over St. Present. De doelcollecte voor St. Present heeft in totaal €1.647,69 opgebracht.

De kerstactie is goed verlopen en de ontvangers waren er weer blij mee.

Kerkrentmeesters

De huidige CV ketels zijn aan vervanging toe. De kerkenraad gaat akkoord met de aankoop. De begroting 2020 zal aangepast worden.

Actie Kerkbalans is inmiddels gestart. Wij hopen op een goede opbrengst.

Classis/Synode

De Classis Noord-Holland heeft een nieuw website . Kijk eens op: www.classisnoordholland.nl 

Op 21 januari was er een goed bezochte info avond over  “kleine gemeenten”. De kern van de avond was dat kleine gemeenten niet te lang moeten wachten met samenwerking zoeken. Ook wij vallen onder de noemer ‘kleine’ gemeente. Het minimum aantal kerkenraadsleden is kerkordelijk: een bezetting van 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen. Bij nog kleiner moet toestemming gevraagd worden van het Breed Moderamen van de classis. Door de vergrijzing is het soms moeilijk om kundige mensen te vinden, met name rondom beheerszaken.  Ook voor ons kan het belangrijk zijn om samenwerking te zoeken met andere kerken. Wordt vervolgd.


 

GEBED

Met U wil ik opstaan

Jezus Christus, met U wil ik opstaan

tegen nood en dood

tegen marteling en lijden

tegen armoede en ellende

tegen haat en terreur

tegen twijfel en berusting

tegen onderdrukking en dwang.

Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert.

Met U wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert.

Wees Gij met mij, opdat ik met U opsta.

THEATERDIENST                   BEVRIJDING/EXODUS

 

ZONDAG 23 FEBRUARI               10.00 uur in de LUCASKERK.     GEZINSDIENST


 

MOZES EN AARON  

 

In dit theaterstuk nemen wij u mee naar het verre verleden. Israël was een slavenvolk geworden. Mensen werden onderdrukt. De bevrijding liet op zich wachten.

Toen werd een kind geboren: een jongetje!. De Farao had echter besloten dat alle jongetjes van dit volk gedood moesten worden.

De Farao wenst zijn dood!

 

Siep Rienstra en Luuk Klazinga vertolken het leven van Mozes en Aäron. Mede ondersteund door Klaas Boonstra ( orgel), Jacqueline Jacobs-Pol ( Viool), Tristan Pol ( drum), Ciska Pol ( trompet)

 

 

 

DIACONIE

DOELCOLLECTE: STRAATMEISJES IN GHANA

Dit is een project van Kerk in Actie en komend jaar willen wij hier geld voor inzamelen, als doelcollecte. Daardoor zult u gedurende het jaar meer over de straatmeisjes in Ghana kunnen lezen en hopen we via Kerk in Actie deze meisjes de kans te geven om een vak te leren in dit opvangcentrum.

 

Het eerste artikel stond in de vorige kerkbrief.                                 Nu deel 2.

 


In 2002 is de Ghanese organisatie AG Care een opvangcentrum gestart om meisjes die in Accra op een van de vele markten hun geld verdienen van de straat te halen en terug te brengen naar hun gemeenschap. AG Care is de organisatie voor het diaconale werk van de Assemblies of God. Tot voor kort heette deze organisatie Agreds. Naast de hulp voor straatmeisjes houdt de organisatie zich ook bezig met medisch werk, plattelandsontwikkeling, hiv/aidsvoorlichting, (beroeps)onderwijs, microkredieten en andere programma’s voor kinderen.

 

Kindmoeders

Veel straatmeisjes krijgen zelf jong kinderen, waar ze vaak slecht voor kunnen zorgen. Daarom is er ook een dagopvang gestart in het Lifeline centrum, waar dagelijks 250 kinderen terecht kunnen, terwijl hun moeders op de nabijgelegen markt van Agbogbloshie werken. De kinderen krijgen hier les, gezonde maaltijden en medische zorg. De jonge moeders betalen een symbolische bijdrage voor deze opvang. Ze krijgen zelf voorlichting over onderwerpen als aids/hiv, hygiëne en voeding.


Voorlichting

Meisjes hebben vaak minder onderwijs gevolgd dan jongens en weten vaak weinig van seksueel overdraagbare aandoeningen. Terwijl ze veel kans hebben dit op te lopen, als ze bijvoorbeeld op straat in de prostitutie belanden. Ze lopen een hoog risico op besmetting met hiv/aids en ongewenste zwangerschap. Bij Lifeline krijgen meisjes voorlichting over gezondheid, hygiëne en alle risico’s die zij lopen. Ook leren zij hoe ze meisjes in dorpen het beste kunnen voorlichten over de risico’s van het stadsleven om te voorkomen dat zij ook naar de stad trekken.

