Beleidsplan Protestantse Gemeente te Winkel e.o. 2013-2020
   Voorwoord
   Eens in de vier jaar wordt van de kerkenraad gevraagd om, gehoord de gemeente, het beleidsplan ter zake leven en     werken van de
   gemeente vast te stellen. Het vorige beleidsplan dateert van juni 2007. Hoogste tijd dus om een herziene versie het licht te doen zien.
   Voor het voorliggende beleidsplan is gebruik gemaakt van de vorige versie.  ( beleidsplan 2007-2011) Op basis van informatie afkomstig 
   uit de verschillende geledingen en ander onderzoek zijn aanvullingen en uitbreidingen toegevoegd.
    Inleiding
   Het eerste gedeelte van dit beleidsplan betreft de kerkelijke organisatie en de ambten in de kerk en de bijbehorende taakomschrijvingen.
   Het tweede gedeelte betreft alle activiteiten van de gemeente. Ze zijn in dit beleidsplan gegroepeerd rond drie kernbegrippen: vieren,
   dienen en leren.
   Tenslotte komt nog het punt publiciteit aan de orde.
   Elk onderdeel wordt afgesloten met: wensen, voornemens, concrete plannen. Hier is ruimte voor vragen, op- en aanmerkingen etc.
    Visie
 De Protestantse Gemeente te Winkel e. o.
   is ontstaan uit de samenvoeging van de gereformeerde kerk van Kolhorn en de hervormde gemeente Barsingerhorn  - Winkel.
   De Protestantse Gemeente te Winkel e.o. maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
   Wij willen een geloofsgemeenschap die, levend vanuit het Evangelie van Jezus Christus, zich bezint op wat God aan ons schenkt en van
   ons vraagt.
   Wij willen een inspirerende gemeenschap zijn waar mensen worden voortgedreven door Gods Geest en met respect met elkaar omgaan. 
   Zijn ons er van bewust dat Jezus Christus het Hoofd is van de kerk. Daarom wil de gemeente in wat zij zegt en doet Hem volgen.
   Vanuit die visie willen wij een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen kunnen weten. Wij willen Gods aanwezigheid vieren in de
   prediking,  in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal.
   De gemeenschap, die de kerk is, weerspiegelt de geborgenheid die God aan mensen schenkt, zodat zij een plek is waar de mensen tot
   rust kunnen komen om zo weer ruimte te maken voor de ontmoeting met elkaar en met God.
   Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn die aansprekend en aanspreekbaar is voor mensen in verschillende levensfasen en
   omstandigheden, zowel binnen als buiten onze geloofs-gemeenschap;
   Wij willen elkaar ruimte bieden voor verschillende vormen van geloofsbeleving en elkaar daarin ontmoeten.
   Wij willen missionair gericht zijn: ons geloof in deze wereld uitdragen, zowel in woorden als in daden; ons hierbij bewust zijn van
   onze betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij en ons inzetten voor het behoud van de schepping.
   Wij willen ons betrokken weten bij en ons inzetten voor de oecumene.
   Wij willen een gemeenschap zijn die zich er van bewust is dat zij staat in een traditie van de kerk, het waardevolle daarvan bewaart,
   maar ook openstaat voor vernieuwing.

 
KERKENRAAD
  
   Samenstelling:
   Volgens de plaatselijke regeling bestaat de kerkenraad uit:
   predikant
   ouderlingen
   diakenen
   ouderlingen-kerkrentmeester
 
   Moderamen
   De dagelijkse leiding van de gemeente berust bij het moderamen, het dagelijks bestuur.
   Het moderamen bestaat uit:
   de predikant, een preses, een scriba, een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester
   Kern van het moderamen zijn de preses (voorzitter) en de scriba (secretaris). Zij zorgen ervoor dat de benodigde onderwerpen 
   worden besproken en dat de kerkenraad goed geïnformeerd is.
  
   Taak kerkenraad (ordinantie 4-7)
 
   De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente. Daarbij gaat het om:
*        de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
*        het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
*        de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
*        het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
*        het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
*        de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
*        het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
*        het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
*        het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
*        het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.
  
   De taken zijn verdeeld over de predikant, de ouderlingen, het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen.
 
   Predikant
*      de bediening van het Woord en de sacramenten door
        de verkondiging van het Woord
        het voorgaan in de kerkdiensten
        de bediening van de Doop
        de bediening van het Avondmaal
        het afnemen van Openbare Geloofsbelijdenis
        het bevestigen van ambtsdragers
        het leiden van trouwdiensten en van diensten van rouwdragen en gedenken
*       de Catechese en de Toerusting
*       het verkondigen van het Evangelie in de wereld;
*       en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk
         in de meerdere vergaderingen en tezamen met de ouderlingen
*       de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en
*       het opzicht over de leden van de gemeente.
 
