Gebruiksplan Lucaskerk

 

Gemeente:                       Winkel

Betreft gebouw:             Protestantse Gemeente Winkel e.o. - gebouw Lucaskerk, Dorpsstraat 177

Versie:                                03

Datum:                               14 september 2020

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerkingvan deze richtlijnen.

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld, zodra hier aanleiding voor is.

 

1         Doel en functie gebruiksplan

1.1         Doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

●        bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;

●        bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;

●        volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

 

1.2         Functies van dit gebruiksplan

·         We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;

·         De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;

·         Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;

·         Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de Veiligheidsregio.

 

1.3         Aantal bezoekers

·         Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten mits de 1,5 meter regel onderling gehandhaafd wordt.

 

Algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

●        1,5 meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;

●        mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;

●        de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;

●        op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

2         Gebruik van het kerkgebouw

2.1         Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag

·         Er zijn geen meerdere gebruikers en diensten op de zondag.

·         Uitzondering hierop zijn de concerten georganiseerd door de Culturele Stichting Niedorp. In de periode oktober 2020 / april 2021 eenmaal per maand van 20.00 uur tot 22.30 uur (zie ook 5.1).

 

2.1.1   Aanvangstijd

·         De kerkdienst begint om 10.00 uur

 

2.2         Gebruik kerkzalen

2.2.1        Plaatsing in de kerkzaal

·         In de kerkzaal staan stoelen. Er is één vaste bank.

 

2.2.2        Capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

Op basis van de anderhalve meter maatregel is het in de Lucaskerk mogelijk dat we voorlopig met maximaal 65 personen in de kerk aanwezig kunnen zijn.

(Dit is inclusief de predikant, dienstdoende ambtsdragers, organist, personen die zorgen voor geluid-/ beeldopname en 4 of 5 zangers.)

Daarbovenop mogen nog kinderen tot 12 jaar aanwezig zijn.

 

2.2.3        Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

 

Zaal

Normaal gebruik

Aangepast gebruik per 1 juli

Kerkzaal

Kerkdiensten en gemeentevergaderingen

100 zitplaatsen

 

Vergaderzaal voor o.a. kerkenraad

50 zitplaatsen op 1,5 meter onderlinge afstand;

max. 65 bij gebruik als concertzaal

 

Max. 20personen

Consistorie; bovenzaal

Kerkenraad voor de dienst

Bijeenkomsten

Ouderling + diaken + voorganger

Max. 12 personen gedurende 2 uur

 

 

 

 

 

 

Kindernevendienst

ruimte

 

Kinderen (<12 jaar) + 1 volwassene (leiding)

 

3         Concrete uitwerking

3.1         Gerelateerd aan het gebouw

3.1.1        Routing

Binnenkomst van kerk en kerkzaal

·         De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken.

·         Er staat een desinfecterend middel bij de ingang.

·         Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe.

·         Bij de ingang van de kerk (onder de toren) staat een gastheer/-vrouw en geeft aanwijzingen.

·         Bij de ingang van de kerkzaal staat iemand (een diaken) die de kerkgangers een plaats aanwijst.

 

Verlaten van de kerk

●       Aan het einde van de dienst worden de kerkgangers verzocht om te wachten tot aangegeven wordt wanneer zij de kerkzaal kunnen verlaten. Dit wordt gedaan door de ouderling van dienst.

●       Zij die het dichtst bij de uitgang zitten worden het eerst aangewezen de kerkzaal te verlaten.

●       Ook wordt er nogmaals op gewezen dat ook buiten de 1,5 meter regel geldt.

 

3.1.2        Garderobe

·         Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe;bezoekers nemen hun jassen mee naar binnen.

 

3.1.3        Parkeren

·         Hier zijn geen speciale maatregelen van toepassing.

 

3.1.4        Toiletgebruik

·         Bezoekers worden verzocht om alleen in uiterste nood gebruik te maken van het toilet.

·         In het toilet staan desinfectans waarmee de gebruiker zelf het toilet kan reinigen.

 

3.1.5        Reinigen en ventileren

·         Er zijn geen ramen die geopend kunnen worden. Ventileren door deuren te openen. Deuren staan open voor aanvang van de bijeenkomst en na de bijeenkomst. Ontsmettingsmiddel staat klaar voor een ieder die binnen komt.

 

3.2         Gerelateerd aan de samenkomst

3.2.1        Gebruik van de sacramenten

Doopouders mogen ongeveer 10 gasten uitnodigen. De namen van de gasten worden doorgegeven aan de scriba. Ook bij de doop wordt anderhalve meter afstand gehouden. Volgens de RIVM richtlijnen mag de voorganger de handelingen van de doop verrichten, in overleg en met goedvinden van de ouders. Voor de doop ontsmet de voorganger de handen. 