 

Terug naar huis

Sociaal werkers helpen de meisjes om weer contact te zoeken met familie. Sommigen keren weer terug naar hun geboortedorp. Vaak spelen er niet alleen economische problemen maar ook sociale problemen, die opgelost moeten worden. Meisjes die een vak geleerd hebben krijgen een lening om materialen aan te schaffen om hun eigen bedrijfje te starten. Ze krijgen nog drie maanden begeleiding om dit van de grond te krijgen. De meisjes moeten zich flink inspannen om financieel te kunnen overleven, maar samen met familie en sociale werkers lukt het de meesten om weer een nieuw bestaan op te bouwen


Arker Boetje is nu Boetje van Present

Zoals u in de vorige kerkbrief heeft kunnen lezen is het Arker Boetje in Middenmeer over genomen door Stichting Present Hollands Kroon.

In het Boetje van Present kunt u terecht voor goede tweedehands kleding, schoenen, laarzen, tassen, sieraden, linnengoed en gordijnen. er zijn boeken, spelletjes en puzzels. Iedereen kan voordelig winkelen in het Boetje van Present.

Bezoekers die te maken hebben met bijvoorbeeld Schuldhulpverlening, de voedselbank of budgetbeheer, een Wajong,-of bijstandsuitkering genieten, alleen AOW hebben (geen pensioen) of asielzoeker zijn, kunnen een pasje krijgen. Met dit pasje krijgt diegene standaard 50% korting op kleding en schoeisel. Voor een pas moet er een inschrijving plaatsvinden, waarmee men in het klantenbestand komt.

Iedere week is er een enthousiaste groep vrijwilligers die diverse werkzaamheden in het Boetje van Present uitvoert. De coördinatie van de vrijwilligersgroep is in handen van Linda Biersteker, die ook projectleider is van Present. Een ieder is van harte welkom in het Boetje van Present. Openingstijden: dinsdag 9.00 - 12.00 uur, woensdag 13.30 - 16.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur/ 19.00 -20.00 uur, zaterdag 10.00 - 12.00 uur.

Namens Stichting Present Hollands Kroon, Pietie Voogd

 

 

KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans:

De Kerkrentmeesters kijken terug op een geslaagde Kerkbalans actie. Op dit moment is er voor het jaar 2020 een bedrag van € 26.693,= toegezegd. Dit bedrag is vergelijkbaar met de toezeggingen van vorig jaar.

 

Binnenkort worden de CV ketels vervangen. De huidige geven de laatste tijd veel storing. Ze zijn dan ook bijna 20 jaar oud.

 

MISSIONAIRE WERKGROEP

 

OPEN MAALTIJDEN

 

Een traditie inmiddels. Opnieuw bereiden we als gezamenlijke kerken in de weken voor Pasen een maaltijd voor ieder die wil

SAMEN ETEN

 

Aanvang elke keer om 18.00 uur. Inloop vanaf 17.45 uur.

De toegang is gratis. Bij elke maaltijd wordt een collecte gehouden voor een bepaald doel. Iedere kerk en/of dorp heeft een eigen verhaal .

Telkens op donderdag

 

5 maart:              Fenixkerk te Nw Niedorp

12 maart:            Oude Niedorp, De Mafkikker

19 maart:            Onder de Kastanje of Kloosterkerk.  Nw.Niedorp

26 maart:            ‘tVeld    De Marinx

2 april:                 Winkel, Lucaskerk

 

Er komen nog flyers. Die liggen in de kerk. Let ook op de uitnodigingen in de Niedorper. Ook op de website zetten we nog de actuele plek. En hoe u zich op kunt geven.

Voor Winkel is dat: Tiny van Splunter ( 0224-541376) email: simon.tinyvansplunter@gmail.com

 

·         Wij besluiten dat wij als missionaire werkgroep de oecumenische diensten gaan ondersteunen. Steeds zal één van ons  hier aan meewerken.

 

·         Op zondag 7 juni ( 19.00 uur ) is de volgende BLOF dienst. Ook weer in de muziektuin van Schagen.

 

·         Informatie rond de 6 zondagen in de veertigdagentijd.

 

Iedere zondag vertellen we iets over het collectedoel. In de kerk worden doosjes uitgedeeld. In elk doosje zit een verrassing. Die verrassing mag u houden.  Het doosje leveren we weer in. Van al die doosjes wordt een kruis gemaakt. Bij dit kruis staat een andere grote doos. Daar kunt u uw gift in kwijt.

 

Voor de duidelijkheid: De diaconale collecte wordt vervangen door de doosjes actie. De tweede collecte voor de kerk blijft gewoon gehandhaafd.

 

Over het doel van elke zondag en meer verhalen/gedichten/gebeden op de volgende pagina’s. Voor elke zondag  één pagina.

 


 

VORMING EN TOERUSTING

laat je

inspireren

Komende activiteiten:

·         Donderdag 12 maart 20.00 uur : een avond met Bijbelstudie olv Jan Andries; in de kerk

·         Donderdag 26 maart 20.00 uur: een bloemschikavond; in de schuur bij Tiny van Splunter

 

Verslag:                       KERSTSTUK MAKEN

 

Op 19 December hebben we met 12 vrouwen een door Thea van Dongen bedacht kerststuk gemaakt Deze avond hielden we bij Tiny in de Jachthut .