   Ouderlingen
 
   Er zijn momenteel zeven ouderlingen, te weten een voorzitter en zes wijkouderlingen.
 
   Aan de ouderlingen is toevertrouwd de zorg voor de gemeente als gemeenschap, doe blijkt uit
 
*        het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten,
*        de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten,
*        het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping,
*        en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de
          meerdere vergaderingen en tezamen met de predikant
*        de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van
          de gemeente en het opzicht over de leden van de gemeente.
 
   Zie verder bij erediensten en pastoraat
 
   College van Kerkrentmeesters
 
   Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 ouderlingen-kerkrentmeester en wordt bijgestaan
   door een administrateur.
 
   De kerkordelijk vastgelegde taken zijn:
 
*        het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het
          leven en werken van de gemeente, door het meewerken aan de   totstandkoming van het
          beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
*        het zorg dragen voor de geldwerving (kerkbalans)
*        het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van de ruimten voor de eredienst en de
          andere activiteiten van de gemeente
*        het beheren van de goederen van de gemeente
*        het bijhouden van de registers van de gemeente, te weten het het doopboek en het
          belijdenisboek
*        het beheren van de archieven van de gemeente
*        het beheren van de verzekeringspolissen.
 
 
   College van Diakenen
 
   Het College van Diakenen bestaat uit tenminste drie diakenen.
 
   De volgende taken en opdrachten horen tot het terrein van het College van Diakenen
 
*        de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten
*        de dienst aan de Tafel van de Heer
*        het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
*        de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
*        de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 
*        de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard
*        het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.
 
 
   Classis
 
   Alle kerkelijke gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) zijn regionaal georganiseerd in een classis.
   Vanuit elke gemeente wordt een lid afgevaardigd naar de classicale vergadering. Ieder kerkenraadslid kan secundus zijn.
 
 
VIEREN
 
   Eredienst
 
   Grondgedachte
 
   De gemeente viert de gemeenschap. Allereerst de gemeenschap met God, door Zijn aanwezigheid en onze verbondenheid met Hem
   een plaats te geven in de dienst. Daarnaast gaat het om de gemeenschap met elkaar als leden van het lichaam van Christus.
   Daarbij staat de gezamenlijke zoektocht naar het Koninkrijk van God centraal, waarin onze dienende taak in de wereld mede tot
   uitdrukking komt.
 
   In de praktijk
 
   De elementen in de kerkdienst zijn de verkondiging, de viering van de sacramenten, de opwekking en de toerusting tot dienstbetoon
   aan de naaste, de persoonlijke geloofsontwikkeling en bemoediging en de viering van het Heil.
   De erediensten vinden plaats in de Lucaskerk te Winkel.
 
   De liturgie heeft over het algemeen een vaste structuur, maar er is ruimte voor bijzondere onderdelen. Het oecumenisch leesrooster 
   wordt zo mogelijk gevolgd.
 
   Naast de gewone zondagmorgendiensten zijn er bijzondere (missionaire) diensten:
 
   Aan het begin van het seizoen is er een startzondag op de 2e zondag in september.
 
   Laatste zondag van het kerkelijk jaar (gedenken van de overledenen uit de gemeente)
 
   Kerstavonddienst
 
   Kinderkerstfeest (samen met de p.g. Nw. Niedorp)
 
   In de stille week voor Pasen zijn er ook diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.
 
   Er zijn per jaar twee diensten in het kader van bid- en dankstond voor gewas en arbeid op de woensdagavond, voorbereid door de
   missionaire werkgroep.
 
   Theaterdienst
 
   Korte Metten tijdens Nazomeren
 
   Een keer per maand van september t/m mei is er een oecumenische vesper te Haringhuizen.
 
   Per jaar zijn er twee oecumenische diensten. Er wordt dan samengewerkt met de Protestantse gemeente te Nieuwe-Niedorp,
   de Doopsgezinde Vermaning te Nieuwe- Niedorp, de Rooms-Katholieke Kloosterkerk te Nieuwe Niedorp en de Rooms-
   Katholieke Martinuskerk te `t Veld.
 
   Vanuit onze gemeente werken we mee met de maandelijkse oecumenische vieringen in de Koppeling aan de Trambaan in Nw. Niedorp
   en in Molenweid in Wieringerwaard.
 
   Meer over de erediensten
 
   Er zijn nevendiensten voor jongeren en kinderen. Ook is er oppas.
 