 

Zodra er een Avondmaaldienst wordt gehouden wordt het protocol van de PKN ( www.pkn.nl) gebruikt.

 

3.2.2        Zang en muziek

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd.

 

Het volume van de kerkzaal geeft de mogelijkheid om maximaal 10 minuten te zingen. Dit is gebaseerd op maximaal 65 aanwezigen en een dienst van 1 uur (www.eerstehulpbijventilatie.nl).

 

3.2.3        Collecteren

Bij de uitgangen staan collectezakken. Het tellen van het geld geschiedt door twee diakenen middels de telmachine, daarbij gebruikmakend van handschoenen.

 

3.2.4        Koffiedrinken en ontmoeting

·         Er wordt voorlopig nog geen koffie geschonken na de dienst.

·         Er is geen mogelijkheid tot ontmoeting in de Voorhof.

 

3.2.5        Kindernevendienst

Is in principe de eerste en de derde zondag van de maand.

 

 

3.3       Uitnodigingsbeleid 

Via kerkblad, WOZ en website worden de kerkgangers uitgenodigd. Bij binnenkomst is registratie vanwege het zingen verplicht. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

3.3.1    Ouderen en kwetsbare mensen

Iedere kerkganger houdt zich aan dezelfde zorgvuldig opgestelde voorschriften. Bij het uitnodigen van de kerkgangers wordt nog eens nadrukkelijk gewezen op de risico’s voor de kwetsbare mensen. 

 

3.4         Taakomschrijvingen

3.4.1        Coördinatoren

·         De coördinatoren zijn herkenbaar aan een badge.

·         De gastheer/-vrouw staat onder de toren. De diaken staat bij de ingang van de kerkzaal. De diaken zal de kerkganger wijzen op de papieren versie van WOZ.

 

3.4.2        Kerkenraad

●        Bij de dienst is er één ouderling en één diaken aanwezig.

●        Consistoriegebed is in de bovenzaal.

●        Geen handdruk maar een hoofdknik.

 

3.4.3        Muzikanten

·         De organist zit boven bij het orgel.

·         De zangers staan rechts van de liturgie tafel(onder de galerij van het orgel).

 

3.5         Tijdschema       Aanvang kerkdienst is 10.00 uur.

 

Wanneer

Wat

Wie

Zondag

 

 

09:00 uur

Koster aanwezig

Koster

 

Toiletten en deurklinken reinigen

Koster

09:30 uur

Gastheren/-vrouwen en dienstdoende diaken aanwezig

Gastheren/-vrouwen/diaken

09:45 uur

Organist aanwezig

 

10:00 uur

Aanvang dienst

 

11:00 uur

Afsluiting dienst

 

 

Reinigen:

- stoelen en tafels

- toiletten en deurklinken

Gastheren/-vrouwen /dienstdoende ambtsdragers / koster

 

Zaal en kerk afsluiten –

Koster

 

4         Besluitvorming en communicatie

4.1         Besluitvorming

Dit gebruiksplan is vastgesteld door de kerkenraad op maandag 14 september.

 

 

 

4.2         Communicatie

De gemeente wordt via het kerkblad, WOZ en de website op de hoogte gebracht van ons beleid over de volgende zaken:

 

·         Bij binnenkomst handen ontsmetten, geen handdruk, etc.

·         Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.

·         Er is geen gaderobe, eventuele jassen meenemen in de kerkzaal.

·         Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

·         Het volgen van de aangewezen looproutes. 

·         Gemeentezang is vooralsnog beperkt toegestaan (openingslied en slotlied).

·         Het volgen van de aanwijzingen van de coördinatoren. 

·         Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. 

 

5         Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

5.1         Overige bijeenkomsten en vergaderingen

·         De Culturele Stichting Niedorp organiseert eenmaal per maand concerten in de periode okt-april van 20.00 uur tot 22.30 uur.

·         De CSN hanteert onze richtlijnen zoals in dit gebruiksplan zijn opgenomen.

·         Daarnaast:

a.       Bezoekers reserveren vooraf kaarten; namen zijn vooraf bekend en genoteerd door CSN;

b.      Geen kaartverkoop aan de zaal (er is bij een bijeenkomst geen kas aanwezig);

c.       Geen pauze;

d.      Er is geen koffie, theee.d. / ontmoeting vooraf/ ontmoeting achteraf.

 

5.2.Vergaderingen

Deze zijn mogelijk met inachtneming van de 1,5 meter regel en overigens met overeenkomstige toepassing van dit gebruiksplan.