We begonnen de avond met thee/koffie en havermout koek , en zongen lied 442  Op U mijn Heiland blijf ik hopen .

Thea en Tiny hadden al wat voorwerk gedaan , omdat het anders erg laat zou worden voor we klaar waren

We gingen aan de gang met een grote bol, bezemstok en hooi. Zo ontstond een kegel  ,deze gingen we bekleden met mos. Daarna versieren met groen en vele kerstballetjes, dennenappels en lichtjes. Het was een heel werk maar iedereen had aan het eind van de avond een mooi kerststuk gemaakt.

Na gezamenlijk opgeruimd te hebben sloten we af met een glas fris en las Tiny nog een kerstgedicht voor .

 

Lijkt het je leuk om ook met een groep een bloemstuk te maken ,

Op donderdag  26 Maart 20 uur  gaan we bij Tiny een Paasstuk maken  kosten €17.50 

Opgeven voor 12 Maart bij Tiny van Splunter 0224541376 of e-mail: simon.tinyvansplunter@gmail.com

 

BIJBELS KOKEN

Op zaterdag 18 januari waren een aantal dames en een enkele heer allerlei recepten uit het boek Bijbels koken aan het voorbereiden. Het was net een mierennest daar in de pastorie. Overal pannen, potten en potjes. Hoe verder de middag vorderde, hoe meer gerechten klaar stonden om verorberd te worden. Wij als partners mochten om 17.00 uur aanschuiven. En wat hebben wij genoten van de vele gerechten. Dit alles onder leiding van Jannie van Kampen. Ik heb begrepen dat we binnenkort een Afrikaanse maaltijd krijgen voorgeschoteld.  Wellicht op een andere locatie.

Dames en heer ( geweldig Marco) hartelijk dank

Eén van de gasten

Siep

VEERTIGDAGENTIJD

Datum

Lezing

Voorganger

Collectedoel

Presentatie

1 maart

Ex 3:1-18

Jan Andries

Golfstaten/

De kracht van bijbelverhalen

Anneke

8 maart

Ex 4:18-31

Jan Andries

Nederland:

Als kerk naar de mensen toe

Tiny

15 maart

Ex 6:2-9

Siep Rienstra

Zuid Soedan

Overleven in een burgeroorlog

Marion

22 maart

Ex 7: 8-25

Jan Andries

Nederland: Vakanties met aandacht

Siep

29 maart

Ex 9: 13-35

Jan Andries

Ghana: Nieuwe kansen voor straatmeisjes

Anneke

5 april

Ex 11: 1-10

Jan Andries

Nederland: Jongeren doorleven het paasverhaal.

Marion

 

Sta op!                                 40 dagentijd

Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!

 

 

ZONDAG 1 MAART              1ste zondag in de veertigdagentijd.

 

COLLECTEDOEL:     Sta op… De kracht van Bijbelverhalen- Golfstaten

 


Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven.

 

In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Maar ze weten nauwelijks te overleven. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel. Maar hoe doe je dat als je niet kunt lezen of schrijven of daar simpelweg niet van houdt?

 

Het Bijbelgenootschap in de Golf gebruikt al vele jaren met veel succes de Storytelling methode (Simply the Story) om gastarbeiders met de Bijbel in aanraking te brengen. De gastarbeiders krijgen het verhaal op verschillende manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven.

Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de Storytelling-methode in Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Elk jaar worden op deze manier zo’n 5500 gastarbeiders actief betrokken bij de Bijbel. “Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Het is een grote zegen voor ons,” vertelt Jelyn.


 

GEDICHT            TEERKOST


Als je de Schriften

leest en mediteert,

vind je soms zinnen,

die je niet vermoedt.

Eén zin kan worden

tot een overvloed,

waarop je meer dan

veertig dagen teert.

Geert Boogaard (1908-1990)

Uit: Je zult leven

GEBED

Goede God,

Dank U voor uw Woord waarin U zich laat kennen.

Uw Woord dat al zoveel eeuwen mensen raakt,

als een troost, bemoediging, een bron van hoop.

Dank U dat uw Woord nog altijd spreekt, dichtbij en ver weg.

Dat mensen zich erin herkennen, juist in de rauwheid van het leven.

Dat ze daarin mogen ontdekken wie ze zijn: uw geliefde kinderen.

Dank U voor het vleesgeworden Woord, Jezus Christus, uw Zoon.

Hij, die in de woestijn de verleidingen van de duivel wist te doorstaan,

heeft beloofd met ons te zijn en vanuit die kracht mogen wij leven.

Wij bidden voor hen die de Bijbel voor het eerst of na lange tijd weer ontdekken,

zoals de arbeidsmigranten in de Golfstaten, ver weg van hun familie.

Wees hen nabij door uw Woord heen, wees voor hen een bron van kracht.

Amen


 

 

ZONDAG 8 MAART                        2e  zondag in de veertigdagentijd.

 

COLLECTEDOEL:     Sta op… Pionieren in Nederland

 


Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw eigen omgeving.