   Tijdens de advents- en 40-dagendiensten wordt aandacht geschonken aan een project.
   Een aantal bijzondere diensten wordt voorbereid door de Liturgiecommissie. Deze bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden.
   Er is overleg met de Muziekcommissie van het Lucaskoor. Deze stelt een klein repertoire aan toepasselijke liederen voor
   waaruit de Liturgiecommissie kan kiezen.
   In deze diensten worden lezingen en andere onderdelen (gedichten) verzorgd door gemeenteleden.
 
   Er is een toelichting bij de Liturgische Schikking.
 
   De liederen worden gekozen uit het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel. Ook worden wel liederen gekozen uit 
   andere bundels. (we denken met name aan het Nieuwe Liedboek 2013)
 
   Het Lucaskoor verleent medewerking aan de volgende diensten: Laatste zondag kerkelijk jaar, kerstavonddienst,
   Goede Vrijdag, Paasmorgendienst, Zondag Cantate en de bid- en dankstond.
 
   Voor de bijzondere diensten wordt een liturgieboekje gedrukt
 
   Op de eerste zondag van de maand, bij bijzondere diensten en als er een gastpredikant is, is er koffiedrinken na de dienst.
 
   De oecumenische diensten worden voorbereid door de oecumenische werkgroep. Een van de koren van de aangesloten kerken
   verleent dan medewerking aan de dienst.
 
   Wensen, voornemens en concrete plannen
 
 
   Het nieuwe Liedboek aanschaffen, voor de liturgie een abonnement nemen op een tijdschrift,
 
 
 
DIENEN
 
   Missionaire arbeid
 
   Grondgedachte
 
   De gemeente wil, zowel naar binnen als naar buiten, dienstbaar en getuigend, Gods bevrijdend handelen kenbaar maken.
 
   In de praktijk
 
   Er is een missionaire werkgroep.
   Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de missionaire diensten, zorgt voor de verspreiding van de Elisabeth en de missie- zendingskalender.
 
   Zij organiseert ontmoetingsavonden. Brengt de inzameling voor de zending onder de aandacht van de gemeente. Draagt bij aan het
   40-dagen spaarproject.
 
   Organiseert de inloop bij het Nazomeren en informeert de bezoekers.
 
   Zij beheert de Bijbel-o-theek.
 
   Er is een werkgroep Liturgisch bloemschikken.
 
 
   Pastoraat
 
   Grondgedachte
 
   Gods liefde en aandacht is voor ons wezenlijk. Wij willen die liefde en die aandacht in het pastoraat doorgeven aan onze naasten
   door ze aandacht te schenken en voor ze te zorgen.
 
   In de praktijk
 
   Bezoekwerk
 
   Het bezoeken van gemeenteleden is verdeeld over zes wijkteams. Een wijkteam bestaat uit een wijkouderling, een wijkdiaken en
   enkele bezoekmedewerkers. De te bezoeken adressen zijn gelijkelijk over de leden van een wijkteam verdeeld. De wijkteamleden berichten
   de wijkouderling of de predikant over zaken die besproken dienen te worden in de pastorale raad.
 
   70-plussers worden door een wijkteamlid bezocht en krijgen een attentie.(bij verjaardag)
 
   De predikant zorgt voor crisispastoraat en het zieken(huis)bezoek.
 
   Nieuwingekomenen krijgen een brief van de ledenadministratie waarin zij welkom worden geheten en op de hoogte worden gesteld 
   van het bezoekwerk. Daarna worden de nieuwingekomenen in eerste instantie bezocht door de wijkouderling.
 
   De pastorale raad organiseert en evalueert het bezoekwerk en vergadert tenminste een maal per jaar. Toerusting en begeleiding komen
   dan ter sprake.
 
   Het vermelden van de zieken in de Winkel op Zondag (kaartje, bezoek)
 
   De bloemengroet
   Wensen, voornemens en concrete plannen
 
   (vragen: Wie zitten er in de pastorale raad? Hoe gaat de toerusting en begeleiding van wijkmedewerkers? Hoe lopen de lijnen
    naar de kerkenraad?)
 
 
   Diaconaat
 
   Grondgedachte
 
   In het diaconaat geeft de gemeente vorm aan de opdracht om te helpen waar geen helper is, om te delen wat haar aan gaven is
   geschonken en om te getuigen van de gerechtigheid van God.
 
 
   In de praktijk
 
   De diaken is vertegenwoordigd in de erediensten.
 
   Het College heeft een dienende taak bij de avondmaalsvieringen.
 