 

Kerken zetten een stap naar buiten Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. In een café bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren…het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Pionieren in Amsterdam Na de sluiting van de laatste twee protestantse kerken in de stadswijk Oud West ontstond de pioniersplek Heilig Vuur West. Met verschillende, inspirerende activiteiten probeert men gelovig aanwezig te zijn in de wijk. Er is een maandelijkse cafébijeenkomst waar mensen samen een bijbelgedeelte lezen en bespreken; tijdens inspiratieavonden is er veel ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek. Door het organiseren van buurtmaaltijden wordt er bijgedragen aan de leefbaarheid.


 


Gebed

Eeuwige, in onze gedachten en gebeden zijn allen voor wie het leven een donker dal is:

om lichtpuntjes bidden wij, om momenten van zien soms even: uw licht, uw liefde.

In onze gedachten en gebeden zijn allen die opzien tegen hun taak, hun opdracht:

dat er momenten zijn waarop er licht straalt en moed te vinden is en dat die momenten hen mogen dragen.

In onze gedachten en gebeden zijn alle plekken waar uw liefde tot leven komt:

overal waar iets van uw bedoeling en uw licht ervaren wordt.

Dat onze geloofsgemeenschap zo’n plek mag zijn

en dat wij uw liefde vérder mogen geven, de wereld rond.
GEDICHT

 

 

Op de toppen van verlangen

mogen wij een glimp opvangen

hoe door barsten in de tijd

licht straalt van de eeuwigheid.

Opgetild door het verleden

gaan wij dankbaar naar beneden.

Na dit hemels visioen

hebben wij nog veel te doen.

 

Anneke van Wijngaarden


 


 

ZONDAG 15 MAART                     3e zondag in de veertigdagentijd.

 

COLLECTEDOEL:     Sta op… voor oorlogsslachtoffers in Zuid-Soedan

 


Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedenezen om zich af te scheiden van het islamtische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer.

 

De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht.

 

Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.

Hulp via internationaal kerkelijk netwerk

Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen. De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in zeep maken, waardoor vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

 


Gebed

 

Bron van leven,

bron van liefde.

Wij danken U

voor het water dat we drinken.

Water dat ons in leven houdt,

water dat onze dorst lest.

Wij danken U

voor de bronnen

waaruit wij putten

de bron van uw woord

de verhalen uit de Bijbel

de tradities die we kennen

die ons houvast geven

oriëntatie bieden

richting wijzen in ons leven

ook in ons leven met elkaar als samenleving.

Wij bidden U

als tradities tussen ons in staan

door verschillen in cultuur

door verschil in godsdienst

door verschillende denkwijzen en gebruiken.

Dat we een manier vinden om samen te leven,

elkaar niet tegemoet treden

met minachting en onverdraagzaamheid,

maar een weg zoeken in de verschillen.

Wij bidden wie in onze wereld op plekken leven

waar de vrede verstoord is

waar het recht met voeten wordt getreden.

Dat de bronnen van vrede en gerechtigheid

niet opdrogen of verdampen

en dat er steeds mensen zijn

die daaruit blijven putten

en het water uit die bronnen

over de aarde uitgieten.

 

GEDICHT

 

ALS IK JE AAN ZIE KOMEN

 

Als ik je aan zie komen

met de bedaarde waakzaamheid

van een dier op weg

naar zijn drinkplaats

probeer ik je te laten zijn

wat je jarenlang bent geweest:

een vreemde die ik nauwelijks

kende. Maar zodra

je op de drempel staat

ben je heer en meester van

de situatie en van mij

die je optilt als een kleuter

en als vrouw in je armen houdt.

Hanny Michaelis

uit: ‘Verzamelde gedichten’ (1996)

 


 


 

 

ZONDAG 22 MAART                     4e  zondag in de veertigdagentijd.

 

COLLECTEDOEL:     Sta op… voor mensen die zelf niet op vakantie kunnen

 


Siep en Anyke Rienstra en Hetty Höfte kunnen u hier heel veel over vertellen. Jaarlijks gaan zij een aantal weken als vrijwilligers mee om anderen een fijne vakantie te bezorgen.

 

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.

 

De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

 

Vakanties met aandacht

Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1750 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. 

 

Gratis vakantieweken

Daarnaast biedt Hetvakantiebureau.nl jaarlijks samen met RCN Vakantieparken 100 gratis vakantieweken voor gezinnen op bijstandsniveau. En een ouderenmidweek voor eenzame ouderen die al lange tijd niet op vakantie zijn geweest. Bekijk hieronder een kort filmpje waarom RCN dit bijzondere initiatief doet en hoe enkele gezinnen het hebben ervaren:

 

Folders in de kerk.

Deze liggen in de Voorhof.

 

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vakanties met aandacht' of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 175.000


 


 

Gebed

U, Mensenzoon, U van God gezondene,

hoe kan ik U danken voor het licht dat U mij hebt gebracht?

U hebt mijn ziel voorgoed genezen van de nacht.

U kuste met uw gouden mond, o zon, mijn ziel gezond.

Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,

dat ik niet weer verdwalen zal;

houd mijn voeten op uw wegen,

dan brengen zij mij niet ten val.

O licht, dat op mijn leven viel,

verlicht mij toch, naar lijf en ziel.

 

naar Gezang 430 : 5 en 6 uit het Liedboek voor de kerken (1973)

 

 

 

 

 

GEDICHT

 

ZEBRAPAD

 

Door ’s werelds donker doodsbericht

trekt Gij de lijnen van Uw licht:

zwart, wit, zwart, wit; even, oneven,

de gang van ieders mensenleven.

Zo mij het donker nu verrast,

ik aarzelend de nacht aftast,

als links en rechts, honderd maal honderd,

het naderende gevaar aandondert:

dan weet ik voor mij, om en om,

de banen van Uw lichtkolom,

als oversteek en vrijgeleide

naar het behoud aan gene zijde.

 

uit: Er komt een dag...

gedichten van Huib Fenijn,

Gideon, 1976.

 


 

 

 


 

ZONDAG 29 MAART                     5e  zondag in de veertigdagentijd.

 

COLLECTEDOEL:     Sta op… voor straatmeisjes in Ghana

 

Op deze zondag heel speciaal. Nu is de collecte voor het jaardoel van de diaconie.


 

Ghana is een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen op straat werken en leven.

 

Joyce verkocht water op straat

Toen Joyce 13 jaar was namen haar ouders haar samen met haar jongere broertjes en zusjes vanuit het noorden naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Ook daar was het leven niet makkelijk. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum Lifeline. Ze kreeg de kans om het kappersvak te leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.

 

Opvangcentrum Lifeline in Accra

In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 14 jaar. Een enthousiast en deskundig team van docenten en sociaal werkers begeleiden de meisjes intensief. De meisjes slapen ook in het centrum, dat een oase van rust is in de drukte van de sloppenwijk. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden maken of het kappersvak. Ze worden een hechte groep, die elkaar ook na de opleiding tot steun is.


 


Gebed

God van leven

Wij danken U voor uw zoon Jezus Christus,

voor wat hij ons leert en voorleeft, ook vandaag.

Samen met Marta, Maria en Lazarus leven we toe naar Pasen,

en danken U dat de dood niet het laatste woord heeft.

Voor elk nieuw begin danken we U,

voor elk moment van niet langer klem zitten

en toewerken naar een ander toekomstperspectief.

En we bidden dat we ook in het leven hier en nu

mogen bijdragen aan een nieuw begin

voor medemensen in nood.

Zegen het werk van onze partnerorganisatie Agreds.

Dat zij steeds weer nieuwe kracht en hoop mogen

ontvangen om hun belangrijke werk voort te zetten.

Zegen de meisjes die op hun pad komen,

dat zij een veilige plek vinden, weer naar school mogen gaan

en met hoop en vertrouwen naar de toekomst mogen kijken.

Wees nabij, opdat we mogen opstaan en leven met U.

Amen

GEDICHT

 

WACHTEN OP EEN WONDER

 

Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder,

een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden zonder jullie handen?

Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?

Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven.

Heel mijn schepping en mijn wondermacht.

Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder.

 

Luc Gorrebeek uit Medemens 2, Kerk in Actie

 


 

 


 

ZONDAG 5 APRIL                 6e  zondag in de veertigdagentijd.

 

COLLECTEDOEL:     Sta op Sta op… voor jongeren uit onze gemeente

 

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’- achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost.

 

In dit nachtelijke spel met Escaperoom-achtige elementen ‘ leven jongeren zich in in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Het spel gaat over winnen en verliezen. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Nieuw dit jaar is dat er ook een SMALL versie is van 1 uur en dat je de PaasChallenge optioneel kunt uitbreiden met een 40 dagen Challenge of 50 dagen Challenge.

 

De eerst editie van de PaasChallenge was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Collecteer mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

 


Gebed

 

Eeuwige God,

Laat mij de waarde van uw Zoon Jezus zien,

zoals de vrouw die zag toen ze Jezus zalfde.

Geef dat ook ik op sta om de kostbaarheid

van uw Zoon Jezus te laten zien.

Door Jezus, uw Zoon, onze kostbare Heer,

Amen,

 

 

Mensen van de Weg

 

Mensen van de Weg zijn wij,

zijn voetspoor dat is blijven staan,

de route die wij willen gaan.

 

Mensen van de Weg zijn wij.

Mensen van het Licht zijn wij,

dat onze weg verlicht en wenkt,

dat kleur aan onze dagen schenkt.

 

Mensen van het Licht zijn wij.

 

Mensen van het Woord zijn wij,

dat Licht brengt in ons hart en leeft,

dat aan ons zoeken richting geeft.

 

Mensen van het Woord zijn wij.

 

Mensen van de Daad zijn wij,

van wat het Woord ons geeft te doen

op deze dag, in het seizoen.

 

Mensen van de Daad zijn wij.

 

Mensen van de Geest zijn wij.

Zij geeft ons kracht en vuurt ons aan

met woord en daad de Weg te gaan.