   Het College zamelt gaven in en geeft deze een bestemming. Maakt een collecterooster en kiest om de twee jaar een speciaal 
   doel waar eerdere keren voor wordt gecollecteerd. In bijzondere gevallen krijgt een collecte een toelichting in de eredienst of wordt onder 
   de aandacht gebracht met een folder.
 
   Het College brengt verschillende diaconale  projecten onder de aandacht van de gemeente.
 
   Het College bezorgt jaarlijks een gemeentelid een week vakantie of organiseert een activiteit voor de groep ouderen uit onze gemeente.
 
   Het College kan in de anonimiteit mensen (financieel) ondersteunen en zoeken naar perspectief.
 
   Het College organiseert een kerstgroet voor 70-plussers en een Paasgroet (fruitbakje) voor de zieken.
 
   Het College organiseert het zenden van Paasgroeten aan gevangenen.
 
   Diakenen nemen deel aan diaconale dagen om actueel te blijven en zich te verdiepen.
 
   Diakenen maken deel uit van de wijkteams.
 
 
LEREN
 
   Jeugdwerk
 
   Grondgedachte
 
   Opdat de jongeren zich thuis voelen en nodig weten in de gemeente zal de gemeente op hen gerichte activiteiten ontplooien,
   aansluitend aan hun belevingswereld. De gemeente hoopt zo een bijdrage te leveren aan de groei van hun geloof.
 
   In de praktijk
 
   Voor de kinderen van de bovenbouw van de basisschool is er basiscatechese. Zo mogelijk doen de jongeren mee aan Sirkelslag.
 
   Voor de leerlingen van het vervolgonderwijs is er ook een catechesegroep.
 
   Een keer per ca. twee jaar is er avondmaalscatechese voor de kinderen van de basisschool.
   Als er kinderen zijn die overstappen van de kindernevendienst, dus de basisschool naar het voortgezet onderwijs,
   wordt er een zg. overstapdienst voor en met hen georganiseerd.
 
   Kinderen van de basisschool kunnen tijdens kerkdiensten naar de kindernevendienst.
 
   In de projectperiodes (advent, 40-dagentijd) zal in de kerkdienst aandacht gegeven worden aan het project.
 
   Voor de jongeren van het voortgezet onderwijs is er de eerste zondag van de maand jongerennevendienst.
 
 
   Wensen, voornemens, concrete plannen
 
   We willen op zoek blijven naar meer mogelijkheden voor de jeugd en wellicht kunnen we gebruikmaken van de kennis en vaardigheden
   van de classicale jeugdwerker.
 
   Vorming en toerusting
 
   Grondgedachte
 
   Een levende gemeente wil ook leren, in beweging blijven. Studie, vorming, elkaar deelgenoot maken van ervaringen en meningen dragen 
   bij aan een christelijke levenshouding. In bredere kring laten zien welke activiteiten de gemeente ontplooit.
 
   In de praktijk
 
   Er is maandelijks een gesprekskring voor ouderen in De Koppeling
 
   Er is een gespreksgroep voor 35-plussers.
   Er is een vrouwengespreksgroep.
 
   Er worden gespreksavonden georganiseerd.
 
   De jaarlijkse gemeenteavond.
 
 
   Publiciteit
 
   Grondgedachte
 
   Communicatie is van levensbelang voor organisaties zoals onze gemeente. Alle gemeenteleden dienen op de hoogte gehouden 
   te worden van alle activiteiten op het kerkelijk erf. Ook is het belangrijk naar buiten toe te laten zien wat de protestantse gemeente
   Winkel e.o. inhoudt.
 
    In de praktijk
 
   In de Winkel op Zondag worden mededelingen gedaan betreffende de kerkdienst, de collecte, de zieken en actuele praktische zaken.
   In de Kerkbrief wordt aandacht geschonken aan activiteiten op het kerkelijk erf, aan overwegingen, nieuws, ontwikkelingen enz.
 
   In de Niedorper verschijnt wekelijks een stukje ter overweging en verder actuele informatie.
 
   De gemeente beschikt over een website www.lucaskerkwinkel.nl. De website heeft een algemeen gedeelte en een actueel gedeelte
   met informatie over kerkdiensten, een meditatie en andere zaken.
 
   Bij het Nazomeren wordt de gemeente gepresenteerd door middel van o.a. een powerpointpresentatie. Er is liturgisch bloemschikken,
   de bijbel-o-theek is open en er is orgelmuziek.
 
 
   Beleidsplan 2013
 
   Protestantse Gemeente Winkel e.o.
 
   Vastgesteld mei 2013
 
   Voorzitter, P. Groen                                        scriba, L.C.W.van der Weerd-Hogeweg