 

Mensen van de Weg zijn wij.

 

 

Jacqueline Roelofs-van der LInden

Uit: Medemens 6 

Drieluik ‘DEMENTIE’

 

In de Grote kerk (op de Markt) in Schagen STAAN NOG TWEE WOENSDAGEN IN HET TEKEN VAN Dementie.

 

De filmavond van 5 februari was indrukwekkend

We zagen hoe de hoofdpersoon – een hele goede docente- de diagnose Alzheimer kreeg. Ze was nog maar 50 jaar. Haar vergeten, voortreffelijk in beeld gebracht. Haar wanhoop. De opofferingen van het gezin. Hoe de echtgenoot het niet meer aankon. En dochterlief  - waar ze steeds woorden mee had – haar opzocht en als mantelzorger bleef. Geweldige film.

 

Theater

Op woensdag 19 februari is er een bijzonder indrukwekkende theatervoorstelling over dit onderwerp door Kees van der Zwaard. Ook weer in de Grote Kerk in Schagen. De voorstelling begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30.

Voor deze voorstelling moet u wel een toegangskaartje kopen. De kaarten zijn € 7,50 per stuk en zijn verkrijgbaar bij boekhandel Plukker en modezaak In Dubio, allebei op de Gedempte Gracht in Schagen.

En aan de zaal.

 

Afsluiting Drieluik

Op woensdag  4 maart sluiten we dit drieluik af. Pastor Jan Nieuwenhuizen- jarenlang werkzaam geweest in de Magnushof-  zal iets vertellen over de omgang met mensen die aan deze ziekte lijden.

Deze avond- ook weer de Grote Kerk-  begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.  De toegang is vrij.

 

 

Kerk-zijn in meerdere dorpen tegelijk: hoe doe je dat?

 

Dorpskerken­beweging

 


Terwijl dorpen vroeger vaak meerdere kerken telden, is het tegenwoordig steeds vaker andersom. Sommige gemeenten strekken zich zelfs uit over acht of negen dorpen. Kun je dan nog ‘kerk voor het dorp’ zijn? En hoe doe je dat dan, in meerdere dorpen tegelijk?

 

Ze komt het steeds meer tegen, vertelt Jacobine Gelderloos, projectleider van de Dorpskerkenbeweging: gemeenten die uit meerdere dorpen bestaan. “Vooral in de provincies Friesland, Groningen, Zeeland, Brabant en Limburg komt het veel voor. Je krijgt nu zelfs de situatie dat een predikant voor dertig procent predikant is in de dorpen a-b-c en ook nog voor veertig procent in de dorpen x-y-z. Dat heeft natuurlijk consequenties voor zijn of haar zichtbaarheid. Een predikant of kerkelijk werker kan maar op één plek wonen.” Ook op andere manieren staat de zichtbaarheid van de kerk in ‘abc-gemeenten’ onder druk. “Regelmatig zijn één of meerdere kerkgebouwen afgestoten, waardoor het kerkelijk leven zich in één dorp concentreert. In Groningen zijn bijvoorbeeld veel kerkgebouwen overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Die kerken worden dan af en toe nog teruggehuurd voor bijvoorbeeld een dienst met Hemelvaart.”

 

Blik naar buiten

Kerk-zijn voor het hele dorp

Verder lezenHoe kunnen we kerk zijn voor het hele dorp? klinkt in zo’n situatie mooi, maar de praktijk is weerbarstig, aldus Gelderloos. “Het is goed om dat te erkennen. Als er een opeenvolging van reorganisatieprocessen geweest is, is het niet gek dat dat niet in de koude kleren is gaan zitten. Er is op veel plekken veel aandacht en energie gegaan naar organisatorische vraagstukken, waardoor de blik behoorlijk naar binnen gericht is geraakt.” Ze roept gemeenten op om die blik weer meer naar buiten te richten. “Laat je niet te veel leiden door heimwee naar vroeger of door angst voor de toekomst, maar waardeer wat er op dit moment is en sta open voor nieuwe mogelijkheden. Misschien kun je zonder kerkgebouw wel op een andere manier kerk-zijn. Het beeld dat daarbij wel eens wordt gebruikt, is dat van de stervende graankorrel: je denkt dat het afgelopen is, maar dan ontstaat er toch iets nieuws, op een manier die je niet had verwacht.”

Gelderloos ziet parallellen met de pioniersplekken in het land. “Ook pioniersplekken zijn voortdurend bezig het wiel uit te vinden, nieuwe wegen op oude gronden te zoeken en kerk te zijn in een veranderende context. Beide soorten geloofsgemeenschappen opereren deels op onontgonnen gebied.” 

 

Lijntjes

Ondanks dat onontgonnen gebied, zijn er wel wat handvatten te geven. Gelderloos: “Het is belangrijk om als gemeente verbinding met de verschillende kernen te houden. Inventariseer als kerkenraad eens samen: welke lijntjes hebben we met de verschillende dorpen? Woont de predikant er, staat het kerkgebouw er, zijn alle dorpen vertegenwoordigd in de kerkenraad? Laat tijdens de kerkenraad eens alle dorpen de revue passeren. Wat speelt er? En waar zien we mogelijkheden om als kerk zichtbaar te zijn? Dat kan ook door een uurtje per week aanwezig te zijn in het dorpshuis. Het helpt als er voldoende ‘lekenleiderschap’ is: mensen die aanspreekbaar zijn als ‘iemand van de kerk’.” 

 

Gedeeld verlangen

Veel gemeenten met meerdere kernen volgen een tweesporenbeleid, ziet Gelderloos: ze organiseren zowel activiteiten op bovenlokaal als op lokaal niveau. “Een gemeente in Noordoost-Groningen heeft alle activiteiten in de regio op het gebied van vorming en toerusting gebundeld tot één programma. Tegelijkertijd worden er ook activiteiten op lokaal niveau georganiseerd, zoals een jaarlijkse kerstnachtdienst. En er wordt op lokaal niveau samengewerkt met de dorpsverenigingen.” Waar activiteiten specifieke expertise vragen, is het vaak noodzakelijk om op te schalen, bijvoorbeeld bij het opzetten van een diaconaal fonds. Gelderloos: “Daarbij is samenwerken niet alleen noodzaak, maar ook verbindend: het kan enthousiasme oproepen om je gezamenlijk voor iets in te zetten. Als niet langer de organisatorische vragen, maar een gedeeld verlangen centraal staat, ontstaat een nieuwe verbondenheid.”

Bestaat uw gemeente uit meerdere dorpen en probeert u in al die dorpen zichtbaar te zijn? Deel uw ervaring met Jacobine Gelderloos via j.gelderloos@protestantsekerk.nl. 


 

KIJK OP DE WERELD

 

                AMNESTY INTERNATIONAL

 

GOED NIEUWS:

 


De vijf activisten die demonstreerden voor democratie in Guinee zijn vrij! Ze brachten meer dan een maand in de gevangenis door nadat zij waren opgepakt voor deelname aan een ‘illegale’ bijeenkomst.  

Een van de gevangenen, Alseny Farinta, zei tegen een Amnesty-medewerker: ‘De eerste dagen in de gevangenis waren moeilijk, maar dankzij druk van de media, nationale organisaties en internationale organisaties als Amnesty, verbeterde de situatie. Dank voor jullie steun.’

 

Write for Rights: Emil bedankt voor steun

T

ijdens Amnesty’s wereldwijde schrijfactie Write for Rights in december 2019 werd wereldwijd geschreven voor jonge slachtoffers van mensenrechtenschendingen. De autoriteiten werd opgeroepen hen rechtvaardig te behandelen en er werden groetenkaarten gestuurd naar de jongeren.

 

Een van hen was Emil Ostrovko uit Wit-Rusland. Hij bedankt de deelnemers voor hun solidariteit.

‘De afgelopen maanden ontving ik solidariteitsbetuigingen van over de hele wereld. Ze hebben me enorm veel kracht en inspiratie gegeven. Deze campagne overtuigde me dat het belangrijk is om te vechten voor mijn rechten. Het liet me zien dat mijn leven ertoe doet en dat ik niet vergeten ben. Veel van mijn medegevangenen zijn jonge mensen zoals ik en hun omstandigheden zijn vergelijkbaar met de mijne. Ze vragen me om de solidariteitskaarten met hen te delen en ze bewaren ze als symbolen van hoop en aanmoediging. Heel erg bedankt!’

 

Vietnam laat gewetensgevangene vrij

De Vietnamese mensenrechtenverdediger Tran Thi Nga is onverwacht vrijgelaten. Ze was in 2017 tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege ‘propaganda tegen de staat’.

‘Ik dank Amnesty International voor de onvermoeibare inspanningen voor mijn vrijlating,’ liet Tran Thi Nga weten. ‘Ik ben blij dat ik met mijn familie ben herenigd. Er zijn echter nog steeds veel gewetensgevangenen in Vietnam, ik hoop oprecht dat Amnesty zal blijven vechten voor hun vrijheid.’

 

Oezbekistan: activist Olloshkurova uit psychiatrische kliniek. De Oezbeekse blogger en mensenrechtenverdediger Nafosat Olloshkurova is op 28 december 2019 vrijgelaten uit een psychiatrische kliniek. Ze werd op 23 september 2019 op hardhandige wijze gearresteerd terwijl ze een vreedzaam protest monitorde.

Op 26 september werd ze in een psychiatrische instelling geplaatst en moest ze een medische behandeling ondergaan. Nafosat Olloshkurova had nooit opgepakt mogen worden omdat ze alleen maar legitiem mensenrechtenwerk verrichtte.

 

Nafosat Olloshkurova, moeder van twee jonge kinderen, uit zich vaker kritisch over schendingen van mensenrechten in Oezbekistan. De Oezbeekse autoriteiten hebben al meerdere activisten en journalisten in een psychiatrische instelling opgesloten. Daarmee proberen ze hun het zwijgen op te leggen.

 


 

Ook deze keer kunnen we een brief schrijven:

 

De Egyptische veiligheidsdienst pakte de toen 14-jarige scholier Aser Mohamed op 12 januari 2016 op. Agenten hielden hem 34 dagen vast zonder contact met de buitenwereld. Zijn familie en advocaat wisten niet waar hij was. Aser werd gemarteld om misdrijven te bekennen die hij zegt niet te hebben gepleegd. Hij kreeg in oktober 2019 een celstraf van 10 jaar opgelegd. Aser vertelde dat hij elektroshocks kreeg en urenlang achter elkaar werd opgehangen aan zijn armen en benen. Na deze marteling ‘bekende’ hij uiteindelijk onder meer dat hij betrokken was bij een aanslag op een hotel in Caïro. .Aser ontkende de aanklachten tijdens de eerste zitting in zijn rechtszaak. Daarop vroeg de aanklager hem dreigend of hij nog meer elektroshocks wilde. Hij gaf daarmee aan op de hoogte te zijn van de martelingen. Hoewel het toelaten van een door marteling verkregen bekentenis een grove schending van de regels voor een eerlijk proces is, stelde de aanklager noch de rechter een onderzoek ernaar in.    

Onderstaande brief kunt u overschrijven en verzenden:

 

President Abdel Fattah al-Sisi                                                    postzegel internationaal

Office of the President

Al Ittihadia Palace

CAIRO, ARAB REPUBLIC OF EGYPT

 

(Plaats, datum)

 

Your Excellency,

 

I wish to draw your attention to the case of Aser Mohamed. The National Security Agency arrested Aser Mohamed on 12 January 2016, at the age of fourteen. He was subsequently held in incommunicado detention for 34 days, during which he was tortured to “confess”. On 12 October 2019, the Cairo Criminal Court sentenced Aser Mohamed to ten years in prison. The confessions extracted under torture were used during his trial.

 

As his detention is unlawful, I urge you to release Aser Mohamed immediately. Pending his release, please protect him from torture and other ill-treatment and allow him full access to his lawyer, medical treatment and family. Also, I request that you ensure an impartial, effective investigation into his enforced disappearance and allegations of torture and other ill-treatment, and prosecute those responsible in a fair trial without recourse to the death penalty.

 

Thank you for your attention. I am kindly awaiting your reply.

 

Yours sincerely,

 

(Naam, adres)

 

Stuur een kopie van deze brief (o.v.v. copy) naar:

Ambassade van de Arabische Republiek Egypte                                                postzegel Nederlend

H.E. Mr. Ambassador Amgad Maher Abdel Ghaffar

Badhuisweg 92

2587 CL Den Haag

E-mail: info@ambeg.nl

 

Onze activiteiten:

 

·         De Internationale Vrouwendag is op zondagmiddag 8 maart 2020 in de aula van het Regius College aan de Wilhelminalaan 4 in Schagen.

 

·         Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid. Vrijheid van vrouwen dient niet onderhandelbaar, maar een vanzelfsprekendheid te zijn.

 

·         U bent van harte welkom vanaf 13:15 uur. Het programma begint om 14:00 uur. Om te beginnen kunt u tijdens de inloop vanaf 13:15 uur de markt bezoeken met kramen van de Soroptimistclub Roos van Schagen, Amnesty International, Een Betere Start, Stichting Brikama en stichting Eline. Voor aankoop van producten kan bij de kramen niet gepind worden. De Fotoclub Schagen heeft een expositie ingericht en – op groot formaat – kunt u inspirerende gedichten lezen van de dichtkringen Alkmaar en Den Haag.

 

Het programma begint met zang van Karin Berbée met begeleiding van Martina van Ham. Na de zang bespreekt Monique Manshanden van boekhandel Plukker een aantal boeken met het thema ‘Vrouwen in Vrijheid’ en er is een filmThe Patience Stone”:

·         Hoofdpersoon in de film is een Afghaanse vrouw die naast het bed van haar verlamde, comateuze man zit. Zij vertelt aan hem over haar jeugd, frustraties, dromen, angsten en verlangens. De man wordt zo haar 'steen van geduld' waarbij ze haar hart kan luchten.

 

Kaarten kosten € 10, - en zijn verkrijgbaar via www.filmtheaterdeluxe.nl of aan de zaal. Vanaf 17:30 uur serveert restaurant Wonder’s een Vrouwendaghap. Kosten € 10. Reserveren via de website van schagen@wondersetenendrinken.nl of telefonisch via 0224 212241 is gewenst (vermeld voorkeur vis, vlees of vegetarisch).

 

Collecte van 9 t/m 14 maart

Om de onafhankelijkheid van Amnesty International te waarborgen, nemen we voor ons werk geen geld aan van regeringen of politieke groeperingen. Daarom is de collecte zo belangrijk.

Doe jij ook mee met de collecteweek in 2020? Geef jij twee uur van je tijd om te collecteren bij jou in de buurt? Of wil je juist graag in een andere buurt collecteren? Je kan je opgeven via email info@schagen.amnesty.nl